Wallbox

Funkční blok Wallbox slouží k ovládání nabíjecí stanice pro elektromobily.

Nabíjení vozidla správným výkonem ve správný čas je zásadní pro efektivní hospodaření s energií.

Proto je funkční blok vybaven až pěti nastavitelnými režimy nabíjení, kterými lze omezit nabíjecí výkon podle individuální logiky.

Pomocí vyhrazeného vstupu lze nabíjení přerušit, aby se předešlo špičkám v síti nebo jejich vyrovnání.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Ec Enable charging Povolit nabíjení - 0/1
Vc Vehicle Connected Vozidlo připojeno - 0/1
Cp Current charging power Aktuální nabíjecí výkon -
Mr Meter reading Odečet měřičů - 0...∞
Sm1-5 Set charging mode 1-5 Nastavit režim nabíjení 1-5 Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích. - 0/1
Lm1-5 Limit charging mode 1-5 Definujte až 5 režimů nabíjení s různými limity nabíjení. Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích. kW
Uid User ID ID uživatele - -
Ls Load shedding Pokud je zapnuto, nabíjení se pozastaví, aby se předešlo špičkám v síti nebo stejnému výkonu. - 0/1
Off Off Impuls: reset výstupů kromě výstupů měřiče
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominující vstup.
- 0/1
R Reset meter reading outputs Vynulování výstupů pro odečet měřidel - 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Ca Charging allowed Nabíjení je povoleno, pokud:
-Ec (Enable Charging) je aktivní
-Nabíjení není zakázáno pomocí Ls nebo Off
-Limit nabíjení není nižší než minimální nabíjecí výkon.
- 0/1
Vc Vehicle connected Vozidlo připojeno - 0/1
Cp Current charging power Aktuální nabíjecí výkon -
M Current charging mode Aktuální režim nabíjení -
Tp Target charging limit Limit nabíjení proudového režimu.
Výstup je 0, pokud je limit nabíjení nižší než minimální nabíjecí výkon nebo výstup Ca je 0.
kW
Ls Load shedding - 0/1
Mr Meter reading Odečet měřičů -
Ccc Consumption current charge Spotřeba aktuálního nabíjení -
Clc Consumption last charge -
Cd Consumption today Spotřeba dnes -
Cw Consumption this week Spotřeba tento týden -
Cm Consumption this month Spotřeba tento měsíc -
Cy Consumption this year Spotřeba tento rok -
Lcl Last charge log Textový výstup
- Čas zapnutí a vypnutí Vc
- Doba trvání (zapnutí/vypnutí Vc)
- Nabitá energie (kWh)
- ID uživatele.
- -
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
- -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Muv Mode after unplugging the vehicle 0 = Zachovat aktuální režim
1-5 = Přepnout do režimu 1-5
0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Počet zpráv Maximální počet uložených posledních zpráv. 1...100 100
Relativní měření Aktivní: Fyzický měřič posílá pouze dílčí veličiny v intervalech (relativních), blok je sečte a použije k vytvoření údaje měřiče.
Neaktivní: Fyzický měřič poskytuje vlastní celkový údaj měřiče (absolutní), funkční blok jej pouze mapuje.
- -
Minimální nabíjecí výkon Minimální nabíjecí výkon [kW] 0...∞ 4.16
Maximální nabíjecí výkon Maximální nabíjecí výkon [kW] 0...∞ 11
Nastavení Konfigurace použitých vstupů a výstupů. - -
Nabíjení

Nabíjení je doba mezi připojením a odpojením vozidla. Relace může být pozastavena / obnovena pomocí vstupů Ec, Ls nebo App.

Záznam o nabíjení na vstupu Lcl se nastaví při zahájení/ukončení sezení nebo pokud se během aktivního sezení změní ID uživatele.


Minimální a maximální limity

Minimální a maximální limity definují povolený rozsah výstupu Tp (Target charging Limit).

Limit nabíjení lze konfigurovat pro každý režim prostřednictvím dialogu/aplikace nebo pomocí logických vstupů Lm1-5.

Pokud limit nabíjení klesne pod minimální limit nabíjení, nabíjení se pozastaví a cílový limit nabíjení se nastaví na 0.