Ovládání osvětlení

Blok ovládání osvětlení umožňuje ovládání a provoz osvětlení v místnosti nebo prostoru.
Podporovány jsou spínaná, stmívaná, stejně jako barevná světla a lampy s různými rozhraními.

Různé osvětlení lze nastavit podle potřeby a libovolnou kombinaci lze uložit jako světelnou náladu.

Ve spojení s detektory přítomnosti nebo pohybu a se senzory jasu modul zajišťuje automatické ovládání osvětlení.

Kromě aplikace Loxone se ovládá prostředním tlačítkem Loxone Touch podle Tlačítkového standardu nebo pomocí běžných tlačítek.

Na našem webu najdete inspirace a příklady aplikací pro rozsáhlé možnosti ovládání osvětlení.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Lc1-4 Light circuit 1-4 Aktivuje výstup (Lc1-4).
Dlouhé kliknutí pro stmívání.
- 0/1
M+ Next mood Pulz: Vybere další náladu.
Dvojklik: Vypne světla a vyšle puls na výstup (2C).
Trojité kliknutí: Vypne světla a vyšle puls na výstup (3C).
- 0/1
M- Previous mood Pulz: Vybere předchozí náladu.
Dvojklik: Vypne světla a vyšle puls na výstup (2C).
Trojité kliknutí: Vypne světla a vyšle puls na výstup (3C).
- 0/1
Mood Select mood by ID - 0...89
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
On:
Dominantní vstup.
- 0/1
T5/1-8 T5 control Impulz: První impulz vybere přiřazenou náladu, každý další impulz přepne na další náladu. Pokud po dobu 30 sekund nedojde k žádnému dalšímu impulzu, impulz opět zvolí přiřazenou náladu.
Dlouhé kliknutí: (Mmd) nebo přepne na další náladu.
Dvojté kliknutí: Vypne světla a vyšle impulz na výstup (2C).
Trojité kliknutí: Vypne světla a vyšle impulz na výstup (3C).
-
DisP Disable presence / motion Vypne vstupy (P) a (Mo), když je 1. - 0/1
Mo Motion Logická 1 aktivuje náladu osvětlení nakonfigurovanou pro pohyb/přítomnost.
Po sestupné hraně se osvětlení vypne po uplynutí parametru (Moet).
Pokud je osvětlení ovládáno ručně, osvětlení se vypne až po uplynutí parametru (Met).
- 0/1
On All on Aktivuje náladu s ID 99.
Pokud není nastavena žádná nálada s ID 99, všechny použité výstupy (Lc1-18) budou aktivovány s jasem nastaveným v parametru (MaxAbr).
- 0/1
Alarm Alarm Použité výstupy (Lc1-18) začnou blikat při 1.
Parametr (MaxAbr) určuje jas, parametr (Afi) určuje interval blikání.
- 0/1
Buzzer Buzzer Aktivuje náladu budíku (ID 98), když 1.
Parametr (Fbu) definuje dobu rozsvěcování. Rozsvěcování je podporováno pouze aktory Smart.
Pokud není nakonfigurována žádná nálada budíku, použije se místo ní nálada s ID 99.
- 0/1
Br Current brightness Pokud aktuální jas překročí prahovou hodnotu (Brt), je přítomnost / pohyb ignorován. lux 0...∞
DisPc Disable periphery control Logická 1 zakáže vstupy (Lc1-4, M+, M-, Mood, Off, T5/1-8, On, Buzzer, MBr). (např. Dětský zámek, čištění)
Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné.
- 0/1
P Presence Logická 1 aktivuje náladu osvětlení nakonfigurovanou pro pohyb/přítomnost.
Pokud je osvětlení ovládáno ručně, osvětlení se vypne až po uplynutí doby nastavené v parametru (Met).
- 0/1
Rtd Reset to default Obnoví parametry a nastavení bloku na výchozí hodnoty uvedené v předvolbě block. - 0/1
MBr Master Brightness Nastaví jas výstupů (Lc1-18) na hodnotu vzhledem ke vstupu (MBr).
Např. vstup (MBr) = 20 %, výstup (Lc1) = 40 % : Jas výstupu (Lc1) je vždy dvojnásobkem hlavního jasu (MBr).
-
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Lc1-18 Light circuit 1-18 Výstup pro světelný obvod 1-18
Použití podle typu pohonu.
0...100
M Current mood Předdefinované ID nálady:
0: Vypnuto
98: Bzučák (budík)
99: Všechny zapnuty
-1: Uživatelem definovaná nálada
-3: Smíšená nálada s více náladami
-3...99
2C Pulse on double-click Puls při dvojitém nebo trojitém kliknutí nebo puls při vstupu (Vypnuto). 0/1
3C Pulse on triple-click Puls při trojitém kliknutí. 0/1
AC API Connector Inteligentní konektor založený na API rozhraní. -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Rem Remanence input Vstup remanence: Je-li aktivní, blok si po restartu Miniserveru zachová svůj poslední stav. - 0/1 0
Tdc Time double-click s 0...∞ 0,35
Sts Step size brightness % 0...100 2
Str Step rate brightness Při dlouhém kliknutí se jas sníží o (Sts) každou (Str) sekundu. s 0...∞ 0,2
MinBr Minimum brightness (0 to 50%) % 0...50 0
MaxBr Maximum brightness (50 to 100%) % 50...100 100
Dm Dim mode 1 = Stmívání mezi parametry (MinBr) a (MaxBr) při dlouhém kliknutí.
0 = Zastavení stmívání při dosažení parametru (MinBr) nebo parametru (MaxBr) při dlouhém kliknutí.
- 0/1 0
Lv Last value output Lc1-4 1 = Nastavení jasu na (MaxBr) při zapnutí výstupu (Lc1-4) přes vstup (Lc1-4).
0 = Nastavení poslední hodnoty jasu při zapnutí výstupu (Lc1-4) přes vstup (Lc1-4).
- 0/1 0
Moet Motion extend time Začíná se sestupnou hranou (Mo) a prodlužuje přítomnost o nastavený čas.
Pokud je doba prodloužení (Met) kratší než (Moet), použije se místo toho (Met).
0 = Deaktivuje automatické vypnutí.
Parametr se nevztahuje na vstup přítomnosti (P)!
s 0...∞ 900
Pto Presence automatic timeout Vypne automatiku přítomnosti / pohybu po ručním vypnutí světel.

