ENERGETICKÝ MONITOR

Informace o produkci a spotřebě elektrické energie přímo v Loxone vizualizaci.

ÚVOD

Povolením statistik u tohoto funkčního bloku můžete sledovat produkci elektrické energie fotovoltaickými články (FV), vlastní spotřebu, celkovou spotřebu elektrické energie a celkový výdělek z produkce elektrické energie. Data mohou být zpracováno pomocí čítačů na vstupech tohoto bloku. Lze přidat ethernetové měniče Fronius nebo Kostal ze kterých můžete vyčítat informace.
Funkční blok může být použit ve vizualizaci, kde můžete sledovat finanční náklady za spotřebovanou/vyrobenou energii. Od Verze Configu 8.1 lze zobrazit informace z bateriových úložišť.

Od verze Loxone Config 11.1 jsou podporovány měniče Kostal Plenticore pomocí šablony pro <a href=“https://www.loxone.com/dede/kb/kommunikation-mit-modbus-tcp/“>Modbus TCP</a> (port 1502).

FUNKCE

Jakýkoliv čítač může být připojený na vstupy funkčního bloku, v takovém případě je nutné ve vlastnostech bloku nastavit Zdroj dat na „Vstupy bloku“. Připojení jednotlivý vstupů je znázorněno na obrázku:

Pro správné zobrazení dat ve vizualizaci je nutné zadat správné ceny za energie a také CO2-Faktor.

KOMUNIKACE S FV MĚNIČI

Komunikace s FVE měniči je detailně popsaná v samostatné dokumentaci zde: Kabeláž a programování FVE
Pro správné nastavení musíte ve vlastnostech funkčního bloku zadat správný zdroj dat „Fronius“ nebo „Kostal“ , IP adresu a číslo zařízení. Data jsou cyklicky zasílána každou minutu. Vstupy bloku zůstanou nezapojené

 

attention

Zkontrolujte zda máte Fronius Datamanager v poslední verzi. Ve starších verzích nelze vyčítat data.

Číslo zařízení

Fronius – Číslo zařízení můžete nalézt v nastavení ve webovém rozhraní měniče. Mimo to můžete využít tohoto příkazu přímo v prohlížeči. http://“IP“/solar_api/v1/GetActiveDeviceInfo.cgi?deviceClass=Inverter
Kostal – Číslo odpovídá adrese zařízení, kterou má přidělenou pro komunikaci po RS485. K nalezení čísla můžete také využít Kostal webové rozhraní.

 

 

VSTUPY

Vstup Popis Vysvětlení Rozsah hodnot Jednotky
Ep Aktuální celková produkce Aktuální hodnota produkované energie z FV panelů. kWh
pp Aktuální výkon Aktuální výkon FV systému kW
Ev Spotřebovaná energie ze sítě Spotřebovaná energie ze sítě
V závislosti na parametru A bude přičítána, nebo absolutní hodnota.
kWh
pv Aktuální výkon Aktuální příkon ze sítě

  • Pozitivní v momentě, kdy je energie spotřebovávaná
  • Negativní v případě, že je výroba vyšší než spotřeba.

Použito pro vizualizaci a pro výpočet aktuální spotřeby

kW
Ed Dodaná energie do sítě Dodaná energie do sítě
V závislosti na parametru A bude přičítána, nebo absolutní hodnota.
kWh
ps Výkon zásobníku energie Hodnota výkon kterou je zásobník nabíjen nebo vybíjen

  • Kladná, když je zásobník vybíjený
  • Záporná, když se zásobník nabíjí
kW
ss Stav nabití zásobníku energie Aktuální stav nabití 0-100 %
AIe Číslo chyby Zobrazí číslo chyby čítače
R Resetování hodnot čítače Nastaví veškeré hodnoty čítačů do 0 0/1

 

PARAMETRY

Parametr Popis Vysvětlení Rozsah hodnot jednotky
Prd Cena za prodej energie do sítě Cena za prodej energie do sítě měna
prc Cena při nákupu energie ze sítě Cena při nákupu energie ze sítě měna
Co2 Přepočet pro úsporu CO2 Přepočet pro úsporu CO2 Kg Co 2 / kWh
A Absolutní hodnota On/Off 0 = hodnota bude přičtena; 1 = absolutní hodnota 0/1

Přesný CO2-Faktor získáte od vašeho dodavatele energie.

VÝSTUPY

(AQp) Aktuální produkce (kW)
(AQp1) Dnešní produkce (kWh)
(AQp2) Produkce tento měsíc (kWh)
(AQp3) Produkce tento rok (kWh)
(AQp4) Celková produkce (kWh)
(AQc) Aktuální spotřeba (kW)
(AQc1) Dnešní spotřeba (kWh)
(AQc2) Spotřeba tento měsíc (kWh)
(AQc3) Spotřeba tento rok (kWh)
(AQc4) Celková spotřeba (kWh)
(AQi1) Dnešní zisk
(AQi2) Zisk za tento měsíc
(AQi3) Zisk za tento rok
(AQi4) Zisk celkem
(S) StatusCode měniče
(E) ErrorCode měniče

 

Nastavení výpočtu cen

Nejprve nastavte symbol měny. To provedete ve vlastnostech dokumentu.

energeticky monitor symbol meny

Dále je třeba nastavit parametry:

(Prd) – cena za prodej energie do sítě
(Prc) – cena energie při nákupu ze sítě

Jestliže je produkce větší jak spotřeba, potom je výnos roven násobku produkce a ceny nákupu energie. Když je spotřeba větší než výroba, potom je výdaj roven násobku spotřeby a ceny prodeje energie.

Pokud se aktuálně nevyrábí žádná energie, příjem není žádný. Výnos se počítá pouze při výrobě.
Analogový vstup (Ed) je vstup dodávané energie do rozvodné sítě v [kWh]. V závislosti na nastavení parametru (A) se bude používat jako absolutní hodnota, nebo se bude přičítat.