Power Supply & Backup (Zařízení)

Loxone Power Supply & Backup je napájecí zdroj pro montáž na lištu DIN s proudem až 40 A. Nabízí sedm výstupů, z nichž každý poskytuje 24 V DC pro proud až 10 A.
Každý výstup je vybaven vyhrazenou pojistkou a měřením výkonu.

Navíc připojte 36VDC baterii pro záložní napájení Loxone instalace v případě výpadku napájení. Samozřejmě bez přerušení.

Datasheet Power Supply & Backup

Obsah


Montáž

Montáž na lištu DIN ve vhodné rozvodné skříni s minimálním objemem 100l / 6100 cu in.
Zajistěte odvod tepla vodorovnou montáží ve spodní části skříně a volným prostorem 50 mm pod a nad jednotkou. Nezakrývejte větrací otvory.

Připojte síťové napájení, 24V výstupy a datové linky Tree:

Pro použití volitelné funkce zálohy se připojí 36V baterie.

24 V výstupy umožňují vytvořit 7 obvodů.
Výstupy jsou v podstatě identické, s výjimkou pojistek, které lze podle potřeby vyměnit.

První dva výstupy jsou z výroby vybaveny 2A pojistkami vhodnými pro zařízení s nízkým příkonem.
Doporučení: První výstup pro napájení Miniserveru a Extensionů v rozvaděči, druhý pro periferie v budově.
Zbývající výstupy jsou vybaveny 10A pojistkami, takže jsou vhodné pro obvody s výkonnou zátěží, jako je osvětlení a audio.
Pojistky vybírejte podle průřezu použitých vodičů a zátěže na příslušném výstupu.

Všechny svorky GND jsou již interně propojeny.
Pro provedení instalace PELV musí být GND externě propojeno s PE.
Výstupy 24V lze za určitých podmínek přemostit.

Po dokončení celkové instalace lze zapnout síťové napětí.


Zprovoznění

Poté postupujte podle postupu párování v Tree rozhraní.

Konfigurace napájení se provádí pomocí stejnojmenného funkčního bloku v Loxone Config.
Přetáhněte napájecí zdroj ze stromu periferií na programovací stránku a vložte funkční blok.


Připojení baterií

Pro funkci zálohování se ke vstupu baterie připojí baterie o jmenovitém napětí 36 V.
Toho lze dosáhnout sériovým zapojením tří 12V baterií. Do série lze zapojit pouze baterie stejné kapacity, typu a stáří.

Kapacitu jedné baterie sériového zapojení je třeba zadat v nastavení zařízení v Loxone Config.

Nabíjecí elektronika zdroje je určena pro olověné akumulátory v pohotovostním režimu.
Doporučují se utěsněné (VRLA/SLA) gelové nebo AGM akumulátory, které jsou pro tuto aplikaci vhodné.

Pokud jde o instalaci baterie a doporučené podmínky prostředí, postupujte podle pokynů příslušného výrobce baterie.

Kabely baterie a jejich pojistky v blízkosti baterie musí být dimenzovány podle technických údajů (36V/25A) a místních předpisů. To často vede k průřezu 4 mm² / AWG10 a pomalému typu pojistky s 25 A.

Paralelní zapojení akumulátorů

Kompletní 36V akumulátory lze také zapojit paralelně. Opět lze kombinovat pouze sady stejné kapacity, typu a stáří. Chcete-li nastavit celkovou kapacitu, sečtěte kapacity jednotlivých baterií.

Protože se proudy při paralelním zapojení sčítají, pojistková ochrana jednotlivých sad není v tomto případě dostatečná. Celá kombinace proto musí být odpovídajícím způsobem jištěna.

Paralelní zapojení má smysl pouze u akumulátorů s nízkou kapacitou, pokud je to možné, je třeba upřednostnit jeden akumulátor s vyšší kapacitou.

Každý Power Supply & Backup vyžaduje vlastní baterii!
Připojení více Power Supply & Backupů k jedné baterii není povoleno!


Výměna pojistek

Přepálená pojistka je indikována rozsvícením červené kontrolky LED nad ní:

Vyjměte vytahovač pojistek z předního panelu a vytáhněte jím přepálenou pojistku.

