Fröling Extension

Fröling Extension umožňuje integraci vybraných zařízení společnosti Fröling.

Integrace je možná od Fröling regulace 3200, verze 5.11.

K tomu musí být na ovladači kotle aktivovány možnosti "Modbus Protocol RTU (1)" a "Use Modbus Protocol 2014".
Toto nastavení je dostupné pod servisním menu regulátoru (kód -7).

Podporovaná čidla:
Hlášení poruch pro ohřev pelet, signalizaci poruchy při ohřevu štěpky
stav čerpadel topného okruhu
spínače dveřního kontaktu
kotle, spaliny, venkovní teplota a provozní hodiny
zbytkový obsah kyslíku
Cílová skutečná teplota průtoku
Teplota akumulační nádoby kotle
Stav naplnění akumulační nádoby
Podporované akční členy:
Uvolnění topného okruhu
Cílová teplota kotle
Cílová výstupní teplota

Datasheet Fröling Extension

Obsah


Zprovoznění

Fröling Extension je navržen pro instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení a Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem.

Na rozhraní připojte (jako na horním obrázku) Fröling regulaci. Součástí Extensionu je vhodný adaptér.

Rozhraní Fröling regulace má koncový zemnící potenciál (GND). Aby výměna dat mezi Extensionem a Frölingem probíhala v pořádku, je nutné propojit GND Extensionu a Fröling regulace.Dále musí být uzemněna celá Loxone instalace - to se provádí přímo na napájecím zdroji (zdrojích).

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování na Link rozhraní.


Nastavení a použití senzorů a aktorů

Po naučení Extensionu jsou ve stromu periférií k dispozici podporované senzory a aktory:

Nejprve nastavte ovládací adresu (standard: 2) a také počet okruhů, bojler a zásobník.

Senzory a aktory jsou standardně vloženy pro jeden topný okruh, bojler a zásobník. Pokud potřebujete více senzorů a aktorů, můžete je jednoduše vytvořit možnost Vytvořit Fröling zařízení, kterým upravte nastavení:

Poté je vše možné použít k programování.

Je tedy možné specifikovat cílové teploty topného okruhu a cílové teploty kotle. Uvolnění topného okruhu zahajuje proces topení. Pokud je řízen pouze jeden topný okruh nebo kotel (tj. hodnota je zapsána v odpovídajícím Modbus registru) musí být odpovídající hodnoty určeny také pro všechny ostatní komponenty. Pokud v tomto případě není uvedena žádná specifikace, jsou mimo provoz.

Výchozí aktory

Po přidání Fröling Extenzionu se automaticky vytvoří 3 aktory pro kotel a nastavenou teplotu průtoku a aktivaci topného okruhu.

Ty automaticky odesílají příkazy do řídicí jednotky Fröling, i když pohony nejsou vloženy na programové stránce. To způsobí, že se řídicí jednotka Fröling přepne do režimu "externí požadavek".

Pokud to není žádoucí, protože z řídicí jednotky Fröling se mají načítat pouze hodnoty, je třeba tyto standardní aktory z periferií odstranit, aby neovlivňovaly řídicí jednotku Fröling.


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Fröling Extension Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
- - -
Přenosová rychlost Baudrate sériové linky Bit/s 0...2147483647 57600
Počet datových bitů Počet datových bitů sériového připojení. Extension podporuje pouze 8 datových bitů. - 8...8 8
Stop bity Počet stop bitů (1-2) na sériové spojení - 1...2 1
Parita Parita pro připojení Modbus.
Stop bity jsou nastaveny automaticky: 2 Stop bity pro paritu None, 1 Stop bit pro ostatní nastavení.
- - -
Timing V automatickém režimu je použito následující nastavení:
Pauza: 5ms pokud je baud rate menší než 7000bps, jinak jsou použity 50ti bitové periody.
Timeout: 1000ms
- - -
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - - -
Adresa pro ovládání Adresa ovládání
Povolené hodnoty: 1-255
Standardně: 2
- 1...255 -
Počet topných okruhů Počet topných okruhů v instalaci
Povolená hodnota 0-18
- 0...18 1
Počet boilerů Počet boilerů v instalaci
Povolené hodnoty 0-8
- 0...8 1
Počet akumulačních nádob Počet akumulačních nádrží v instalaci
Povolená hodnota 0-4
- 0...4 1
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení musí být namontováno na lištu DIN v elektrické rozvodné skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Fröling Extension