Hlavice Tree

Loxone Hlavice Tree je motorizovaná hlavice pro ovládání ventilů v oblasti vytápění a klimatizace. Prostřednictvím běžných adaptérových prstenců lze použít na mnoha ventilech, které se obvykle používají v podlahovém vytápění a radiátorech.

Datový list Hlavice Tree

Obsah


Montáž

Protože Hlavice Tree provádí po učení kalibraci, musí být před uvedením do provozu namontována. Před montáží se ujistěte, že je ventilový čep pružný a není rezavý.

Poté nasaďte aktor na kroužkový adaptér. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Ujistěte se, že je pohon správně nasazen na ventilu. Používejte pouze adaptéry vhodné pro daný ventil.

Vhodným IDC toolem zařezejte napájecí a komunikační (Tree) kabeláž do Hlavice.

Pokud je k jednomu napájecímu vedení s tenkým průřezem drátu připojeno více aktorů, může dojít k výraznému poklesu napětí. V takovém případě je vhodné použít větší průřez vodiče pro napájecí vedení 24V napájecího zdroje a změnit na menší průřez pro připojení pouze krátce před aktory.

Zprovoznění

Poté postupujte podle procesu učení

Po úspěšném připojení Hlavice k Miniserveru se spustí kalibraci. Pohon určuje zdvih ventilu a ukládá polohu 0% a 100%.

Pokud je Hlavice napájena 24V, doporučujeme použít pro vaše hlavice samostatný zdroj. Při dimenzování napájecího zdroje dodržujte maximální spínací proud 50 mA (při 24 V DC) a dostatečné dimenzování vedení k Hlavicím. Aby se předešlo špičkám zatížení v okamžiku zapnutí, pojíždí vždy maximálně 5 pohonů současně.


LED stavy

LED stav Popis
ČERVENÁ s krátkými přestávkami Žádná komunikace s Miniserverem není možná. Zkontrolujte zapojení.
ŽLUTÁ jednou s krátkými přestávkami Tree zařízení bylo detekováno na sběrnici, ale není naučeno v Miniserveru.
ZELENÉ 3x krátké blikání Komunikace je v pořádku, zařízení naučeno.
ČERVENÁ bliká Online, ventil > 90% otevřený.
ORANŽOVÁ svítí Online, ventil otevřený mezi 10% - 90%.
ZELENÁ bliká Online, ventil otevřený na méně než 10%.
ČERVENÁ bliká rychle Došlo k poruše „Ventil je zaseknutý“ nebo „Nebyl rozpoznán ventil“. Zkontrolujte ventilový čep, měl by se pohybovat hladce.

Test zařízení a referenční běh

Pohon lze pro účely testování zcela otevřít nebo zavřít.
Kromě toho lze provést nový referenční chod pohonu.

Chcete-li to provést, klepněte pravým tlačítkem na aktor ve stromu periferií a vyberte možnost:

Test otevření: plně otevřít aktor/ventil
Test zavření: zcela zavřít aktor/ventil
Překalibrovat zařízení: provést referenční běh.


Senzory

Krátký popis Popis
Nebyl rozpoznán ventil Nebyl rozpoznán žádný ventil
Ventil je zaseknutý Hlásí zaseknutý ventil
Aktory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Hlavice Hlavice. - -
Hlavice Tree %
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky
Online status Hlavice Tree Digital
Nebyl rozpoznán ventil Hlavice Tree Digital
Ventil je zaseknutý Hlavice Tree Digital
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. -
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Typ zařízení Typ Tree zařízení -
Vypnout stavové LED Pokud je zaškrtnuto, stavové LED diody na zařízení se při běžném provozu vypnou.
V případě poruchy na ni bude zařízení nadále upozorňovat stavovými LED.
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list Hlavice Tree