Ovládání osvětlení

POUŽITÍ

Tento funkční blok umožňuje vytváření světelných nálad z různých druhů osvětlení (spínané, stmívané, barevné) i individuální ovládání světel ve vizualizaci (aplikaci).

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Dvojklikem na blok můžete upravit jak má být světelný zdroj nastavený vypnutý/zapnutý stmívaný RGB.

Podporované typy

 • Spínání
 • Stmívání 0-100%
 • Stmívání 0-10V
 • Stmívání 1-10V
 • RGB
 • Lumitech
 • Smart Aktor (Doporučeno)

Náš tip: Přiřaďte přesný popis vašemu aktoru, tento popis bude zobrazen, v případě použití bloku Ovládání osvětlení, ve vizualizaci.

Případně můžete název a typ změnit v záložce „Světelné okruhy“.

<!–

Nové funkce ve srovnání s první verzí  ovládání osvětlení:

 • Dynamická doba přechodu pro podporované aktory
 • Prolínání světelných nálad
 • Podpora provozních režimů (Autopilot)
 • Sekvenční režim (Měnič barev)
 • Světelné scény pro funkci Alarmu
 • Neomezený počet světelných nálad
 • 8 T5 vstupů s volitelnou první spouštěnou scénou
 • Změna nálad pomocí tlačítka +/-
 • Nálada  „Vše zapnuto“ je  konfigurovatelná
 • Lze navolit až 18 výstupů bloku
 • Globální Oblíbené (Volené na bloku)
 • Hlavní jas (Vizualizace)
 • Hlavní barva (Vizualizace)

 

–>

Existující blok Ovládání osvětlení 1. generace může být snadno konvertován pomocí tlačítka „Konverze funkčního bloku“ na blok Ovládání osvětlení.

Tato funkce zkopíruje do nového bloku veškeré světelné nálady, vstupy / výstupy .

Je-li aktivován vstup R, výstupy AQ1AQ18 a AQs jsou nastaveny na nulu. Kromě toho je na výstupu RQ impuls, který může být použitý pro funkce centrálu.

U všech RGB aktorů je možné měnit základní barvy pomocí krátkého stisku, při dlouhém stisku nastaví úroveň jasu, pokud je parametr RA nastaven na „1“

Vstup „Dis“ zablokuje veškeré vstupy na bloku, tato funkce může být použita jako dětská pojistka, blok lze nadále ovládat pomocí aplikace.

Pokud je vstup „O“ aktivní nastaví se všechny výstupy na hodnotu „1“ nebo na maximum.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci – aktivace vstupu se symbolem baterie.
Při aktivované remanenci se na výstupech nastaví  znovu stav, který byl známý před výpadkem napětí.

K zápisu stavů jednotlivých bloků do remanence dochází jednou za každou hodinu od výpadku napájení. Při uložení do Miniserveru je stav zapsán ihned (protože v tomto případě je výpadek plánovaný)

Perioda zapisování remanence je neměnná, dochází k relativně velkému zatížení SD karty a urychlením periody by došlo ke snížení životnosti

 

Světelné okruhy

Stejně jako dříve, jsou zde zobrazeny výstupy. Vždy je zobrazen aktuální editovaný výstup a další volný.
Jakmile je volný výstup přejmenován (textové pole není prázdné), přidá se další volný výstup, dokud není dosaženo maximálního počtu výstupů (18).

Individuální stmívání
Ovládání osvětlení umožňuje použití Smart aktorů.
Aktory tak mohou přijmout následující vlastnosti:
– přepnutí / vmíchání nálady: Přechody nálady jsou prováděny s parametrem přechodu Tf.
– Změna barvy: Doba vmíchání odpovídá časovému intervalu nastavenému v měniči barev.
– Změna barvy / změna hodnoty stmívání: Manuální změny prostřednictvím vizualizace nemají plynulý přechod (skok).
– Světelný alarm: Budík je spuštěn s parametrem stmívání Tb.
– Osvětlení v případě poplachu: V případě výstražného osvětlení se nepoužívají plynulé přechody, aby bylo možné s osvětlením blikat.

