Nano Dimmer Air

Loxone Nano Dimmer Air se používá pro stmívání vhodných vysokonapěťových žárovek pomocí síťového napětí. Je vhodný pro běžné i elektronické svítidla. Stmívání lze provést v závislosti na zátěži úhlem zapnutí nebo úhlem vypnutí.

Datasheet Nano Dimmer Air

Obsah


Montáž

Zařízení nainstalujte do vhodné instalační krabice. Zařízení připojte podle následujícího schématu zapojení:

Zařízení má 2 svorky pro připojení osvětlení. Jedná se o totožné výstupy - uvnitř je spojeno.

Před uvedením do provozu musí být zajištěno, že na výstupu není zkrat ani přetížení.

Při instalaci zařízení a při výměně žárovek vždy z bezpečnostních důvodů a z bezpečnostních důvodů vypněte síťové napětí. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění osob a poškození majetku.


Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po navázání napájení. To je indikováno blikáním stavové LED červené/zelené/oranžové.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Chcete-li režim párování aktivovat ručně, podržte párovací tlačítko stisknuté po dobu alespoň 5 sekund po navázání napájení.


Nastavení správného typu stmívání

Dodržujte doporučený typ stmívání a limity zatížení!
Používejte pouze žárovky označené jako stmívatelné!
Svítidlo Typ stmívání Maximální zatížení Min. zátěž
Žárovky Fázové řízení - Úhel vypnutí 200W 30W
Vysokonapěťové Halogenové žárovky Fázové řízení - úhel vypnutí 200W 30W
Nízkonapěťové halogenové žárovky s elektronickým transformátorem Fázové řízení - Úhel vypnutí 110VA* 15VA
LED osvětlení s předřadníkem Fázové řízení - Úhel vypnutí 110VA* 15VA
Zářivka s elektronickým předřadníkem Fázové řízení - Úhel vypnutí 110VA* 15VA
Vysokonapěťové LED (Retrofit, LED žárovky) Úhel vypnutí / Úhel zapnutí (zřídka) 110VA 15VA, 30VA při Fázovém řízení (Náběžná hrana/indukční zátěž)
Nízkonapěťové halogenové žárovky s konvenčním transformátorem Úhel zapnutí 200VA** 30VA
*Pro dimenzování je rozhodující součet jmenovité zátěže předřadníků, LED driverů nebo transformátorů, nikoli jmenovité zatížení skutečných svítidel.
**Konvenční transformátory musí být zatíženy nejméně z 80% jmenovitého zatížení s lampami!
Použité předřadníky, LED Drivery/ovladače, elektronické transformátory atd. musí být stmívatelné!
V případě pochybností může výrobce osvětlovacího prostředku poskytnout informace o zátěžové charakteristice (ať už indukční nebo kapacitní) a doporučené metodě stmívání.

Touch for Nano

Zásuvný modul Touch for Nano nebo Touch Pure for Nano je tlačítko, které disponuje 5 dotykovými plochami pro ovládání. Při dotyku následuje akustické potvrzení.

Montážní rámeček zásuvného modulu se zacvakává na Nano Dimmer a je následně přišroubován na instalační krabici. Nakonec se Touch for Nano jemně zacvakne na instalační rámeček.

Pokud chcete používat zásuvný modul Touch for Nano, musíte ve vlastnostech Nano Dimmeru Air v Loxone Configu tuto možnost přepnout. Poté, co ji zvolíte, se ve stromě periférií zobrazí vstupy tlačítka.

Velká středová dotyková zóna zařízení Touch for Nano je ideální pro ovládání osvětlení, zatímco rohové zóny jsou vhodné pro ovládání hudby a stínění. Je založeno na Loxone tlačítkovém standardu. Tlačítka lze volně použít i pro jiné aplikace. Chcete-li jednotlivá tlačítka použít jako vstupy, aktivujte zaškrtávací políčka v okně Vlastnosti. Zde lze také vypnout zvukové potvrzení.
NFC Code Touch for Nano není s Nano Dimmerem Air kompatibilní.

Senzory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
T5 Kombinovaný vstup pro 5 dotykových bodů podle tlačítkového standardu Loxone.
Aktory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Smart Actuator Smart aktor pro ovládání osvětlení prostřednictvím kompatibilních funkčních bloků Ovládání osvětlení. % 0...100
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Nano Dimmer Air Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Systémová teplota Poskytuje teplotu vnitřního zařízení.
Jedná se často o teplotu procesoru nebo jiného místa v zařízení.
°
Teplota vypnutí Vstup je aktivní, když jsou výstupy zařízení vypnuty z důvodu vysoké teploty zařízení. Možné důvody: Příliš vysoká okolní teplota, přetížené výstupy. Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Typ aktoru Použijte zařízení se standardním(i) nebo smart aktory(em)
Smart aktory podporují dynamické časy stmívání a lze je použít pouze s ovládáním osvětlení.
-
Zástrčný modul Zástrčný modul pro Nano IO Air -
Chování tlačítka Určuje chování při stisknutí tlačítka.
Puls: Vysílá puls při náběžné hraně
Zapnuto/Vypnuto: Vysílá zapnuto při vzestupné hraně a vypnuto při sestupné hraně, používá se pro dlouhé kliknutí.
-
Typ stmívání Zvolte technologii stmívání.
Zde je nutné nastavit správné hodnoty pro připojené světlo.
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Nano Dimmer Air

Datasheet Touch for Nano

Datasheet Touch Pure for Nano

Teploty tepelného vypnutí