Ovládání osvětlení

Blok ovládání osvětlení umožňuje ovládání a provoz osvětlení v místnosti nebo prostoru.
Podporovány jsou spínaná, stmívaná, stejně jako barevná světla a lampy s různými rozhraními.

Různé osvětlení lze nastavit podle potřeby a libovolnou kombinaci lze uložit jako světelnou náladu.

Ve spojení s detektory přítomnosti nebo pohybu a se senzory jasu modul zajišťuje automatické ovládání osvětlení.

Kromě aplikace Loxone se ovládá prostředním tlačítkem Loxone Touch podle Tlačítkového standardu nebo pomocí běžných tlačítek.

Na našem webu najdete inspirace a příklady aplikací pro rozsáhlé možnosti ovládání osvětlení.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
I1-4 Spouštěč 1-4 stmívaného nebo spínaného osvětlení - -
+ Další nálada Další nálada - -
- Předchozí nálada Předchozí nálada - -
AIs Nálada Výběr nálady (ID) - 0...89
R Reset Reset - vypnutí všech světel - -
T5/1-8 První kliknutí vybere přiřazenou náladu, každé další kliknutí přepne na další náladu.
Pokud po dobu 30 sekund není detekován žádný další impuls, je při dalším kliknutí znovu vybrána přiřazená scéna.
Dlouhé kliknutí přimíchá k náladě nebo změní na další nastavenou náladu, v závislosti na konfiguraci.
Dvojitým kliknutím vše vypnete a odešlete impuls do RQ.
Trojité kliknutí vše vypne a poskytne impuls na RaQ.
- -
DisP Deaktivace pohybového/přítomnostního vstupu Zabraňuje automatickému zapnutí světelné scény přítomností (P) nebo pohybem (Mv). Nemá žádný vliv na automatické vypnutí světla pomocí parametru MT. - -
Mv Pohybový senzor Aktivuje nakonfigurovanou světelnou scénu pro pohyb/přítomnost. Osvětlení se znovu vypne po sestupné hraně na vstupu Mv a konci doby zpoždění (TH).
Pokud je mezitím osvětlení ovládáno ručně, je vypnuto až po vypršení parametru MT.
- -
O Zap. Vše zap.
Aktivuje náladu více světla
Pokud není nálada nakonfigurována, budou všechny výstupy sepnuty na hodnotu jasu parametru Ba
- -
A Alarm Vstup alarmu
Pokud je zap., blikají všechna světla. Jas je možné nastavit parametrem (Ba). Parametrem (Ta) je možné nastavit délku intervalu Zap. a Vyp.
- -
Bu Budík Vstup budíku
Aktivuje přiřazenou náladu budíku s časem přechodu Tb. Přechod vyžaduje použití Smart Aktorů.
Pokud není nakonfigurována žádná nálada budíku, použije se nálada Vše zap.
- -
AIb Aktuální hodnota jasu Aktuální hodnota jasu
Pokud aktuální hodnota jasu (AIb) překročí hraniční hodnotu (T), nedojde k aktivaci pohybové nálady
lux 0...∞
Dis Zakázat Zablokuje vstupy bloku, ale ne vizualizaci (dětská pojistka)
Vstupy pohybového senzoru nebudou blokovány
- -
P Vstup přítomnosti Aktivuje nakonfigurovanou světelnou scénu pro pohyb/přítomnost. Osvětlení zůstane aktivní, dokud detektor indikuje přítomnost.
Pokud je mezitím osvětlení ovládáno ručně, je vypnuto až po ukončení přítomnosti po uplynutí parametru MT.
- -
RtD Obnovit šablonu bloku Obnoví parametry a nastavení bloku na výchozí hodnoty podle šablony bloku. Možné pouze při použití šablony bloku! - -
Výstupy

