Wallbox

Funkční blok Wallbox slouží k ovládání nabíjecí stanice pro elektromobily.

Nabíjení vozidla správným výkonem ve správný čas je zásadní pro efektivní hospodaření s energií.

Proto je funkční blok vybaven až pěti nastavitelnými režimy nabíjení, kterými lze omezit nabíjecí výkon podle individuální logiky.

Pomocí vyhrazeného vstupu lze nabíjení přerušit, aby se předešlo špičkám v síti nebo jejich vyrovnání.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Ec Enable charging Impulz <1s aktivuje nabíjení.
Impulz >1s nebo trvalé zapnutí aktivuje nabíjení a po sestupné hraně se opět vypne.
Eco nabíjení, pokud je spravováno Wallbox Managerem.
- 0/1
Ecp Enable charging priority Impulz <1s aktivuje nabíjení v režimu Priority, které řídí Wallbox Manager.
Impulz >1s nebo trvalé zapnutí aktivuje Priority a po sestupné hraně úplně ukončí proces nabíjení.
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
- 0/1
Vc Vehicle Connected Vozidlo připojeno - 0/1
Cp Current charging power Aktuální nabíjecí výkon -
Mr Meter reading Odečet měřičů - 0...∞
Cac Charging active Nabíjení aktivní - 0/1
Sm1-5 Set charging mode 1-5 Nastavit režim nabíjení 1-5 Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích. - 0/1
Lm1-5 Limit charging mode 1-5 Definujte až 5 režimů nabíjení s různými limity nabíjení. Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích. kW
Pm1-5 Price charging mode 1-5 Definujte až pět režimů nabíjení s různými cenami za kWh. Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích. -
Pmm Price charging mode manual Pmm je manuální nabíjecí režim 99 (pouze aplikace).
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
-
Uid User ID ID uživatele - -
Ls Load shedding Je-li zapnuto, nabíjení se pozastaví, aby se předešlo špičkám v síti nebo podobným situacím. - 0/1
Off Off Puls: resetovat výstupy kromě výstupů měřičů
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
- 0/1
R Reset meter reading outputs Resetovat výstupy měření spotřeby - 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Ca Charging allowed Nabíjení je povoleno, pokud:
-Ec (Enable Charging) je aktivní
-Nabíjení není zakázáno pomocí Ls nebo Off
-Limit nabíjení není nižší než minimální nabíjecí výkon.
- 0/1
Vc Vehicle connected Vozidlo připojeno - 0/1
Cp Current charging power Aktuální nabíjecí výkon -
M Current charging mode Režim nabíjení 1-5. 99 = manuální režim (pouze aplikace) -
Spravováno pomocí Wallbox Manageru: Current charging mode 0 = Nabíjení není povoleno, 1 = Eco nabíjení je povoleno, 2 = Prioritní nabíjení je povoleno -
Tp Target charging power Cílový nabíjecí výkon podle aktuálního režimu.
Výstup je 0, pokud je limit nabíjení nižší než minimální nabíjecí výkon nebo výstup Ca je 0.
kW
Ls Load shedding - 0/1
Mr Meter reading Odečet měřičů -
Ccc Consumption current charge Spotřeba aktuálního nabíjení -
Clc Consumption last charge Spotřeba posledního nabíjení -
Cd Consumption today Spotřeba dnes -
Cw Consumption this week Spotřeba tento týden -
Cm Consumption this month Spotřeba tento měsíc -
Cy Consumption this year Spotřeba tento rok -
Lcl Last charge log Textový výstup
- Čas zapnutí a vypnutí Vc
- Doba trvání (zapnutí/vypnutí Vc)
- Nabitá energie (kWh)
- ID uživatele.
- -
Cac Charging active Nabíjení aktivní - 0/1
Cld Consumption yesterday Spotřeba včera -
Clm Consumption last month Spotřeba minulý měsíc -
Cly Consumption last year Spotřeba minulý rok -
Cclc Charging costs last charge Poskytuje vypočtené náklady poslední relace nabíjení.
Je-li relace nabíjení aktivní, jsou vypsány její provozní náklady.
-
Uid User Id ID uživatele - -
Se Pulse Session ended Impulsní relace ukončena - 0/1
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
- -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Muv Mode after unplugging the vehicle 0 = Zachovat aktuální režim
1-5 = Přepnout do režimu 1-5
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
- 0
Cfp Connection fee per hour Cena za hodinu, dokud je vozidlo připojeno.
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
Měna 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Počet zpráv Maximální počet uložených posledních zpráv. 1...100 100
Relativní měření Aktivní: Fyzický měřič posílá pouze dílčí veličiny v intervalech (relativních), blok je sečte a použije k vytvoření údaje měřiče.
Neaktivní: Fyzický měřič poskytuje vlastní celkový údaj měřiče (absolutní), funkční blok jej pouze mapuje.
- -
Nahlásit neplatný odečet měřiče Pokud je tato možnost vybrána, budete upozorněni, pokud byly zjištěny neplatné hodnoty odečtu měřidla. Například když fyzický čítač odešle nereálné hodnoty v důsledku chyb v přenosu. - -
Minimální nabíjecí výkon Minimální nabíjecí výkon [kW] 0...∞ 4.16
Maximální nabíjecí výkon Maximální nabíjecí výkon [kW] 0...∞ 11
Nastavení Konfigurace použitých vstupů a výstupů. - -
Nabíjení

