Inteligentní regulace pokojové teploty

Inteligentní regulace pokojové teploty udržuje nastavenou pokojovou teplotu a automaticky přepíná mezi vytápěním a chlazením.
Volitelně lze konfigurovat různé zdroje vytápění nebo chlazení, jako jsou regulátory klimatu a moduly ventilátorů.

Blok nabízí komfortní režim s různými nastavitelnými teplotami pro vytápění a chlazení, které lze také změnit pomocí vizualizace.
K dispozici je časovač pro plánování nastavených teplot.

Mimo naplánované časy komfortní teploty je pro úsporu energie aktivní Eco teplota, která automaticky nastavuje požadovanou hodnotu na nižší pokojovou teplotu pro vytápění (Eco Min) a vyšší pokojovou teplotu pro chlazení (Eco Max).

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Mode Mode 0=Automatické podle časovače:Vytápění nebo chlazení na základě aktuální teploty a cílové teploty.
1=Automatické podle časovače: Topení pouze v případě potřeby; chladicí výstupy jsou deaktivovány.
2=Automatické podle časovače: Chlazení pouze v případě potřeby; stínicí výstupy aktivní, topné výstupy deaktivované.
3=Pevná nastavená hodnota: Cílová teplota nastavená vstupem (ϑt), vytápění nebo chlazení na základě aktuální teploty a cílové teploty.
4=Pevná nastavená hodnota: Pouze vytápění; cílová teplota nastavena vstupem (ϑt); výstupy chlazení a stínění jsou deaktivovány.
5=Pevná nastavená hodnota: Pouze chlazení; cílová teplota nastavena vstupem (ϑt); aktivní výstupy chlazení a stínění; výstupy vytápění deaktivovány.
- 0...5
ϑt Target temperature Cílová teplota v režimu pevně nastavené hodnoty °
ϑc Current room temperature Aktuální pokojová teplota °
Dwc Door / window contact 0 = zavřeno, 1 = otevřeno;
Pouze pro automatické režimy (0-2)!
Pokud je aktuální venkovní teplota nižší (při vytápění) nebo vyšší (při chlazení) než aktuální teplota v místnosti, systém se po zpoždění podle parametru (Ddwc) přepne do režimu "Vypnuto" (ochrana budovy) po dobu, kdy je okno otevřené.
Vstup je považován za uzavřený pouze v případě, že jsou uzavřena všechna připojená okna.
- 0/1
C Comfort Spustí "Komfort" při zapnutí (vzestupná hrana) a aktivuje časovač (Cet) při vypnutí (sestupná hrana). Po uplynutí času (Cet) bude nastavený automatický režim pokračovat.
Teplota je udržována na (ϑch) při vytápění nebo (ϑcc) při chlazení.
Tlačítko přítomnosti v aplikaci spustí "Komfort" až do dalšího zadání plánu, maximálně však na 48 hodin.
- 0/1
E Eco Při zapnutí (vzestupná hrana) spustí režim "Eco" a při vypnutí (sestupná hrana) aktivuje časovač (EBpet).
Po uplynutí časovače (Et) bude nastavený automatický režim pokračovat. Pokud je hodnota časovače (EBpet) 0, časovač běží až do další změny v plánu.
Teplota je udržována na ϑch-ϑeh (Eco Min) při vytápění nebo ϑcc+ϑec (Eco Max) při chlazení.
- 0/1
Bp Building protection Spustí ochranu budovy při zapnutí (vzestupná hrana) a aktivuje časovač (EBpet) při vypnutí (sestupná hrana).
Ohřívání/chlazení se používá pouze k udržení teploty nad ϑfp (ochrana proti mrazu) nebo pod ϑhp (ochrana proti teplu).
Po uplynutí časovače (EBpet) bude pokračovat nastavený automatický režim.
Pokud je (EBpet) 0, časovač běží až do další změny v plánu.
- 0/1
P Presence Prodlouží komfort, když je zapnuto, a aktivuje časovač (Pet), když je vypnuto (sestupná hrana).
Je-li aktuálně aktivní Eco, spustí se časovač komfortu po 30 minutách nepřetržitého pohybu / přítomnosti.
Po vypršení (Pet) bude pokračovat nastavený automatický režim.
- 0/1
Off Off Impuls: Časovače spuštěné vstupy (C), (E), (Bp) nebo (P) jsou zrušeny. Časovače spuštěné prostřednictvím uživatelského rozhraní zůstávají aktivní.
Zapnuto = blok je zablokován a všechny výstupy topení a chlazení jsou nastaveny na 0.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
- 0/1
DisP Disable presence Vypne vstup (P), když je 1. - 0/1
ϑo Outdoor temperature Používá se vstupem (Dwc).
Pokud tento vstup není připojen, použije se systémová proměnná "Venkovní teplota".
Pokud proměnná "Venkovní teplota" není k dispozici, zobrazí se hodnota -1000.
°
Rtd Reset to default Obnoví parametry a nastavení bloku na výchozí hodnoty uvedené v šabloně bloku. - 0/1
Výstupy

Použité výstupy ovlivňují zobrazení v uživatelském rozhraní.