 

Změna barev

Sekvenční režim (změna barev) může být nakonfigurován pro každý výstup, který bude provádět změnu předdefinovaných barev dle definovaného času (1-60min).

Při použití kompozitního aktoru a výběru funkce prolínání bude změna barev plynulá bez viditelných skoků.

 

Stmívání

Při krátkém impulsu na I1-I4 se zapne/vypne příslušný výstup. S dlouhým impulsem (stisknout a podržet tlačítko) lze měnit jas nahoru/dolů.
Chování stmívání závisí na nastavení parametrů SI, ST, Min, Max, W a L.

SI – délka kroku
St – rychlost kroku
Hranice funkce stmívání se nastavují parametry min a max.
Je-li parametr W neaktivní, stmívání se při dosažení limitu zastaví.
Nastavením parametru L se při krátkém stisku tlačítka nastaví tato úroveň jasu, jinak začíná na minimální hodnotě.

 

Hlavní Jas (Aplikace)

Přenastavuje jas všech výstupů v poměru, v jakém jsou nastavené jednotlivé výstupy.
– Spínaný okruh: sepne, když je jas větší než 0
– Dimmer: nastaví požadovaný jas
– RGB, Lumitech: barva zůstává, mění se pouze jas

V případě, že hlavní jas je 100% a jas výstupu „X“ 50%, změnou hlavního jasu na 50% se změní jas výstupu „X“ o 50% to což bude v tomto případě na hodnotu 25%.

 

Hlavní barva RGB (pouze aplikace)

Pracuje stejně jako hlavní jas, ovládá teplotu, jas + změnu barev pro všechny podporované typy výstupů (RGB, Lumitech, Smart aktor), Dimmery a vypínače nejsou měněny.

 

Oblíbené

Zvolenou barvu lze přidat kliknutím na hvězdu k oblíbeným, přidání lze provést v každém bloku Ovládání osvětlení, opětovným kliknutím na hvězdu barvu ze seznamu smažete.

 

Přechod barev

Kliknutím a přetažením na barevném kole naskočí příslušná barva, po uvolnění se pak zobrazí volba pro další barvu
Pokud nakonfigurujete barvu 1 a 2, změna při barvě 2 bude zpět na barvu 1 – (1-2-1)

Regulace jasu za běhu:

Pokud se prolínají dvě barvy  například 1 (červená) a 2 (modrá) bude v polovině změny viditelný fialový odstín.

Pokud změníte jas, Ovládání osvětlení změní okamžitě jas aktuální barvy a pak postupně přejde na následující barvu dle předdefinovaného času (např. 15min)

 

Světelné nálady

V bloku Ovládání osvětlení lze předdefinovat libovolné množství světelných nálad. Vstupy T5/1T5/8 můžete spouštět jednotlivé nálady pomocí impulzu. Pulsem na vstupy + a – můžete přepínat předdefinované nálady.

Pomocí analogového vstupu (AIs) lze zvolit příslušnou světelnou náladu. Pokud na vstup přivedeme analogovou hodnotu „7“ sepne Světelná nálada č. 7

 

Vytvoření nálad

Pokud chcete změnit nastavení nálad, klikněte dvakrát na blok Ovládání osvětlení. Případně v okně Vlastností daného bloku osvětlení kliknutím na „Nálady – klikněte zde“. Objeví se okno, kde můžete nastavit 8 světelných nálad za pomocí nastavení výstupů AQ1-AQ12:

 • Nálada
  • Zvolte název nálady
 • Vstup
  • Nálada může být aktivována daným vstupem. (O/R/ T5/1-8)
 • ID
  • číslo pomocí kterého lze náladu spustit pomocí vstupu Als, pouze v rozmezí 1-8, ostatní lze ovládat pomocí aplikace
 • +
  • Použít náladu při přepínání pomocí vstupu T5 +/-
  • Když není nálada vybrána, bude přeskočena. Stále ji lze vybrat pomocí vstupu Als nebo pomocí aplikace.
 • Mix
  • Tato možnost změní chování přiřazeného vstupu, jako například T5/1, na přimíchání a odmíchání světelné nálady. V případě stisku tlačítka bude nálada přimíchána a při dalším stisku odmíchána. Např. lampička na čtení u postele. Při stisku tlačítka se lampička rozsvítí, při druhém stisku zhasne. Dlouhý stisk přimíchá další náladu v pořadí.

