Ovládání klimatu

(Na dokumentaci pro tento blok se stále pracuje)

Ovládání Klimatu

Tento blok ovládá zdroj(e) topení a/nebo chlazení V závislosti na požadavku regulace pokojové teploty bude rozhodnuto, zda se aktivuje topení nebo chlazení

Online-Info

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
To Teplota Analogový vstup aktuální venkovní teploty Pokud není tento vstup připojen, bude se používat systémová proměnná „Venkovní teplota“ °
Ib Boost Vstup pro Boost Aktivuje stupeň 2 (H2 popř. C2) a přídavné topení (H3) v režimu topení Digital 0/1
St Stop Stop (Reset) Přepne všechny výstupy do stavu Vyp. a deaktivuje další kroky Digital 0/1
IH3 Přídavné topení Manuální aktivace přídavného topení (H3) To může být např. topné těleso (spirála) Digital 0/1
If Ventilátor Manuální aktivace ventilátoru Digital 0/1
Ifl Výměna filtru Potvrzení výměny filtru Digital 0/1
Ec Chlazení ideal Jsou k dispozici přebytky nebo levnější zdroj chlazení V režimu chlazení je povoleno předběžně chladit, nebo přechlazovat. Digital 0/1
Eh Efektivní vytápění Jsou k dispozici přebytky nebo levnější zdroj vytápění V období topení bude povoleno místnosti přetápět, popř. dříve natápět Digital 0/1
Mh Manuální topení Spustit manuální topení Dokud bude tento vstup aktivní, budou požadavky pokojových regulátorů ignorovány a aktivován režim topení. např. v době ohřevu TUV Minimální doba chodu – pokud je blok v režimu chlazení, bude při přepnutí na chlazení prodloužen o (Tmin) před přepnutím do režimu topení. Digital 0/1

Výstupy

Zkratka Popis Jednotky Rozsah hodnot
H Digitální výstup topení Digital 0/1
H2 Digitální výstup topení 2 K aktivaci výstupu (v režimu topení) dojde po uplynutí doby (T2) Digital 0/1
C Digitální výstup chlazení Digital 0/1
C2 Digitální výstup přídavného topení K aktivaci výstupu (v režimu chlazení) dojde po uplynutí doby (T2) V režimu „Tepelné čerpadlo“ bude tento výstup aktivován ihned, jakmile venkovní teplota klesne pod (To2). Digital 0/1
H3 Digitální výstup přídavného topení Digital 0/1
Qv Digitální výstup ventilu Před aktivací výstupy topení, popř. chlazení, bude výstup přepínacího ventilu přiveden do pracovní polohy. Pracovní poloha je 1 v režimu chlazení, 0 v režimu topení. Digital 0/1
Qf Digitální výstup ventilátoru Digital 0/1
Qfl Nutná výměna filtru Digital 0/1

Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Mode Režim Analogový vstup režimu Obecně je spuštěn režim topení/chlazení pouze v případě, je-li součet otevřených ventilů pokojových regulátorů větší než prahová hodnota zapnutí 0 = Automatické přepínání dle požadavků z inteligentních regulátorů pokojové teploty 1 = Pouze topení při dostatečném požadavku 2 = Pouze chlazení při dostatečném požadavku 0…2
Ta Průměrná teplota Používat průměrnou teplotu Pokud je zvolený tento parametr, bude pro rozhodnutí o tom, zda je potřeba topit či chladit, použita průměrná teplota za posledních 48 hodin. Pokud je průměrná teplota větší než (TLimC), znamená to požadavek na chlazení. Pokud je nižší než (TLimH), bude se topit. Jakmile není hodnota průměru za posledních 48 hodin dostupná, není tento parametr použitý. Digital 0/1
Tmin Minimální doba běhu Minimální doba běhu Minimální doba běhu musí být dodržena před přepnutím do pohotovostního režimu nebo opačného režimu. Je zajištěno minimální otevření ventilů pokojových regulátorů min
Str Práh zapnutí Práh procentuelního otevření všech hlavic, aby se v případě požadavku začalo topit/chladit % 0…100
Tdv Zpoždění ventilu Zpoždění ventilu topení/chlazení než dojede do pracovní pozice s
Tb Doběh ventilátoru Doběh ventilátoru Doběh ventilátoru po konci topení/chlazení (odstranění přebytečné energie) s
TPon Čas taktování Zap. Čas taktování (Zap.) při nižším otevření ventilů, než je hranice stanovená parametrem StrP s
TPoff Čas taktování Vyp. Čas taktování (Vyp.) při nižším otevření ventilů, než je hranice stanovená parametrem StrP s
StrP Maximální otevření taktování Maximální otevření taktování v % otevření ventilu Pokud je suma otevření hlavic menší než tato hodnota, budou výstupy topení/chlazení taktovat v intervalu (TPon) a (TPoff) Hodnota 0 deaktivuje taktování s
Tfl Dny do výměny filtrů Dny do výměny filtrů Hodnota 0 deaktivuje tuto funkci Dny
T2 Čas stupně 2 Čas aktivace 2. stupně po začátku topení/chlazení min
To2 Minimální teplota přídavného topení Minimální teplota přídavného topení Pokud klesne venkovní teplota pod (To2), bude stupneň 2 aktivován bez zpoždění (čas aktivace (T2)) °
To Minimální teplota tepelného čerpadla Minimální venkovní teplota, aby došlo k aktivaci tepelného čerpadla Pokud teplota klesne pod tuto hodnotu, bude v režimu topení aktivováno pouze přídavné topení H3 °
TLimC Teplotní hranice (pouze chlazení) Pokud je vybrána možnost „Používat průměrnou teplotu“ a průměrná teplota je nad touto hodnotou, nedojde ani v případě požadavku k přepnutí do topícího režimu Pažadavky na chlazení se vyhodnocují, jakmile se překročí minimální otevření (Str) v pokojových regulátorech °
TLimH Teplotní hranice (pouze topení) Pokud je vybrána možnost „Používat průměrnou teplotu“ a průměrná teplota je pod touto hodnotou, nedojde ani v případě požadavku k přepnutí do chladícího režimu Pažadavky na vytápění se vyhodnocují, jakmile se překročí minimální otevření (Str) v pokojových regulátorech °