Pokud je použito nastavení "PWM Výstupy", výstupy H, C a HC se zapínají/vypínají podle parametru (Pwm).
Pro zdrojové výstupy lze PWM aktivovat v dialogu "Konfigurovat zdroje" bloku.

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
H Heating Výstup pro ventily nebo aktory, které mohou pouze vytápět. - 0...10
C Cooling Výstup pro ventily nebo aktory, které mohou pouze chladit. - 0...10
HC Heating/Cooling Výstup pro ventily nebo aktory, které mohou vytápět a chladit. - 0...10
H1-3 Heating source 1-3 Zdrojové výstupy pro ventily nebo aktory, které mohou pouze vytápět, pro použití se zdrojem vytápění poskytovaným blokem Ovládání klimatu. Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích. - 0...10
C1-3 Cooling source 1-3 Zdrojové výstupy pro ventily nebo aktory, které mohou pouze chladit, pro použití se zdrojem chlazení poskytovaným blokem Ovládání klimatu. Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích. - 0...10
HC1-3 Heating/Cooling source 1-3 Zdrojové výstupy pro ventily nebo aktory, které mohou vytápět a chladit, pro použití se zdrojem vytápění a chlazení, který poskytuje blok Ovládání klimatu. Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích. - 0...10
Shd Shading demand Lze připojit ke vstupu Sps funkčního bloku Automatické stínění pro podporu chlazení:
- Zapnuto, jakmile je aktuální teplota vyšší než (ϑsc) v režimu chlazení.
- Zapnuto, jakmile je aktuální teplota vyšší než (ϑsh) v režimu vytápění.
- 0/1
HCm Heating / Cooling mode Aktuální režim:
1 = režim vytápění, -1 = režim chlazení
-
Error Error Aktivní, pokud je přítomna jedna z následujících chyb:
- Teplota překračuje teplotu ochrany proti mrazu (ϑfp) / teplu (ϑhp).
- Aktuální teplota se po ohřevu nebo ochlazení liší od cílové teploty alespoň o 1,5°C. Aby byl tento výstup aktivní, musí program Miniserver běžet alespoň 20 minut.
- 0/1
TxErr Error text Uvádí popis vzniklé chyby. - -
ϑt Target temperature Požadovaná teplota °
Om Current operating mode ID aktuálního operačního režimu rozvrhu. -
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
- -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
ϑch Temperature comfort heating Absolutní komfortní teplota v režimu vytápění. ° 21
ϑcc Temperature comfort cooling Absolutní komfortní teplota v režimu chlazení. ° 23
ϑeh Temperature eco heating Teplota Eco Vytápění vzhledem ke Komfortní teplotě vytápění.
Cílová teplota (Eco Min) = ϑch - ϑeh.
° 0.5...∞ 2
ϑec Temperature eco cooling Teplota Eco Chlazení vzhledem ke Komfortní teplotě chlazení.
Cílová teplota (Eco Max) = ϑcc + ϑec.
° 0.5...∞ 2
ϑsh Temperature shading heating Při překročení této teploty se v režimu vytápění aktivuje stínění. ° 25
ϑsc Temperature shading cooling Při překročení této teploty se v režimu chlazení aktivuje stínění. ° 22
ϑfp Temperature frost protection Absolutní teplota ochrany proti mrazu.
Hodnota musí být alespoň o 3° nižší než (ϑch).
° 5
ϑhp Temperature heat protection Absolutní teplota ochrany proti přehřátí.
Hodnota musí být alespoň o 3° vyšší než (ϑcc).
° 28
Vs Valve standstill Maximální doba klidu pohonu ve dnech.
Pokud ventily nepracují po nastavenou dobu, dojde k jejich automatickému přesunu.
Čas by měl být nastaven podle údajů výrobce!
d 14
Cet Comfort extend time Když je na vstupu (C) 0 (klesající hrana), komfortní teplota se prodlouží na nastavenou dobu. s 3600
EBpet Eco / Building protection extend time Když je na vstupu (E) nebo (Bp) 0 (sestupná hrana), prodlouží se ochrana Eco / Ochrana budovy na nastavenou dobu. s 3600
Pet Presence extend time Když je na vstupu (P) 0 (sestupná hrana), komfortní teplota se prodlouží na nastavenou dobu. s 1800
Hs Heating up speed Čas potřebný ke zvýšení pokojové teploty o 1°. Pokud je hodnota 0, použije se hodnota získaná z Regulátoru pokojové teploty. min 0
Cs Cooling down speed Čas potřebný ke snížení pokojové teploty o 1°. Pokud je hodnota 0, použije se hodnota získaná z Regulátoru pokojové teploty. min 0
Pwm PWM interval Čas pro zapínací a vypínací cyklus, když je výstup nakonfigurován jako PWM.
Hodnota 0: automatické určení intervalu na základě aktuální rychlosti ohřevu.
V tomto případě se interval PWM bude rovnat 10 minutám (1°/min) až 60 minutám (0,1°/min a pomalejší).
Interval představuje kompletní zapínací a vypínací cyklus. Při vypočteném otevření 80 % bude výstup PWM zapnutý po 80 % intervalu PWM.
Minimální doba trvání je 1 minuta.
min 0...1440 0
Ddwc Delay door/window contact Zpoždění do aktivace ochrany budovy po otevření okna/dveří. s 0...∞ 300
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Záznamy o historii Počet záznamů v historii.
0: Historie je vypnutá
Historie sleduje změny od spuštění programu.
0...100 20
Používat všechny nastavené zdroje najednou Pokud je vybrána tato volba, jsou požadavky na vytápění nebo chlazení odeslány na všechny propojené bloky. V opačném případě pouze na první dostupný zdroj a všem následujícím s konfigurací 'příznivé náklady na vytápění použité'. - -
PWM výstupy Pokud je zaškrtnuto, budou výstupy H, C a HC použity jako PWM výstupy - -
Časovač Časovač pro topení a chlazení - -
Konfigurovat zdroje Nastavení dostupných zdrojů topení/chlazení.
Je možné použít podporované zdroje, prioritizovat je a nastavit každý ze zdrojů (topení/chlazení/PWM)
- -
Sledování teploty Pokud je tato možnost vybrána, budete upozorněni na velký rozdíl mezi teplotou v místnosti a cílovou teplotou, což by mohlo znamenat možné chyby v systému vytápění/chlazení. - -
Příklad použití

