Elektroměr 1fázový Tree

Loxone Elektroměr pro montáž na DIN lištu nabízí MID certifikované obousměrné měření energie až do 100A. Naměřené hodnoty lze využít pro správu energie, sběr dat o spotřebě a mnoho dalšího.

Datasheet Elektroměr 1fázový Tree

Obsah


Montáž

Měřič je připojen následovně:

Neutrální vodič ze sítě je buď veden přes měřič nebo připojen pouze na vstupu.
Pokud je to nutné, směr zapojení lze změnit a měřič zapojit zdola nahoru.

Po připojení silových vodičů je nutné umístit kryty na svorkovnice hlavního napájení, následně připojit kabely Tree a 24V.

Poznámka: Měřič je napájen ze silových vodičů. Konektor +24V není interně propojen, ale byl ponechán pro možnost zapojení +24V kabelu do série. Pro správnou funkci rozhraní Tree je nutné připojit i GND.


Zprovoznění

Pro uvedení do provozu musí být zařízení napájeno a musí být umožněno připojení k Miniserveru prostřednictvím Tree rozhraní.

Poté postupujte podle postupu párování v Tree rozhraní.


Směr zapojení

Je-li to kvůli rozložení kabeláže nutné, může být měřič zapojen také zdola nahoru.

V tomto případě musí být nastavení směru zapojení ve Loxone Config okamžitě nastaveno na "invertované", aby bylo zajištěno, že energie je přidávána u správných údajů měření a výkon je zobrazen se správným znaménkem.
Samotná měření a jejich vstupy nejsou zaměněny.

Nastavení směru zapojení také mění znaménko výkonu na displeji, ale ne měření a jejich šipky na displeji.


Funkční blok Měřič

Po spárování elektroměru je nutné vybrat Typ měřáku.

Následně lze měřič přetáhnout na stránku programování. Tato akce automaticky vytvoří blok Měřič:

Konektor API přenáší údaje o měření a výkonu v následujících intervalech:
Výkon: Každých 5 sekund, ale pouze při změně hodnoty.
Údaje měření: Každých 60 sekund, ale pouze při změně hodnoty.

Alternativně lze senzory ručně vložit a nastavit jejich interval dotazování. Tyto jsou pak použity na vstupech bloku měřiče místo API konektoru.


Další senzory

Elektroměr poskytuje další měřené hodnoty prostřednictvím analogových senzorů, které je nejprve třeba přidat. Poté se vybere požadovaná měřená hodnota:

Počet dostupných senzorů závisí na typu elektroměru a nakonfigurovaném Způsobu použití.


Displej

Displej střídavě ukazuje následující hodnoty:

Nastavení směru zapojení také mění znaménko výkonu na displeji, ale ne měření a jejich šipky na displeji.


Stav LED

Stavová LED Popis

Vše je v pořádku, zařízení je online.

Připojení k Miniserveru je v pořádku, ale zařízení nebylo spárováno.

Zařízení se nemůže připojit k Miniserveru přes rozhraní Tree.

Zařízení bylo vybráno v Loxone Config a identifikuje se.

Probíhá aktualizace.

Žádný napájecí střídavý proud nebo
normální provoz (pokud je stavová LED vypnutá)

Aktory

Krátký popis Popis
API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Elektroměr Tree Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
-
Typ měřáku Vyberte, jaký typ funkčního bloku měřiče chcete vložit.
Měřič: sledován je pouze jeden směr energie.
Obousměrný měřič : sledovány jsou oba směry energie.
Měřič pro úložiště: pro použití s bateriemi, obousměrný s úrovní nabití.
Wallbox: pro použití s nabíjecími stanicemi pro elektromobily Wallbox.
-
Směr zapojení Nastavuje směr zapojení měřiče. -
Vypnout stavové LED Pokud je zaškrtnuto, stavové LED diody na zařízení se při běžném provozu vypnou.
V případě poruchy na ni bude zařízení nadále upozorňovat stavovými LED.
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení musí být namontováno na lištu DIN v elektrické rozvodné skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Výběr průřezů vodičů a přidružených zařízení pro ochranu proti přetížení je dán národními a mezinárodními normami a pokyny pro instalaci. To vyžaduje výběr průřezu vodiče vhodného pro jmenovitý proud zatížení, stejně jako zohlednění izolačního materiálu kabelu, způsobu instalace a okolní teploty.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Elektroměr 1fázový Tree