Vlastnosti

Krátký popis Popis
Typ topení Typ ovládaného topení. Typ má vliv na určité funkce (bližší popis v nápovědě)
Cena energie(Topení) Náklady zdroje. Objekty s nastavením ‚drahý‘ budou spuštěny jenom v případě, že nebude k dispozici žádný prioritnější zdroj
Cena energie(Chlazení) Náklady zdroje. Objekty s nastavením ‚drahý‘ budou spuštěny jenom v případě, že nebude k dispozici žádný prioritnější zdroj
Nastavit Přidat nebo odebrat Ovládání Klimatu jako zdroj pro jednotlivé pokojové regulátory. Další nastavení (priority, PWM, ..) můžete nastavit ve vlastnostech jednotlivých pokojových regulátorech.

Náklady

Pro topení/chlazení se náklady nastavují odděleně. Požadavky na topení/chlazení budou na blok odesílány na základě tohoto nastavení.


Proces rozhodování o vytápění / chlazení

Váha pro rozhodnutí je součet všech požadavků z pokojových regulátorů ve °/m2 (rozdíl teplot požadovaná teplota / skutečná * velikost místnosti) Typy požadavků: vytápění, chlazení, vytápění místností s pohybem, chlazení místností s pohybem Příslušné typy požadavků budou vyhodnoceny pouze tehdy, bude-li součet otevření ventilů vetší než minimální otevření. Místnosti, kde je zaznamenán pohyb, budou prioritizovány. Tím je možné např. dosáhnout požadavku na chlazení, ačkoliv suma všech požadavků na topení je větší, než požadavky z místností, kde je zaznamenán pohyb. Je-li hodnota na vstupu „Průměrná teplota“ mimo (TLimC) a (TLimC) je zabráněno topení nebo chlazení, pokud to nemá smysl vzhledem k teplotám. Pokud je průměrná teplota mezi (TLimC) a (TLimH), bude aktivní režim s nejvyšším požadavkem. Jinak se použije pouze požadovaný režim, pokud je dosaženo minimálního požadavku. Při režimech „Pouze vytápění“ nebo „Pouze chlazení“ je výstup spuštěn pouze tehdy, je-li nakonfigurován dostatečný požadavek, jinak zůstává řízení vypnuté


Ideální vytápění nebo chlazení

Těmito vstupy jsou bloky regulace pokojové teploty informovány o dostupné přebytečné energii, nebo výhodnosti příslušného režimu. Regulátory pokojové teploty mají poté povoleno aktivovat předtápěcí režim před naplánovaných časem Pokud jsou bloky regulace pokojové teploty již v časovém okně komfortní teploty, mohou se přehřát až na horní hranici komfortu, nebo přechladit na dolní mez komfortu. Tuto funkci můžete použít např. v kombinaci se soláry/FVE nebo také v případě nočního proudu. Jde o to, aby se čas výhodnější energie co nejefektivněji využil pro vytápění/chlazení


Typ topení

U typu čerpadlo/elektrika jsou zviditelněné dodatečné parametry a výstupy Přepínací ventil: Ventil, který se stará o přepínáním mezi topením a chlazením (výstup ventilu, parametr zpoždění ventilu) K aktivaci výstupů (H1) + (H2) dojde pouze v případě, že je venkovní teplota větší než parametr (To) K aktivaci výstupu (H2) dojde ihned, jakmile venkovní teplota klesne pod hodnotu parametru (To2) Výstup ventilátoru bude aktivní v režimu topení a chlazení, jinak pouze v režimu chlazení


Vzor zapojení bloků vytápění

Download