Install Speaker 7 Client

Tento aktivní reproduktor má woofer s integrovaným koaxiálním výškovým reproduktorem.

Je napájen 24V a připojen prostřednictvím rozhraní Master Client Interface (MCI) k Master nebo Client reproduktoru. Vždy přehrává stejný zdroj jako Master reproduktor, ale hlasitost lze ovládat nezávisle nebo je možné reproduktor ztlumit.

Pro optimální zvuk musí být reproduktor instalován v vhodné skříni nebo uzavřeném stropu či zdi.

Datasheet Install Speaker 7 Client

Obsah


Montáž

Připojte 24V DC zdroj napájení a datové linky MCI k reproduktoru následovně:


Přes rozhraní Master-Client Interface (MCI) je Client reproduktor připojen v řadě obsahující jeden Master reproduktor a až 20 Client reproduktorů:

Audio signál je digitálně přenášen z reproduktoru do reproduktoru. Systém kompenzuje rozdíly v čase přenosu signálu a proto funguje pouze s vedením zobrazeným v lineární konfiguraci.
Na datových linkách MCI nesmí být žádné větvení ani paralelní připojení k dalším reproduktorům!
Při použití pouze několika reproduktorů lze napájecí vedení vést také lineárně.
Při použití mnoha reproduktorů v jednom vedení se limitujícím faktorem stává pokles napětí. To lze řešit použitím vodičů s větším průřezem, kratších kabelů nebo dalších 24V napájecích vedení. Je nezbytné vždy propojit uzemnění různých napájecích vedení.


Připojovací kabel musí být připevněn ke kovovému můstku koše reproduktoru pomocí stahovací pásky pro odlehčení tahu:


Montáž reproduktoru:
Ujistěte se, že v montážním otvoru nejsou žádné volné cizí předměty, abyste zabránili hluku v pozadí.
Vložte reproduktor do otvoru a vpředu jej přišroubujte.
Upevňovací svorky se vyklopí dovnitř a pevně reproduktor zajistí.
Ujistěte se, že reproduktor těsně přiléhá po celém obvodu.
Přiložte přední mřížku, která je držena magneticky.


Zprovoznění

Po zapnutí napájení je Client reproduktor připraven ke spárování. Pro spárování musí být také spuštěn Master reproduktor již spárovaný s Miniserverem Compact nebo Audioserverem.

Klikněte na Master reproduktor v periferiích a poté spusťte vyhledávání Client reproduktorů. Připojené Client reproduktory budou vypsány:

Když kliknete na jeden z nalezených reproduktorů, identifikuje se akustickým signálem. To vám umožní jej přiřadit a pojmenovat.
Kliknutím na pravou šipku se Client reproduktory přidají do programování. Poté jsou dostupné v periferiích a po uložení do Miniserveru připravené k použití v programování.

Client reproduktory jsou automaticky indexováni podle pořadí ve kterém byly spárovány. To trvá jen několik sekund a je to nezbytné pro synchronizaci reproduktorů. Pořadí připojení nesmí být po spárování změněno, protože by to vyžadovalo nové spárování.

Plánování instalace reproduktorů

Loxone Install Speakery je třeba instalovat do uzavřeného prostoru nebo dutiny, jako jsou stropy nebo stěny, aby mohly plně rozvinout svůj zvukový objem.

V obchodě Loxone jsou k dispozici vhodné montážní krabice pro instalaci do sádrokartonu nebo betonu.

I když pro zcela uzavřené povrchy není nutně vyžadována montážní skříň, reproduktory musí být montovány do zadní montážní skříně pro otevřené povrchové konstrukce, jako jsou akustické stropy.

Objem potřebný pro instalaci z hlediska akustiky závisí na velikosti a typu reproduktoru:

Typ reproduktoru Minimální objem Doporučený objem
Install Speaker 7 7,2l 9l nebo více
Install Speaker 10 14,5l 18l nebo více
Install Sub 10 18l 22,5l nebo více

Větší skříně nebo dutiny mohou být také použity, pokud jsou uzavřené.

Množství reproduktorů

V hlavních obytných prostorách by měly být použity alespoň dva reproduktory pro dosažení dobré kvality zvuku. Pro malé místnosti nebo pomocné prostory obvykle postačí jeden reproduktor.
V závislosti na velikosti místnosti doporučujeme plánovat následující počet reproduktorů na místnost:

Stropní instalace

Naplánujte pozice instalace reproduktorů tak, aby byly rovnoměrně rozloženy po celé místnosti. Měla by být dodržena minimální vzdálenost 50 cm od stěn, aby se předešlo odrazům zvuku.

