Senzor přítomnosti Air

Senzor přítomnosti Air slouží pro rozeznání přítomnosti, pohybu a osvitu v místnosti. Je možné jej napájet bateriově nebo přes externí napájení 24V DC.

Kromě pasivního infračerveného senzoru má také detekci akustické přítomnosti, která je k dispozici pouze při externím napájení.

Senzor přítomnosti rozezná také většinu domácích zvířat. V nastavení je možné upravit citlivost detekce. Senzor ale neobsahuje žádnou speciální senzoriku pro zabránění detekce zvířat.

Datasheet Sensor Přítomnosti Air

Obsah


Montáž

Aby detekce pohybu fungovala perfektně, je nezbytné správné umístění na strop. Následující náčrtky vám pomohou:

Připevněte montážní podložku na požadované místo. Vložte baterie nebo připojte napájení 24V DC. Nakonec připevněte senzor na montážní podložku.


Zprovoznění

Ve stavu doručení se režim párování aktivuje po vložení baterie nebo po připojení napájení. To je indikováno blikáním stavové LED červeně/zeleně/oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Pokud chcete učící režim vyvolat manuálně, stiskněte s připojením zařízení do na napájení učící tlačítko a držte jej alespoň 5 sekund. Učící tlačítko se nachází na zadní straně zařízení.

Dostupné funkce se liší podle toho, zda je zařízení napájeno bateriemi nebo je připojeno k externímu zdroji napájení. Toto je určeno během párování. Zařízení proto musí být spárováno při použitém stejném způsobu napájení, při kterém bude provozováno později.
Pokud se způsob napájení později změní, musí být zařízení z programování odstraněno a znovu spárováno.


Nastavit práh hlasitosti

Ve vlastnostech Senzoru Přítomnosti je možné otevřít okno pro nastavení prahů hlasitosti. Zde lze nastavit okolní hlasitost, při které je detekována přítomnost, a hlasitost, při které je aktivován alarm hlasitosti:

Graf se vykreslí pomocí aktuální okolní hlasitosti vybraného snímače přítomnosti. Pomocí grafu upravte prahové hodnoty hlasitosti pro přítomnost a alarm hlasitosti pro konkrétní místo. Při tom také vezměte v úvahu přerušované zvuky, které by mohly vyvolat přítomnost nebo poplach, i když nikdo není přítomen. Například myčky nádobí (udržující aktivní přítomnost) nebo vysoké úrovně hluku z vnějšku, jako jsou staveniště, silný provoz nebo podobně (alarm hlasitosti).


Použití a chování

Přítomnostní vstup senzoru lze použít také pro bloky se vstupy pohybového senzoru (Mo) (např. ovládání osvětlení). Doba překročení se však pak již nezadává v blocích, ale prostřednictvím senzoru přítomnosti. Doba překročení (Moet) bloků je při použití vstupu přítomnosti nastavena na 0,1 s. Výsledkem je, že například osvětlení zůstává aktivní tak dlouho, dokud senzor indikuje přítomnost.

V klidné situaci se může stát, že navzdory přítomnosti člověka není detekována žádná přítomnost. Například, pokud se při čtení příliš dlouho nepohybujete a nejsou zde žádné zvuky. V důsledku toho je osvětlení vypnuto. Do 10 sekund od ukončení přítomnosti je nyní možné aktivovat vstup přítomnosti jednoduše vydáním zvuků. Potom můžete například zavolat „Hej“ a znovu zapnout osvětlení. Během této doby není nezbytně nutný další pohyb.


Výměna baterie

Chcete-li baterie vyměnit, vyjměte zařízení z držáku krátkým otočením proti směru hodinových ručiček. Vyjměte baterie ze zadní části jednotky a vložte nové baterie AA.

Krátce poté zařízení třikrát zeleně zabliká, jakmile se podaří navázat spojení s Miniserverem.

Zařízení se sériovým číslem 504F94FFFE-B/C..... po vyjmutí a opětovném vložení baterie nesvítí LED diodou.
U těchto zařízení po vyjmutí baterie buď stiskněte tlačítko nebo počkejte minutu, aby se po opětovném vložení baterie zobrazil stav.


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Minimální hlasitost Poskytuje periodicky minimální hlasitost na základě hodnoty nastavené v „Cyklu odesílání hlasitosti“. Není k dispozici, když je napájen bateriemi. - 20...2000
Maximální hlasitost Poskytuje periodicky maximální hlasitost na základě hodnoty nastavené v „Cyklu odesílání hlasitosti“. Není k dispozici, když je napájen bateriemi. - 20...2000
Jas Naměřená hodnota aktuálního jasu Lx 0...83000
Pohyb Vstup je aktivní, když je detekován pohyb - 0/1
Přítomnost Vstup je aktivní, dokud je detekována přítomnost. Pohyb aktivuje vstup, hlasitost a pohyb jej udržuje aktivní. Není k dispozici, když je napájen bateriemi. - 0/1
Alarm Hlasitosti Vstup poskytuje impulz, když hlasitost překročí prahovou hodnotu pro alarm hlasitosti. 1 impulz každých 10s. Není k dispozici, když je napájen bateriemi. - 0/1
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Senzor přítomnosti Air Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Battery level Uvádí aktuální úroveň nabití baterie. % 0...100
Battery low Indikuje vybitou baterii, je třeba ji vyměnit. - 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - - -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení - - -
Typ zařízení Typ Air zařízení - - -
Doba návaznosti přítomnosti Délka sepnutí po aktivaci detektoru pohybu s 2...60000 -
Interval přenosu jasu Frekvence snímání jasu (0 = vyp.). min 0...120 -
Trvání přítomnosti bez pohybu Přítomnost končí, když po tuto dobu není detekován žádný pohyb.
Tím se zabrání tomu, aby neustálý okolní hluk udržoval přítomnost aktivní.
Před použitím této funkce zkontrolujte, zda je odpovídajícím způsobem nastaven práh hlasitosti pro přítomnost.
0 = Tato funkce je zakázána.
s 0...60000 0
Citlivost Ovlivnění citlivosti a tak i dosahu pohybového senzoru - - -
Bezpečnostní pokyny

Při externím napájení musí instalaci provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s příslušnými předpisy.

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Sensor Přítomnosti Air