Inteligentní regulace pokojové teploty

Popis funkčního bloku

S inteligentní regulací pokojové teploty získáte požadovanou teplotu v daném čase. V létě funkční blok reguluje optimální stínění domu.

S funkčními bloky „Inteligentní regulace pokojové teploty“ a „Automatické žaluzie“ se Vám podaří v místnosti teplotu správně regulovat.

Seznámení s funkčním blokem

Ovládání pomocí vizualizace

Základní funkce

Inteligentní regulátor slouží k pokročilé regulaci teploty v jedné místnosti s možností návaznosti na funkční blok Automatické žaluzie.

Díky „Fuzzy“ logice dokáže regulátor předpovídat chování teploty v místnosti a začne topit/chladit s předstihem tak, aby byla požadovaná teplota dosažena v požadovaném čase. Integrované časovače (jeden pro topení a jeden pro chlazení) tedy neříkají, kdy se začne topit/chladit, ale kdy má být dosaženo požadované teploty.

Tento blok může pracovat v pěti režimech:

Plně automatický režim – Ve vlastnostech bloku je nutno nastavit periodu topení a periodu chlazení. Na základě těchto časových období je samo přepínáno mezi topením a chlazením
Automatické topení – Požadované teploty se nastaví na zvolené časy do časovače topení. Chlazení a výstup na Automatiké žaluzie nejsou aktivní.
Automatické chlazení – požadované teploty se nastaví na zvolené časy do časovače chlazení. Topení není aktivní, výstup na Automatické žaluzie ano.
Manuální režim topení – Požadovaná teplota se nastavuje vstupem (T). Primárně se využívá topení. Chlazení a výstup na Automatické žaluzie nejsou aktivní.
Manuální režim chlazení – Požadovaná teplota se nastavuje vstupem (T). Primárně se využívá chlazení a výstup na Automatické žaluzie. Topení je neaktivní.
Ve všech režimech můžete využít vstupu reset (R) a vstupu (Dis), při jehož aktivaci dojde k ignorování vstupů (T), (Ic), (Mv) a (Is) (funkce dětské pojistky).

ikonka vykricnikBlok inteligentní regulace pokojové teploty je schopný se v čase učit (rychlost ochlazování a oteplování místnosti) a uzpůsobovat tak své chování externím vlivům. Z tohoto důvodu není možné do jeho regulace zasahovat způsoby, aniž by o tom věděl. Těmito způsoby může být např. externí zdroj tepla (krb), který není na inteligentní regulátor napojen. Pokud používáte logiku za inteligentním regulátorem, je to také příklad špatného použití a doporučujeme použít k regulaci jiný funkční blok, jinak nebude fungovat správně.

Pokud z nějakého důvodu nechcete používat vnitřní naučenou logiku inteligentního regulátoru pokojové teploty, je možné k regulaci použít parametr (Ths/Tcs). Tento parametr určuje, kolik minut zabere ohřátí/ochlazení místnosti o 1°C. Jakmile je parametr > 0, vyřadí se hodnoty naučené regulátorem. Pokud je hodnota nastavena na 0, počítá se s vnitřní logikou hodnot.

Plně automatický režim

Základní programování
Na tomto obrázku můžete vidět základní programování pro plnohodnotnou regulaci teploty v jedné místnosti.

Na vstup (Al) Inteligentního regulátoru připojte teplotní senzor snímající aktuální teplotu v regulované místnosti.

Na výstup (AQ) připojte analogové hlavice zdroje tepla. Pokud používáte hlavice digitální, použijte výstupu (Q). K dispozici jsou dodatečné výstup (AQ2) a (Q2) pro přídavné topení/konvektory, . . . Tyto výstupy jsou vždy spuštěny na 50% výstupů (AQ) a (Q). Výjimkou je situace, kdy potřebujeme rychle vytopit prostory. V tu chvíli poběží vše na plno.

Obdobně na výstupy (AQc), (Qc), (AQc2), (Qc2) připojte zdroje chlazení.

inteligentni regulace pokojove teploty

Takto zapojený blok je již funkční a bude regulovat teplotu dle předdefinovaného nastavení teplot.