Při instalacích do stropu je stereo efekt sotva znatelný a často může být zanedbán. Proto je později každému jednotlivému reproduktoru přiřazen plný stereo signál prostřednictvím připojení k bloku Audio Player (Downmix).

Instalace na stěnu

Na nejčastěji používané pozici pro poslech by měly být umístěny alespoň dva reproduktory tak, aby bylo dosaženo dobrého stereo efektu.
Přiřazení reproduktorů levý-pravý se provede později připojením k bloku Audio přehrávače.


Příklady programování

Příklad 1:

Master a linie Client reproduktorů na stejném funkčním bloku Audio přehrávač

Prostředí:
Místnost s omezeným prostorem

Instalace:
3 Client reproduktory jsou připojeny a spárovány s jedním Master reproduktorem

Programování:
1 Funkční blok Audio přehrávač:

Výsledek:
Reproduktory se vždy chovají identicky z hlediska vybraného zdroje a hlasitosti.

Příklad 2:

Master a linie Client reproduktorů na různých funkčních blocích Audio přehrávač

Prostředí:
Malá restaurace s barem, obě oblasti jsou akusticky sousedící

Instalace:
5 Client reproduktorů je připojeno a spárováno s jedním Master reproduktorem

Programování:
2 funkční bloky Audio přehrávač, 1x pro restauraci, 1x pro bar, oba kombinované ve fixní skupině:

Výsledek:
Obě oblasti mohou logicky přehrávat pouze stejný zdroj zvuku. Nicméně, hlasitost u baru lze měnit nebo ztlumit nezávisle na restauraci.

Pokud mají být současně přehrávány různé zvukové zdroje ve dvou nebo více místnostech, musí být v každé místnosti použit dodatečný Master reproduktor.

Příklad 3:

2 linie skládající se vždy z 1 Master a 1 Client reproduktoru

Prostředí:
Dva oddělené obytné prostory

Instalace:
Ke každému Master reproduktoru v místnosti je připojen jeden Client reproduktor a jsou spárovány

Programování:
1 funkční blok Audio přehrávače na pokoj:

Výsledek:
Obě místnosti lze ovládat zcela nezávisle z hlediska zdroje a hlasitosti.


Stav LED

Stavová LED Popis

Zařízení bylo vybráno v Loxone Config a identifikuje se.

Po zapnutí napájení: Client čeká, až obdrží data od Master zařízení
Během provozu: Client není spárován nebo Master zařízení není online

Zařízení je v provozu, spárováno a online.

Chyba při inicializaci DSP
Chyba při načítání firmwaru nebo aktualizace

Pohotovostní režim
Client se přepne do pohotovostního režimu, pokud od Mastera nepřijme žádná data po dobu 10 sekund.
Každých 55 minut je na krátkou dobu aktivován Masterem za účelem kontroly a po dobu 10 sekund zobrazuje svůj stav.

Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Omezení Zesilovače Pokud teplota zesilovače dosáhne kritického bodu, výkon zóny se sníží. Důvodem může být přetížení nebo příliš vysoká okolní teplota. - 0/1
Online status Install Speaker 7 Client 1 Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Teplota vypnutí Vstup je aktivní, když jsou výstupy zařízení vypnuty z důvodu vysoké teploty zařízení. Možné důvody: Příliš vysoká okolní teplota, přetížené výstupy. Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
- -
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - -
Maximální hlasitost Určuje maximální (fyzický) výstupní výkon zesilovače v procentech, a tím omezuje maximální možnou hlasitost pro tento výstup. Hodnoty hlasitosti od 0 do 100% audiopřehrávače nebo aplikace jsou odpovídajícím způsobem upraveny. 0...100 100
Ziskový faktor Zvyšuje nebo snižuje hlasitost tohoto výstupu v procentech. Upravuje hlasitost výstupů použitých s různými reproduktory nebo v různých prostředích. Tím je zajištěno, že i přes různé situace lze slyšet stejnou hlasitost. Je zmenšen a omezen nastavenou maximální hlasitostí. -20...20 0
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Instalujte reproduktor tak, aby elektronika na zadní straně byla chráněna před kontaktem, poškozením, nečistotami a vlhkostí.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Install Speaker 7 Client