Následující příklad ilustruje základní programování bloku:

Aktuální teplota v místnosti se přenáší do funkčního bloku přes vstup (ϑc). Okenní kontakt na (Dwc) umožňuje funkčnímu bloku reagovat na otevřená okna. Pro aktivaci komfortní teploty bez časovače je na vstup (P) připojeno čidlo přítomnosti.

Pohony jsou připojeny k výstupu (H), takže tuto místnost lze pouze vytápět.
Výstup (Shd) může požadovat podporu stínění na bloku automatického stínění podle teplot zadaných v parametrech (ϑsh) a (ϑsc).

V tomto příkladu blok neovlivňuje zdroj vytápění/chlazení; pouze reguluje teplotu v místnosti pomocí pohonů ventilů. Použitím dalších bloků (Ovládání klimatu, Regulátor HVAC, Inteligentní Regulace pokojové teploty, Směšovací ventil nebo další logika) je možná plná integrace systému vytápění/chlazení.


Automatický proces natápění a chlazení

Inteligentní regulace spustí proces natápění a ochlazování s předstihem, aby bylo dosaženo cílové teploty na začátku zadaného nastaveného plánu.
Čas spuštění závisí na rozdílu mezi požadovanou a skutečnou teplotou a na době, která je potřebná k dosažení cílové teploty v místnosti.

Blok se automaticky naučí, jak dlouho má být místnost během provozu vytápěna nebo ochlazována. Používá se medián posledních 8 operací vytápění a chlazení.

Pokud dosud nebyly zaznamenány žádné operace vytápění nebo chlazení, použije Inteligentní regulace pro vytápění hodnotu 600 min/°C a pro chlazení hodnotu 120 min/°C.
V závislosti na typu systému proto může být operace vytápění nebo chlazení zahájena příliš brzy nebo příliš pozdě.

Rychlost lze nastavit také ručně pomocí parametrů (Hs) a (Cs). V tomto případě se blok na pozadí nadále učí aktuální rychlosti, ale nepoužívá je.
Pokud jsou (Hs) nebo (Cs) nastaveny zpět na automatické (hodnota 0), použijí se opět naučené hodnoty.


Nastavitelné zdroje topení a chlazení

Je možné nakonfigurovat až 3 zdroje topení/chlazení. Blok zasílá požadavky na tyto zdroje na základě nastavených priorit. Pro každý zdroj je možné nastavit vlastnosti při topení nebo chlazení. Pokud je zdroj nastavený pouze jako zdroj topení, nebude se na něj zasílat požadavek na chlazení. Pro každý režim je nastaven volně konfigurovatelný seznam priorit. Žádosti jsou odeslány v příslušném pořadí Seznam přejde k prvnímu zdroji, který může dodat požadovanou energii (vytápění / chlazení). Je-li nastaven parametr "použít všechny zdroje současně", požadavek se také odesílá na následující zdroje, jinak pouze těm, které jsou pro daný režim nastaveny jako „levné“. Dostupné zdroje budou cyklicky přezkušovány, zda jsou v případě potřeby schopné reagovat.


