Zóna Music serveru

Abyste mohli používat modul "Zóna Music Serveru", musí být nejprve zprovozněn a vytvořen Music Server v Loxone Config.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
TgZ Toggle Zone Zapnutí a vypnutí zóny - 0/1
Zon Zone On Zapnutí zóny
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
- 0/1
Zoff Zone Off Vypnutí zóny
Pokud je přehráván seznam skladeb, přehrávání pomocí Play se znovu spustí od začátku titulu.
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
- 0/1
V+ Casatunes Music Server: Volume Vstup zesílení
Double click selects the next source
- 0/1
Loxone Music Server: Volume Vstup zesílení
Dvojklikem přepnete na další oblíbené v zóně
- 0/1
Loxone Music Server 2. generace: Volume Vstup zesílení
Dvojklikem přepnete na další oblíbené v zóně
- 0/1
V- Volume Vstup pro zeslabení
Dvojklik vypne zónu
- 0/1
AIv Volume level Analogový vstup hlasitosti % 0...100
S+ Casatunes Music Server: Next Source Trigger next source - 0/1
Loxone Music Server: Next zone favorite Spouštěč dalších oblíbených v zóně.
Pokud byla naposledy aktivní manuální volba uživatele, přehraje se první oblíbená v zóně.
- 0/1
Loxone Music Server 2. generace: Next zone favorite Spouštěč dalších oblíbených v zóně.
Pokud byla naposledy aktivní manuální volba uživatele, přehraje se první oblíbená v zóně.
- 0/1
AIs Casatunes Music Server: Source Zdroj analogového vstupu -
Loxone Music Server: Zone favorite Analogový vstup oblíbených v zóně - 0...8
Play Start playback Vstup pro začátek přehrávání - 0/1
Pause Pause playback Vstup pro pozastavení přehrávání.
Pokud je přehráván seznam skladeb, stisknutí Play pokračuje na aktuální pozici titulu.
- 0/1
Stop Stop playback Vstup pro zastavení přehrávání
Pokud je přehráván seznam skladeb, přehrávání pomocí Play se znovu spustí od začátku titulu.
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
- 0/1
Song+ Next track Vstup pro další píseň - 0/1
Song- Previous track Vstup pro předchozí píseň - 0/1
Mute Mute Vstup pro Mute
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
- 0/1
Shuffle Shuffle Vstup pro Schuffle - 0/1
Repeat Repeat Analogový vstup pro opakování
0 = vyp., 1 = opakovat playlist, 2 = opakovat skladbu
- 0...2
Mo Motion sensor Pohyb přehraje aktuálně zvolený playlist - 0/1
T5 Combined button input Použití pro V+ popř. V-. Dvojklik na tlačítko 3 vypne zónu (viz parametr Roff) -
R Reset Reset, vypne zónu.
Pokud je přehráván seznam skladeb, přehrávání pomocí Play se znovu spustí od začátku titulu.
V uživatelském rozhraní se používá název připojeného snímače.
- 0/1
Dis Disable Zablokuje vstupy bloku, ale ne vizualizaci (dětská pojistka) - 0/1
DisMo Disable motion sensor Zabraňuje zapnutí hudby prostřednictvím (Mo). Nemá vliv na automatické vypnutí pomocí parametru (MT). - 0/1
A Alarm input Aktivace alarmu vniknutí s hlasitostí parametru Va
po dobu aktivního vstupu alarmu budou zablokovány všechny vstupy
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
- 0/1
FA Fire Alarm Aktivace požárního poplachu s hlasitostí parametru Va
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
- 0/1
Be Doorbell input Aktivace zvonek s hlasitostí parametru (Vbe)
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
- 0/1
Buzzer Alarm clock input Aktivovat budík s hlasitostí parametru (Vbu)
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
- 0/1
Sleep Sleep timer input Zóna bude po uplynutí času Ts ztišena a vypnuta
Časovač vypnutí se resetuje předčasným vypnutím zóny (Vypnout, Pozastavit, Zastavit, R).
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
- 0/1
TTS Text to Speech input Vstup Text-to-Speech (převod textu na řeč)
Maximální délka textu 400 znaků
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
- -
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Qa Digitální výstup - Zap. pokud je zóna zap. / Vyp. pokud vyp. - 0/1
AQv Aktuální hlasitost % 0...100
AQs Current source -
Aktuální oblíbená v zóně -
Aktuální oblíbená v zóně -
AQr Remaining time of sleep timer Zbývající čas časovače vypnutí předtím, než se zóna vypne
Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
-
Qon Výstupní impulz zapnutí zóny
Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
- 0/1
Qoff Výstupní impulz vypnutí zóny
Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
- 0/1
RQ Výstup resetu
Aktivuje se vstupem (R) nebo dvojklikem
- 0/1
