Energetický manager

Tento blok lze použít k určení přebytečné energie a k zapnutí nebo vypnutí zátěže podle priority. Zátěže mohou být řízeny digitálně nebo analogově.
Analogově řízené zátěže jsou omezeny ve svém výkonu mezi zapínacím výkonem a svým jmenovitým výkonem.
Pokud je použito úložiště energie a jeho stav nabití je nižší než minimální stav nabití, má nejvyšší prioritu potřebný výkon pro úložiště.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Gpwr Grid power Záporná hodnota při dodávce energie do sítě. kW
Ppwr Production power Používá se pouze pro uživatelské rozhraní. kW
Spwr Energy storage power Záporná hodnota při nabíjení úložiště. kW
Soc Energy storage state of charge Stav nabití úložiště energie % 0...100
Prio Priority selection Okamžitě spustí vybranou zátěž. - 0...12
Recalc Recalculate Okamžitě spustí přepočet. - 0/1
L1-12 Load 1-12 status Aktuální stav (digitální) nebo odběrný výkon (analogový) zátěže. -
Off Off Impuls: výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
- 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Next Next Calculation Sekundy do příštího přepočtu. s
L1-12 Load 1-12 Výstup pro zátěž 1-12. Digitální = 0/1. Analogový = kW -
MinSoc Minimum state of charge Aktuální nastavení MinSoc. % 0...∞
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
- -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
O Offset grid power Posunutí cílové hodnoty výkonu Energetického managementu.
0: Energetický manager se snaží udržet, aby nedocházelo k importu/exportu energie z/do sítě a k ukládání energie.
Kladná hodnota: Je povoleno importovat energii ze sítě nebo ji čerpat z úložiště.
Záporná hodnota: Zajišťuje, aby bylo vždy k dispozici toto množství vyrobené energie pro export do sítě nebo pro nabíjení úložiště.
kW 0
MinSoc Minimum state of charge Pokud je hodnota větší než 0, má nabíjení úložiště energie nejvyšší prioritu, dokud není dosaženo minimálního stavu nabití (SoC). Poté se úložiště energie nabíjí pouze v případě přebytku energie. % 0...100 0
MaxSpwr Maximum energy storage power Definuje maximální nabíjecí výkon úložiště energie. kW 0...∞ 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Vlastnosti Upravit Energetický manager -
Operace

Připojeným zátěžím jsou přiřazeny priority (1: vysoká, 12: nízká). Pokud vstup (Gpwr) v kombinaci s (Spwr) indikuje dostupný přebytek energie, energetický manažer zapne co nejvíce zátěží, počínaje nejvyšší prioritou.

Zátěže se zapnou, když je přebytek energie větší než definovaný zapínací výkon pro danou zátěž. Analogové zátěže (např. Wallbox) budou regulovat výstupní hodnotu mezi zapínacím výkonem a definovaným jmenovitým výkonem.

Digitální zátěže, jejichž zapínací výkon je větší nebo roven jmenovitému výkonu, se opět vypnou, když je přebytečná energie nižší než jmenovitý výkon zátěže.

Digitální zátěže, jejichž zapínací výkon je nižší než jmenovitý výkon, se opět vypnou, když importovaný síťový výkon překročí rozdíl mezi zapínacím a jmenovitým výkonem. Toho lze využít u zátěží, u nichž je přijatelné, aby byl výkon importován ze sítě nebo odebírán ze zásobníku energie.

Analogové zátěže se opět vypnou, když je dostupná přebytečná energie nižší než spínací výkon.

Vstupy stavu zátěže (L1-L12) lze použít k informování správce energie o aktuálním stavu (digitálně) nebo využití výkonu (analogově [kW]) zátěže.

Pokud není ke stavovému vstupu zátěže nic připojeno, Energy Manager předpokládá, že je zátěž při aktivaci zapnutá, a přesně využívá výkon nastavený na výstupu (analogové zátěže) nebo definovaný hodnotou Max. Power (digitální zátěže).

Pokud je stav nabití úložiště energie (Soc) nižší než definované minimum (MinSoc), bude mít Energetický manager nejvyšší prioritu nabíjet úložiště definovaným výkonem (MaxSpwr), dokud nebude dosaženo (MinSoc).


Příklad programování

Ve vlastnostech lze definovat minimální stav nabití a maximální výkon zásobníku energie.
Pouze při dosažení tohoto minimálního stavu nabití nebo při dosažení většího výkonu, než je maximální výkon zásobníku energie, se zapnou zátěže.

Dvojklikem na blok se otevře konfigurační okno, kde je třeba zadat dobu přípravy, minimální dobu chodu, zapínací výkon a jmenovitý výkon zátěže:

Zátěže se sčítají shora dolů, když přebytek dosáhne příslušného zapínacího výkonu.
Přestože má pračka nižší prioritu než wallbox, je možné, že se pračka zapne dříve, protože má nižší zapínací výkon.

Pomocí stavových vstupů lze lépe pracovat s analogově řízenými zátěžemi, které jsou napájeny pouze požadovaným výkonem.
Pokud je pro zátěž dostatek přebytečné energie, ale stavový vstup informuje, že je tato zátěž právě vypnuta, je napájena další vhodná zátěž.

Zátěže se opět vypínají v opačném pořadí.
Pokud přebytek energie v příkladu klesne pod jmenovitý výkon pračky, vypne se digitální zátěž.
Analogově řízené zátěže (teplá voda, wallbox) se vypínají, když je přebytek energie nižší než odpovídající zapínací výkon.
Zátěže se tedy vypínají až po uplynutí jejich minimální doby chodu.

Pokud byla definována minimální denní doba chodu, která nebyla dosažena, aktivují se zátěže i bez aktuálního přebytku energie, aby bylo do definované doby dosaženo minimální doby chodu/den.