Inteligentní regulace pokojové teploty

Inteligentní regulace pokojové teploty udržuje nastavenou teplotu v místnosti a automaticky přepíná mezi vytápěním a chlazením.
Volitelně lze také nastavit různé zdroje topení/chlazení jako Ovládání Klimatu a bloky ovládání větrání.
Pokud daný zdroj nevynutí jinou hodnotu (např. minimální otevření), dodatečné výstupy mají hodnotu příslušného výstupního topícího/chladícího výkonu.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
M Režim Režim
0 = Automaticky podle časovače: Aktuální a požadovaná teplota rozhodují o tom, zda je aktivován režim vytápění nebo chlazení.
1 = Automaticky podle časovače: Vytápění pouze v případě potřeby; chlazení výstupů deaktivováno.
2 = Automaticky podle časovače: chlazení pouze v případě potřeby; stínění výstupů aktivní, výstupy topení deaktivovány.
3 = pevná požadovaná hodnota: požadovaná teplota zadaná vstupem ϑm, režim vytápění nebo chlazení na základě aktuální teploty
4 = pevná požadovaná hodnota: pouze topení; požadovaná teplota zadaná vstupem ϑm, deaktivovány výstupy chlazení a stínování.
5 = Pevná požadovaná hodnota: pouze chlazení; žádaná teplota zadaná vstupem ϑm, aktivní výstupy chlazení a stínování, deaktivované topné výstupy.
- 0...5
ϑm Požadovaná teplota Analogový vstup požadované teploty v režimu pevné požadované hodnoty °
ϑi Teplota Aktuální pokojová teplota °
Iw Okno Okenní kontakt (POUZE pro automatické režimy): VYP = zavřeno, ZAP = otevřeno.
Pokud je venkovní teplota nižší (režim vytápění) nebo vyšší (režim chlazení) než teplota v místnosti, systém se přepne do režimu VYP (zámráza/tepelná ochrana) tak dlouho, dokud okno zůstane otevřené.
Vstup je považován za uzavřený, pouze pokud jsou všechna připojená okna zavřená.
- -
Ic Komfort Start "Komfort"
Spustí "Komfort" při ZAP (náběžná hrana) a aktivuje časovač doběhu (Tsc) při VYP (sestupná hrana)."
Po uplynutí doby Tsc, nastavený automatický režim pokračuje.
- -
Ie Úspora Start "Úspory"
Spustí "Úsporu" při ZAP (náběžná hrana) a aktivuje časovač doběhu (Tss) při VYP (sestupná hrana).
Po uplynutí Tss, nastavený automatický režim pokračuje.
Pokud je Tss rovný 0, běží časovač doběhu až do další změny v časovači.
Teplota se reguluje v rozsahu mezi ϑaMin a ϑaMax
- -
Io Vyp (Ochrana budovy) Start "Vypnuto" (zámraza/ochrana přetopení)
Spustí "Vyp", při ZAP (náběžná hrana) a aktivuje časovač doběhu (Tss), při VYP (sestupná hrana).
Po uplynutí Tss, nastavený automatický režim bude pokračovat.
Pokud je Tss 0, časovač běží až do další změny v plánu.
Teplota je řízena v rozsahu od ϑmin do ϑmax
- -
Mv Pohybový senzor Vstup detektoru pohybu (prodloužení a aktivace časového okna Komfortu)
Spustí komfort při ZAP (náběžná hrana) a aktivuje časovač doběhu (Tmv) při VYP (sestupná hrana).
Pokud regulátor není v časovém okně komfortu, spustí se časové okno komfortu po 15 minutách nepřetržitého pohybu.
Po vypršení Tmv pokračuje nastavený automatický režim.
- -
R Reset Všechny aktivní časovače a doby sledování (Tss, Tsc) jsou ukončeny. Pokud je výstup aktivní, jsou všechny výstupy topení a chlazení nastaveny na 0. - -
DisMv Deaktivace pohybového senzoru Deaktivace vstupu pohybového senzoru (Mv) - -
ϑO Venkovní teplota Analogový vstup pro aktuální venkovní teplotu.<br2>Pokud není na tento vstup nic připojeno, použije se hodnota ze systémové proměnné "Venkovní teplota". Pokud není hodnota systémové proměnné k dispozici, bude zobrazena hodnota -1000. °
RtD Obnovit šablonu bloku Obnoví parametry a nastavení bloku na výchozí hodnoty podle šablony bloku. Možné pouze při použití šablony bloku! - -
Výstupy

