Integrované automatické stínění

Funkční blok Integrované automatické stínění slouží k ovládání stínicích zařízení, jako jsou žaluzie, rolety, závěsy nebo markýzy.
Používá se u stínicích zařízení, která mají integrované rozhraní pro ovládání. (Loxone Ready)
Kromě manuálního ovládání lze stínění automatizovat na základě slunečního záření a teploty v místnosti v kombinaci s Inteligentní regulací pokojové teploty.
Cílem je zabránit přehřívání místnosti v důsledku slunečního záření.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Tg Toggle Přepíná mezi otevřením, zastavením a zavřením.
Pro ovládání jedním tlačítkem.
- 0/1
Po Partial open with push & hold Částečné otevření pomocí stisku tlačítka & podržení - 0/1
Pc Partial close with push & hold Částečné zavření pomocí stisku tlačítka & podržení - 0/1
Co Complete open Pokud je v pohybu, zastaví se. - 0/1
Cc Complete close Pokud je v pohybu, zastaví se. - 0/1
So Slightly open Žaluzie se zcela zavřou a lamely se přesunou do polohy stínění.
Rolie, závěsy a markýzy se přesunou do polohy podle parametru (Sop).
- 0/1
Sps Sun position automatic start Aktivuje automatiku polohy Slunce při zapnutí na začátku doby stínění nebo také impulsem během doby stínění.
Automatika polohy slunce je po zbytek dne deaktivována, pokud je blok ovládán ručně. Impulzem na (Spr) následovaným vzestupnou hranou na (Sps) nebo impulzem na (Spr), když je (Sps) aktivní, se Automatika polohy slunce znovu aktivuje.
- 0/1
DisSp Disable sun position automatic Vypne automatiku dle polohy Slunce při zapnutí. - 0/1
Spr Sun position automatic restart Impuls následovaný vzestupnou hranou na vstupu (Sps) nebo impuls, když je vstup (Sps) aktivní, restartuje automatiku polohy Slunce. - 0/1
Wa Wind alarm Přesune stínění do polohy větrného alarmu nastavené v parametru (Wap) a uzamkne blok. Používá se pro ochranu před bouřkou. Větrný poplach není ruční operace.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
- 0/1
Dwc Door/window contact Úplně otevře stínění a uzamkne blok, když je zapnutý.
Ruční ovládání pomocí aplikace je stále možné.
- 0/1
Off Off Puls zastaví pohyb. Při zapnutí se blok zablokuje.
Dominantní vstup.
V uživatelském rozhraní se používá název připojeného senzoru.
- 0/1
Pos Position of shading Přesunutí stínění na zadanou pozici. % 0...100
Slat Position of slats Přesunutí lamel na zadanou pozici.
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
% 0...100
T5 T5 control Tlačítko 1: Úplné otevření
Tlačítko 4: Úplné zavření
-
DisPc Disable periphery control Deaktivuje vstupy Tg, Po, Pc, Co, Cc, So, T5, když je zapnuto (např. Dětský zámek, úklid)
Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné.
- 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Pos Position of shading 0,0 = otevřeno, 1,0 = zavřeno 0...1
Slat Position of slats 0,0 = horizontální, 1,0 = vertikální
Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
0...1
Im In motion Žaluzie v pohybu 0/1
Blk Motor blocked Motor je blokován
Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
0/1
Obs Obstacle 1 = byla detekována překážka.
Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
0/1
Sp Sun position automatic Zapnuto, pokud je vstup (Sps) = 1 a vstup (DisSp) = 0 ...a pokud je zaškrtnuto nastavení "Použít sluneční svit" a svítí slunce,
nebo pokud je v aplikaci zapnuta Automatizace podle polohy slunce.
0/1
Wds Wind, door/window contact state Aktivní, když je vstup (Wa) nebo vstup (Dwc) 1. 0/1
Off Off Aktivní, když je na vstupu (Off) 1. 0/1
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Wap Wind alarm position 0 = Zcela otevřeno
1 = Zcela uzavřeno
- 0/1 0
Spe Sun position automatic end action 0 = žádná akce
1 = úplné otevření
2 = úplné zavření
3 = nastavení lamel do vodorovné polohy
- 0...3 1
Spm Sun position automatic mode 0 = Optimální jas - žádné přímé sluneční světlo, co nejvíce světla.
Automatické stínění zůstává vypnuté při zavřeném stínění. Pokud je vstup (Sps) aktivní, zapnutí impulzu (Spr) znovu spustí automatiku polohy slunce.