Vstup (Mo):
Pulz na vstupu (Mo) restartuje časový limit.
Znovu zapne automatiku přítomnosti / pohybu, když po nastavenou dobu nedošlo k žádnému pohybu.
0 = Deaktivuje tuto funkci.

Vstup (P):
Hodnota parametru se automaticky nastaví na 0, když je použit vstup (P).
Znovu zapne automatiku přítomnosti / pohybu ihned po ukončení přítomnosti.
s 0...∞ 300
Pm Presence mood >0 = Nastaví zadanou náladu (ID), která bude spuštěna vstupem (P) nebo (Mo).
0 = Bude použita nálada nastavená v pohybové / přítomnostní automatice.

Pokud zadaná nálada (ID) neexistuje, bude použita nálada nastavená v přítomnostní / pohybové automatice!
- 0
Met Manual operation extend time Po uplynutí této doby se světla automaticky vypnou, i když jsou ovládaná ručně.
Časovač se spustí po ukončení pohybu / přítomnosti.
0 = Deaktivuje automatické vypnutí.
s 0...∞ 3600
Ao Alternative operation Lc1-4 Pokud je hodnota 1, dojde k cyklickému střídání základních barev výstupu RGB.
Dlouhé kliknutí pro stmívání.
- 0/1 0
Afi Alarm flashing interval Definuje interval blikání světel během alarmu.
Např. 2s = 1s zapnuto, 1s vypnuto
s 0.1...∞ 4
Fbu Fading time buzzer Doba doznívání nálady budíku, když je spuštěn vstup ( Buzzer).
Pouze pro podporovaná zařízení Smart Aktor.
min 0...60 3
Brt Brightness threshold Pokud vstup (Br) překročí prahovou hodnotu parametru (Brt), jsou vstupy (Mo), (P), (P/1-8) vypnuty. lux 0...∞ 30
Mmd Mixing moods duration Pro přimíchání další nálady prostřednictvím vstupů (T5/1-8) je nutná dlouhá doba kliknutí.
0 = Žádné přimíchávání přiřazené nálady.
s 0...∞ 1
Ft Fading time Platí pouze pro podporovaná zařízení Smart Actuator. s 0...1800 1
MaxAbr Maximum alarm brightness Když je vstup (Alarm) 1, použité výstupy (Lc1-18) začnou blikat mezi hodnotou 0 a parametrem (MaxAbr).
Když je vstup (On) 1, použité výstupy jsou nastaveny na parametr (MaxAbr), pokud není nakonfigurována žádná nálada s ID 99.
% 10...100 50
MinCt Minimum color temperature Minimální teplota barev (teplá) pro regulaci denního světla. K 2000...4000 2700
MaxCt Maximum color temperature Maximální teplota barev (studená) pro regulaci denního světla. K 4000...12000 6500
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Nálady Upravit nálady a uživatelské režimy -
Příklad programování

Následující příklad ukazuje základní programování bloku:

Ke vstupu bloku (T5/1) se připojuje zařízení Loxone Touch. Ke vstupu (P) je připojen snímač přítomnosti. Kromě toho je blok vybaven hodnotou jasu ze snímače přítomnosti na vstupu (Br).