Zkratka Popis Jednotky Rozsah hodnot
H Výstup topení
Pokud je ve vlastnostech bloku aktivní volba "PWM výstupy", je na výstupu automatický 0/1 PWM signál.
Délka periody je relativně nízká. Z tohoto důvodu není vhodné přímo spínat velké zátěže (např. infrazáříče) pomocí relé.
- 0...10
C Výstup chlazení
Pokud je ve vlastnostech bloku aktivní volba "PWM výstupy", je na výstupu automatický 0/1 PWM signál.
Délka periody je relativně nízká. Z tohoto důvodu není vhodné přímo spínat velké zátěže (např. infrazáříče) pomocí relé.
- 0...10
HC Výstup topení nebo chlazení
Pokud je ve vlastnostech bloku aktivní volba "PWM výstupy", je na výstupu automatický 0/1 PWM signál.
Délka periody je relativně nízká. Z tohoto důvodu není vhodné přímo spínat velké zátěže (např. infrazáříče) pomocí relé.
- 0...10
H1-3 Výstup zdroje topení 1
Pokud je v nastavení bloku aktivní volba "PWM", je na výstupu automatický 0/1 PWM signál.
Délka periody je relativně nízká. Z tohoto důvodu není vhodné přímo spínat velké zátěže (např. infrazáříče) pomocí relé. Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
- -
C1-3 Výstup zdroje chlazení 1
Pokud je v nastavení bloku aktivní volba "PWM", je na výstupu automatický 0/1 PWM signál.
Délka periody je relativně nízká. Z tohoto důvodu není vhodné přímo spínat velké zátěže (např. infrazáříče) pomocí relé. Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
- -
HC1-3 Výstup zdroje topení nebo chlazení 1
Pokud je v nastavení bloku aktivní volba "PWM", je na výstupu automatický 0/1 PWM signál.
Délka periody je relativně nízká. Z tohoto důvodu není vhodné přímo spínat velké zátěže (např. infrazáříče) pomocí relé. Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
- -
Qs Výstup pro stínění - trvalý provoz
Chlazení: stínění se aktivuje, jakmile teplota v místnosti > teplota stínění při chlazení.
Vytápění: stínění se aktivuje, jakmile teplota v místnosti > teplota stínění při topení.
- -
Qm Aktuální režim:
1 = Topení, -1 = Chlazení
-
Qe Chybový výstup - ZAP, pokud je aktivní jedna z následujících chyb:
- Teplota překročila teplotu pro Zámrazu/Ochranu před horkem.
- Skutečná teplota se po zahřátí nebo ochlazení vychýlí nejméně o 1,5°C.
- -
TxQe Textový výstup při chybě - -
AQt Aktuální požadovaná teplota °
AQm Aktuální režim časovače -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
ϑch Komfortní teplota topení Absolutní komfortní teplota v režimu vytápění ° 21
ϑcc Komfortní teplota chlazení Absolutní komfortní teplota v režimu chlazení ° 23
ϑeh Teplota eco vytápění Teplota eco vytápění ve vztahu k komfortní teplotě vytápění (cílová teplota = ϑch - ϑeh) ° 0.5...∞ 2
ϑec Teplota eco chlazení Teplota eco chlazení ve srovnání s komfortní teplotou chlazení (cílová teplota = ϑcc + ϑec) ° 0.5...∞ 2
ϑsh Teplota stínění při topení Nad touto teplotou se v režimu vytápění aktivuje stínění ° 25
ϑsc Teplota stínění při chlazení Teplota, od které se v režimu chlazení aktivuje stínění ° 22
ϑfp Teplota zámrazy Absolutní teplota ochrany proti mrazu
Pro dlouhodobou nepřítomnost jako ochrana proti mrazu. Hodnota musí být minimálně o 3 ° nižší než teplota komfortu vytápění
° 5
ϑohp Teplota ochrany před horkem Absolutní teplota tepelné ochrany
Maximální teplota, aby nedošlo k poškození v důsledku přehřátí. Hodnota musí být minimálně o 3 ° vyšší než komfortní teplota při chlazení.
° 28
Tsm Pohyb ventilu Maximální stání pohonu ve dnech.
Pokud se ventily ve stanovené době nepohnuly, automaticky se pohnou.
Vyberte čas podle pokynů výrobce.
d 14
Tsc Komfortní časovač Časovač prodloužení komfortu při Ic = VYP (sestupná hrana), komfortní teplota bude i nadále vynucována s 3600
Tse Eco časovač Doběh Úspory nebo Vyp (ochrana budovy)
při VYP (sestupná hrana) na vstupu Ie/Io, teploty budou vynuceny po tuto dobu
s 3600
Tmv Prodloužení časového okna komfortu Prodloužení časového okna komfortu - při VYP (sestupná hrana) na vstupu Mv bude komfortní teplota nadále vynucena s 1800
Ths Rychlost vytopení Čas potřebný ke zvýšení pokojové teploty o 1°. Pokud je hodnota 0, použije se hodnota získaná z Regulátoru pokojové teploty. min 0
Tcs Rychlost ochlazení Čas potřebný ke snížení pokojové teploty o 1°. Pokud je hodnota 0, použije se hodnota získaná z Regulátoru pokojové teploty. min 0
Tpwm PWM Interval Čas pro cyklus On-Off, když je výstup nakonfigurován jako PWM.
Hodnota 0: automatické určení intervalu na základě aktuální rychlosti ohřevu.
PWM interval je v tomto případě mezi 10 minut (1 ° / min) a 60 minut (0,1 ° / min a pomalejší)
Interval je kompletní cyklus zapnutí / vypnutí. Při vypočteném 80% otevření je výstup ZAP po 80% intervalu PWM.
Minimální doba trvání je 1 minuta.
min 0...1440 0
TIw Zpoždění okenního kontaktu Zpoždění po otevření okna, než se aktivuje ochrana budovy s 0...∞ 300
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Používat všechny nastavené zdroje najednou Pokud je vybrána tato volba, jsou požadavky na vytápění nebo chlazení odeslány na všechny propojené bloky. V opačném případě pouze na první dostupný zdroj a všem následujícím s konfigurací 'příznivé náklady na vytápění použité'. -
PWM výstupy Pokud je zaškrtnuto, budou výstupy H, C a HC použity jako PWM výstupy -
Časovač Časovač pro topení a chlazení -
Nastavit Nastavení dostupných zdrojů topení/chlazení.
Je možné použít podporované zdroje, prioritizovat je a nastavit každý ze zdrojů (topení/chlazení/PWM)
-
Nastavitelné zdroje topení a chlazení

