Energetický manažer

Použití vlastní vyrobené energie a optimalizace spotřeby.

Úvod

Funkční blok Energetický manažer umožňuje optimální využití vlastní vyrobené energie a efektivně řídit spotřebu.

Blok může ovládat až 12 spotřebičů, které mohou mít nastavenou různou prioritu. Pokud se vyrábí více energie, než se v současné době spotřebovává, pak se spotřebiče automaticky zapnou podle nastavených priorit.

Pokud je k dispozici přebytek energie, Energetický manažer začne připojovat zařízení dle jejich zadaného jmenovitého příkonu a pokusí se zapnout co nejvíce zařízení.

Samozřejmostí je, že se spotřebiče mohou pustit manuálně: Například, když potřebujeme zapnout pračku a mít čisté prádlo ještě v ten samý den. Se spouštěcím vstupem se mohou priority měnit a daný spotřebič se může sepnout okamžitě.

 

Základní funkce

Aby mohl Energeticky manažer dělat svou práci, musí vědět, kolik energie je domem odebíráno z rozvodné sítě. Z toho důvodu je na vstup (AIp) třeba připojit informaci o aktuální odběru domu. Hodnota musí být kladná, pokud dům energii spotřebovává – odebírá z rozvodné sítě, nebo záporná, pokud dům energii vyrábí.

Je li k dispozici přebytečná energie (hodnota na vstupu (Alp) je záporná), Energetický manažer se pokusí tuto energii využít optimálně. Začne připojovat spotřebiče, které jsou připojeny na výstupy (Q1) – (Q12). Samozřejmě nemusíte připojovat rovnou spotřebič, ale můžete na výstupy (Q1) – (Q12) připojit nějakou svou vlastní logiku.

Pokud chcete spustit zařízení manuálně lze to provést prostřednictvím vstupů Tr1Tr12, kdy Tr1 ovládá výstup Q1 atd.

 

 

Dvakrát klikněte na blok Energetický manažer. Otevře se nové okno „Upravit Energetický manažer“.

 

 

 

Název Popis
Doba aktivace (s) Čas potřebný pro aktivaci nebo přípravu spotřebiče (např.: Čas pro vybrání programu u myčky nádobí)
Minimální doba zapnutí
(min)
Doba, po kterou zůstane spotřebič bez přerušení zapnut.

Minimální Doba vypnutí (min)

Po vypnutí spotřebiče musí uběhnout minimálně tento čas, než dojde k dalšímu zapnutí. (například čerpadla)
Min. doba zapnutí/den [min]
Zapínání a vypínání spotřebičů probíhá, dokud je přebytek energie, a dokud nebyl spotřebič během dne zapnut alespoň dobu nastavenou v tomto sloupečku.V případě, že je po celý den přebytek energie velmi nízký nebo žádný, budou spotřebiče zapnuty před půlnocí, aby byla splněna minimální doba zapnutí za jeden den.
Přebytek (kW)
Výkon, který musí být v přebytku aby došlo k aktivaci výstupu
Příkon zařízení
(kW)
Hodnota příkonu zařízení (Na štítku zařízení popřípadě v uživatelském manuálu)

 

 

Funkce

Na vstup Alp musí být přivedena analogová hodnota aktuálního výkonu. V momentě, kdy je víc energie vyrobeno než spotřebováno, je tato hodnota záporná, jinak je kladná.

V případě, že je na vstupu Alp negativní hodnota, energetický manažer použije přebytek optimálně. Spotřebiče s nejmenším příkonem jsou aktivovány automaticky i v případě, že není specifikována perioda zapnutí. Pokud i tak je stále přebytek energie, jsou zapnuty i další spotřebiče. Dokud je k dipozici přebytek energie, energetický manažer se snaží co nejvíce spotřebičů sepnout na minimální dobu zapnutí pro daný den.

Výstupy zůstávají sepnuté alespoň tak dlouho, jak je nastavená „Minimální doba zapnutí“, tuto hodnotu naleznete/zadáte v okně procesů (dvojklik na blok energetického manažeru). Po vypnutí bude výstup neaktivní po „Minimální dobu vypnutí „. Tento cyklus se opakuje tak dlouho, dokud se nedosáhne „Minimální doby zapnutí pro daný den“.

