Audioserver

Pozor: Při použití více než jednoho Audioserveru, může dojít k výpadkům sítě od firmware 2.6 pokud jsou v instalaci použity Huawei routery. [EN]

Audioserver Loxone je flexibilní zvukové řešení pro každou budovu.

Společně s Miniserverem lze pro každou místnost volně vybírat hudbu z různých zdrojů. Tímto způsobem je také možné realizovat zvonek, budík, oznámení, i alarmy.

Operační systém a nastavení jsou uloženy na vyměnitelné kartě microSD. Rozhraní LAN umožňuje připojení k Miniserveru a zvukové vysílání z rádio stanic, hudebních služeb na internetu, nebo médií a zařízení v místní síti. K rozhraní USB lze připojit datové nosiče s hudebními soubory.

Na Audioserveru jsou k dispozici dva stereo reproduktorové výstupy, které lze také rozdělit a použít nezávisle na sobě. Integrovaný je také analogový zvukový vstup a výstup, stejně jako digitální SPDIF výstup (elektrický) přes 3,5 mm zdířky.

Prostřednictvím rozhraní Tree Turbo lze každý Audioserver rozšířit pomocí až 10 Stereo Extensionů o další zóny nebo reproduktorové výstupy. Ve větších instalacích vyžadujících více výstupů je nutné použít několik Audioserverů.

Systém je s pomocí bloku Audio Přehrávač v Loxone Configu volně konfigurovatelný. Výstupy reproduktorů lze přiřadit k jednotlivým místnostem v mono nebo stereo režimu. Skupiny mohou být vytvořeny napříč různými místnostmi, takže je zajištěn jednotný hudební zážitek i s otevřenými místnostmi.

U větších místností je více výstupů reproduktorů přiřazeno stejnému funkčnímu bloku audio přehrávače. Každý výstup reproduktoru lze konfigurovat pro výstup signálu levého nebo pravého kanálu nebo downmix obou kanálů.

Audioserver je kompatibilní s každým typem Loxone Miniserveru.

Datasheet Audioserver

Obsah


Zprovoznění

Instalace se provádí ve vhodném rozvaděči na DIN lištu.

Připojte napájecí zdroj, případně reproduktory a zvukové vstupy/výstupy, pokud je to požadováno. Audioserver je připojen k lokální síti nebo WiFi routeru prostřednictvím LAN portu. Připojte Stereo Extensiony k rozhraní Tree Turbo.
The Příklady zapojení poskytují krátký přehled.

Po připojení na napájení začne Audioserver startovat - to mu trvá cca 1,5 minuty. Nejrpve dochází k rozbalení datového systému na SD kartě - během této fáze zůstávají stavové LED diody zhaslé. Vyčkejte dokud Audioserver plně nenaběhne. To poznáte tak, že stavové LED diody Audioserver začnou blikat střídavě oranžově/zeleně/červeně. V tomto okamžiku je Audioserver připraven na spárování s Miniserverem.

Poté postupujte podle pokynů pro párování s Miniserverem.;


Spárování s Miniserverem

Jakmile je Audioserver v provozu a připojen k síti, lze jej připojit k Miniserveru v Loxone Configu. Připravenost k připojení je signalizována rozsvícením stavové LED diody červeně/zeleně/oranžově.

Pokud tomu tak není, resetujte Audioserver do továrního nastavení.

Chcete-li vyhledat Audioservery, nejprve klikněte v periferiích v Loxone Configu na Audio, a poté na horní lištěVyhledat Audioserver

Všechny Audioservery, které jsou připraveny ke spojení, budou uvedeny v okně, které je nyní otevřené. Hledání může trvat několik minut:

Pokud zde označíte zařízení, bude identifikováno To je indikováno blikající stavovou LED a volitelně také akustickým signálem přes připojený reproduktor. Podle toho můžete zařízení přiřadit a pojmenovat.

Zvýrazněte požadovaný Audioserver a klikněte na Nastavit Audioserver kde přiřadíte Audioserveru pevnou IP adresu. To můžete udělat také prostřednictvím webového rozhraní Audioserveru.

Poté vyberte název, místnost a umístění instalace pro vybraný Audioserver a přidejte jej do programu pomocí tlačítka Naučit zařízení nebo +.

