Stínění střešního okna

Ovládá stínění střešního okna.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Tg Toggle Přepíná mezi otevřením, zastavením a zavřením.
Pro ovládání jedním tlačítkem.
- 0/1
Po Partial open with push & hold Částečné otevření pomocí stisku tlačítka & podržení - 0/1
Pc Partial close with push & hold Částečné zavření pomocí stisku tlačítka & podržení - 0/1
Co Complete open Pokud je v pohybu, zastaví se. - 0/1
Cc Complete close Pokud je v pohybu, zastaví se. - 0/1
Dwc Door/window contact Úplně otevře stínění a uzamkne blok, když je zapnutý.
Ruční ovládání pomocí aplikace je stále možné.
- 0/1
Wa Wind alarm Přesune stínění do polohy větrného alarmu nastavené v parametru (Wap) a uzamkne blok. Používá se pro ochranu před bouřkou. Větrný poplach není ruční operace.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
- 0/1
Off Off Puls zastaví pohyb. Při zapnutí se blok zablokuje.
Dominantní vstup.
V uživatelském rozhraní se používá název připojeného senzoru.
- 0/1
Pos Position of shading Přesunutí stínění na zadanou pozici. % 0...100
T5 T5 control Tlačítko 1: Úplné otevření
Tlačítko 4: Úplné zavření
-
DisPc Disable periphery control Deaktivuje vstupy Tg, Po, Pc, Co, Cc, So, T5, když je zapnuto (např. Dětský zámek, úklid)
Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné.
- 0/1
So Slightly open Žaluzie se zcela zavřou a lamely se posunou do vodorovné polohy podle parametru (Rd).
Rolety, závěsy a markýzy se posunou do polohy podle parametru (Rd).
- 0/1
Sps Sun position automatic start Aktivuje automatiku polohy Slunce při zapnutí na začátku doby stínění nebo také impulsem během doby stínění.
Automatika polohy slunce je po zbytek dne deaktivována, pokud je blok ovládán ručně. Impulzem na (Spr) následovaným vzestupnou hranou na (Sps) nebo impulzem na (Spr), když je (Sps) aktivní, se Automatika polohy slunce znovu aktivuje.
- 0/1
DisSp Disable sun position automatic Vypne automatické nastavení polohy Slunce, když je zapnuto. - 0/1
Spr Sun position automatic restart Impuls následovaný vzestupnou hranou na vstupu (Sps) nebo impuls, když je vstup (Sps) aktivní, restartuje automatiku polohy Slunce. - 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Op Open Otevřít
Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
0/1
Cl Close Zavřít
Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
0/1
Pos Position of shading Poloha stínění (0,0 = otevřené, 1,0 = zavřené) 0...1
Wds Wind, door/window contact state Zapnuto, když je aktivní vstup (Wa) bloku nebo propojeného centrálního bloku nebo když je aktivní vstup (Dwc). 0/1
Off Off Aktivní, když je na vstupu (Off) 1. 0/1
Sp Sun position automatic Zapnuto, pokud je vstup (Sps) = 1 a vstup (DisSp) = 0 ...a pokud je zaškrtnuto nastavení "Použít sluneční svit" a svítí slunce,
nebo pokud je v aplikaci zapnuta Automatizace podle polohy slunce.
0/1
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Wap Wind alarm position 0 = Zcela otevřeno
1 = Zcela uzavřeno
- 0/1 0
Opd Opening duration Doba otevření s 0...∞ 75
Cld Closing duration Doba uzavření s 0...∞ 75
Mld Motor lock duration Doba trvání blokování motoru mezi změnami směru. s 0...∞ 0,5
Tdc Time double-click Doba trvání dvojkliku na vstupech (Po), (Pc) pro úplné otevření/zavření.
0 = Nepoužívá se
s 0...∞ 0,3
Tlc Time long-click Délka trvání dlouhého kliknutí na vstupech (Po), (Pc) pro úplné otevření/zavření.
Pokud dáváte přednost dvojitému kliknutí, nastavte hodnotu > (Opd) nebo (Cld).
0 = Vždy spustit úplnou jízdu.
s 0...∞ 3
minTd Minimum travel duration Minimální doba jízdy při pulzu na vstupu (Po) nebo (Pc). s 0...∞ 0,4
Spm Sun position automatic mode 0 = Automatický režim zůstává vypnutý, pokud je stínění zavřené. Pokud je vstup (Sps) aktivní, impuls na (Spr) znovu spustí automatiku polohy Slunce.
1 = Automatika je vždy povolena.
- 0...1 1
Spe Sun position automatic end action 0 = žádná akce
1 = úplné otevření
2 = úplné uzavření
- 0...2 1
Dir Compass direction Směr kompasu okna:
0 = sever
90 = východ
180 = jih
270 = západ
-1 = nenastaveno
° -1...359 -1
Dts Direction tolerance start Tolerance směru pro automatickou polohu Slunce při vstupu Slunce do stínící oblasti. ° 0...90 85
Dte Direction tolerance end Tolerance směru pro automatickou polohu Slunce při výstupu Slunce ze stínící oblasti. ° 0...90 85
Pi Pitch Sklon střechy nebo oken.
0 = horizontální
90 = vertikální
° 0...90 30
Spos Sun position automatic start offset Počáteční posun polohy Slunce automaticky vzhledem k východu Slunce. min -90...90 30
Spoe Sun position automatic end offset Koncový posun polohy Slunce automaticky vzhledem k západu Slunce. min -90...90 -30
Sop Slightly open position Poloha použitá pro vstup (So) a (Sps). % 0...100 80
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Používat sluneční svit Automatická poloha slunce se aktivuje pouze v případě, že je aktivní systémová proměnná Sluneční svit a vstup Sps. -
Směrové parametry