Uživatelské nastavení
Nejprve věnujte pozornost definování „Periody topení“ a „Periody chlazení“. Tyto období lze definovat buď ve vlastnostech bloku nebo v kalendáři. Na základě těchto period bude teplota řízena dle časovače topení nebo časovače chlazení.
Jaký režim je využíván můžete získat z výstupu (AQhm) – časovač topení a (Aqcm) – časovač chlazení nebo z vizualizace.

POZOR: Pokud bude mezi zadanými daty nějaké nedefinované rozmezí, budou výstupy deaktivovány.

pokojova teplota parametryDále upravte dle svých potřeb používané teploty:

(Ts) Teplota režimu úspora – noc nebo období vaší nepřítomnosti.
(Tch) Komfortní teplota – obdopí vaší přítomnosti.
(Tp) Teplota režimu Oslava
(Th) Teplota zvýšené spotřeby tepla
(Td) Teplota v režimu hlubokého spánku – pro delší opuštění domu
Některé teploty se zadávají jako rozdíl od jiné. Pro více informací klikněte ve vlastnostech bloku na danou teplotu.

 

Nyní nastavte časovač topení a chlazení.

casovace teploty

Časovač automaticky prochází dny v týdnu. Pomocí myši či sekce „Vybraný řádek“ v levém dolním rohu okna časovače nastavte teploty pro jednotlivé dny.
Nevyplněné bílé úseky automaticky odpovídají „Úsporné teplotě“. Zelené úseky odpovídají „Komfortní teplotě“.

Krom nastavení teplot v týdnu můžete využít předdefinovaných režimů či vašich vlastních.

casovace rezimy

Většinu těchto nastavení je možné provést ve vizualizaci.

vizualizace

Režim automatického topení

V režimu automatického topení je zapojení stejné jako na obrázku v části „Plně automatický režim“. Jediným rozdílem je, že výstupy (AQc), (Qc), (AQc2) a (Qc2) (chlazení) jsou neaktivní.
Teplota je řízena dle nastaveného časovače topení viz část „Plně automatický režim“.

Režim automatického chlazení

V režimu automatického topení je zapojení stejné jako na obrázku v části „Plně automatický režim“. Jediným rozdílem je, že výstupy (AQ), (Q), (AQ2) a (Q2) (topení) jsou neaktivní.
Teplota je řízena dle nastaveného časovače chlazení viz část „Plně automatický režim“.

Režim manuálního topení a manuálního chlazení

Teplotu v místnosti můžete okamžitě změnit pomocí manuálního režimu. Požadovanou teplotu nastavte buď pomocí vstupu (T) nebo v základním okně vizualizace bloku Inteligentní regulace pokojové teploty.
Zvolenou teplotu můžete odečíst z výstupu (AQt) nebo vizualizace.

POZOR: Teplota nezávisí na časovačích!

regulace pokojove teploty

Dle zvoleného režimu (Manuální topení/Manuální chlazení) jsou buď aktivní výstupy pro topení (AQ), (Q), (AQ2) a (Q2) nebo chlazení (AQc), (Qc), (AQC2) a (Qc2).

Pokročilé funkce

Okenní kontakt

Blok Inteligentní regulace myslí i na situace, kdy potřebujeme vyvětrat. S otevřeným oknem je zbytečné topit či nechat běžet klimatizaci.

Při aktivaci vstupu (Iw) okenním kontaktem (v automatických režimech) bude pro topení nastavena „Úsporná teplota“ a pro chlazení teplota přehřátí

Spolupráce se stínící technikou

Pokud blok Inteligentní regulace pracuje v režimu chlazení, můžete využít výstupu (Qs). Tento vstup byl vytvořen pro spolupráci se stínící technikou. Stačí jej připojit na vstup (As) bloku Automatická žaluzie. Vaše stínící technika tak bude zabraňovat ohřívání místnosti sluncem.

Výstup (Qs) se stane aktivním, například při rychlém překročení požadované teploty nebo při dosažení „Ochranné teploty proti přetopení“ (Tm).