Zařízení, která jsou již v programu, se zobrazí v pravé polovině okna. V případě potřeby je skryjte tlačítkem Skrýt mé zařízení. Zde můžete nahradit stávající zařízení novým zařízením stejného typu z vyhledávání. To je užitečné při výměně zařízení, nebo při přidávání do předem naplánovaného programování. Chcete-li provést náhradu, vyberte zařízení, které se má naučit, a zařízení, které se má vyměnit. Kliknutím na šipku vpravo se staré zařízení v programu nahradí novým.

Chcete-li změny použít, uložte program v Miniserveru.

Přidaná zařízení jsou poté připravena k provozu a jsou k dispozici v periferiích v Loxone Configu.


Obnovení továrního nastavení, nastavení a aktualizace

Pokud byl Audioserver již spojen s Miniserverem a má být nyní použit v jiné instalaci, musí být propojení uvolněno. Chcete-li Audioserver odpárovat, připojte se k Miniserveru a odstraňte Audioserver ze starého programu. Poté uložte program na Miniserver.

Pokud to není možné, uveďte Audioserver do Továrního nastavení. K tomu je nutné nejprve naformátovat SD kartu v Loxone Configu a následně ji do Audioserveru vložit. Kromě toho je možné uvést Audioserver do továrního nastavení také přes jeho webové rozhraní. Poté zkuste párování s Miniserverem znovu.

Bez tohoto uvolnění není možné Audioserver propojit s jiným Miniserverem!

Webové rozhraní Audioserveru umožňuje síťové nastavení, reset (uvedení do továrního nastavení), a také zobrazení stavu a diagnostiku. Webové rozhraní je dostupné na IP adrese Audioserveru nebo po zadání jeho hostname do vyhledávače. Pokud vyhledáváte Audioserver v Loxone Configu, objeví se ve výsledcích vyhledávání IP adresa, popř. hostname.

Pokud Audioserver ještě nebyl propojen s Miniserverem, jsou přístupové údaje pro webové rozhraní admin/admin.
Je-li Audioserver již propojen, jsou požadována přístupová data uživatele skupiny Plný přístup (administrátoři) připojeného Miniserveru.

Pokud jsou Aktualizace firmwaru k dispozici, může je Audioserver provádět automaticky. K tomu je třeba ve vlastnostech projektu aktivovat automatické aktualizace. Toto nastavení přejímá automaticky Audioserver.

Alternativně lze aktualizaci Audioserveru spustit ručně v Loxone Configu. Chcete-li to provést, vyberte Audioserver v periferiích a na horním panelu klikněte na tlačítko Aktualizovat firmware Audioserveru. Aktualizaci lze spustit také ve webovém rozhraní Audioserveru.

Další možností je ručně uložit dříve stažený aktualizační soubor (* .upd) pro Audioserver na SD kartu. Krátce nato bude Aktualizace provedena z tohoto souboru.

Pokud v síti není aktivní žádný server DHCP nebo je Audioserver připojen přímo k počítači, je podporováno Link-Local adresování přes Zeroconf. Audioserver a počítač přijmou Link-Local adresu 169.254.x.x, pokud jsou oba nastaveny na DHCP.
Tímto způsobem je možné připojení k Audioserveru i bez sítě. Toto nastavení není vhodné pro normální provoz, ale umožňuje Vám obnovit tovární nastavení například prostřednictvím webového rozhraní Audioserveru nebo ručně přiřadit adresu IP.

Audioserver se při kontrole sítě pomocí pravidelného pingu spoléhá na službu ICMP na routeru/gateway. Pokud tato služba neodpoví, provede Audioserver přibližně každých 10 minut bezpečnostní restart.


Připojování Tree Turbo zařízení

K Tree Turbo rozhraní Audioserveru nebo Miniserveru Compact lze připojit až 10 Tree Turbo zařízení.
Možné jsou následující topologie zapojení s maximální délkou 150 m/492 stop:

Pro zapojení lze použít Loxone Tree kabel. Pro Tree Turbo použijte zeleno-bílý pár vodičů a pro napájení oranžovo-bílý pár vodičů 1,5 mm² (AWG16).

V případě delších tras nebo více Tree Turbo zařízení s vysokou spotřebou energie nainstalujte zdroj blíže k nim nebo použijte více napájecích vodičů. Lze také použít samostatné napájecí vodiče většího průřezu.

Pokud jsou použity samostatné napájecí zdroje, není nutné připojovat všechny GND.

Tree Turbo rozhraní je založeno na zcela jiné technologii než známé Tree rozhraní. Proto se Tree a Tree Turbo rozhraní nesmí spojovat! Datové linky Tree Turbo rozhraní by neměly být vedeny společně s jinými datovými nebo signálovými linkami ve stejném kabelu.