 

Tlačítko +: Přidání nové nálady do seznamu oblíbených nálad
Tlačítko Vymazat: Smaže vybranou náladu
Tlačítko nahoru/dolů: Mění pořadí jednotlivých nálad
Talčítka „Vše Zap.“/ „Vše Vyp“:  všechny viditelné výstupy dané nálady jsou nastaveny na maximum (Zap) nebo na 0 (Vyp).

Pro náladu Vše zapnuto nelze vybrat prvky, které nechcete zapnout, jako například čtecí lampu. Nálada Vše vyp. není konfigurovatelná.

 

Změny nálad

Scény lze snadno vytvářet, měnit a přizpůsobovat pomocí vizualizace.

 

Vmíchání nálad

Lze smíchat dvě nálady dohromady.

Příklad: Současně se smíchají  aktivní nálada 1 (výstup 1 + 2 aktivován) a nálada 2 (výstup 3 + 4 aktivován) , takže nakonec jsou vybrané 4 výstupy.

 

Zvláštní případ:

Jeden výstup je používán v několika náladách:
V tomto případě je použita nejjasnější konfigurace výstupu.

Příklad: Výstup 1 má jasu (náladu 1: 40; nálada 2: 80; nálada 3: 60),
jsou všechny 3 scény se smíchají dohromady, konfiguraci nálady 2, zde používaný jako maximální jas je konfigurován.

 

Míchání nálad v aplikaci

V seznamu nálad lze pomocí tlačítek +/- jednotlivé nálady míchat.

 

Automatika

V kartě Automatika, kterou vyvoláte dvojklikem na funkční blok Ovládání osvětlení, máte možnost definovat různé automatické režimy.

Zde můžete určit jaká nálada se aktivuje při pohybu na základě toho, jaký je aktivní uživatelský režim.

Vždy může být aktivní pouze jedna světelná nálada na základě přiřazené priority. Nastavení priority se provádí pomocí tlačítek s šipkami.

Pro Akci můžete nastavit následující chování:

 • Vmíchat
 • Přebít
 • Aktivovat jen když je „Vše vyp.“

Náš tip: S novou funkcí Automatika můžete velice jednoduše převést funkci Noční režim, pomocí několika kliknutí, takže získáte tlumené světlo pro vaše noční cesty bytem. Upozornění: Pohybový senzor musí být umístěný u podlahy.

Pozor: Pokud se na parametr MS (Číslo nálady při pohybu) použije hodnota, která není rovna 0, přepíše všechny automatické nálady.

Vmíchání:

V případě že je aktivován příslušný Uživatelský režim za pomoci logiky nebo manuálně, vmíchá se zvolená nálada v případě aktivního pohybu.

Pokud je uživatelský režim ukončený a aktivuje se další dle priorit nastavená nálada, můžou nastat tyto dva případy:

 • Pokud je další Uživatelský režim nadefinovanou Akci jako „Vmíchat“, aktuální nálada spojená s pohybem se změní na novou. (Příklad 2)
 • Pokud je další Uživatelský režim nadefinovaný s jinou Akcí než „Vmíchat“, není aktuální nálada změněna ihned ale zůstane aktivní po dobu TH (Příklad 3)

Následující příklady ukazují chování jednotlivých nastavení.

Příklad 1:

Příklad 2:

Příklad 3:

 

Přebití:

Pokud je aktivní pohyb spolu s příslušným uživatelským režimem, vždy se nastaví určená nálada

Následující příklady ukazují chování jednotlivých nastavení.