Je možné nakonfigurovat až 3 zdroje topení/chlazení. Blok zasílá požadavky na tyto zdroje na základě nastavených priorit. Pro každý zdroj je možné nastavit vlastnosti při topení nebo chlazení. Pokud je zdroj nastavený pouze jako zdroj topení, nebude se na něj zasílat požadavek na chlazení. Pro každý režim je nastaven volně konfigurovatelný seznam priorit. Žádosti jsou odeslány v příslušném pořadí Seznam přejde k prvnímu zdroji, který může dodat požadovanou energii (vytápění / chlazení). Je-li nastaven parametr "použít všechny zdroje současně", požadavek se také odesílá na následující zdroje, jinak pouze těm, které jsou pro daný režim nastaveny jako „levné“. Dostupné zdroje budou cyklicky přezkušovány, zda jsou v případě potřeby schopné reagovat.


Výstupy zdrojů

Pro každý zdroje je k dispozici výstup pro topení, chlazení a topení+chlazení. Zdrojové výstupy nastavují řídící hodnotu, jen pokud je zdroj ve stejném režimu, tj. vytápění nebo chlazení. U systémů, které umožňují topení a chlazení (jako větrání nebo tepelná čerpadla) bude zabráněno případnému zhoršení situace. Pokud prahová hodnota zapnutí Ovládání Klimatu není dosažena, minimální otevření může být vynuceno, do doby vypnutí po uplynutí minimální doby chodu.


Venkovní teplota

Pokud je k dispozici, venkovní teplota se automaticky načte ze systémových proměnných. Když je okno otevřené, blok přejde na ochranu budovy, pouze pokud by venkovní teplota negativně ovlivnila aktuální proces vytápění/chlazení.


Přebytky topení/chlazení cílové teploty

Pokud je aktivní vstup Eh nebo Ec na přiřazeném regulátoru klimatizace (přebytky vytápění nebo chlazení), zvýší se komfortní teplota (vytápění) o 0,5 ° nebo se sníží komfortní teplota (chlazení) o 0,5 °.