Meteostanice Air

Meteostanice Air slouží ke snímání dat důležitých pro automatizaci budov, jako je rychlost větru, jas, déšť a teplota. Kombinací se službou Loxone Weather Service lze integrovat další údaje o počasí a předpovědi. Může být napájen buď bateriemi AA, nebo externím zdrojem.

Vyhřívání dešťového senzoru je trvale aktivní a zabraňuje detekci deště kondenzací. Slouží také k sušení měřicí plochy poté, co přestalo pršet. V bateriovém režimu však není toto topení aktivováno kvůli spotřebě energie. To znamená, že dešťový senzor již může během provozu na baterii reagovat na kondenzaci.

Datasheet Meteostanice Air

Obsah


Montáž

Namontujte meteorologickou stanici na místo, kde lze bez problémů detekovat vítr, déšť a jas.

Montáž se provádí, jak je znázorněno, s přiloženým příslušenstvím na stožár, alternativně přímo ke zdi. Věnujte pozornost vodorovnému zarovnání. To je zaručeno, pokud jsou stožár nebo zeď přesně svislé.

Je třeba zvážit vzduchové turbulence, které jsou způsobeny budovami nebo předměty, a tedy zkreslují měření v závislosti na směru větru. Příklad, kde měření funguje dobře, je asi 1,5 m nad střechou. U plochých střech se doporučuje umístění do středu střechy.

Měření teploty vzduchu na stejném místě jako jas není vždy vhodné kvůli přímému slunečnímu světlu a následnému samoohřevu meteorologické stanice. Místo instalace by proto mělo být vybráno dle aplikace.

Meteostanice není vhodná pro instalaci v blízkosti pobřeží, protože slaný vzduch může způsobit korozi na dešťovém senzoru

Pokud nepoužíváte baterie, připojte napájení (oranžová / bílá).


Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po navázání napájení. To je indikováno blikáním stavové LED červené/zelené/oranžové.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Pokud chcete učící režim spustit manuálně, stiskněte a držte učící tlačítko ihned po připojení zařízení na napájení. Jakmile se indikační LED dioda rychle rozbliká (červená/zelená/oranžová), můžete zařízení (znovu) naučit.

Dostupné funkce se liší podle toho, zda je zařízení napájeno bateriemi nebo je připojeno k externímu zdroji napájení. Toto je určeno během párování. Zařízení proto musí být spárováno při použitém stejném způsobu napájení, při kterém bude provozováno později.
Pokud se způsob napájení později změní, musí být zařízení z programování odstraněno a znovu spárováno.


Varovná rychlost

Výstražná rychlost je při napájení 24V nastavena ve vlastnostech v poli „Výstražná rychlost“. Při provozu na baterie se nastavení provádí pomocí potenciometru na meteostanici podle následující tabulky:

Nastavení potenciometru Prahová hodnota v km/h/mph
1 (levý doraz) 20 / 12.4
2 25 / 15.5
3 30 / 18.6
4 40 / 24.9
5 (pravý doraz) 65 / 40.4

Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Jas Vrací naměřenou hodnotu aktuálního jasu lx 0...188000
Rychlost větru S napájením 24 V: Poskytuje maximální rychlost větru, která byla naměřena za posledních pět sekund. Odesílá se pouze tehdy, pokud se hodnota změnila alespoň o 1 km/h. Při provozu na baterie: Vrací maximální rychlost větru posledních 1,2 sekundy v nastaveném přenosovém cyklu. Pro ochranu před bouří musí být při provozu z baterie použit vstup „varování před větrem“. km/h 9...145
Teplota Poskytuje naměřenou hodnotu vestavěného teplotního senzoru ° -40...125
Déšť Vstup je aktivní, když je detekován déšť - 0/1
Varovná rychlost větru Vstup je aktivní při překročení varovné rychlosti - 0/1
Sluneční svit Vstup je aktivní když je detekován sluneční svit. Sluneční svit je určen naměřeným jasem, výškou slunce a nastavením prahu slunečního svitu. - 0/1
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Meteostanice Air Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Battery level Uvádí aktuální úroveň nabití baterie. % 0...100
Battery low Indikuje vybitou baterii, je třeba ji vyměnit. - 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - - -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení - - -
Typ zařízení Typ Air zařízení - - -
Cyklus odesílání při provozu na baterie Energy management provozu na baterie: Čím delší interval u analogových hodnot bude, tím vyšší je výdrž baterií. Při zařízeních napájených 24V je přenos dat dynamický na základě potřeby. Digitální výstupy jsou aktualizovány ihned i v případě napájení přes baterie. min 15...60 -
Varovná rychlost [km/h] Rychlost větru při které se aktivuje varování před bouřkou. POZOR: Toto nastavení platí pouze pro zařízení, která jsou připojena na 24V. U zařízení, která jsou napájedna z baterií, platí nastavení potenciometru na meteostanici! - 0...150 35
Práh slunečního svitu Jakmile je tento práh osvitu překročen, dojde k aktivaci vstupu slunečního svitu. - - -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Pozor! Zařízení musí být nainstalováno vodorovně.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Meteostanice Air