GEIGER SOLIDline Air

GEIGER SOLIDline Air je trubkový motor pro rolety a markýzy, který je řízen bezdrátovou technologií Loxone Air.

Obsah


Montáž

Při instalaci motoru Solid Line Air postupujte podle pokynů:

Návod k montáži a obsluze s technickými údaji (anglicky)

Návod k montáži a obsluze s technickými údaji (německy)

Ujistěte se, že je zástrčka napájecího kabelu zcela zasunuta do trubkového motoru, jak je znázorněno na následujícím obrázku:


Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po navázání napájení. To je signalizováno slyšitelným "klap-klap" (krátký pohyb nahoru/dolů).

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Pokud chcete učící režim aktivovat ručně, nejprve odpojte zařízení od napájení na 10 sekund a poté jej znovu zapněte. Pokud není možné připojit se k Miniserveru po dobu dvou minut, bude režim učení aktivován po dobu 30 minut.


Nastavení koncových poloh

Po naučení bude zařízení k dispozici v periferiích Loxone Config. Přetáhněte SOLIDline Air z periferií na programovací plochu a uložte jej do Miniserveru, poté nastavte koncové polohy.

Směr otáčení závisí na poloze instalace. Stínění by mělo být při programování koncových poloh ve střední poloze, aby se mohlo volně pohybovat oběma směry.

Chcete-li nastavit koncové polohy, aktivujte v aplikaci servisní režim. Poté pomocí tlačítek v aplikaci nastavte polohu stínění. Po dosažení koncové polohy ji uložte kliknutím na tlačítko "Uložit koncovou polohu".

Koncové polohy jsou na sobě nezávislé a lze je nastavit se zarážkami nebo bez nich. Motor potvrdí nastavení dolní polohy"klik-klak" a horní polohy"klik-klak-klik", což zároveň signalizuje konec nastavení. Doba mezi nastavením dolní a horní polohy nesmí překročit 2 minuty, jinak se obnoví předchozí nebo tovární nastavení, což by motor signalizoval "klik-klak-klik-klak-klik-klak".

Po naprogramování koncových poloh můžete servisní režim ukončit. Pokud je třeba polohy znovu nastavit, krátce odpojte motor od napájení. Servisní režim lze poté aktivovat během prvních 30 minut po obnovení napájení motoru a koncové polohy lze znovu nastavit. Při doručení nejsou nastaveny žádné koncové polohy.


Aktory

Krátký popis Jednotky
API Connector Text
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status GEIGER SOLIDline Air Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Systémová teplota Poskytuje teplotu vnitřního zařízení.
Jedná se často o teplotu procesoru nebo jiného místa v zařízení.
°
Teplota vypnutí Vstup je aktivní, když jsou výstupy zařízení vypnuty z důvodu vysoké teploty zařízení. Možné důvody: Příliš vysoká okolní teplota, přetížené výstupy. Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Vypnout funkci repeateru Zakázat funkci repeateru tohoto Air zařízení.

Loxone Air je založen na technologii mesh. Jakékoli Air zařízení připojené k napájení může směrovat pakety z jiných Air zařízení, čímž se rozšiřuje dosah a stabilita celého systému.
Ve velkých systémech s velkým počtem Air zařízení v omezeném prostoru může komunikace mezi Air zařízeními vést k velmi vysokému využití rádiových kanálů. Spolehlivou dostupnost Air zařízení nelze zaručit. Pomoci může vypnutí funkce repeateru na jednotlivých Air zařízeních.

Tuto funkci nevypínejte bez rozmyslu, protože to může ovlivnit dosah a stabilitu systému.
-
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Použití Zadejte účel, ke kterému bude GEIGER SOLIDline použit -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.

Respektujte prosím bezpečnostní pokyny v montážním návodu a návodu obsluhy.


Dokumenty

Návod k montáži a obsluze s technickými údaji (anglicky)

Návod k montáži a obsluze s technickými údaji (německy)