Tree Turbo Komunikace je založena na IP protokolu, proto se v síti objeví IP adresy všech Tree Turbo zařízení.

Pokud se Audioserver nebo Miniserver Compact nacházejí v síti 10.10.10.x, musí být nastaveny na DHCP a router jim musí vždy přidělovat stejnou adresu, protože připojená zařízení Tree Turbo také komunikují v tomto adresním rozsahu, jinak může docházet ke konfliktům IP adres.

Tree Turbo zařízení spustí svůj operační systém přes Tree Turbo rozhraní po zapnutí napájení. Proto musí být Audioserver nebo Miniserver Compact rovněž připraven k provozu. Přibližně po jedné minutě je Tree Turbo zařízení připraveno a začne oranžově blikat.

Nyní můžete pokračovat ve spárování Tree Turbo zařízení.


Párování Tree Turbo zařízení

Chcete-li přidat Tree Turbo zařízení, klikněte nejprve na Tree Turbo rozhraní v Loxone Config a poté na Vyhledávání Tree Turbo.

V otevřeném okně se zobrazí seznam všech připojených Tree Turbo zařízení, která ještě nejsou součástí programu:

Při zvýraznění jednoho ze zařízení se toto zařízení identifikuje blikáním stavové LED diody nebo zvukovým signálem přes reproduktory. To umožňuje snadnou identifikaci a pojmenování zařízení.

Vyberte požadované zařízení, přiřaďte mu název, místnost a místo instalace a přidejte jej do programování pomocí tlačítka Spárovat zařízení nebo +.

V pravém okně jsou uvedena všechna zařízení, která jsou aktuálně součástí programu. Můžete je zobrazit kliknutím na tlačítko Zobrazit mé Tree Turbo zařízení. Stávající zařízení můžete také nahradit novým zařízením stejného typu, které bylo nalezeno při vyhledávání. To je užitečné, když je třeba nahradit zařízení nebo přidat zařízení do předem nakonfigurovaného programu. Vyberte zařízení, které má být přidáno, a zařízení, které má být nahrazeno. Kliknutím na tlačítko se šipkou směřující doprava se v programu nahradí staré zařízení novým.

Chcete-li změny použít, uložte program v Miniserveru.

Přidaná zařízení jsou nyní připravena k použití a jsou k dispozici ve periferiích pod příslušným Tree Turbo rozhraním.


Zapojení reproduktů

K Audioserveru nebo Stereo Extensionu lze připojit quadral In-Ceiling 7 reproduktor nebo jiné reproduktory s impedancí 4-8 ohmů.

Výstupy pro reproduktory jsou sice opatřeny ochranou proti zkratu, nesmí se ale spojovat (bridgovat).

Pro správné a dlouhodobé fungování reproduktoru je nutné nastavit typ ve vlastnostech danného výstupu v Loxone Configu.

Pro kabeláž reproduktorů se používají klasické komerční kabely pro reproduktory (dvojlinka). Pod 20 metrů délky doporučujeme minimální průřez 1,5mm², nad 20 metrů potom 2,5mm². Snažte se o co nejkratší kabeláž.

Připojte quadral In-Ceiling 7 reproduktory k výstupům Audioserveru nebo Stereo Extensionu podle následujícího obrázku:

Loxone Speaker (ukončená výroba) smí být připojen pouze způsobem popsaným v jeho datovém listu.

Pro napájení větších nebo výkonnějších reproduktorů lze použít linkový výstup nebo výstup SPDIF pro připojení externího zesilovače.


Pokyny pro montáž reproduktorů

Pro optimální výkon a zvuk musí být reproduktory Quadral In-Ceiling 7 a Loxone Speaker nainstalovány ve vhodné ozvučnici. K tomuto účelu se dokonale hodí Loxone Speaker Back Box do betonu nebo Loxone Speaker Back Box pro snížené stropy.

Ujistěte se, že instalace je pevná a těsná všude kolem a že v krabici nejsou žádné volné cizí předměty, aby nedocházelo k okolnímu hluku.

Loxone Wallspeaker je reproduktor s ozvučnicí a nevyžaduje žádnou montáž. Je buď zavěšen na zeď, nebo umístěn na vhodných místech.

Umístění:Reproduktory by měly být umístěny v místnosti tak, aby bylo dosaženo dobrého stereo efektu v nejčastěji používané poloze poslechu. Aby se zabránilo odrazům zvuku, je třeba dodržovat minimální vzdálenost 50 cm od stěny.

