Pohybový senzor Air

Detektor pohybu Loxone Air se používá k detekci pohybu a jasu v místnosti. Volitelně lze použít provoz na baterie nebo externí napájení.

Poznámka: Pohybový senzor Air již není k dispozici a byl nahrazen Senzorem Přítomnosti Air.

Pohybový senzor může rozeznat většinu domácích zvířat. V nastavení je možné nastavit různé stupně citlivosti rozeznání pohybu. Neobsahuje ale žádné speciální senzory pro zabránění detekce zvířete.

Datasheet Pohybový senzor Air

Obsah


Montáž

Aby detekce pohybu fungovala perfektně, je nezbytné správné umístění na strop. Následující náčrtky vám pomohou:

Namontujte montážní kroužek na požadované místo instalace. Vložte baterie nebo připojte napájení 24VDC. Na konci instalace připojte detektor pohybu k montážnímu kroužku.


Zprovoznění

Ve stavu doručení se režim párování aktivuje po vložení baterie nebo po připojení napájení. To je indikováno blikáním stavové LED červeně/zeleně/oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Pokud chcete učící režim vyvolat manuálně, stiskněte s připojením zařízení do na napájení učící tlačítko a držte jej alespoň 5 sekund. Učící tlačítko se nachází na zadní straně zařízení.

Dostupné funkce se liší podle toho, zda je zařízení napájeno bateriemi nebo je připojeno k externímu zdroji napájení. Toto je určeno během párování. Zařízení proto musí být spárováno při použitém stejném způsobu napájení, při kterém bude provozováno později.
Pokud se způsob napájení později změní, musí být zařízení z programování odstraněno a znovu spárováno.


Výměna baterie

Chcete-li vyměnit baterie, sejměte zařízení ze základny krátkým otočením proti směru hodinových ručiček. Vyjměte baterie ze zadní části jednotky a vložte nové baterie AA. Poté se zařízení spustí a stavová LED 3krát zabliká zeleně.


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Pohyb Vstup je aktivní, když je detekován pohyb - 0/1
Jas Vrací naměřenou hodnotu aktuálního jasu Lx 0...188
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Pohybový senzor Air Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Battery level Uvádí aktuální úroveň nabití baterie. % 0...100
Battery low Indikuje vybitou baterii, je třeba ji vyměnit. - 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - - -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení - - -
Typ zařízení Typ Air zařízení - - -
Interval přenosu jasu Frekvence snímání jasu (0 = vyp.). min 0...120 -
Doběh pohybového senzoru Vstup 'Pohyb ' (Mo) zůstane po detekci posledního pohybu po tuto dobu zapnutý. Čím delší je tato doba překročení, tím energeticky úsporněji může zařízení pracovat.Pokud je senzor pohybu použit jako součást poplachu proti vloupání, pak se doba překročení automaticky nastaví na 3 sekundy, když je alarm zapnutý a zařízení se hlásí Miniserveru. - - -
Citlivost Ovlivnění citlivosti a tak i dosahu pohybového senzoru - - -
Bezpečnostní pokyny

Při externím napájení musí instalaci provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s příslušnými předpisy.

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Pohybový senzor Air