1 = Optimální chlazení - blokuje ještě více slunečního záření, ale také vede k nižšímu jasu.
Automatické stínění zůstává vypnuté při zavřeném stínění. Pokud je vstup (Sps) aktivní, zapnutí impulzu (Spr) znovu spustí automatiku polohy slunce.

2 = Optimální jas - žádné přímé sluneční světlo, co nejvíce světla.
Automatický režim je aktivován i při zavřeném stínění.

3 = Optimální chlazení - blokuje ještě více slunečního záření, ale také vede k nižšímu jasu.
Automatický režim je aktivován i při zavřeném stínění.
- 0...3 1
Tlc Time long-click Délka trvání dlouhého kliknutí na vstupech (Po), (Pc) pro úplné otevření/zavření.
Pokud dáváte přednost dvojitému kliknutí, nastavte hodnotu > (Opd) nebo (Cld).
0 = Vždy spustit úplnou jízdu.
- 3
Tdc Time double-click Doba trvání dvojkliku na vstupech (Po), (Pc) pro úplné otevření/zavření.
0 = Nepoužívá se
s 0...∞ 0,3
Dir Compass direction Směr kompasu okna:
0 = sever
90 = východ
180 = jih
270 = západ
-1 = nenastaveno
- -1...360 -1
Dts Direction tolerance start Tolerance směru pro automatickou polohu Slunce při vstupu Slunce do stínící oblasti. ° 0...90 85
Dte Direction tolerance end Tolerance směru pro automatickou polohu Slunce při výstupu Slunce ze stínící oblasti. ° 0...90 85
Spi Sun position automatic interval Určuje, jak často se mohou lamely nastavovat při automatické regulaci polohy Slunce.
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
min 1...∞ 60
Spos Sun position automatic start offset Počáteční posun automatiky dle polohy Slunce vzhledem k východu Slunce. min -90...90 30
Spoe Sun position automatic end offset Koncový posun automatiky dle polohy Slunce vzhledem k západu Slunce. min -90...90 -30
Sop Slightly open position Poloha použitá pro vstup (So) a (Sps).
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
- 0...1 0,8
Sw Slat width Šířka lamel.
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
mm 0...∞ 70
Sd Slat distance Vzdálenost mezi dvěma vodorovnými lamelami.
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
mm 0...∞ 60
Spu Slat position upwards movement Pozice lamel v procentech
0 = Při pohybu vzhůru jsou lamely vodorovně
50 = Při pohybu vzhůru jsou lamely naklopené na 50% (dovnitř)
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
% 0...50 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Záznamy o historii Počet záznamů v historii.
0: Historie je vypnutá
Historie sleduje změny od spuštění programu.
0...100 20
Používat sluneční svit Automatická poloha slunce se aktivuje pouze v případě, že je aktivní systémová proměnná Sluneční svit a vstup Sps. - -
Příklad programování

Tento blok získáte přetažením stínící jednotky s integrovaným rozhraním z periferního stromu na stránku programování.
Pokud blok vložíte ručně, musí mu být přiřazena stínící jednotka ručně.
Loxone Touch je připojen k modulu prostřednictvím vstupu T5 pro provoz podle Tlačítkového standardu Loxone.

Kromě toho je v parametru (Dir) zadán směr kompasu, aby se zajistilo, že se automatika polohy Slunce aktivuje pouze tehdy, když na okno skutečně svítí Slunce . Na vyžádání si Inteligentní regulace pokojové teploty vyžádá zastínění prostřednictvím výstupu (Shd) na vstupu (Sps) bloku automatického stínění.

Při použití žaluzií musí být pro jejich správné ovládání nastaveny také parametry Sw, Sd.


Popis funkce

Při doporučeném nastavení se automatická poloha Slunce aktivuje, jakmile ji regulátor místnosti povolí prostřednictvím vstupu (Sps). Pokud je však sluneční poziční automatika aktivována ručně, např. prostřednictvím aplikace, není signál z pokojového regulátoru vyžadován.

Automatická poloha Slunce začíná, když Slunce dosáhne stínící oblasti, a končí, když ji mine.