Pro dobrý zvuk doporučujeme naplánovat následující počet reproduktorů na místnost:

1-15m²: 1 reproduktor, 15-20m²: 1-2 reproduktory, 20-40m²: 2 reproduktory, více než 40m²: 4 a více reproduktorů


Rozdělit stereo výstupy

S možností rozdělení stereo výstupu Audioserveru nebo Stereo Extensionu na 2 samostatné kanály lze stereo výstup použít k zaplnění dvou různých místností nebo oblastí vždy jedním reproduktorem. Oba výstupy pak mohou být použity nezávisle na sobě na různých blocích Audio Přehrávač.

Chcete-li kanály rozdělit, nejprve klikněte v periferiích na výstup Audioserveru nebo Stereo Extensionu a poté na tlačítko na horní liště Rozdělit stereo výstup.
V periferiích jsou poté k dispozici dva jednotlivé výstupy.
Pokud chcete oba výstupy znovu kombinovat a vytvořit stereo výstup, klikněte místo toho na tlačítko v horní liště Sloučit do stereo výstupu.

Tímto způsobem lze výstupy konfigurovat pro všechny možné scénáře.

Poznámka: Pokud jsou výstupy oddělené, mezi těmito dvěma kanály je mírný přeslech.
To znamená, že od hlasitosti 65% je signál slyšet i na sousedním kanálu, pokud je vypnutý.
Tento efekt není obvykle patrný v přímo sousedících místnostech, protože při této hlasitosti lze hudbu ze sousední místnosti slyšet také skrz stěny.

Pro rozdělené výstupy nejsou k dispozici možnosti Line Out a SPDIF Out.


Line Out, SPDIF Out

Line Out (zelená zásuvka jack) je analogový zvukový výstup. K tomuto výstupu lze připojit AV zařízení, jako jsou zesilovače, mixážní pulty nebo aktivní reproduktory s analogovými vstupy. Použijte kabel 3,5 mm jack na RCA.
Výstupní hlasitost je proměnná a odpovídá hlasitosti, která je aktuálně nastavena na přehrávači zvuku.
Nastavení ekvalizéru se vztahuje také na Line Out.

SPDIF Out (černá zásuvka jack) je digitální elektrický výstup SPDIF. K tomuto výstupu lze připojit AV zařízení, jako jsou zesilovače nebo aktivní reproduktory. Použijte kabel 3,5mm jack na RCA, elektrický signál SPDIF je vyveden na levý (bílý) konektor RCA. Tento konektor připojte k digitálnímu koaxiálnímu audio vstupu.
Výstupní hlasitost je proměnná a odpovídá hlasitosti, která je aktuálně nastavena na Audio přehrávači.
Pro pevnou výstupní hlasitost vyberte v nastavení stereofonního výstupu nastaveného na SPDIF režim externí hlasitosti.
Nastavení ekvalizéru se na výstup SPDIF nevztahuje.

Pro oba výstupy používejte kvalitní stíněné propojovací kabely a kabeláž veďte odděleně od ostatních vodičů.

Line Out a SPDIF je možné aktivovat ve vlastnostech příslušných výstupů:

Pokud je pro výstup zvolen Line Out nebo SPDIF Out, výstupy reproduktorů jsou deaktivovány a signál je místo toho vyveden na Line Out nebo SPDIF Out.

Při rozdělení výstupů není možnost Line Out/SPDIF vidět.


Line In

Line In (modrý konektor) je analogový audio vstup. Na tento vstup je možné připojit např. zařízení s analogovým výstupem nebo sluchátka.

K propojování použijte kvalitní odstíněnou 3,5 koncovku na cinch nebo západkový konektor. Kabláž neveďte v souběhu s ostatními vodiči.

Line In je možné ve vizualizaci zvolit jako zdroj Audio přehrávače.

Zpoždění a prodleva

Při přehrávání zvukových signálů ze vstupu Line In dochází ke krátkému zpoždění.
Toto zpoždění je způsobeno nahráváním, následným přenosem dat a synchronizací a činí nejméně 20 ms.

Pokud je stejný signál přehráván na jiných audioserverech nebo zařízeních Tree Turbo, může dojít k většímu zpoždění než 100 ms kvůli synchronizaci mezi Audio přehrávači. Při přehrávání hudby to zpravidla není patrné.

I když je zvuk přehráván k videu, mnoho lidí jej vnímá jako synchronní s obrazem až se zpožděním 50-100 ms v závislosti na obsahu.