Nabíjení je doba mezi připojením a odpojením vozidla. Relace může být pozastavena / obnovena pomocí vstupů Ec, Ls nebo App.

Záznam o nabíjení na výstupu Lcl se nastaví při zahájení/ukončení relace nebo pokud se během aktivní relace změní ID uživatele.


Minimální a maximální limity

Minimální a maximální limity definují povolený rozsah výstupu Tp (Target charging Limit).

Limit nabíjení lze konfigurovat pro každý režim prostřednictvím dialogu/aplikace nebo pomocí logických vstupů Lm1-5.

Pokud limit nabíjení klesne pod minimální limit nabíjení, nabíjení se pozastaví a cílový limit nabíjení se nastaví na 0.


Výpočet nákladů na nabíjení

Vypočtené náklady na nabíjení jsou uvedeny na výstupu Cclc.
To se provádí prostřednictvím spotřebované energie a její ceny za režim nabíjení a poplatku za připojení za hodinu.

Během nabíjecí relace jsou aktuální náklady vyvedeny na výstup a průběžně aktualizovány.
Po skončení relace zůstávají náklady k dispozici na výstupu až do začátku další relace.

Výpočet:
kWh režim 1 * cenový režim 1 + kWh režim 2 * cenový režim 2 + (ostatní režimy) + doba nabíjení * Cfp

Výpočet se provádí průběžně, což znamená, že změny režimů a cen se zohledňují od okamžiku změny, nikoli zpětně.

Při správě pomocí Wallbox Manageru se místo toho použijí jeho ceny.

Nastavením oddělených cen za energii a poplatky za připojení mohou uživatelé přizpůsobit výpočet nákladů svým preferencím.
Při dostatečném počtu Wallboxů má smysl určovat náklady především podle cen energie.
V případech, kdy je počet Wallboxů omezený, pomáhá volba vyššího hodinového poplatku za připojení (Cfp) zabránit dlouhodobému obsazení vozidla.


Příklad programování

V okně vlastností můžete definovat počet záznamů v historii, minimální a maximální nabíjecí výkon a poplatek za hodinu připojení:

Dvojitým kliknutím na blok otevřete konfigurační okno, kde lze vytvořit až 5 režimů nabíjení:

Díky přídavné logice na vstupu (Ec) je nabíjení povoleno, když je uživatel úspěšně ověřen pomocí NFC Code Touch a vozidlo je připojeno.
Měřič energie dodává funkčnímu bloku aktuální nabíjecí výkon a údaje z měřiče.
ID ověřeného uživatele je přenášeno na vstupu "Uid".


Sekvence autorizace pro nabíjení

V komerčních nebo komunálních zařízeních, kde je nutná autorizace procesu nabíjení, musí být vozidlo nejprve připojeno a teprve poté může být nabíjení autorizováno prostřednictvím impulsu na Ec nebo Ecp (např. prostřednictvím NFC). V opačném případě k nabíjení nedojde.
Tato posloupnost je kritická, protože jinak by mohlo dojít k potenciálnímu nabíjení neautorizovaného vozidla na úkor jiného.

V uvedeném programovacím příkladu bylo vyvinuto programování, které umožňuje předchozí autorizaci. Po ní může být nabíjecí proces zahájen na omezenou dobu připojením vozidla.

V soukromých domácnostech může vstup Ec často zůstat trvale aktivní (negován), pokud není obava z neoprávněného nabíjení. V těchto případech je nabíjení obvykle povoleno.


Detekce neplatných údajů měřiče

Blok měřič detekuje neplatné údaje měřiče na vstupu (vstupech) Mr, které mohou nastat v důsledku chybného přenosu dat z fyzického měřiče absolutní hodnoty, a ignoruje je.

Obecně platí, že jsou povoleny pouze rostoucí nebo konstantní hodnoty měřidla; klesající hodnoty nebo hodnoty přeskakující na 0 jsou vyřazeny.

Nerealisticky vysoké nárůsty hodnot měřiče jsou vyřazeny, pokud:
-Změna hodnoty je větší než celková předchozí spotřeba a větší než 10000.
-Pouze pokud je časový rozdíl od poslední změny hodnoty menší než 8 hodin.