Různé akční členy nebo světelné obvody lze připojit k výstupům outputs bloku. Výše uvedený příklad ukazuje některé možnosti:
(Q1) slouží ke spínání běžného světla prostřednictvím reléového výstupu.
(AQ1) slouží k ovládání stmívatelného světla.
Aktuátor SMA ovládá LED pásek prostřednictvím RGBW stmívače a umožňuje ovládání barevného osvětlení.
Aktuátor LG spojuje více světel do skupiny a ovládá je společně.

Blok Presence slouží ke spojení několika snímačů přítomnosti nebo pohybu a dalších zařízení a jejich společnému použití k detekci přítomnosti.
Blok Presence je pak připojen ke vstupu (P) řídicí jednotky osvětlení:


Světelné okruhy

Poklepáním na modul získáte přístup k možnostem nastavení světelných obvodů.
Zde jsou uvedeny názvy jednotlivých světel, které se poté použijí ve vizualizaci.
Typ pohonu se automaticky přizpůsobí připojenému aktoru.

Nastavení typu aktoru:

Vypínač

Dimmer 0-100%

Dimmer 0-10V

Dimmer 1-10V

RGB

Lumitech

Smart Aktor


Nálady

Na kartě Nálady, na kterou se dostanete poklepáním na Ovládání Osvětlení, můžete vytvořit až 89 různých světelných nálad. Nálady lze aktivovat prostřednictvím vstupu (Mood). Ke vstupům Loxone Touch (T5/1-8) lze přiřadit celkem 8 nálad. Zde lze také konfigurovat vstupy (Buzzer), (On) a (Off).

Míchání světelných nálad: Ve výchozím nastavení smíchá jedno vteřinové kliknutí náladu přiřazenou příslušnému vstupu (T5) s aktuálně aktivní náladou. Pokud je zaškrtnuto políčko "Mix", nálada se smíchá jedním kliknutím. Pokud je výstup používán dvěma světelnými náladami, má přednost vyšší jas výstupu.


Automatika při pohybu/přítomnosti

V záložce "Automatika" určujete, která nálada se má při pohybu/přítomnosti aktivovat ve kterém režimu. Pomocí šipek můžete určovat priority jednotlivých režimů.

Ve sloupci "Akce" určete, zda a za jakých podmínek by se měla změna určité nálady uskutečnit v případě přítomnosti/pohybu. K dispozici jsou následující akce:

- Změnit na „Vše vypnuto“: Nálada je aktivována pouze v případě, že není aktuálně zapnuto žádné světlo.

- Míchání: Nálada se smíchá s aktuálně aktivní náladou a po ukončení přítomnosti/pohybu se znovu odmíchá.

- Změnit na: Nálada se aktivuje pohybem/přítomností, když není zapnuto žádné světlo nebo když byla aktuální nálada aktivována pohybem/přítomností


Vstupy přítomnosti

Vstupy T5/1-8 lze nastavit jako vstupy přítomnosti zaškrtnutím vstupu přítomnosti v nastavení nálad. Tím se změní název vstupu na P/1-P/8

Pokud je jako vstup přítomnosti použit vstup T5, je přiřazená nálada přimíchána, když je vstup aktivován, a znovu odmíchána, jakmile je vstup deaktivován.

Příslušná scéna nezávisí na aktuálně aktivních provozních režimech, ale je vždy scénou přiřazenou ke vstupu.

Na rozdíl od vstupu pohybového čidla (Mo) nemá parametr ovladače osvětlení (Moet) žádný vliv na přítomnost! Nálada zůstává aktivní, dokud je vstup přítomnosti (P) také (ON).

Míchání nálady prostřednictvím přítomnostních vstupů se deaktivuje, pokud je aktivní vstup (DisP) nebo byl překročen minimální jas na vstupu (Br).

Pokud byla nálada po aktivaci přítomností změněna ručně, světlo se vypne po uplynutí doby prodloužení (Met), pokud již nejsou aktivní žádné vstupy pohybu nebo přítomnosti.