Before replacing the fuse, ensure that there is no short circuit at the affected output. Contact a qualified electrician or Loxone partner for assistance. If testing is not possible, the fuse replacement must only be carried out when the device is completely de-energized.

Náhradní pojistky se nacházejí na pravé straně předního panelu. Přepálenou pojistku vyměňte pouze za pojistku stejné hodnoty / barvy!
Vhodné náhradní pojistky typu Littelfuse® 297 se nazývají také automobilové ploché pojistky Mini 32V, APM/ATM a jsou k dostání mimo jiné v Loxone Shop nebo u Loxone partnerů.

Červená kontrolka LED nad pojistkou by měla zhasnout.

Pokud LED dioda nezhasne nebo se po krátké době znovu rozsvítí, je to způsobeno zkratem, přetížením nebo byla použita pojistka s příliš malým jmenovitým proudem.
V takovém případě se obraťte na partnera společnosti Loxone nebo kvalifikovaného elektrikáře.


Stav LED

Levá LED dioda Pravá LED dioda Popis

Vše je v pořádku, zařízení je online.

Připojení k Miniserveru je v pořádku, ale zařízení nebylo spárováno.

Zařízení se nemůže připojit k Miniserveru přes rozhraní Tree.

Zařízení bylo vybráno v Loxone Config a identifikuje se.

Probíhá aktualizace.

Nebyla zjištěna žádná baterie
Doporučuje se servis baterie

Nouzové napájení aktivní
Baterie téměř vybitá
Pojistka selhala
Vypnutí kvůli vysoké teplotě
Hrozí přehřátí
Baterie vadná

Přemostění výstupů

Přemostění (paralelní zapojení) 24V výstupů napájecího zdroje & zálohy je možné za následujících podmínek:

Přemostěné výstupy musí být na zařízení jištěny pojistkou se stejnou hodnotou.
Přemostěné výstupy musí být zapojeny symetricky (stejná délka kabelu, stejný průřez), aby bylo zajištěno rovnoměrné rozložení proudu.
Průřez vodičů musí být dimenzován podle součtu jmenovitých proudů pojistek přemostěných výstupů.
Přemostění stejného počtu výstupů GND musí být odpovídajícím způsobem provedeno.
Paralelní zapojení výstupů z různých zařízení Power Supply & Backup mezi sebou není dovoleno!


Aktory

Krátký popis Popis
API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Pojistka 1 Aktivní, když je přepálená pojistka 1 - 0/1
Pojistka 2 Aktivní, když je přepálená pojistka 2 - 0/1
Pojistka 3 Aktivní, když je přepálená pojistka 3 - 0/1
Pojistka 4 Aktivní, když je přepálená pojistka 4 - 0/1
Pojistka 5 Aktivní, když je přepálená pojistka 5 - 0/1
Pojistka 6 Aktivní, když je přepálená pojistka 6 - 0/1
Pojistka 7 Aktivní, když je přepálená pojistka 7 - 0/1
Test baterie Aktivní, když probíhá test baterie - 0/1
Soc Stav nabití baterie % 0...100
Online status Power Supply & Backup Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Systémová teplota Poskytuje teplotu vnitřního zařízení.
Jedná se často o teplotu procesoru nebo jiného místa v zařízení.
°
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud nebude zařízení dostupné, popř. bude offline, budete o tom informování v Loxone App nebo přes Cloud Mailer.
Jelikož se jedná o zařízení, se kterým se váže bezpečnostní funkce, není možné toto nastavení vypnout.
- - -
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
- - -
Typ zařízení Typ Tree zařízení - - -
Výstupní napětí Výstupní napětí pro všechny výstupy V 24...27 24
Kapacita baterie Kapacita jedné baterie (ne součet všech baterií). Ah 1...200 20
Typ napájení Zařízení se používá jako zdroj napájení. Pokud jsou připojeny baterie, lze použít i funkci záložního napájení. - - -
Nastavení Konfigurace použitých vstupů a výstupů. - - -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení musí být namontováno na lištu DIN v elektrické rozvodné skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Přístroj montujte pouze na vodorovnou lištu DIN, aby byl zajištěn odvod tepla konvekcí.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Power Supply & Backup

Teploty tepelného vypnutí