Výstupy zdrojů

Pro každý zdroje je k dispozici výstup pro topení, chlazení a topení+chlazení. Zdrojové výstupy nastavují řídící hodnotu, jen pokud je zdroj ve stejném režimu, tj. vytápění nebo chlazení. U systémů, které umožňují topení a chlazení (jako větrání nebo tepelná čerpadla) bude zabráněno případnému zhoršení situace. Pokud prahová hodnota zapnutí Ovládání Klimatu není dosažena, minimální otevření může být vynuceno, do doby vypnutí po uplynutí minimální doby chodu.


Venkovní teplota

Pokud je k dispozici, venkovní teplota se automaticky načte ze systémových proměnných. Když je okno otevřené, blok přejde na ochranu budovy, pouze pokud by venkovní teplota negativně ovlivnila aktuální proces vytápění/chlazení.


Přebytky topení/chlazení cílové teploty

Pokud je na přiřazeném Ovládání klimatu aktivní vstup Eh nebo Ec(ideální vytápění/chlazení), je cílová teplota pro vytápění nebo chlazení nastavena na střední hodnotu mezi dvěma komfortními teplotami.


Změny ve verzi 12.1

V reakci na časté žádosti a v důsledku získaných zkušeností byl blok revidován s verzemi 12.0 a 12.1.
Ve srovnání s předchozími verzemi byly provedeny následující změny:

2 Komfortní teploty
Blok nyní podporuje dvě komfortní teploty, jednu pro režim vytápění a jednu pro režim chlazení. Pokud skutečná teplota klesne pod teplotu komfortu vytápění, přepne se regulace místnosti do režimu vytápění. Při překročení komfortní teploty chlazení se místnost přepne do režimu chlazení. Rozsah mezi komfortní teplotou chlazení a vytápění je „plovoucí zóna“. Teplota komfortu chlazení musí být vyšší než teplota komfortu topení. Parametr Td (povolená odchylka) byl odstraněn, hodnota se používá k nastavení komfortní teploty chlazení a vytápění při převodu stávajících bloků na novou verzi.

Deaktivace vytápění/chlazení
Pokud dojde k požadavku na chlazení, ale žádný zdroj (Regulátor HVAC, Ovládání klimatu) aktuálně není schopen zajistit chlazení, pokojový regulátor již v automatickém režimu nepřepne do režimu chlazení. Pokud zdroj ohlásí, že je k dispozici chlazení, pokojový regulátor bude také schopen chladit.

Stínění
K aktivaci stínění se používají dva nové parametry (Teplotní stínění topení a Teplotní stínění chlazení). Ty umožňují zadat teplotu místnosti, při které se aktivuje stínicí výstup Shd. Aktuální režim určuje, zda se použije teplota chlazení nebo teplota vytápění. Volba "Použít sluneční svit" byla z ovladače místnosti odstraněna a přesunuta do bloku Automatické stínění. Výstup Shd regulátoru místnosti se nyní aktivuje bez ohledu na sluneční svit. Automatické stínění na bloku Automatické stínění prostřednictvím Sps se nyní aktivuje pouze tehdy, je-li aktivní také systémová proměnná sluneční svit (za předpokladu, že je povolena možnost 'Použít sluneční svit').

Aktivace položek plánu dle přítomnosti
Nyní je možné aktivovat položky plánu pouze v případě přítomnosti/pohybu v místnosti. Tuto možnost lze povolit pro záznam s funkcí "Aktivace podle přítomnosti". Položky rozvrhu, které mají tuto možnost povolenou, se aktivují prostřednictvím vstupu (P) Inteligentní regulace pokojové teploty.

Aktivace komfortního režimu podle přítomnosti bez zadání rozvrhu
Jestliže je místnost aktuálně v úsporném režimu a je detekována přítomnost/pohyb po dobu 30min, komfortní režim se automaticky aktivuje na dobu přítomnosti/pohybu + parametr (Pet).

Pojmenování
U teplotních vstupů a parametrů se nyní používá symbol teploty théta (ϑ) k rozlišení mezi teplotou a časem (T).


Historie

V uživatelském rozhraní lze zobrazit historii funkčního bloku.
Může být zobrazeno maximálně 100 záznamů.
Při restartu nebo uložení do Miniserveru se historie vymaže.