Stereo Extension

Stereo Extension rozšiřuje Audioserver o další výstup stereo reproduktoru. Oba kanály lze také oddělit a použít tak jako 2 samostatné kanály pro různé místnosti nebo oblasti.

Na Stereo Extensionu je také digitální výstup SPDIF.

K Audioserveru lze připojit až 10 Stereo Extensionů.

Datasheet Stereo Extension

Obsah


Zprovoznění

Stereo Extension je nainstalován na DIN lištu ve vhodném rozvaděči.

Připojte napájení (oranžové svorky) a Turbo Tree (zelená/bílá svorka). Po připojení napájení načte Stereo Exstension operační systém z Audioserveru. Stereo Extension startují teprve tehdy, když je Audioserver již nastartovaný. Vyškejte - může to trvat cca minutu, než se to dokončí a Extension začne blikat oranžově.

Poté postupujte podle procesu učení.


Oddělit Stereo výstup

Díky možnosti rozdělit Stereo výstupy na 2 kanály, je možné jedním Stereo výstupem ozvučit 2 rozdílné místnosti nebo oblasti jedním reproduktorem (v každé z nich). Oba výstupy je možné nezávisle na sobě připojit na různé bloky Audio Přehrávač.

Pro rozdělení klikněte ve stromové struktuře periférií na Stereo Exstension a v horním kontextovém menu vyberte možnost Oddělit Stereo výstup.
Následně jsou v perifériích dostupné 2 výstupy.
Pokud potřebujete dát oba výstupy opět dohromady, klikněte v kontextovném menu na Sloučit do Stereo výstupu.

Tímto způsobem jsou výstupy konfigurovatelné pro všechny možné případy.

Poznámka: Pokud jsou výstupy oddělené, mezi těmito dvěma kanály je mírný přeslech.
To znamená, že od hlasitosti 65% je signál slyšet i na sousedním kanálu, pokud je vypnutý.
Tento efekt není obvykle patrný v přímo sousedících místnostech, protože při této hlasitosti lze hudbu ze sousední místnosti slyšet také skrz stěny.

Pokud jsou výstupy oddělené (rozdělený Stereo výstup), nejde SPDIF Out zvolit.


SPDIF Out

SPDIF (černý konektor) je digitální elektrický SPDIF výstup. Na tento výstup je možné připojit AV zařízení (zesilovač nebo aktivní reproduktor). Použijte k tomu 3,5mm konektor na cinch. Elektrický SPDIF signál bude na levém (bílém) cinch konektoru. Tento konektor propojte s digitálním audio koaxiálním vstupem požadovaného zařízení.

Používejte kvalitní odstíněnou kabeláž, která nevede v souběhu s ostatním vedením.

SPDIF Out je možné aktivovat ve vlastnostech příslušného výstupu:

Jakmile pro výstup vyberete SPDIF Out, reproduktory tohoto výstupu se vypnou a místo toho bude na výstupu SPDIF Out. Výstupní hlasitost je variabilní a vždy odpovídá hlasitosti, která je aktuálně nastavena na audio přehrávači.

Pokud jsou výstupy oddělené (rozdělený Stereo výstup), nejde SPDIF Out zvolit.


Stavové LED diody

Levá LED:

Oranžová bliká: Extension startuje, ale ještě není naučen do Audioserveru. Anebo není dostupný.

Zelená bliká: Vše Ok, zařízení Online.

Rychlé blikání červená/oranžová: Zařízení bylo označeno v Loxone Configu a identifikuje se.

Nebliká: Překontrolujte napájení a Tree Turbo.

Souvislá zelená/oranžová: Extension se pokouší spustit systém z audioserveru, ale nemůže se k němu dostat. Zkontrolujte připojení Tree Turbo a Audioserver.

Pravá LED:

Trvale oranžová: Extension se spouští.


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Stereo Extension Digital 0/1
Omezení Zesilovače Digital 0/1
Teplota vypnutí Pokud teplota CPU dosáhne kritického bodu, výstupy zařízení jsou vypnuty. Přehřátí může být způsobeno zkraty, vysokou zátěží nebo příliš vysokými okolními teplotami. Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
- -
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - -
Typ reproduktoru Použít typ reproduktoru pro tuto zónu k nalezení optimálního nastavení zvuku. - -
Maximální hlasitost Určuje maximální (fyzický) výstupní výkon zesilovače v procentech, a tím omezuje maximální možnou hlasitost pro tento výstup. Hodnoty hlasitosti od 0 do 100% audiopřehrávače nebo aplikace jsou odpovídajícím způsobem upraveny. 0...100 100
Ziskový faktor Zvyšuje nebo snižuje hlasitost tohoto výstupu v procentech. Upravuje hlasitost výstupů použitých s různými reproduktory nebo v různých prostředích. Tím je zajištěno, že i přes různé situace lze slyšet stejnou hlasitost. Je zmenšen a omezen nastavenou maximální hlasitostí. -20...20 0
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Stereo Extension