RaQ Reset trojitým stiskem - 0/1
AC API Connector Inteligentní konektor založený na API.
Zařízení Touch Pure Flex nepodporuje funkci bloku Zóna music serveru.
Příkazy API
- -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Tdc Double click interval Time between 2 clicks to turn off zone
Pokud nechcete používat dvojklik, nastavte zde hodnotu 0
s 0...∞ 0,35
Sv Volume step size Délka kroku při změně hlasitosti - 3
Rf First recurrence Pokud je vstup aktivní déle než tento čas v sekundách, bude se příkaz opakovat. Platí u vstupů V+ a V- (včetně T5). - 0,5
Rr Repeat interval Pokud vstup zůstane aktivní, bude se příkaz po uplynutí této doby opakovat. Platí u vstupů V+ a V- (včetně T5). - 0,2
MT Automatic switch off motion Automatické vypnutí zóny po ukončení posledního pohybu
Pokud není hodnota rovna 0, používá se pohybový senzor k vypnutí zóny nezávisle na (TH). Automaticky vypíná hudbu, kterou jsme zapoměli vypnout. Doporučená hodnota 30 min (1800)
s 0...∞ 3600
TH Duration On Aktivuje zónu při pohybu a spustí časovač sledování (TH) při sestupné hraně vstupu pohybového senzoru
Pokud je tato hodnota 0, automatické vypnutí bude zakázáno
s 0...∞ 900
Ti Delay of the Motion Sensor Deaktivuje vstup (Mo) po vypnutí zóny.
Pokud je tato hodnota 0, platí stav (DisMo)
s 0...∞ 300
Vm Maximum volume level Maximální hlasitost (App + vstupy bloku)
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
- 0...100 100
Vd Startup volume Výchozí úroveň hlasitosti při zapnutí
Hlasitost při zapnutí zóny. Pokud je nastavena na -1, použije se při zapnutí poslední hlasitost zóny.
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
- -1...100 25
Va Loxone Music Server: Alarm volume Hlasitost tónu poplachu (narušení a požární poplach).
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
- 0...100 75
Loxone Music Server 2. generace: Alarm volume Minimální hlasitost tónu alarmu (vniknutí a požární poplach)
Pokud je v zóně aktuálně přehráváno audio s vyšší úrovní hlasitosti, bude zvuk přehrán při aktuální hlasitosti.
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
- 0...100 75
Vbe Loxone Music Server: Doorbell volume Hlasitost zvonku
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
- 0...100 50
Loxone Music Server 2. generace: Doorbell volume Minimální hlasitost tónu zvonku
Pokud je v zóně aktuálně přehráváno audio s vyšší úrovní hlasitosti, bude zvuk přehrán při aktuální hlasitosti.
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
- 0...100 50
Vbu Loxone Music Server: Alarm clock volume Hlasitost budíku.
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
- 0...100 50
Loxone Music Server 2. generace: Alarm clock volume Minimální hlasitost tónu budíku
Pokud je v zóně aktuálně přehráváno audio s vyšší úrovní hlasitosti, bude zvuk přehrán při aktuální hlasitosti.
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
- 0...100 50
Vt Loxone Music Server: TTS volume Pokud v zóně právě hraje audio s vyšší hlasitostí, bude hlasový výstup přehráván s aktuální hlasitostí
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
- 0...100 20
Loxone Music Server 2. generace: TTS minimum volume Minimální hlasitost řeči.
Aby bylo možné vždy jasně slyšet řeč, je vždy přehrávána alespoň při aktuální hlasitosti. V případě potřeby tak bude hlasitější než Vtts.
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
- 0...100 20
Ts Sleep timer duration [s] Doba trvání [s] časovače vypnutí
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
- 300
Te Event playback duration [s] Minimální doba přehrávání zvuku události
Příliš nízká hodnota vede k useknutí zvuku při přehrávání událostí (eventů).
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
- 8
Tqo Delay of Qoff [s] Zpoždění impulzu na QOff
poté, co byla zóna vypnuta/pozastavena
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
- 30
ROff Ignore room off command Pokud bude zaznamenáno gesto na vypnutí místnosti (vstup T5, dvojklik na tlačítko 3), dojde také k vypnutí hudby - 0/1 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Music Server Odkaz na Music Server. Pokud chcete používat tento blok, musíte na tomto místě vybrat odpovídající Music Server. -
Přidružená Audio zóna Nastaví přiřazenou audio zónu. -
Základní programování

Pokud dojde k přejmenování zóny, bude změna na AirPlay a podobných službách zaznamenána nejpozději po restartu Music Serveru.


