Vzorec

Tvorba vlastních vzorců.

FUNKCE

Tento funkční blok vám umožňuje vytvořit vlastní matematické funkce. Na 4 vstupy (AI1) až (AI4) máte možnost připojit proměnné, které můžete použít při výpočtu.

Při dvojkliku na funkční blok se otevře okno pro zadávání vzorce.

zadani vzorec

Výsledek výpočtu máte k dispozici na výstupu (AQ).

Podporované funkce:
Funkce Popis
+ Sčítání
– Odčítání
* Násobení
/ Dělení
^ Mocnina
PI Konstanta pi
ABS Absolutní hodnota
SQRT Druhá odmocnina
SINH Hyperbolický sinus
COSH Hyperbolický cosinus
TANH Hyperbolický tangens
LN Přirozený logaritmus (se základem e)
LOG Logaritmus k základu 10
EXP Exponenciální funkce
SIN Sinus
COS Kosinus
TAN Tangens
ARCSIN Arkussinus
ARCCOSA Arkuscosinus
ARCTAN Arkustangens
RAD Úhel v radianech (2*pi)
DEG Úhel ve stupních (360°)
SING Funkce signum