Inteligentní ovládání teploty

Pokyny k základní regulaci teploty v chytré domácnosti. Návod na funkční blok Inteligentní ovládání teploty, který  vypočítává teplotu výstupní vody a ovládá oběhové čerpadlo a směšovací ventil a lze jej svázat s funkčním blokem Inteligentní regulace pokojové teploty

Seznámení s funkčním blokem

Popis funkce

Funkční blok Inteligentní ovládání teploty (neplést s blokem Inteligentní regulace pokojové teploty) vypočítává teplotu výstupní vody a ovládá oběhové čerpadlo a směšovací ventil. Dodatečně vypočítává požadovanou teplotu v akumulační nádrži.

Funkční blok se používá pro vytápění nebo chlazení (nastavitelné ve vlastnostech bloku).

V inteligentním regulátoru teploty je integrována topná křivka (popřípadě křivka chlazení), která je upravitelná parametry (Min, Max, S, N). Pro topnou křivku platí: Čím nižší je venkovní teplota, tím vyšší je teplota výstupní vody. Pro křivku chlazení platí: Čím vyšší je vyšší teplota, tím nižší je teplota výstupní vody.

Dvojklikem na funkční blok nebo v jeho vlastnostech můžete vybrat funkční bloky Inteligentní regulace pokojové teploty v jednotlivých místnostech, které chcete s Inteligentním ovládáním teploty svázat. Docílíte toho, že Inteligentní ovládáním teploty bude mít informace o požadovaných teplotách v jednotlivých místnostech a jejich odchylkách.

Popis funkčního bloku

Určení teploty výstupní vody

Základ pro určení teploty výstupní vody je topná křivka, popřípadě křivka chlazení. Dodatečně je požadovaná teplota ovlivněna velikostmi:

  • Požadovaných teplot v místnostech
  • Odchylek v místnostech
  • Fázemi vytápění nebo ochlazování

Vliv požadované teploty v místnosti

Topná křivka, popřípadě křivka chlazení, zohledňuje mimo venkovní teploty také požadované teploty v místnosti. Při stejné venkovní teplotě platí pro topení i chlazení: Kladná změna požadované teploty v místnosti vede ke zvýšení teploty výstupní vody.

Příklad 1: Požadovaná teplota v místnosti = 20 °C; Venkovní teplota = 0 °C (S = 0,5; N = 0) ⇒ Teplota výstupní vody = 30,9 °C

Příklad 2: Požadovaná teplota v místnosti = 22 °C; Venkovní teplota = 0 °C (S = 0,5; N = 0) ⇒ Teplota výstupní vody = 33,8 °C

Další informace k parametrům (S) a (N) naleznete v dokumentaci pod funkčním blokem Topná křivka.

Vliv odchylky teploty v místnosti

Odchylka pokojové teploty bude přičtena k požadované teplotě (při topení), popř. odečtena (při chlazení), a dále se sní bude pracovat jako s korigovanou požadovanou teplotou topené křivky, popř. křivky chlazení.

Parametrem (G) lze ovlivnit odchylku pokojové teploty. Standardně je parametr (G) nastaven na hodnotu 1. Pokud dojde k nastavení parametru (G) na hodnotu 0, nebude mít tato odchylka místnosti žádný vliv na požadovanou teplotu místnosti, popř. teplotu výstupní vody.

Příklad 1.: Topení; Požadovaná teplota v místnosti = 20 °C; Odchylka pokojové teploty = 1,5 °C; G = 1 ⇒ korigovaná požadovaná teplota v místnosti je 21,5 °C

Příklad 2.: Chlazení; Požadovaná teplota v místnosti = 20 °C; Odchylka pokojové teploty = 1,5 °C; G = 2,0 ⇒ korigovaná teplota v místnosti je 17,0 °C

Vliv fáze vytápění, popř. ochlazování

Pokud se místnost právě nachází ve fázi vytápění, popřípadě ochlazování, (např. změna z úsporné teploty na komfortní) bude hodnota požadované teploty místnosti zvýšena, popř. snížena, o nastavitelnou hodnotu (parametr (I).

Při zvýšení této požadované teploty místnosti, popř. snížení, následovat fáze vytápění, popř. ochlazování.

Pokud bude parametr (I) nastaven na hodnotu 0, nebude mít fáze vytápění, popř. chlazení, žádný vliv na teplotu výstupní vody.

Vliv odchylky teploty v místnosti a vliv fáze vytápění, popř. ochlazování, vede ke zvýšení (při topení), popř. snížení (při chlazení), požadované teploty výstupní vody.

Blok směšovací ventil vypočítá teplotu výstupní vody, jak je popsáno výše. Nejvyšší teplota výstupní (při topení), popř. nejnižší (při chlazení), bude zobrazena na výstupu (AQf).

Ovládání oběhového čerpadla/směšovacího ventilu

Parametr (Str) určuje spínání oběhového čerpadla (výstup (Qp)).

Pouze v případě, že poloha alespoň jednoho ventilu (hlavice) překročí tuto hodnotu, dojde k sepnutí oběhového čerpadla (výstup (Qp)).

Pokud není potřeba vytápět (všechny místnosti mají teploty vyšší nebo rovny požadovaným teplotám), popř. není třeba chladit (všechny místnosti mají teploty nižší nebo rovny požadovaným teplotám), bude při topení na výstupu (AQf) minimální teplota výstupní vody (parametr (Min)) a při chlazení maximální teplota výstupní vody (parametr (Max)).

Určení teploty v akumulační nádrži

Požadovaná teplota v akumulační nádrži se při topení odpovídajícím způsobem zvyšuje v závislosti na teplotě výstupní vody (AQf), popř. snižuje při chlazení, o parametr (B).

Požadovaná teplota akumulační nádrže je zobrazena na výstupu (AQb).

Požadavek topení/chlazení (AQr) a výkonu topení/chlazení (AQI)

Pokud chcete mít na těchto výstupech správné hodnoty, je nezbytně nutné, abyste v bloku vybrali všechny Inteligentní regulátory pokojové teploty. Dodatečně musí být vyplněna výměra jednotlivých místností (klikněte na místnost v záložce Miniserver).

Zvláštnost při chlazení

Při chlazení je důležité, aby teplota výstupní vody neklesla pod rosný bod (kvůli kondenzaci). To může být zajištěno odpovídajícím způsobem na parametru (Min).

Mimo to doporučujeme při stoupajících venkovních teplotách zvýšit požadované pokojové teploty, aby se zabránilo příliš silnému ochlazení v horkých dnech.

 

Vzor zapojení bloků vytápění

Download