Nano Motor Controller Tree

Nano Motor Controller Tree je kompaktní modul se stejnosměrnými výstupy, který je řízen přes rozhraní Loxone Tree.

Konfigurovatelné výstupy umožňují připojení motorů nebo LED světel v následujících provozních režimech:

Obousměrný motor:Výstup pro stejnosměrné motory včetně řízení směru a rychlosti.

Jednosměrný motor: Dva výstupy pro stejnosměrné motory včetně regulace otáček, není možná změna směru.

Dimmer: Výstup pro stmívání nízkonapěťových LED žárovek.

Přepínání a přepólování výstupů je prováděno interním H-můstkem, otáčky motoru a stmívání jsou řízeny pulzní šířkovou modulací (PWM).

Datasheet Nano Motor Controller Tree

Obsah


Montáž

Nainstalujte zařízení do vhodné instalační krabice.

Připojte napájecí zdroj (oranžová/bílá šroubová svorka) a datové linky Tree (zelená/bílá svorka).

Úroveň napájecího napětí závisí na zátěži, ale musí být v rozsahu 9...26VDC.

Výstupy jsou připojeny v závislosti na vybraném provozním režimu.

Po zapnutí napájení bliká stavová LED po krátké době oranžově, pokud je kabeláž (Tree Extension/Miniserver je online a dostupný).


Zprovoznění

Poté postupujte podle postupu párování


Provozní režimy

Nano Motor Controller podporuje tři provozní režimy, které lze nastavit v Loxone Configu. Režimy se liší funkcí a připojením výstupů:

Obousměrný motor

V tomto provozním režimu je k dispozici výstup pro stejnosměrné motory včetně řízení směru a otáček
Směr pohybu lze pomocí Nano Motor Controller během provozu přepínat obrácením polarity výstupů:

To je vhodné pro aplikace, kde je nutná změna směru, například pro pohony pro stínící systémy, závěsy nebo motorizovaná okna.

Jednosměrný motor

V tomto provozním režimu jsou k dispozici dva výstupy pro stejnosměrné motory včetně regulace otáček; výstupy lze ovládat nezávisle na sobě.
Směr pohybu je určen při připojení:

Tento režim je vhodný pro aplikace, kde mají být dva motory ovládány samostatně s možností regulace rychlosti otáček.

Dimmer

V tomto provozním režimu je k dispozici výstup pro stmívání nízkonapěťových LED světel:

Režim je vhodný pro světelné zdroje, jako jsou LED pásky nebo spoty, které jsou provozovány s konstantním napětím např. 12V nebo 24V a lze je stmívat pulzní šířkovou modulací (PWM)


Poznámky k provozu motorů

Otáčky a směr otáčení motorů jsou řízeny přímo prostřednictvím jejich napájecího napětí.
Napětí na výstupech Nano Motor Controller je řízeno pulzně šířkovou modulací (PWM), v obousměrném režimu je pro změnu směru obrácena polarita.

K tomu jsou obzvláště vhodné skutečné stejnosměrné motory s komutátorem a kartáči.

U Bezkartáčových stejnosměrných motorů (Brushless DC) předchází skutečnému motoru elektronika, která často znemožňuje PWM řízení otáček prostřednictvím napájecího napětí.
Tyto motory lze pouze zapnout nebo vypnout. Chcete-li to provést, vyberte jako rychlost 100%, hodnota zrychlení může být nastavena na skok.
Obrácení směru otáčení není často možné a existuje také riziko poškození elektroniky motoru pokud není vhodný pro reverzní směr a nemá ochranu proti přepólování.

Paralelní připojení motorů na jednom výstupu je možné pouze s výhradami.
Je třeba zajistit, aby byly použity pouze motory stejného typu a aby byly rovnoměrně zatěžovány.

Při rozběhu motoru, ale také při doběhu (brzdění) může být u pohonů s vyšším momentem setrvačnosti navzdory vysoké mezní hodnotě nadproudu.
Tomu se lze vyhnout snížením hodnoty zrychlení a brzdění např. 20%/s, aby se snížil proud odebíraný motorem během rozběhu a doběhu.
Nastavené nadproudové vypnutí není aktivní během první sekundy spuštění motoru. K vypnutí zde dochází pouze od 5A.

Při zastavení motoru se nezastaví přirozeně, ale Nano Motor Controller z technických důvodů vytvoří brzdný účinek.
Pokud chcete, aby se motor zastavil bez brzdění, musí být hodnota pro brzdění nastavena na vhodnou nižší hodnotu, aby bylo chování srovnatelné s chováním při přirozeném zastavení.


