Stereo Extension

Stereo Extension rozšiřuje Audioserver o další výstup stereo reproduktoru. Oba kanály lze také oddělit a použít tak jako 2 samostatné kanály pro různé místnosti nebo oblasti.

Na Stereo Extensionu je také digitální výstup SPDIF.

K Audioserveru lze připojit až 10 Stereo Extensionů.

Datasheet Stereo Extension

Obsah


Zprovoznění

Stereo Extension je nainstalován na DIN lištu ve vhodném rozvaděči.

Připojte napájení (oranžové svorky) a Turbo Tree (zelená/bílá svorka). Po připojení napájení načte Stereo Exstension operační systém z Audioserveru. Stereo Extension startují teprve tehdy, když je Audioserver již nastartovaný. Vyškejte - může to trvat cca minutu, než se to dokončí a Extension začne blikat oranžově.

Poté postupujte podle procesu učení.


Oddělit Stereo výstup

Díky možnosti rozdělit Stereo výstupy na 2 kanály, je možné jedním Stereo výstupem ozvučit 2 rozdílné místnosti nebo oblasti jedním reproduktorem (v každé z nich). Oba výstupy je možné nezávisle na sobě připojit na různé bloky Audio Přehrávač.

Pro rozdělení klikněte ve stromové struktuře periférií na Stereo Exstension a v horním kontextovém menu vyberte možnost Oddělit Stereo výstup.
Následně jsou v perifériích dostupné 2 výstupy.
Pokud potřebujete dát oba výstupy opět dohromady, klikněte v kontextovném menu na Sloučit do Stereo výstupu.

Tímto způsobem jsou výstupy konfigurovatelné pro všechny možné případy.

Poznámka: Pokud jsou výstupy oddělené, mezi těmito dvěma kanály je mírný přeslech.
To znamená, že od hlasitosti 65% je signál slyšet i na sousedním kanálu, pokud je vypnutý.
Tento efekt není obvykle patrný v přímo sousedících místnostech, protože při této hlasitosti lze hudbu ze sousední místnosti slyšet také skrz stěny.

Pokud jsou výstupy oddělené (rozdělený Stereo výstup), nejde SPDIF Out zvolit.


SPDIF výstup

SPDIF Out (černá zásuvka jack) je digitální elektrický výstup SPDIF. K tomuto výstupu lze připojit AV zařízení, jako jsou zesilovače nebo aktivní reproduktory. Použijte kabel 3,5mm jack na RCA, elektrický signál SPDIF je vyveden na levý (bílý) konektor RCA. Tento konektor připojte k digitálnímu koaxiálnímu audio vstupu.
Výstupní hlasitost je proměnná a odpovídá hlasitosti, která je aktuálně nastavena na Audio přehrávači.
Pro pevnou výstupní hlasitost vyberte v nastavení stereofonního výstupu nastaveného na SPDIF režim externí hlasitosti.
Nastavení ekvalizéru se na výstup SPDIF nevztahuje.

Používejte kvalitní odstíněnou kabeláž, která nevede v souběhu s ostatním vedením.

SPDIF Out je možné aktivovat ve vlastnostech příslušného výstupu:

Pokud je pro výstup vybrán výstup SPDIF Out, výstupy reproduktorů jsou deaktivovány a signál je místo toho vyveden na výstup SPDIF Out.

Pokud jsou výstupy oddělené (rozdělený Stereo výstup), nejde SPDIF Out zvolit.


Stavové LED diody

Levá LED:

Oranžová bliká: Extension startuje, ale ještě není naučen do Audioserveru. Anebo není dostupný.

Zelená bliká: Vše Ok, zařízení Online.

Rychlé blikání červená/oranžová: Zařízení bylo označeno v Loxone Configu a identifikuje se.

Nebliká: Překontrolujte napájení a Tree Turbo.

Souvislá zelená/oranžová: Extension se pokouší spustit systém z audioserveru, ale nemůže se k němu dostat. Zkontrolujte připojení Tree Turbo a Audioserver.

Pravá LED:

Trvale oranžová: Extension se spouští.


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Stereo Extension Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Omezení Zesilovače Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Teplota vypnutí Vstup je aktivní, když jsou výstupy zařízení vypnuty z důvodu vysoké teploty zařízení. Možné důvody: Příliš vysoká okolní teplota, přetížené výstupy. Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
- -
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - -
Typ reproduktoru Použít typ reproduktoru pro tuto zónu k nalezení optimálního nastavení zvuku. - -
Maximální hlasitost Určuje maximální (fyzický) výstupní výkon zesilovače v procentech, a tím omezuje maximální možnou hlasitost pro tento výstup. Hodnoty hlasitosti od 0 do 100% audiopřehrávače nebo aplikace jsou odpovídajícím způsobem upraveny. 0...100 100
Ziskový faktor Zvyšuje nebo snižuje hlasitost tohoto výstupu v procentech. Upravuje hlasitost výstupů použitých s různými reproduktory nebo v různých prostředích. Tím je zajištěno, že i přes různé situace lze slyšet stejnou hlasitost. Je zmenšen a omezen nastavenou maximální hlasitostí. -20...20 0
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení musí být namontováno na lištu DIN v elektrické rozvodné skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Přístroj montujte pouze na vodorovnou lištu DIN, aby byl zajištěn odvod tepla konvekcí.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Stereo Extension