Touch Pure Air

Loxone Touch Pure Air disponuje pěti dotykovými body na skleněném povrchu, které umožňují ovládat nejdůležitější funkce v místnosti. Při dotyku tlačítka se ozve zvukové kliknutí, které potvrdí provedení akce.

Velká centrální dotyková zóna je ideální pro ovládání osvětlení, zatímco rohové zóny jsou vhodné pro ovládání hudby a stínění. Je použito ovládání dle Loxone Tlačítkového standardu. Tlačítka lze také volně použít pro jiné funkce.

Také obsahuje integrovaný teplotní senzor a senzor vlhkosti.

Upozorňujeme, že při měření vlhkosti dochází k určitému zpoždění kvůli pouzdru. Pro rychlou detekci změn vlhkosti je vhodnější Komfortní sensor.

Zařízení je možné napájet 2x AAA bateriemi anebo jej připojit na napájení. Pokud je napájeno externě, je možné použít i funkcí orientačního osvětlení.

Datasheet Touch Pure Air

Obsah


Montáž

Upevněte montážní rám na požadované místo instalace. Poté vložte baterie nebo připojte napájení (oranžová / bílá svorka):


Zprovoznění

Ve stavu doručení se režim párování aktivuje po vložení baterie nebo po připojení napájení. To je indikováno blikáním stavové LED červeně/zeleně/oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Chcete-li režim párování aktivovat ručně, podržte párovací tlačítko stisknuté po dobu alespoň 5 sekund po navázání napájení.

Dostupné funkce se liší podle toho, zda je zařízení napájeno bateriemi nebo je připojeno k externímu zdroji napájení. Toto je určeno během párování. Zařízení proto musí být spárováno při použitém stejném způsobu napájení, při kterém bude provozováno později.
Pokud se způsob napájení později změní, musí být zařízení z programování odstraněno a znovu spárováno.


Výměna baterie

Při výměně baterií sejměte Touch Pure Air ze zdi. Na zadní straně jsou vloženy dvě AAA baterie. Vyjměte baterie a vložte nové. Poté se zařízení restartuje a stavová LED 3krát blikne zeleně. Pokud LED vůbec nebliká nebo je trvale (slabě) červená, baterie jsou vybité. Poznámka: Během normálního provozu LED dioda nesvítí.


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
T5 Kombinovaný vstup pro 5 dotykových bodů podle tlačítkového standardu Loxone. -
Teplota Vrací naměřenou hodnotu aktuální teploty °
Vlhkost vzduchu Poskytuje naměřenou hodnotu aktuální vlhkosti %
Aktory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Orientační osvětlení Tento výstup přepíná integrované orientační osvětlení.
Kvůli přílišné spotřebě energie funguje aktor pouze při externím 24V napájení.
Digital 0/1
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Touch Pure Air Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Battery level Uvádí aktuální úroveň nabití baterie. % 0...100
Battery low Indikuje vybitou baterii, je třeba ji vyměnit. - 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - - -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení - - -
Typ zařízení Typ Air zařízení - - -
Zobrazit tlačítko 1 Použít jako separátní tlačítko - - -
Zobrazit tlačítko 2 Použít jako separátní tlačítko - - -
Zobrazit tlačítko 3 Použít jako separátní tlačítko - - -
Zobrazit tlačítko 4 Použít jako separátní tlačítko - - -
Zobrazit tlačítko 5 Použít jako separátní tlačítko - - -
Cyklus přenosu Dotazovací/odesílací cyklus teploty a vlhkosti (1-120 min, 0 = vyp) min 0...120 -
Akustické potvrzení Akustické potvrzení při stisku tlačítka - - -
Chování tlačítka Určuje chování při stisknutí tlačítka.
Puls: Vysílá puls při náběžné hraně
Zapnuto/Vypnuto: Vysílá zapnuto při vzestupné hraně a vypnuto při sestupné hraně, používá se pro dlouhé kliknutí.
- - -
Bezpečnostní pokyny

Při externím napájení musí instalaci provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s příslušnými předpisy.

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Touch Pure Air