Nastavte mezní hodnoty proudu

Ve vlastnostech Nano Motor Controller lze otevřít okno se schématem pro nastavení aktuálních mezních hodnot:

Poté je vykreslen diagram pomocí aktuální spotřeby proudu motoru. Mezní hodnoty pro protékající proud a nadproud lze přizpůsobit motoru nebo pohonu pomocí zkušebního chodu použitého motoru nebo pohonu.

Doporučujeme nenastavovat mezní hodnoty příliš těsně, protože se zátěž motoru a tím i proud může později změnit kvůli vlivům, jako je opotřebení nebo teplota.

Nakonec se hodnoty přenesou na Miniserver uložením programu.


Senzory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Proud Vstup se aktivuje, když je odběr proudu z motoru nad nastavenou mezní hodnotou proudu (obousměrný provozní režim) 0/1
Nadproud Vstup se aktivuje, když je aktuální odběr motoru nad nastavenou mezní hodnotou pro nadproud (obousměrný provozní režim) 0/1
Proud A Vstup se aktivuje, když je aktuální odběr motoru A nad nastavenou mezní hodnotou proudu A (jednosměrný provozní režim) -
Proud B Vstup se aktivuje, když je aktuální odběr motoru B nad nastavenou mezní hodnotou proudu B (jednosměrný provozní režim) -
Nadproud A Vstup se aktivuje, když je aktuální odběr motoru A nad nastavenou mezní hodnotou nadproudu A (jednosměrný provozní režim) -
Nadproud B Vstup se aktivuje, když je aktuální odběr motoru B nad nastavenou mezní hodnotou nadproudu B (jednosměrný provozní režim) -
Aktory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Ve směru hodinových ručiček Výstup aktivuje otáčení motoru ve směru hodinových ručiček A+/B- (obousměrný provozní režim) - 0/1
Proti směru hodinových ručiček Výstup aktivuje motor proti směru hodinových ručiček A-/B+ (obousměrný provozní režim) - 0/1
Start/Stop A Výstup aktivuje motor A (jednosměrný provozní režim) - -
Start/Stop B Výstup aktivuje motor B (jednosměrný provozní režim) - -
Rychlost Výstup určuje otáčky motoru (obousměrný režim)
Pokud se výstup nepoužívá, použijí se standardní otáčky
% 0...100
Rychlost A Výstup určuje otáčky motoru A (jednosměrný provozní režim)
Pokud není výstup použit, použijí se standardní otáčky
% -
Rychlost B Výstup určuje otáčky motoru B (jednosměrný provozní režim)
Pokud není výstup použit, použijí se standardní otáčky
% -
Dimmer WW Standardní aktor s jedním kanálem pro ovládání osvětlení (provozní režim Dimmer) % -
Smart aktor WW Smart Aktor WW pro ovládání osvětlení, pro použití s kompatibilními bloky osvětlení (provozní režim Dimmer) - -
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Nano Motor Controller Tree Digital 0/1
Systémová teplota °
Teplota vypnutí Pokud teplota CPU dosáhne kritického bodu, výstupy zařízení jsou vypnuty. Přehřátí může být způsobeno zkraty, vysokou zátěží nebo příliš vysokými okolními teplotami. Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - - -
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
- - -
Typ zařízení Typ Tree zařízení - - -
Provozní režim Určuje provozní režim Nano Motor Controller.
Obousměrný motor: Jeden výstup pro stejnosměrné motory, včetně řízení směru a rychlosti.
Jednosměrný motor: Dva výstupy pro stejnosměrné motory včetně regulace otáček, změna směru není možná.
Stmívač: Jeden výstup pro stmívání nízkonapěťových LED žárovek.
- - -
Limit proudu Nakonfigurujte limity protékajícího proudu pomocí diagramu aktuálního proudu. - - -
Frekvence PWM Frekvence modulace šířky pulzu. Slouží k řízení motoru. Lze například eliminovat nepříjemné pískání. Hz 1000...10000 5000
Aktuální mezní hodnota proudu Tok proudu je detekován nad touto hodnotou. mA 100...3500 100
Mezní hodnota nadproudu Od této hodnoty je detekován nadproud, po přesažení se výstup vypne a aktivuje se nadproudový vstup. Celkový proud obou výstupů nesmí překročit 3,5 A. mA 100...3500 3500
Zrychlit Rychlost změny při zapnutí.
Skok znamená, že je cílová hodnota nastavena okamžitě.
- - -
Zpomalit Rychlost změny při brzdění.
Skok znamená, že je cílová hodnota nastavena okamžitě.
- - -
Standardní rychlost Výchozí rychlost, pokud není použit výstup rychlosti. % 0...100 100
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Nano Motor Controller Tree