Používání mikrofonu

Vstup Line In není vhodný pro přímé připojení mikrofonu.
V tomto případě je nutné další zařízení, například mikrofonní zesilovač nebo mixážní pult.

To umožňuje aplikace, jako jsou hlášení prostřednictvím mikrofonu, protože zpoždění je zde zanedbatelné.
Je však třeba zajistit, aby se řečník pokud možno neslyšel přes reproduktory, protože zpoždění je při mluvení rušivé, nebo může dojít ke zpětné vazbě.

Systém není vhodný pro použití mikrofonu při živých vystoupeních nebo v jiných aplikacích, kde je vyžadováno přehrávání v reálném čase, kvůli latenci.


Konfigurace reproduktorů

Pro většinu místností, kde se zdržují lidé, se používají 2 reproduktory. Výsledkem je dobrý zvuk a postorový stereoefekt.

Pro hodně malé místnosti nebo vedlejší místnosti je často dostačující jeden reproduktor.

Např. 2 stereo výstupy Audioserveru je možné použít pro 2 reproduktory v obývacím pokoji a 2 v ložnici (jeden hraje jako levý, druhý jako pravý - dohromady stereo). Stereo Extension disponuje jedním stereo výstupem, který je možné ale rozdělit na 2 - použití najde tedy současně např. v koupelně a na chodbě (každý reproduktor přitom hraje jako stereo).

Programování a rozdělení do místností se provádí blokem Audio Přehrávač přímo v Loxone Configu. Ten je možný na plochu vložit přes funčkní bloky anebo vytáhnout výstup z periférií a funkční blok se vytvoří automaticky.

Další informace naleznete na Dokumentace bloku Audio Přehrávač.


Příklad zapojení

Následující obrázek ukazuje zjednodušený příklad zapojení s Audioserverem a dvěma Stereo Extensiony:


Stav LED

Levá LED dioda Pravá LED dioda Popis

Připraveno ke spárování s Miniserverem.

Audioserver se spouští nebo není možné navázat spojení se spárovaným Miniserverem.

Žádné síťové připojení

Vše je v pořádku, zařízení je online.

Zařízení bylo vybráno v Loxone Config a identifikuje se.

Zkontrolujte napájení a kartu SD. Při prvním spuštění: Souborový systém na kartě SD se rozbaluje, počkejte na dokončení procesu.

Na kartě SD není kompatibilní operační systém.

Prvních několik sekund po zapnutí napájení blikají obě stavové kontrolky střídavě červeně a oranžově.

Port RJ45 Popis

Síťové připojení, indikuje datový provoz.

Neexistuje síťové připojení nebo se zařízení nepodařilo spustit.

Pokud jedna nebo obě kontrolky LED trvale svítí bez připojeného konektoru, znamená to, že je rozhraní poškozené.

Dimenzování zdroje

K napájení doporučujeme použít separátní zdroj, která slouží výhradně k napájení Audiserveru a Stereo Extensionů.

Pro výpočet vhodného zdroje počítejte u Audioserver s min. 72W a u Stereo Extension s min. 36W (v případě, že budou používány výstupy reproduktorů).

Například napájecí zdroj Loxone 10A/240W je dokonale vhodný pro jeden Audioserver a 4 Stereo Extensiony. Napájecí zdroj Loxone 4,2 A/100 W, nejmenší vhodný napájecí zdroj, může napájet např. jeden Audioserver nebo dva Stereo Extensiony.


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Audioserver 1 Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Teplota vypnutí Vstup je aktivní, když jsou výstupy zařízení vypnuty z důvodu vysoké teploty zařízení. Možné důvody: Příliš vysoká okolní teplota, přetížené výstupy. Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Typ zařízení Typ zařízení - -
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
- -
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - -
Adresa Adresa nebo hostname Audioserveru
např. 192.168.1.7 nebo LoxoneMusic
- -
Při problémech přehrát chybu pomocí TTS Pokud nelze zvolený výstup bezchybně přehrát, bude důvod v této zóně přehrán přes TTS. - -
Line In ID Pomocí tohoto ID na vstupu LineIn audiopřehrávače můžete vybrat vstup Line In jako zdroj. 4294967295
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení musí být namontováno na lištu DIN v elektrické rozvodné skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Přístroj montujte pouze na vodorovnou lištu DIN, aby byl zajištěn odvod tepla konvekcí.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Audioserver

Datasheet quadral In-Ceiling 7 Speaker

Datasheet Loxone Speaker (ukončeno)

Datasheet Loxone Wallspeaker

Loxone Porty a domény