Leaf Air

Leaf Air je decentralizovaná ventilační jednotka s rekuperací tepla, která je řízena technologií Loxone Air. Kombinuje se několik vzduchotechnických jednotek, které společně zajišťují větrání místnosti. Na webových stránkách našeho partnera pro spolupráci najdete podrobnější informace o principu činnosti a konfigurátor doporučeného počtu zařízení: Leaf Ventilace [DE].

Obsah


Montáž

Při instalaci postupujte dle montážní návodu a návodu k použití daného výrobce.


Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po navázání napájení. To je indikováno blikáním stavové LED červené/zelené/oranžové.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Pokud chcete učící režim aktivovat ručně, nejprve odpojte zařízení od napájení na 10 sekund a poté jej znovu zapněte. Pokud není možné připojit se k Miniserveru po dobu dvou minut, bude režim učení aktivován po dobu 30 minut.


Údržba, výměna filtru

V pravidelných intervalech musí být filtr ventilátoru vyměněn nebo vyčištěn podle pokynů pro údržbu. Ve vlastnostech Leaf 1 lze definovat interval výměny filtru. Toto nastavení je ve výchozím nastavení definováno jako 3 měsíce (2200 hodin). Zde se počítá aktivní čas ventilátoru. Ve vizualizaci je zahlášena nutná údržba.


Aktory

Krátký popis Jednotky
API Connector Text
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Leaf Air Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Varování výměny filtru Digital 0/1
Chyba ventilátoru Digital 0/1
Chyba mřížky Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení - -
Typ zařízení Typ Air zařízení - -
Interval výměny filtru Po uplynutí tohto času (v hodinách) bude varování výměny filtru aktivní -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny a postupujte dle montážního návodu a návodu k použití.


Dokumenty

Montážní návod a návod k použití s technickými daty

Návod k údržbě