M-Bus Extension

M-Bus Extension slouží jako M-Bus master a umožňuje integraci až 30 M-Bus slave. To umožňuje sběr dat ze široké škály měřičů různých médií, jako je elektřina, plyn, voda, teplo a další.

Několik měřičů elektrické energie funguje jako M-Bus master, jako M-Bus Extension.
Měřiče tohoto typu nejsou kompatibilní, protože na M-Bus je povolen pouze jeden master. M-Bus Extension také nepodporuje šifrování.

Datasheet M-Bus Extension

Obsah


Montáž

M-Bus Extension se instaluje na lištu DIN ve vhodné skříni.
Připojte M-Bus Extension k napájení 24 V a Loxone Link, stejně jako zařízení ke sběrnici M-Bus.

Obecně se doporučuje, aby sběrnice M-Bus byla co nejkratší a aby byl použit kabel s krouceným párem 2x0,8 mm / 0,5 mm² / AWG 20. To má pozitivní vliv na dosažitelné přenosové rychlosti a cykly dotazování.
Stínění není v běžných instalacích nutné a při použití dlouhých kabelů může mít dokonce negativní účinky.

Pokud více zařízení M-Bus sdílí stejnou sekundární adresu a přenosovou rychlost, musí být tento konflikt adres vyřešen.

Po zapnutí napájení je Extension připraven ke spárování.


Zprovoznění

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování na Link rozhraní.


Párování zařízení M-Bus

Chcete-li vyhledat zařízení M-Bus, klikněte nejprve na M-Bus Extension v Loxone Config a poté aktivujte M-Bus vyhledávání:

Poté vyhledá zařízení s různými přenosovými rychlostmi a zobrazí nalezená zařízení. Kliknutím na šipku vpravo se vybraná zařízení přidají do programování. Nakonec program uložte do Miniserveru.


Senzory a použití

Po vložení zařízení M-Bus se objeví ve stromu periferií Loxone Configu a během nastavení budou ze zařízení M-Bus přeneseny různé senzory.

Dostupné fyzické veličiny a jejich jednotky se liší v závislosti na zařízení a výrobci a jsou definovány ve standardu M-Bus prostřednictvím kódů VIF a VIFE.

Hodnoty ze zařízení Modbus připojených k zařízením Air nebo Tree jsou do Miniserveru odesílány pouze v případě, že se hodnota od posledního dotazování změnila.

Čím méně zařízení M-Bus (senzorů) je dotazováno a čím vyšší je přenosová rychlost, tím kratší mohou být cykly dotazování.

Typický odečet měřicího přístroje při přenosové rychlosti 2400 baudů trvá přibližně 1 sekundu. Během této doby nelze na sběrnici M-Bus odečítat žádné jiné měřidlo. Pokud se přenosová rychlost zvýší na 9600, lze tuto dobu zkrátit na přibližně 0,5 sekundy. To znamená, že za kratší dobu lze odečíst více zařízení. Naopak čtení měřidla s přenosovou rychlostí 300 baudů může trvat až 5 sekund, které po tuto dobu obsadí sběrnici M-Bus.


Adresování a konflikty

Adresování

Lze použít pouze zařízení M-Bus, která podporují primární i sekundární adresování. To je standardem pro téměř všechna zařízení M-Bus.

Zařízení M-Bus se obvykle dodávají z výroby s přednastavenou primární a jinou sekundární adresou. Spolu s velkým adresním prostorem je proto konflikt adres spíše výjimkou.

I provoz zařízení se stejnou adresou je možný, pokud pracují s různými přenosovými rychlostmi.

Vyřešit konflikty adres

Pokud jsou na sběrnici M-Bus přítomna zařízení se stejnou přenosovou rychlostí a stejnou sekundární adresou, dochází ke konfliktům adres již během vyhledávání zařízení. Taková zařízení pak nelze přidat.

Chcete-li takový konflikt vyřešit, nejprve identifikujte zařízení se stejnou adresou a přenosovou rychlostí. Rozhodující jsou identifikační čísla (první 4 bajty 8bajtové sekundární adresy), která jsou často vytištěna na zařízení M-Bus.
Odpojte od sběrnice všechna zařízení se stejnou adresou kromě jednoho, pak vyhledejte a přidejte pouze toto zařízení.
Poté přiřaďte zařízení jinou přenosovou rychlost. Tento postup opakujte postupně pro každé zařízení.

Pokud je k dispozici více zařízení se stejnou adresou než s různými přenosovými rychlostmi, lze použít další M-Bus Extension.


Změnit přenosovou rychlost

I když zařízení M-Bus pracují s různými přenosovými rychlostmi, lze je provozovat společně.
Pokud je to nutné, lze přenosovou rychlost zařízení M-Bus změnit v Loxone Config:


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status M-Bus Extension Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
-
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení musí být namontováno na lištu DIN v elektrické rozvodné skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet M-Bus Extension