Pohybový senzor

V automatickém režimu můžete využít vstupu (Ic), na který připojíte senzor pohybu. Při detekci člověka v místnosti či domu je pak vynucena komfortní teplota. Tato teplota je vynucována od náběžné hrany na vstupu (Ic) až do sestupné hrany. Tedy po celou dobu aktivace vstupu.
Po deaktivaci (Ic) začne odpočet času z parametru (Tsc) (Zbývající čas můžete nalézt na výstupu (AQtr)). Pokud se během odpočtu opět neaktivuje vstup (Ic), blok se vrátí opět k teplotě definované v časovači. Tuto funkci lze aktivovat pouze, pokud je regulátor v Automatickém režimu.

Reakci na pohybový senzor můžete zakázat vstupem (DisMv). To se vztahuje ke vstupu (Mv), nikoliv (Ic).

Vstup (Iw) má vyšší prioritu než vstup (Ic).
Parametr (Mv) slouží k prodloužení běhu komfortní teploty. V okamžiku náběžné hrany na vstup (Mv) musí regulátor topit/ chladit na komfortní teplotu, jinak bude tato funkce ignorována. Při sestupné hraně se aktivuje doběh, který lze nastavit parametrem (Tmv). Po konci doběhu se regulátor vrátí zpět do Automatického režimu.

Vynucení úsporné teploty

Vstup (Is) lze použít pro zvolení Úsporné teploty nehledě na nastavení časovače. To se může hodit například při odchodu z domu a zastřežením objektu alarmem.

S tímto vstupem je svázán parametr (Tss), kterým nastavíte, jak dlouho po sestupné hraně na (Is) (odstřežení objektu) bude ještě vyžadována Úsporná teplota.
Pokud se hodnota (Tss) rovná 0, zůstane Úsporná teplota až do následující změny v časovači.

Servis

Ochrana ventilů
Do parametru (Tsc) – topení (výstupy (AQ), (Q), (AQ2), (Q2)) a parametru (Tcm) – chlazení (výstupy (AQc), (Qc), (AQc2), (Qc2) nastavte maximální dobu, po kterou smí zůstat ventil bez pohybu, aniž by se slepil. Pokud po tuto dobu nedošlo k pohybu ventilu, automaticky se s ventilem pohne. V průběhu dalších 30 minut, po uplynutí doby nastavené parametrem (Tsm)/(Tcm), se tato operace provádí náhodně, aby se zamezilo pohybu všech ventilů najednou. Nastavením parametru (Tsm)/(Tcm) na 0 se funkce deaktivuje. POZOR – jednotky parametrů (Tsm) a (Tcm) se zadávají ve dnech!.

Servisní režimy
V situaci, kdy potřebujete odpojit nějaký zdroj nebo část zdroje tepla či chlazení například z důvodu údržby, využijte režimů údržby. Při použití režimu údržby dojde k odpojení bloku regulátoru. Pokud se do režimu údržby nepřepnete, regulátor se začne přizpůsobovat změně situace a po opětovném připojení servisovaného zařízení nemusí nějaký čas pracovat správně.

Servisní režim použijte i v případě, kdy si chcete například rozdělat oheň v krbu. Do systému vytápění přidáváte nový zdroj tepla, kterému se regulátor začne přizpůsobovat.

Servisní režimy můžete měnit pomocí hodnot na analogovém vstupu (As):

0 – režim údržby vypnut
1 – Topení vypnuto; Chlazení vypnuto
2 – Topení zapnuto; Chlazení vypnuto
3 – Topení vypnuto; Chlazení zapnuto
4 – Topení zapnuto; Chlazení zapnuto

Aktuálně spuštěný servisní režim naleznete na výstupu (AQss).

Hlášení chyb
Pro hlášení chybových stavů jsou na bloku připraveny výstupy (Qe) a (TxQa).

Výstup (Qe) je aktivní, když:

  • V režimu topení, je teplota o více než 2,5°C pod nastavenou teplotou (S vyjímkou začátku topící fáze).
  • V režimu chlazení, je teplota o více než 2,5°C nad požadovanou teplotou (s vyjímkou během ochlazování)
  • Po restartu se chyba na výstupu (Qe) neobjeví ihned (i když je podmínka splněna). Bude aktivován po uplynutí času, kterou potřebuje k dosažení požadované teploty a odchylka (>2,5°C) existuje.

Výstup (TxQa) je textový výstup chyby.

Příklad

Příklad si stáhnete na stránce vzorová data.