Hlavice Tree

Loxone Hlavice Tree je motorizovaná hlavice pro ovládání ventilů v oblasti vytápění a klimatizace. Prostřednictvím běžných adaptérových prstenců lze použít na mnoha ventilech, které se obvykle používají v podlahovém vytápění a radiátorech.

Datasheet Hlavice Tree

Obsah


Montáž

Ve stavu doručení je ventil zcela otevřený. Hlavice Tree provede kalibraci až po zapnutí, proto musí být nainstalována před prvním spuštěním. Před montáží se ujistěte, že je čep ventilu pohyblivý a není zrezivělý.

Poté nasaďte aktor na kroužkový adaptér. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Ujistěte se, že je pohon správně nasazen na ventilu. Používejte pouze adaptéry vhodné pro daný ventil.

K zapojení aktorů doporučujeme použít Loxone Tree kabel.
Připojte kabel tak daleko, jak je potřeba, a pomocí tenkých párů vodičů propojte napájecí (oranžová/bílá) a datové vedení Tree (zelená/bílá).

Doporučujeme krátkou servisní smyčku mezi jednotlivými pohony a zajištění kabelu v blízkosti prvního pohonu pro odlehčení tahu.

Pomocí nástroje IDC Tool (100226) dodávaného s Miniserverem nebo Tree Extension se vodiče zatlačí do svorek aktorů.

Zajistěte, aby na hlavici nemohla odkapávat voda.
Přestože může být hlavice namontována v jakékoli poloze, doporučujeme hlavici nainstalovat nad ventil, aby v případě netěsného ventilu nebo kondenzace na hlavici nekapala voda.
Pokud je k jednomu napájecímu vedení s tenkým průřezem drátu připojeno více aktorů, může dojít k výraznému poklesu napětí. V takovém případě je vhodné použít větší průřez vodiče pro napájecí vedení 24V napájecího zdroje a změnit na menší průřez pro připojení pouze krátce před aktory.

Pro napájení Hlavic doporučujeme samostatný obvod. U každé hlavice je nutno zohlednit zapínací proud 50 mA při 24 V. Aby se předešlo špičkám zatížení v okamžiku zapnutí, najednou začne jízdu maximálně 5 Hlavic.


Zprovoznění

Poté postupujte podle postupu párování v Tree rozhraní.

Po připojení napájení se spustí kalibrace. Hlavice určuje dráhu ventilu a registruje polohy 0 % a 100 %.
V případě potřeby lze prostřednictvím Loxone Config spustit rekalibraci.

Hlavice se poté standardně přesune do polohy 0% (ventil zavřený). Aby bylo možné Hlavici znovu otevřít, musí být vytvořeno programování.


Stavy LED diod

Vezměte prosím na vědomí, že stavové LED diody nesvítí, pokud je pohon v pohybu.

Stavy LED diod Popis
ČERVENÁ s krátkými přestávkami Žádná komunikace s Miniserverem není možná. Zkontrolujte zapojení.
ORANŽOVÁ zapnutá s krátkými přerušeními Tree zařízení bylo detekováno na sběrnici, ale není naučeno v Miniserveru.
ZELENÉ 3x krátké blikání Komunikace je v pořádku, zařízení naučeno.
ČERVENÁ bliká Online, ventil > 90% otevřený.
ORANŽOVÁ bliká Online, ventil otevřený mezi 10% - 90%.
ZELENÁ bliká Online, ventil otevřený na méně než 10%.
ČERVENÁ bliká rychle Došlo k poruše „Ventil je zaseknutý“ nebo „Nebyl rozpoznán ventil“. Zkontrolujte ventilový čep, měl by se pohybovat hladce.

Test zařízení a referenční běh

Pohon lze pro účely testování zcela otevřít nebo zavřít.
Kromě toho lze provést nový referenční chod pohonu.

Chcete-li to provést, klepněte pravým tlačítkem na aktor v periferiích a vyberte možnost:

Test otevření: plně otevřít aktor/ventil
Test zavření: zcela zavřít aktor/ventil
Překalibrovat zařízení: provést referenční běh.


Senzory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Nebyl rozpoznán ventil Nebyl rozpoznán žádný ventil 0/1
Ventil je zaseknutý Hlásí zaseknutý ventil 0/1
Aktory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Hlavice Hlavice. - -
Hlavice Tree %
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Hlavice Tree Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Nebyl rozpoznán ventil Hlavice Tree Digital 0/1
Ventil je zaseknutý Hlavice Tree Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
-
Typ zařízení Typ Tree zařízení -
Vypnout stavové LED Pokud je zaškrtnuto, stavové LED diody na zařízení se při běžném provozu vypnou.
V případě poruchy na ni bude zařízení nadále upozorňovat stavovými LED.
-
Síla Umožňuje nastavit sílu, kterou pohon ventilu působí na ventil.
Pokud se ventil úplně nezavře, je možné zvýšit sílu.

Před zvýšením síly zkontrolujte ručně, zda se ventil volně pohybuje a zda se pevně zavírá.
Zkontrolujte také správné usazení aktuátoru a adaptačního kroužku.
Pokud je toto zajištěno a ventil se přesto zcela neuzavře, je možné sílu zvýšit.

Standardní: Dostatečné pro většinu ventilů.
Zvýšená: Nutné pro větší, speciální nebo obtížně uzavíratelné ventily.
Maximální: Pro zvláštní případy, pokud 'Zvýšená' nestačí.
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Hlavice Tree