Ovládání klimatu

Tento blok ovládá zdroj vytápění a/nebo chlazení.
V závislosti na požadavcích přiřazených Inteligentních regulací pokojové teploty se rozhodne, zda je aktivní režim vytápění nebo chlazení.

V uživatelském rozhraní je k dispozici servisní režim, který umožňuje přepsat funkční blok.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
ϑo Outdoor Temperature Pokud tento vstup není připojen, použije se systémová proměnná "Venkovní teplota". Pokud tato hodnota není k dispozici, zobrazí se hodnota -1000. °
B Boost Okamžitě aktivuje stupeň 2.
V režimu vytápění je aktivován také výstup (Ah).
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
- 0/1
Off Off Impuls: výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
- 0/1
Ah Additional heating Aktivuje výstup (Ah), když 1.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
- 0/1
F Fan Aktivuje výstup (F), když 1. - 0/1
Cfc Confirm filter change Potvrzení výměny filtru - 0/1
Ec Excess cooling Přebytek nebo levná chladicí energie k dispozici
V režimu chlazení Inteligentní regulátory pokojové teploty místnosti přechladí nebo umožní předčasné spuštění chlazení.
- 0/1
Eh Excess heating Přebytek nebo levná topná energie k dispozici
V režimu chlazení Inteligentní regulátory pokojové teploty místnosti přetopí nebo umožní předčasné spuštění topení.
- 0/1
Mh Manual heating Aktivuje Manuální režim vytápění, když 1.
Po dobu aktivního vstupu (Mh) se ignorují požadavky Inteligentní Regulace Pokojové teploty a aktivuje se režim vytápění. např. pro přípravu teplé vody.
Dodržují se minimální doby provozu.
- 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
H Heating Vytápění 0/1
H2 Heating stage 2 Aktivuje 2. stupeň zdroje vytápění po uplynutí doby (Tt2s).
Pokud je blok nastaven na typ Tepelné čerpadlo, výstup se aktivuje okamžitě, když je venkovní teplota nižší než (ϑminS2).
0/1
C Cooling Chlazení 0/1
C2 Cooling stage 2 Aktivuje 2. stupeň zdroje chlazení po uplynutí času (Tt2s). 0/1
Ah Additional heating Přídavné vytápění 0/1
Sv Switching valve Ovládá spínací ventil. 0 = Topení, 1 = Chlazení.
Pouze po nastavení spínacího ventilu do polohy (Vd) se zapnou výstupy (H) / (H2) nebo (C) / (C2).
Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
0/1
F Fan Tepelné čerpadlo: 1 při vytápění nebo chlazení.
Olej / plyn: 1 při chlazení.
0/1
Fc Filter change 1 po vypršení času (Dfc). 0/1
ϑoa Average outdoor temperature Zobrazuje průměrnou venkovní teplotu za posledních 48 hodin.
Vypočtená hodnota je k dispozici, jakmile uplyne prvních 24 hodin! Do té doby se zobrazuje hodnota -1000!
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Mode Mode -1 = Ovládání klimatu je vypnuté.
0 = automatické přepínání na základě požadavků Inteligentní regulace pojkojové teploty.
1 = vytápění pouze v případě dostatečné poptávky.
2 = chlazení pouze v případě dostatečné poptávky.
- -1...2 0
MinHr Time minimum HVAC Runtime Před přepnutím do pohotovostního režimu (všechny vstupy vypnuty) nebo opačného režimu musí být splněna minimální doba provozu. Minimální otevření pokojových regulátorů je zajištěno. min 0
Sot Switch on threshold Průměrné otevření ventilů Inteligentní regulace pokojové teploty musí být vyšší než (Sot), aby byl zahájen provoz. % 0...100 30
Vd Valve delay Doba potřebná k přenastavení spínacího ventilu (Sv) do polohy.
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
s 0
Fod Fan Overrun Duration Doba doběhu ventilátoru po ukončení vytápění/chlazení, aby se ze systému odvedla zbytková energie. s 120
Don Duration for On Doba trvání zapínacího impulzu pro (MaxTp). s 750
Doff Duration for Off Doba trvání vypínacího impulzu pro (MaxTp). s 180...∞ 300
MaxTp Maximum threshold for pulsing Maximální prahová hodnota pro pulzování na základě procenta otevření ventilů.
Pokud je součet otevření ventilů menší než tato hodnota, výstupy vytápění/chlazení budou pulzovat v intervalech (Don) a (Doff).
0 = Vypne časovač.
% 0
Dfc Days until Filter Change 0 = Deaktivováno Dny 0
Tt2s Time to second stage Zpoždění před aktivací stupně 2 po zahájení cyklu vytápění/chlazení. min 60
ϑminS2 Minimum Temperature Stage 2 Pokud je venkovní teplota nižší než (ϑminS2), okamžitě se aktivuje stupeň 2. Tento parametr je viditelný pouze v určitých konfiguracích.
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
° -6
ϑminHP Minimum Temperature Heat Pump Minimální venkovní teplota potřebná pro provoz tepelného čerpadla.
Pokud venkovní teplota (ϑo) klesne pod tuto hodnotu, v režimu vytápění se aktivuje pouze pomocné vytápění (Ah), výstupy (H) / (H2) zůstávají vypnuté.
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
° -22
Aot Average Outdoor Temperature Je-li vybrána, použije se průměrná venkovní teplota za posledních 48 h pro výběr režimu vytápění/chlazení podle (ϑLimH) a (ϑLimC).
Pokud není k dispozici průměrná hodnota za 48 h, nemá tento parametr žádný vliv.
- 0/1 0
ϑLimH Temperature Limit No Heating Pokud je (Aot) 1 a průměrná venkovní teplota je vyšší než (ϑLimH), systém se nepřepne do režimu vytápění, i když existuje požadavek. ° 15
ϑLimC Temperature Limit No Cooling Pokud je (Aot) 1 a průměrná venkovní teplota je nižší než (ϑLimC), systém se nepřepne do režimu chlazení, i když existuje požadavek. ° 10
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Typ topení Typ ovládaného topení. Typ má vliv na určité funkce (bližší popis v nápovědě) -
Cena energie(Vytápění) Náklady zdroje. Objekty s nastavením 'drahý' budou spuštěny jenom v případě, že nebude k dispozici žádný prioritnější zdroj -
Cena energie(Chlazení) Náklady zdroje. Objekty s nastavením 'drahý' budou spuštěny jenom v případě, že nebude k dispozici žádný prioritnější zdroj -
Přiřadit pokojový regulátor Přidat nebo odebrat blok jako zdroj pro jednotlivé regulátory pokojové teploty.
Další nastavení (priority, PWM, ..) můžete nastavit v konfiguračním dialogu jednotlivých bloků Inteligentní regulace pokojové teploty.
-
Náklady