Přidání UPnP zóny

I přesto, že je UPnP/DLNA standard, je nutné dávat pozor na nastavení dodatečných parametrů.

Ve výchozím nastavení je režim UPnP 0. Music Server automaticky vyhledá příslušná nastavení, která jsou přenášena zařízením UPnP.

U některých zařízení nemůže hudební server bohužel automaticky provést dokonalá nastavení. Vytvořili jsme předem vytvořené režimy UPnP pro známá zařízení:

0 = Automaticky (pokud to zařízení umožňuje)

1000 = Vast electronics WiFi-HiFi

1001 = Sonos Play:3, ZP100, Play:1(1), Connect

1002 = Raumfeld

1003 = Pioneer (např. N30)

1004 = Pioneer (XW-SMA Series)

1005 = Marantz generic

1006 = Marantz CR-Series

1007 = Marantz NR-Series

1008 = Roku Players

1009 = IcyBox

1010 = Revo Axis gerneric

1011 = Revo Axis Stream series

1012 = Musical Fidelity M1

1013 = Sony X-xx Series

1014 = Lenco Playlink Series Devices

1015 = Denon CEOL Series

1016 = Sonos Playbar

1017 = Sonos Play:5

1018 = Sonos Play:1 (2)

1019 = Denon generic devices

1020 = WHD

1021 = Raumfeld II(2016 series)

1022 = Harman Kardon Receiver series

1023 = Onkyo generic

1024 = Onkyo CR-N755

1025 = Pure One Flow Radios

1026 = Pure Jongo S3X

1027 = WHD II (CE/9xxx series)

1028 = Silvercrest devices

Pokud máte s Vaším UPNP zařízením problémy a nemůžete jej najít v tomto seznamu, použijte prosím následující nastavení:

2001 = Pokud neslyšíte hudbu, ale přehrávač ve vizualizaci zobrazuje, že se hudba přehrává.

2002 = Pokud po přepnutí na další titul/playlist nic nepřehrává.

2003 = Pokud se zóna jednou spustí, ale po stisknutí PAUSE dále nereaguje na PLAY.

2004 = Kombinace 2001 a 2002

2005 = Kombibace mezi 2001 a 2003

2006 = Dodatečné kodeky pro generická zařízení

2007 = Dodatečné použití pause/start mezi dvěma tituly


Události

Všechny vstupy událostí přehrávají při náběžné hraně zvuk události až do sestupné hrany. To platí pro:

- Alarm/požár

- Zvonek

- Budík

Pokud je vstup v Configu aktivní, přehraje se zvuk události jedenkrát. Poté zůstane zóna zapauzovaná až do sestupné hrany.

Pokud je impulz pouze krátký, přehraje se zvuk události po dobu (Te) nastavenou v Configu.

Zvuky událostí můžete najít na FTP Music Serveru a jsou dostupné (např. přes Windows průzkumník) na adrese:

Pokud chcete použít vlastní zvuk události, nahrajte jej do adresáře na Music Serveru. Pro zvonek jej pojmenujte následovně: "1-doorbell.mp3"

Seskupené události: alarm, požární poplach, zvonek, budík

Ke spuštění poplachových, požárních nebo zvonkových událostí by se měly používat seskupené příkazy událostí.

-s hlasitostí z nastavení bloku zóny: audio/grouped/{eventtype}/ZoneID1,ZoneID2,...
Příklad: audio/grouped/bell/1,3,9,8,10

-s hodnotami hlasitosti zadanými pro každou zónu: audio/grouped/{eventtype}/ZoneID1~VolumeZ1,ZoneID2~VolumeZ2,...
Příklad: audio/grouped/alarm/1~45,2~40,3~55

POZOR! Tyto události MUSÍ být ukončeny stejným ZoneID: audio/grouped/{eventtype}/off/ZoneID1,ZoneID2,...
Příklad: audio/grouped/bell/off/1,3,9,8,10
audio/grouped/alarm/off/1,2,3


Simulace přítomnosti

Tento funkční blok má simulaci přítomnosti.
Aktivujte a definujte simulaci přítomnosti v okně vlastností: