Žaluziový aktor Air

Žaluziový aktor Air je bezdrátový aktor pro síťové napětí, který je ovládán pomocí technologie Loxone Air. Ke dvěma reléovým výstupům lze připojit stínící techniku i další zátěže. Zařízení je vybaveno konektory Hirschmann STAK3 / STAS3 a lze jej tedy zapojit do napájecího vedení stínicí techniky.

Datový list Žaluziový aktor Air

Obsah


Montáž

Nainstalujte zařízení na požadované místo a připojte konektory.

Instalujte zařízení a připojovací kabely tak, aby nebyly poškozeny stínící technikou.
Aby se zabránilo vniknutí vody je nutné dbát zvýšenou pozornost při instalaci. Dbejte na to, aby byla těsnění na obou konektorech správně zasunuta, pojistné zámky uzavřeny a kabelové průchodky na konektorech utažené. Pokud je to možné, umístěte zařízení tak, aby nápis Loxone směřoval nahoru a zařízení bylo chráněno před silným deštěm, záplavami a stojatou vodou.

Nakonec zapněte napájení.


Zprovoznění

Učící režim je při prvním připojení napájení okamžitě aktivní. To je signalizováno krátkým slyšitelným kliknutím na relé nebo zapnutím/vypnutím stínící techniky.

Poté postupujte podle procesu učení

Pokud chcete učící režim aktivovat ručně, nejprve odpojte zařízení od napájení na 10 sekund a poté jej znovu zapněte. Pokud není možné připojit se k Miniserveru po dobu dvou minut, bude režim učení aktivován po dobu 30 minut.


Programování

Ve vlastnostech zařízení se můžete rozhodnout, k jakému účelu budete aktor používat. Na výběr je žaluziový aktor anebo univerzální aktor.

Při použití aktoru v žaluziovém režimu jej stačí ze stromu periférií vytáhnout na pracovní plochu a dojde k automatickému vytvoření funkčního bloku Automatické žaluzie. Ve vlastnostech funkčního bloku dojde ke spárovaní této žaluzie s aktorem.

Pro rozeznání času jízdy musí stínicí element vykonat 3 kompletní jízdy nahoru a dolů. Jízdy není možné přerušit. Jakmile se časy korektně změří, zaznamenají se do bloku žaluzií.

Pokud zařízení přepnete do režimu univerzálního aktoru, budete mít možnost využívat v programování 2 digitálních výstupů. K dispozici bude také digitální vstup pro indikaci průchodu proudu. Práh rozeznání proudu není nastavitelný.


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Žaluziový aktor Air Digital -
Systémová teplota °
Teplota vypnutí Pokud teplota CPU dosáhne kritického bodu, výstupy zařízení jsou vypnuty. Přehřátí může být způsobeno zkraty, vysokou zátěží nebo příliš vysokými okolními teplotami. Digital -
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. -
Vypnout funkci repeateru Zakázat funkčnost routeru tohoto zařízení Air.

Loxone Air je založen na technologii mesh. Každé zařízení připojené k napájecímu zdroji může předávat (směrovat) pakety z jiných zařízení Air, čímž rozšiřuje dosah a stabilitu celého systému.
Ve velkých systémech s velkým počtem Air zařízení v uzavřeném prostoru může komunikace mezi vzduchovými zařízeními vést k velmi vysokému využití rádiových kanálů. Spolehlivou dostupnost vzduchových zařízení nelze zaručit. Zakázání funkce směrovače na jednotlivých zařízeních Air může pomoci.

Nevypínejte tuto funkci bezohledně, protože to může ovlivnit rozsah a stabilitu systému.
-
Air sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Použití Určuje zamýšlené použití aktorů.
Univerzální: volně použitelné výstupy
Automatická žaluzie: Automatické programování použije aktor pro automatickou žaluzii.
-
Automatické naučení časů jizdy Automatické naučení časů pro kompletní jízdu žaluzie nahoru/dolů (při použití žaluziového aktoru).
U motorů s nízkým výkonem (méně než 90W) není možné tuto možnost použít. V tomto případě deaktivujte tuto možnost a zadejte časy jízdy do parametru (Tu) a (Td) manuálně.
-
Opačný směr otáčení Opačný směr otáčení - pokud byla špatně zapojená jízda nahoru/dolů -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list Žaluziový aktor Air