Pro topení/chlazení se náklady nastavují odděleně. Požadavky na topení/chlazení budou na blok odesílány na základě tohoto nastavení.


Proces rozhodování o vytápění / chlazení

Faktorem ovlivňujícím rozhodnutí je součet požadavků na všechny Inteligentních regulacích pokojové teploty ve °m2 (rozdíl teplot Cílová teplota / Skutečná teplota * Velikost místnosti). Typy požadavků: vytápění, chlazení, vytápění pro místnosti s pohybem, chlazení pro místnosti s pohybem. Příslušné typy požadavků se vyhodnocují pouze v případě, že součet otevření ventilů je větší než minimální otevření Místnosti s pohybem mají prioritu. Například režim chlazení může být aktivní, přestože součet všech požadavků na vytápění je větší, protože dostatečný počet místností s pohybem vytváří požadavek na chlazení Pokud je připojena položka "Průměrná teplota" a její hodnota je vyšší než (ϑLimC), pak se posuzují pouze požadavky na chlazení. Pokud je teplota nižší než (ϑLimH), uvažují se pouze požadavky na Vytápění. Pokud je prahová hodnota teploty mezi (ϑLimC) a (ϑLimH) nejvyšším požadavkem, pak se použije, jinak se použije pouze požadovaný režim, pokud je dosaženo minimálního požadavku. V režimu pouze vytápění nebo chlazení se provoz spustí, pokud je dostatečný požadavek na nakonfigurovaný režim, jinak zůstane regulátor vypnutý.

Pokud byly výstupy (H) nebo (C) vypnuty, je kromě (Fod) aktivní zpoždění 3 minuty, dokud je nelze znovu zapnout.


Ideální vytápění nebo chlazení

Pomocí vstupů (Eh) a (Ec) jsou regulátory místnosti informovány o tom, že je k dispozici přebytek energie nebo že určitý režim je výhodný. Regulátory místnosti pak mohou přejít do přípravného režimu před plánovaným časem. Pokud jsou již pokojové regulátory v režimu Komfort, je jim umožněno přetopit nebo přechladit na průměr mezi dvěma komfortními teplotami. Tuto funkci lze použít ve spojení se solárními / fotovoltaickými panely nebo hodinami mimo špičku, aby se využily příznivé časy pro vytápění a chlazení.