Žaluziový aktor Air

Žaluziový aktor Air je bezdrátový aktor pro síťové napětí, který je ovládán pomocí technologie Loxone Air. Ke dvěma reléovým výstupům lze připojit stínící techniku i další zátěže. Zařízení je vybaveno konektory Hirschmann STAK3 / STAS3 a lze jej tedy zapojit do napájecího vedení stínicí techniky.

Datasheet Žaluziový aktor Air

Obsah


Montáž

Nainstalujte zařízení na požadované místo a připojte konektory.

Instalujte zařízení a připojovací kabely tak, aby nebyly poškozeny stínící technikou.
Aby se zabránilo vniknutí vody je nutné dbát zvýšenou pozornost při instalaci. Dbejte na to, aby byla těsnění na obou konektorech správně zasunuta, pojistné zámky uzavřeny a kabelové průchodky na konektorech utažené. Pokud je to možné, umístěte zařízení tak, aby nápis Loxone směřoval nahoru a zařízení bylo chráněno před silným deštěm, záplavami a stojatou vodou.

Nakonec zapněte napájení.


Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po navázání napájení. To je indikováno krátkým slyšitelným cvaknutím relé nebo krátkým pohybem stínicího zařízení nahoru/dolů.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Pokud chcete učící režim aktivovat ručně, nejprve odpojte zařízení od napájení na 10 sekund a poté jej znovu zapněte. Pokud není možné připojit se k Miniserveru po dobu dvou minut, bude režim učení aktivován po dobu 30 minut.


Programování

Ve vlastnostech v části Aplikace můžete vybrat, zda chcete Žaluziový aktor Air použít pro stínění nebo jako univerzální.

Při použití jako stínění přetáhněte zařízení na programovací stránku a vytvořte funkční blok Automatické stínění. Ve vlastnostech funkčního bloku je již přiřazen žaluziový aktor.

Aby bylo možné zjistit dobu jízdy, musí stínění projet třikrát v opačném směru. (plně otevřeno - plně zavřeno - plně otevřeno). Jízda nesmí být přerušena. Časy se změří a automaticky se přenesou do bloku automatického stínění.

Pokud zařízení přepnete do režimu univerzálního aktoru, budete mít možnost využívat v programování 2 digitálních výstupů. K dispozici bude také digitální vstup pro indikaci průchodu proudu. Práh rozeznání proudu není nastavitelný.


Aktory

Krátký popis Jednotky
API Connector Text
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Žaluziový aktor Air Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Systémová teplota Poskytuje teplotu vnitřního zařízení.
Jedná se často o teplotu procesoru nebo jiného místa v zařízení.
°
Teplota vypnutí Vstup je aktivní, když jsou výstupy zařízení vypnuty z důvodu vysoké teploty zařízení. Možné důvody: Příliš vysoká okolní teplota, přetížené výstupy. Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Vypnout funkci repeateru Zakázat funkci repeateru tohoto Air zařízení.

Loxone Air je založen na technologii mesh. Jakékoli Air zařízení připojené k napájení může směrovat pakety z jiných Air zařízení, čímž se rozšiřuje dosah a stabilita celého systému.
Ve velkých systémech s velkým počtem Air zařízení v omezeném prostoru může komunikace mezi Air zařízeními vést k velmi vysokému využití rádiových kanálů. Spolehlivou dostupnost Air zařízení nelze zaručit. Pomoci může vypnutí funkce repeateru na jednotlivých Air zařízeních.

Tuto funkci nevypínejte bez rozmyslu, protože to může ovlivnit dosah a stabilitu systému.
-
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Použití Určuje zamýšlené použití aktorů.
Univerzální: volně použitelné výstupy
Automatické stínění: Auto Config použije aktor pro automatickou žaluzii
-
Automatické naučení časů jizdy Automatické učení doby trvání jízdy pro kompletní jízdu (Aplikace: Stínění). Při učení proveďte tři nepřerušené úplné jízdy do koncové polohy. Otevřít-zavřít-otevřít nebo zavřít-otevřít-zavřít.
Toto není možné u motorů s výkonem nižším než 90 W. V takovém případě tuto možnost deaktivujte a nastavte doby trvání jízdy v bloku Stínění pomocí parametrů (Opd) a (Cld).
-
Opačný směr otáčení Opačný směr otáčení - pokud byla špatně zapojená jízda nahoru/dolů -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Žaluziový aktor Air

Teploty tepelného vypnutí