Příklad 1:

Příklad 2:

 

Aktivovat jen když je „Vše vyp.“

Pokud není zvolená žádná nálada (vše je vypnuté), je aktivní příslušný uživatelský režim spolu s aktivním pohybem, systém spustí zvolenou náladu.

 

Příklad 1:

Příklad 2:

 

 

 

Volba barvy

Uložené barvy platí pro celý dokument. Lze tedy vybrat jedinečné barvy v jednom bloku Ovládání osvětlení a pak je použít ve všech ostatních blocích.

Barva

Barva může být přímo přiřazena výstupu v menu Volba barvy. V seznamu „Uložené barvy“ jsou viditelné všechny uložené barvy napříč programem, tuto barvu vyberete kliknutím. Ve volbě barvy můžete vybrat libovolnou barvu a kliknutím na tlačítko + ji přidáte do uložených barev, tlačítkem vymazat ji smažete.

Výběr barvy mohou být přiřazeny na výstup přímo barvy. Seznam odkazy jsou zobrazeny všechny uložené barvy. Kliknutím na oblíbené barvy z nich bude vybrán přímo z dialogu pro výběr barvy. Tlačítko + Přidá aktuální barva tlačítka oblíbených Smazat odstraní je.

Teplá bílá

Funguje stejně jako RGB, s tím , že na místo RGB vybíráte teplotu světla.

Sekvence barev

Zde si můžete zvolit vlastní barvy: Pomocí tlačítka (1) se přidá nový odstín.
Kliknutím na barvu příslušného kroku (2) ho  lze nakonfigurovat.
Aktuálně zvolená barva je zobrazena velkým křížem, všechny ostatní barvy jsou malé křížky.
Interval (3) určuje dobu změny mezi jednotlivými barvami
V naší ukázce trvá sekvence 21 minut, než se vrátí na první zvolenou barvu (3 barvy x 7 minut)
Vlevo pod Seznamem Uloženými sekvencemi lze pomocí tlačítek ukládat, nebo mazat jednotlivé sekvence.

 

T5 tlačítka

T5 klávesy fungují jako u V1. Kromě toho ještě určují, které scéna se po stisku zapne
Příklad:
T5/1:  první spuštěná scéna 1, pořadí: 1, 2, 6
T5/6:  první spuštěná scéna 6, pořadí:  6,1,2

Dlouhý stisk tlačítka T5
Při dlouhém stisku na T5 (doba stisku musí být větší než parametr TM), dojde k přimíchání nastavené světelné nálady.

Příklad: Nálada č.1 je aktivní, dlouhý stisk T5/2 vmíchá náladu č.2;
Opětovný dlouhý stisk změní smísenou náladu zpět na původní.

 

Funkce dvojklik

Pokud dojde na jednom ze vstupů I1-I4 nebo T5/1 – T5/8 ke dvojkliku, všechny výstupy na bloku se vyresetují. Zároveň se na výstupu RQ vygeneruje impuls.

Tento impulz na výstupu RQ může být využitý pro centrální funkce.

Příklad: Při odchodu z místnosti jsou po dvojkliku vypnuta veškerá světla, spínané zásuvky a ozvučení.

 

Funkce trojklik

Pokud dojde na jednom ze vstupů I1-I4 nebo T5/1 – T5/8 ke trojkliku, všechny výstupy na bloku se vyresetují. Zároveň se na výstupu RaQ vygeneruje impuls.

Tento impuls na výstupu RaQ může být využitý pro centrální funkce.

Příklad: Při odchodu z domu, můžete vypnout přes trojklik všechna světla v domě.

 

 

Vstupy

Vstup

Popis

Vysvětlení

Rozsah hodnot

Jednotky

I1-I4Přímý výběr výstupuTento vstup představuje přímé ovládání osvětlení. Např. Vstup I1 ovládá na přímo výstupy AQ1.0/1
+Vstup pro další scénuVybere následující světelnou scénu0/1
Vstup pro předchozí scénuVybere předchozí světelnou scénu0/1
AlsPřímý výběr scény Analogovou hodnotou na vstupu (Als) vyvoláte scénu.
RResetnastaví všechny výstupy do 00/1
T5 / 1-T5 / 8Přímý výběr světelné scényImpulzem (sestupnou hranou) na vstup T5/1 – T5/8 dojde ke spuštění scény.0/1
DisMvZakázání pohybového senzoruBlokování pohybového senzoru.0/1
mvpohybspustí pohybu scénu0/1
OVše zap.Zapne světelnou scénu 9 (výstupy na max.)0/1
AAlarmAktivuje přiřazenou náladu pro buzení s dobou náběhu Tb. Pokud není vybrána žádná scéna bude použita scéna vše zapnuto.0/1
BuVstup budíkDoba za kterou se světlo rozsvítí do požadované hodnoty Tb0/1
AIBVstup jasuAktuální hodnota jasu.lux
DisZakázáníDětská pojistka – Blokuje všechny vstupy, lze ovládat z vizualizace0/1

Parametry

VstupPopisVysvětleníRozsah hodnotjednotka
RRemanencePokud je zap. je remanence aktivní0/1
MMaximální zpožděníMaximální rozestup dvou impulzů pro zaznamenání dvojstisku.s
SIpřírůstek Dimmerudává, jak velký procentní kroky0-100%
STKrok čas stmívačeindikuje průběhu této doby se přírůstek je překonats
minMinimální hodnota stmívačespodní hranice0-50%
MaxMaximální hodnota stmívačehorní hranice50-100 %
WRežim Dimmeru nahoru/dolů Pokud je zap., tak při držení tlačítka Dimmeru bude Dimmer po dosažení horní pozice pokračovat směrem dolů a naopak, dokud se vstup nepustí.0/1
LNenastavovat poslední hodnotu Standardně se Dimmer po vypnutí zapne na hodnotu před vypnutím. Pokud tuto funkci nechcete využívat, aktivujte tento vstup.0/1
THDoba doběhu pohybového senzoru Po sestupné hraně na vstup (Mv) se spustí časovač, který zajistí svit světelné scény svázané se senzorem pohybem po dobu (TH).s
TiZpoždění pohybového senzoruPokud dojde k manuálnímu vypnutí osvětlení, nebude pohybový senzor schopný tuto dobu zapnout scénu svázanou se senzorem pohybu.
Pokud je tato hodnota 0, platí stav ze vstupu (DisMv).
s
MSScéna na pohybPo přivedení čísla světelné scény na tento vstup přebijete vnitřní nastavení bloku (scénu svázanou se senzorem pohybu) a na pohyb ji rozsvítíte.
MTVypnutí osvětlení bez pohybu. Automatické vypnutí osvětlení po konci pohybu v místnosti.s
ra RGB režimPokud je vstup aktivní, je možné přes tlačítka měnit barvy na výstupu. Dlouhým podržením se stmívá. (I1 -> AQ1, …).0/1
TaDoba periody poplachuPokud je vstup A zapnutý, blikají všechny výstupy. Parametr Ta určuje dobu zap. + vyp.s
TbDoba náběhu budíkuBlednutí čas při aktivaci budíku náladumin
Tmaximální jasaktuální jas překročí tuto hodnotu, pohyb scéna není aktivován během pohybulux
TmČas vmíchání náladyDoba pro vmíchání další nálady ze vstupu T5/1-T5/8, při „0“ bude tato funkce neaktivnís
TfDoba přechoduDoba za kterou se změní světelná nálada, při „0“ bude tato funkce neaktivnís

Výstupy

VýstupPopisVysvětleníRozsah hodnotJednotky
AQ1-AQ18Výstup pro ovládání osvětlení
AQsVýstup aktivní scény-1 = nedefinováno, 0 = vyp., 9 = vše zap-1-9
RQVýstup resetuPři vypnutí osvětlení nebo dvojkliku bude na tomto výstupu impulz.0/1
RaQVýstup resetu přes trojklikPři vypnutí osvětlení přes trojklik bude na tomto výstupu impulz.0/1