Během této doby se lamely nastavují podle úhlu dopadu Slunce. Na konci se žaluzie přesunou do polohy zadané parametrem (Spe).

Ruční stínění, nezávislé na poloze Slunce, lze spustit pomocí vstupu (So) nebo v aplikaci pomocí možnosti "Stínit". Lamely se pak nastaví ve vodorovné poloze.

Automatiku dle polohy Slunce lze deaktivovat pomocí vstupu (DisSp).

Pokud jsou žaluzie během automatického režimu ovládány ručně (např. pomocí aplikace), je pro daný den deaktivována automatika polohy Slunce. Pro opětovnou aktivaci automatiky je nutný impuls na vstupu (Spr) nebo aktivace pomocí aplikace.

Při aktivaci automatické polohy proti Slunci se žaluzie nemusí nastavit okamžitě. Stínění se spustí až na základě polohy Slunce a souvisejících parametrů.

Výstup (Sp) indikuje, zda je aktivní automatická poloha Slunce.

Pro ovládání více žaluzií současně se používá příslušný centrální funkční blok.

Pokud jsou použita standardní tlačítka nebo je naprogramována další logika, mohou být vyžadovány další vstupy, výstupy a parametry.


Směrové parametry

Dir: Směr stínicího zařízení podle kompasu vzhledem k zeměpisnému severu. (0 = sever, 90 = východ, 180 = jih, 270 = západ)

Dts: Směrová tolerance, ve které Slunce vstupuje do stínicího zařízení. Směrová tolerance se vztahuje ke kolmému úhlu stínicího zařízení. Uvažujme například výstupky budovy. Pokud se to vašeho stínicího zařízení netýká, můžete tuto hodnotu ponechat na výchozí hodnotě 85º.

Dte: Směrová tolerance, kdy Slunce opouští stínicí zařízení. Směrová tolerance se vztahuje ke kolmému úhlu stínicího zařízení. Uvažujme například výstupky budovy. Pokud se to vašeho stínicího zařízení netýká, můžete tuto hodnotu ponechat na výchozí hodnotě 85º.


Počáteční / koncové posuny

S parametrem (Spos) bude automatika dle polohy Slunce zpožděna o tento počet minut po východu Slunce.
To je důležité pro okna, která po východu Slunce nemusí být ihned osvětlena Sluncem.

S parametrem (Spoe) bude automatika dle polohy Slunce posunuta o tento počet minut před západem Slunce.
To je důležité pro okna, která mohou být Sluncem ovlivněna před západem.

Existují dvě možnosti použití těchto dvou parametrů:

Často je Slunce po východu a před západem zakryto jinými budovami, konstrukcemi nebo stromy. Zde lze začátek nebo konec času automatiky dle polohy Slunce přizpůsobit těmto podmínkám.

Další možností je posunout časy tak, aby byl východ nebo západ Slunce vidět při otevřeném stínění.


Nastavení lamel

Když je aktivní automatika dle polohy Slunce, lamely žaluzií se upravují podle polohy Slunce.
Lamely jsou nakloněny do úhlu, který zabraňuje vniknutí přímého Slunečního světla mezi ně.

Obecně se nastavení provádí v intervalech nastavených parametrem (Spi), ale pouze v krocích po 15°, a to pouze v případě potřeby.
Pokud je například dráha Slunce pod relativně konstantním úhlem, jeho výška se téměř nemění. Z tohoto důvodu se úprava nemusí nutně provádět v každém intervalu.

Při východu Slunce se v každém intervalu vypočítá požadovaná hodnota a v případě potřeby se nastaví lamely.
Při západu Slunce se v každém intervalu vypočítá požadovaná hodnota pro následující interval a v případě potřeby se nastaví lamely.


Povolit automatiku polohy Slunce přes uživatelské rozhraní

Automatika polohy slunce může být spuštěna ručně prostřednictvím uživatelského rozhraní, čímž se žaluzie spustí, když je u okna slunce. Nezohledňuje se přitom, zda svítí slunce, nebo je zataženo.


Časový diagram


Historie

V uživatelském rozhraní lze zobrazit historii funkčního bloku.
Může být zobrazeno maximálně 100 záznamů.
Při restartu nebo uložení do Miniserveru se historie vymaže.