 

Pokud během dne nebyl vygenerován dostatek přebytečné energie, který by pokryl na vstupech „Minimální dobu zapnutí pro daný den“, budou vstupy sepnuty před půlnocí, tak aby se dosáhlo „Minimální doby zapnutí pro daný den“. Pokud je dosaženo hodnoty minimálního času pro daný den, a žádné další výstupy nejsou v pořadí (všechny jsou právě sepnuté, nebo není dostatek volné energie) tyto výstupy zůstanou aktivní.

Pokud chcete zapnout spotřebič okamžitě, stačí vyslat impuls (<1s) na příslušný vstup (Tr1-Tr12) vstup bude spuštěn po „Minimální dobu zapnutí“, i když nebude v tu dobu žádný dostupný přebytek výkonu.

Pokud bude impuls na vstup Tr delší než 1s, změní se mód Energetického manažeru na manuální. Výstup bude sepnutý do doby než dojde k resetu daného vstupu ( logická „0“)

Spotřebiči , který potřebuje čas pro nastavení před spuštěním, nastavte „Dobu aktivace“

Do pole přebytek uveďte kolik energie musí být produkováno, aby došlo k sepnutí daného výstupu. Informaci naleznete na štítku zařízení. Příklad: Pokud máte FV systém s pouze 4 kW výkonem a Tepelné čerpadlo s příkonem 8 kW, nikdy nebude dosaženo podmínky pro sepnutí a čerpadlo nebude spínáno.

Offset volné energie „O“ (kW) je limit do kterého je spotřebovávaná energie považována za volnou. Ve výchozím nastavení je nastavená „0“ což znamená, že bude použita veškerá přivedená energie. Pokud nastavíte „O“ na 3 kW a aktuální spotřeba je 1,5 kW, bude k dispozici stále 1,5 kW. Energetický manažer využije těchto 1,5 kW pro sepnutí další výstupů. Bez použití FV systému nemůže dojít k překročení tohoto limitu.

Příklad s myčkou nádobí:

Myčka musí být napřed naplněna a zvolen příslušný program, proto tuto činnost musí být nastavená „Doba aktivace“, která je aktivovaná impulsem na příslušném vstupu Tr. Po impulsu na vstup Tr můžete myčku naplnit a zvolit program. Pokud je k dispozici přebytek energie, je myčka spuštěna okamžitě po předen definovanou dobu. V případě, že přebytek energie k dispozici není, je výstup neaktivní do doby než bude k dispozici přednastavený přebytek energie.

Na Výstupu AQr je k dispozici analogová hodnota přebytku energie, která může být použita k uložení do bateriového úložiště. Úložiště si samo rozhodne zda je přebytek dostatečný a podle toho se začne nabíjet.

 

Energetický manažer provádí odečítání a změny pouze jednou za minutu, aby se zamezilo cyklickému spínání a vypínání jednotlivých výstupů.

 

 

 

Vstupy

Vstup Popis Vysvětlení Rozsah hodnot Jednotky
AIp Analogový výstup výkonu Hodnota aktuální dostupného výkonu kW
AIb Analogový výstup aktuálního výkonu úložiště energie Výkon, který je aktuálně spotřebováván bateriovým úložištěm kW
AIt Analogový vstup volby priority Nastavení priority (1-12) Simuluje impulz na Tr1-12, standardní priorita „0“ 1-12
Tr1-12 Digitální vstupy Impuls < 1 s spustí příslušný výstup, dlouhý impuls přepne výstup do manuálního režimu 0/1
R Reset Vypne všechny výstupy 0/1

 

Parametry

Název Popis Vysvětlení Rozsah hodnot Jednotky
O Offset volné energie Je spuštěno pouze tolik výstupů jejichž celková spotřeba energie (AIp) nepřesáhne tuto hodnotu kW

Výstupy

Výstup Popis Vysvětlení Rozsah hodnot Jednotky
Q1-Q12 Digitální výstupy Spotřebiče jsou připojeny na tyto výstupy 0/1
AQR Analogový výstup přebytečné energie Hodnota přebytečné energie, může být použita pro nabíjení bateriových systémů kW

 

V momentě, kdy nebudete mít přiřazené fyzické výstupy k digitálním výstupům funkčního bloku (například digitální výstupy miniserveru), nebudou se v Liveview ani v Simulaci spínat.