Zkratka Popis Rozsah hodnot
AQ1-18 Výstup světelného okruhu 1-18
Použitelné dle volby typu aktoru.
-
AQs Analogový výstup pro aktivní náladu
0: Vyp
99: Více světla
-1: Vlastní nálada
-3: Několik smíšených nálad
-3...99
RQ Reset světelné nálady
Dojde k aktivace v případě dvojkliku/trojkliku na vstupu týkající se osvětlení nebo impulzu na vstup resetu
-
RaQ Reset světelné nálady 3-klikem -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Rem Vstup remanence Vstup remanence: Je-li aktivní, blok si po restartu Miniserveru zachová svůj poslední stav. - - 0
Tdc Doba pro dvojklik Doba dvojkliku s 0...∞ 0,35
SI Velikost kroku Dimmeru Velikost kroku Dimmeru % 0...100 2
ST Délka časového kroku Dimmeru Rychlost kroku Dimmeru [s]
Časový rozestup dvou kroků dimmeru
s 0...∞ 0,2
Min Minimální hodnota Minimální hodnota dimmeru (0 až 50%) % 0...50 0
Max Maximální hodnota Maximální hodnota Dimmeru (50 až 100%) % 50...100 100
W Nahoru/dolů režim Režim dimmer nahoru/dolů (vyp. = zastaví se v minimu nebo maximu) - - 0
L Poslední hodnotu nenastavovat Poslední stmívaná hodnota není nastavena (Vypnuto = krátkým stiskem nastaví poslední hodnotu při vypnutí) - - 0
TH Doba návaznosti pohybu Doba sledování automatického vypnutí osvětlení po aktivaci detektorem pohybu (vstup Mv). Každý pulz na Mv tento čas začne od začátku.
Hodnota 0 deaktivuje vypnutí.
Pokud je parametr (MT) nastaven na kratší dobu, platí (MT).
s 0...∞ 900
Ti Doba deaktivace detektoru pohybu Po ručním vypnutí osvětlení se po tuto dobu deaktivuje vstup detektoru pohybu (Mv).
Každý impuls na vstupu Mv znovu spustí tento čas a prodlouží tak deaktivaci
Chcete-li znovu povolit senzory, nesmí být po nastavenou dobu v místnosti žádný pohyb.
Tato funkce je deaktivována zadáním hodnoty 0.
Při použití vstupů Přítomnosti je hodnota automaticky nastavena na 0, ale funkce je stále k dispozici. Po skončení přítomnosti se vstup přítomnosti znovu aktivuje.
s 0...∞ 300
MS Alternativní nálada při pohybu Tento parametr lze použít k určení ID alternativní scény pro zapnutí osvětlení při pohybu.
Tato scéna se zapne, pouze pokud je osvětlení vypnuté, když začne pohyb/přítomnost. (ID = 0)
Pokud je hodnota 0, použije se nastavení nálady pro pohyb zadané na kartě Automatika, jinak je přepsáno touto hodnotou.
Pokud neexistuje nálada s nastaveným ID, je také použita nálada ze záložky Automatika.
- 0
MT Doběh po ručním ovládání Doba sledování pro automatické vypnutí osvětlení, i po ručním ovládání.
Čas běží až po ukončení pohybu/přítomnosti.Hodnota 0 deaktivuje vypnutí.
Pokud není detekován žádný pohyb/přítomnost, nedojde k vypnutí.
s 0...∞ 3600
Ra Alternativní ovládání I1 - I4 při ovládání RGB Ovládání RGB I1 - I4 (Zap. = Krátký stisk znamená změnu barvy,
dlouhý stisk pro ovládání jasu)
- - 0
Ta Délka periody alarmu Délka periody zap./vyp. (např. 2s = 1s zap., 1s vyp.) s 0...∞ 4
Tb Doba pozvolného rozsvěcování u budíku Doba [min] za kterou se světlo rozsvítí do požadované hodnoty
Bude mít vliv pouze na podporovaná zařízení (Smart aktory)
min 0...60 3
T Hraniční hodnota jasu Maximální hodnota jasu
Pokud aktuální hodnota jasu (AIb) překročí hraniční hodnotu (T), nedojde při pohybu k aktivaci pohybové nálady
lux 0...∞ 30
Tm Čas vmíchání nálady Čas vmíchání nálady
Doba držení tlačítka pro vmíchání dodatečné nálady přes vstupy T5/1-T5/8
Hodnota 0 deaktivuje tuto funkci
s 0...∞ 1
Tf Doba přechodu Doba za kterou se změní světelná nálada (změna z původní hodnoty do 100% nové).
Bude mít vliv pouze na podporovaná zařízení (Smart aktory)
s 0...1800 1
Ba Maximální hodnota jasu alarmu/více světla Maximální hodnota alarmu
Pokud je alarm aktivní, zapnou se výstupy na hodnotu mezi 0 a [maximální hodnotou alarmu]
Pokud je aktivní vstup O a není definovaná odpovídající nálada, dojde k sepnutí všech výstupů na tuto hodnotu
% 10...100 50
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Nálady Upravit nálady a uživatelské režimy -
Příklad programování

Následující příklad ukazuje základní programování bloku:

Pro provoz je k bloku připojen vstup Loxone Touch na vstupu T5/1. Ke vstupu P je připojen detektor přítomnosti. Kromě toho blok přijímá hodnotu jasu z detektoru přítomnosti na AIb.