Dir: Směr stínicího zařízení podle kompasu vzhledem k zeměpisnému severu. (0 = sever, 90 = východ, 180 = jih, 270 = západ)

Dts: Směrová tolerance, ve které Slunce vstupuje do stínicího zařízení. Směrová tolerance se vztahuje ke kolmému úhlu stínicího zařízení. Uvažujme například výstupky budovy. Pokud se to vašeho stínicího zařízení netýká, můžete tuto hodnotu ponechat na výchozí hodnotě 85º.

Dte: Směrová tolerance, kdy Slunce opouští stínicí zařízení. Směrová tolerance se vztahuje ke kolmému úhlu stínicího zařízení. Uvažujme například výstupky budovy. Pokud se to vašeho stínicího zařízení netýká, můžete tuto hodnotu ponechat na výchozí hodnotě 85º.


Počáteční / koncové posuny

S parametrem (Spos) se automatické nastavení polohy Slunce zpozdí o tento počet minut po východu Slunce.
To je důležité pro okna, která nemusí mít Slunce bezprostředně po východu Slunce.

S parametrem (Spoe) se automatická poloha Slunce posune o tento počet minut před západem Slunce.
To je důležité pro okna, která mohou být před západem Slunce ovlivněna Sluncem.

Existují dvě možnosti použití těchto dvou parametrů:

Po východu a před západem Slunce je Slunce často zakryto jinými budovami, stavbami nebo stromy. V tomto případě lze čas začátku nebo konce automatického nastavení polohy Slunce přizpůsobit těmto podmínkám.

Další možností je posunout časy tak, aby byl východ nebo západ Slunce vidět při otevřeném stínění.


Povolit automatiku polohy Slunce přes uživatelské rozhraní

Automatika polohy slunce může být spuštěna ručně prostřednictvím uživatelského rozhraní, čímž se žaluzie spustí, když je u okna slunce. Nezohledňuje se přitom, zda svítí slunce, nebo je zataženo.


Časový diagram