Senzor přítomnosti Tree

Loxone Detektor přítomnosti Tree se používá k detekci přítomnosti, pohybu a jasu v místnosti. Kromě pasivního infračerveného senzoru má také akustickou detekci přítomnosti.

Detektor přítomnosti je k dispozici také jako varianta pro zapuštěnou instalaci na strop, odpovídající designu našich LED spotů. Funkce obou variant detektoru přítomnosti jsou identické.

Senzor přítomnosti rozezná také většinu domácích zvířat. V nastavení je možné upravit citlivost detekce. Senzor ale neobsahuje žádnou speciální senzoriku pro zabránění detekce zvířat.

Datasheet Sensor Přítomnosti Tree

Datasheet zapuštěného senzoru Přítomnosti Tree

Obsah


Montáž

Před montáží vypněte napájecí napětí.

Senzor přítomnosti Tree:

Připojte napájecí zdroj (oranžová/bílá svorka) a sběrnici Tree (zelená / bílá svorka).
Poté připojte detektor přítomnosti k montážnímu kroužku.

Zapuštěný senzor přítomnosti Tree:

Připojte napájení (oranžový / bílý vodič) a sběrnici Tree (zelený / zeleno-bílý vodič).

Odklopte přídržné pružiny a nechte zařízení zaklapnout do montážního otvoru. Ujistěte se, že nejsou přiskřípnuté žádné kabely.

Aby detekce pohybu fungovala perfektně, je nezbytné správné umístění na strop. Následující náčrtky vám pomohou:


Zprovoznění

Po zapnutí napájení bliká stavová LED po krátké době oranžově, pokud je kabeláž (Tree Extension/Miniserver je online a dostupný).

Poté postupujte podle postupu párování v Tree rozhraní.


Použití a chování

Přítomnostní vstup senzoru lze použít také pro bloky se vstupy pohybového senzoru (P). Lze jej použít i pro bloky se vstupy pohybového senzoru (Mo), např. pro ovládání osvětlení. Doba překročení se pak již nezadává v blocích, ale prostřednictvím senzoru přítomnosti. Při použití vstupu přítomnosti je Doba překročení (Moet) bloků nastavena na 0,1 s. Výsledkem je, že např. osvětlení zůstává aktivní tak dlouho, dokud senzor indikuje přítomnost.

V klidné situaci se může stát, že navzdory přítomnosti člověka není detekována žádná přítomnost. Například, pokud se při čtení příliš dlouho nepohybujete a nejsou zde žádné zvuky. V důsledku toho je osvětlení vypnuto. Do 10 sekund od ukončení přítomnosti je nyní možné aktivovat vstup přítomnosti jednoduše vydáním zvuků. Potom můžete například zavolat „Hej“ a znovu zapnout osvětlení. Během této doby není nezbytně nutný další pohyb.


Nastavit práh hlasitosti

Ve vlastnostech detektoru přítomnosti lze otevřít okno se schématem pro nastavení prahových hodnot hlasitosti:

Poté je nakreslen diagram s použitím aktuální úrovně okolního hluku vybraného detektoru přítomnosti. Pomocí diagramu přizpůsobte prahové hodnoty hlasitosti pro alarm přítomnosti a hlasitosti pro příslušné místo.
Přitom věnujte pozornost také přerušovaným zdrojům hluku, které by mohly prodloužit přítomnost nebo spustit alarm i v nepřítomnosti. Například myčka nádobí (prodloužení přítomnosti) nebo silný vnější hluk, jako jsou staveniště, hustý provoz apod. (Alarm hlasitosti).


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Minimální hlasitost Poskytuje pravidelně minimální hlasitost prostřednictvím nastavené hodnoty „Cyklus odesílání hlasitosti“. - 20...2000
Maximální hlasitost Poskytuje pravidelně maximální hlasitost prostřednictvím nastavené hodnoty „Cyklus odesílání hlasitosti“. - 20...2000
Jas Naměřená hodnota aktuálního jasu Lx 0...32000
Pohyb Vstup je aktivní, když je detekován pohyb - 0/1
Přítomnost Vstup je aktivní, dokud je detekována přítomnost. Pohyb aktivuje vstup, hlasitost a pohyb prodlužují přítomnost. - 0/1
Alarm Hlasitosti Vstup generuje impulz, když hlasitost překročí prahovou hodnotu alarmu hlasitosti. 1 impulz každých 10s. - 0/1
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Senzor přítomnosti Tree Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - - -
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
- - -
Typ zařízení Typ Tree zařízení - - -
Prahová hlasitost přítomnosti Minimální hlasitost pro detekci přítomnosti - 20...2000 150
Prahová hlasitost pro Alarm Minimální hlasitost pro spuštění alarmu hlasitosti - 20...2000 500
Hranice hlasitosti Nakonfigurujte prahové hodnoty hlasitosti pomocí grafu aktuální hlasitosti - - -
Doba návaznosti přítomnosti Doba sledování vstupu přítomnosti. Pokud je detektor přítomnosti použit v poplašném systému, nastaví se nejkratší doba sledování. s 2...60000 300
Doběh pohybového senzoru Vstup 'Motion (Mo)' zůstává aktivní po posledním detekovaném pohybu po nastavenou dobu. Vyšší hodnota znamená, že je třeba odeslat méně paketů přes Tree a Link.
Pokud je pro poplašný systém použit detektor pohybu, čas se při zapnutí poplašného systému automaticky nastaví na 3 sekundy.
s 2...900 60
Cyklus odesílání hlasitosti Odesílací cyklus minimální a maximální hlasitosti (1-3600s, 0=Vyp) s 0...3600 300
Interval přenosu jasu Jas se vysílá periodicky v nastaveném přenosovém cyklu (0 = Vyp.). Kromě toho se jas přenáší, když je detekována přítomnost nebo když dojde ke změně alespoň 30%. Pokud je jas používán Automatickou regulací jasu, přenáší se při změně 5%. s 0...7200 900
Trvání přítomnosti bez pohybu Přítomnost končí, když po tuto dobu není detekován žádný pohyb.
Tím se zabrání tomu, aby neustálý okolní hluk udržoval přítomnost aktivní.
Před použitím této funkce zkontrolujte, zda je odpovídajícím způsobem nastaven práh hlasitosti pro přítomnost.
0 = Tato funkce je zakázána.
s 0...60000 0
Citlivost Ovlivnění citlivosti a tak i dosahu pohybového senzoru - - -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Sensor Přítomnosti Tree

Datasheet zapuštěného senzoru Přítomnosti Tree