K výstupům bloku lze připojit různé aktory nebo osvětlovací okruhy. Výše uvedený příklad ukazuje některé možnosti:
Jednoduchá lampa se spíná přes reléový kontakt s Q1.
Stmívatelná lampa se ovládá prostřednictvím AQ1.
Aktor SMA ovládá LED pásek pomocí RGBW Dimmeru a umožňuje tak nastavení barevného světla.
Aktor LG tvoří skupinu osvětlení několika světel, která jsou ovládána výhradně společně.

Pomocí bloku Přítomnost se kombinuje několik detektorů přítomnosti nebo detektorů pohybu a dalších zařízení a společně se používají k detekci přítomnosti.
Blok přítomnosti je poté připojen ke vstupu P náležitého Ovládání osvětlení:


Světelné okruhy

Poklepáním na modul získáte přístup k možnostem nastavení světelných obvodů.
Zde jsou uvedeny názvy jednotlivých světel, které se poté použijí ve vizualizaci.
Typ pohonu se automaticky přizpůsobí připojenému aktoru.

Nastavení typu aktoru:

Vypínač

Dimmer 0-100%

Dimmer 0-10V

Dimmer 1-10V

RGB

Lumitech

Smart Aktor


Nálady

Pod záložkou nálady, která se zobrazí po dvojkliku na blok ovládání osvětlení, můžete vytvářet a editovat různé světelné nálady. Můžete vytvořit až 89 světelných nálad. Ovládat je můžete přes vstup (Als) Se vstupem Loxone Touch T5 můžete dohromady spojit až 8 nálad. K tomu je možné použít vstup (Bu) pro buzení osvětlením nebo vstupy (O) či (R).

Míchání světelných nálad: Ve výchozím nastavení podržením na 1 sekundu smícháte náladu přiřazenou k příslušnému vstupu T5 s aktuálně aktivní náladou. Pokud je zaškrtávací pole nastaveno na „Mix“, lze nálady přiřazené k příslušnému vstupu T5 přimíchat jednoduchým kliknutím. Pokud je použit stejný výstup ze dvou světelných nálad, má přednost nálada s nejvyšší jasem daného výstupu.


Automatika při pohybu/přítomnosti

V záložce "Automatika" určujete, která nálada se má při pohybu/přítomnosti aktivovat ve kterém režimu. Pomocí šipek můžete určovat priority jednotlivých režimů.

Ve sloupci "Akce" určete, zda a za jakých podmínek by se měla změna určité nálady uskutečnit v případě přítomnosti/pohybu. K dispozici jsou následující akce:

- Změnit na „Vše vypnuto“: Nálada je aktivována pouze v případě, že není aktuálně zapnuto žádné světlo.

- Míchání: Nálada se smíchá s aktuálně aktivní náladou a po ukončení přítomnosti/pohybu se znovu odmíchá.

- Přebít: Bez ohledu na aktuálně aktivní scénu se nakonfigurovaná scéna aktivuje okamžitě v případě pohybu/přítomnosti.Vstupy přítomnosti

Vstupy T5/1-8 lze nastavit jako vstupy přítomnosti zaškrtnutím vstupu přítomnosti v nastavení nálad. Tím se změní název vstupu na P/1-P/8

Pokud je jako vstup přítomnosti použit vstup T5, je přiřazená nálada přimíchána, když je vstup aktivován, a znovu odmíchána, jakmile je vstup deaktivován.

Příslušná scéna nezávisí na aktuálně aktivních provozních režimech, ale je vždy scénou přiřazenou ke vstupu.

Na rozdíl od vstupu detektoru pohybu (MV) nemá zpoždění vypnutí parametrů (TH) ovládání světla žádný vliv na přítomnost! Nálada přítomnosti zůstává aktivní po dobu aktivního vstupu přítomnosti.

Přimíchání nálady pomocí vstupů přítomnosti je deaktivováno, pokud je aktivní vstup DisP nebo byl překročen minimální jas na vstupu AIb.

Pokud byla nálada změněna ručně po aktivaci pomocí přítomnosti, světlo se vypne po uplynutí doby MT, jakmile již nejsou aktivní žádné další pohyby nebo vstupy přítomnosti.