Energetický monitor

Energetický monitor usnadňuje shromažďování údajů o výrobě, například o fotovoltaickém systému.
Energetický monitor lze použít k zaznamenávání údajů o výrobě střídače. Data lze zpracovávat pomocí vstupů bloku v kombinaci s čítačem.
Kromě toho může blok v uživatelském rozhraní vizualizovat údaje o výrobě, finančních úsporách a úložišti baterií.

Tento funkční blok již není dále vyvíjen a byl nahrazen blokem Monitor toku energie v kombinaci s bloky Měřič.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Ptot Production total Výroba celkem
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
kWh 0...∞
Ppwr Production power Výkon výroby
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
kW
Gi Grid energy import Import energie ze sítě kWh 0...∞
Gpwr Grid power Kladná hodnota: Energie je dodávána ze sítě.
Záporná hodnota: Energie je exportována do sítě.
kW
Ge Grid energy export Export energie ze sítě kWh 0...∞
Spwr Energy storage power Kladná hodnota: Dochází k vybíjení zásobníku energie
Záporná hodnota: Nabíjí se zásobník energie.

Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
kW
SoC Energy storage state of charge Stav nabití úložiště energie
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
% 0...100
Err Error Chyba -
R Reset Reset hodnot čítače.
V uživatelském rozhraní se používá název připojeného senzoru.
- 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Ppwr Production power Výkon výroby kW
Pd Production today Výroba dnes kWh 0...∞
Pm Production this month Výroba tento měsíc kWh 0...∞
Py Production this year Výroba v tomto roce kWh 0...∞
Ptot Production total Výroba celkem kWh 0...∞
Cpwr Consumption power Výkon spotřeby kW
Cd Consumption today Spotřeba dnes kWh 0...∞
Cm Consumption this month Spotřeba tento měsíc kWh 0...∞
Cy Consumption this year Spotřeba tento rok kWh 0...∞
Ctot Consumption total Spotřeba celkem kWh 0...∞
Ed Export today Export dnes kWh 0...∞
Em Export this month Export tento měsíc kWh 0...∞
Ey Export this year Export v tomto roce kWh 0...∞
Etot Export total Export celkem kWh 0...∞
Yd Yield today Výnos dnes Měna
Ym Yield this month Výnos tento měsíc Měna
Yy Yield this year Výnos v tomto roce Měna
Ytot Yield total Výnos celkem Měna
Sci Status code inverter Stavový kód střídače -
Eci Error code inverter Chybový kód střídače -
Gpwr Grid power Kladná hodnota: Energie je dodávána ze sítě.
Záporná hodnota: Energie je exportována do sítě.
kW
Spwr Energy storage power Kladná hodnota: Úložiště energie se vybíjí.
Záporná hodnota: Úložiště energie se nabíjí.
kW
SoC Energy storage state of charge Stav nabití úložiště energie % 0...100
Itot Import total Import celkem kWh 0...∞
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
- -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Pre kWh price export Cena kWh při exportu Měna 0,2
Pri kWh price import Cena kWh při importu Měna 0,2
CO2 Kg/kWh for CO2 savings Kg/kWh pro úsporu CO2 Kg/kWh 0...∞ 0,42
Abs Absolute value Zacházení se vstupy (Gi) a (Ge):
0 = Každá nová hodnota se přičítá postupně k celkové hodnotě.
1 = Hodnota se použije absolutní a rovná se hodnotě měřidla.
- 0/1 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Zdroj dat Zdroj dat (typ generátoru), např. Fronius, Kostal

Data jsou cyklicky dotazována každou minutu.
Pokud jsou jako Zdroj dat zvoleny Vstupy bloku, blok se aktualizuje při každé změně těchto vstupů.
- -
Kapacita zásobníku Kapacita zásobníku v kW 0
Podporované střídače

Přímo ve funkčním bloku přes Ethernet (TCP/IP):
Fronius Primo, Symo

Fronius GEN24 Plus jsou podporovány od firmwaru 1.14.1.
To vyžaduje aktivaci rozhraní Solar API na střídači.

Kostal Piko měniče podporující protokol RS485 přes TCP (Port 81)

Prostřednictvím šablona (Modbus TCP/RTU, RS485, RS232):
Kostal Plenticore šablona pro Modbus TCP (port 1502)
Solar Edge
SMA
Další šablony jsou k dispozici na Loxone Library.


Zdroj dat

Jako zdroj dat můžete vybrat různé způsoby komunikace:

- vstupy bloku: Zpracování dat ze vstupů bloku (ve spojení s čítačem)

- Fronius: čtení dat ze síťového střídače

- Kostal: čtení dat ze síťového střídače


Komunikace přes libovolné senzory

Jako zdroj dat vyberte ve vlastnostech "Vstupy bloku". Připojení jednotlivých senzorů je dále vidět na screenshotu.


Komunikace se střídačem

Aby bylo možné data ze střídače přijímat, je nutné v okně vlastností zvolit jako zdroj dat "Fronius", popř. "Kostal" a také správně vyplnit IP adresu zařízení se sériovým číslem. Data budou přenášena cyklicky každou minutu.


Číslo zařízení

Fronius:

Číslo zařízení naleznete ve webovém rozhraní Froniusu pod položkou nastavení -> Střídač jako číslo systému. Dodatečně lze vše zasílat na záznamové zařízení přes funkci "GetActiveDeviceinfo".

URL: http://"IP"/solar_api/v1/GetActiveDeviceInfo.cgi?deviceClass=Inverter

Kostal:

Číslo zařízení je identické s RS485 adresou. Naleznete jej ve webovém rozhraní Kostal na hlavní stránce nastavení.


Výpočet

Pokud je výroba vyšší než spotřeba, vypočítá se výnos ze součtu exportované energie krát exportní sazba a spotřeby krát importní sazba. Spotřeba se vypočítá jako: Vyrobená energie + importovaná energie - dodaná energie. Spotřeba se počítá každých 10 minut a jakmile se změní všechny připojené vstupy. Pokud je spotřeba vyšší než výroba, vypočítá se výnos z vyrobené energie krát importní tarif.

Měnu je možné nastavit ve vlastnostech dokumentu.


Kabeláž

Další informace o správné kabeláži naleznete zde