Automatické stínění

Funkční blok Automatické stínění slouží k ovládání stínicích zařízení, jako jsou žaluzie, rolety, závěsy nebo markýzy.
Kromě manuálního ovládání lze stínění automatizovat na základě slunečního záření a teploty v místnosti v kombinaci s inteligentním ovladačem místnosti.
Cílem je zabránit přehřívání místnosti v důsledku slunečního záření.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Tg Toggle Přepíná mezi otevřením, zastavením a zavřením.
Pro ovládání jedním tlačítkem.
- 0/1
Po Partial open with push & hold Částečné otevření pomocí stisku tlačítka & podržení - 0/1
Pc Partial close with push & hold Částečné zavření pomocí stisku tlačítka & podržení - 0/1
Co Complete open Pokud je v pohybu, zastaví se. - 0/1
Cc Complete close Pokud je v pohybu, zastaví se. - 0/1
So Slightly open Žaluzie se zcela zavřou a lamely se posunou do vodorovné polohy podle parametru (Rd).
Rolety, závěsy a markýzy se posunou do polohy podle parametru (Rd).
- 0/1
Sps Sun position automatic start Aktivuje automatiku polohy Slunce při zapnutí na začátku doby stínění nebo také impulsem během doby stínění.
Automatika polohy slunce je po zbytek dne deaktivována, pokud je blok ovládán ručně. Impulzem na (Spr) následovaným vzestupnou hranou na (Sps) nebo impulzem na (Spr), když je (Sps) aktivní, se Automatika polohy slunce znovu aktivuje.
- 0/1
DisSp Disable sun position automatic Vypne automatické nastavení polohy Slunce, když je zapnuto. - 0/1
Spr Sun position automatic restart Impuls následovaný vzestupnou hranou na vstupu (Sps) nebo impuls, když je vstup (Sps) aktivní, restartuje automatiku polohy Slunce. - 0/1
Wa Wind alarm Přesune stínění do polohy větrného alarmu nastavené v parametru (Wap) a uzamkne blok. Používá se pro ochranu před bouřkou. Větrný poplach není ruční operace.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
- 0/1
Dwc Door/window contact Úplně otevře stínění a uzamkne blok, když je zapnutý.
Ruční ovládání pomocí aplikace je stále možné.
- 0/1
Off Off Puls zastaví pohyb. Při zapnutí se blok zablokuje.
Dominantní vstup.
V uživatelském rozhraní se používá název připojeného senzoru.
- 0/1
Pos Position of shading Přesunutí stínění na zadanou pozici. % 0...100
Slat Position of slats Přesunutí lamel na zadanou pozici.
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
% 0...100
T5 T5 control Tlačítko 1: Úplné otevření
Tlačítko 4: Úplné zavření
-
DisPc Disable periphery control Deaktivuje vstupy Tg, Po, Pc, Co, Cc, So, T5, když je zapnuto (např. Dětský zámek, úklid)
Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné.
- 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Op Open Otevřít
Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
0/1
Cl Close Zavřít
Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
0/1
Pos Position of shading Poloha stínění (0,0 = otevřené, 1,0 = zavřené) 0...1
Slat Position of slats Poloha lamel (0,0 = vodorovná, 1,0 = svislá)
Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
0...1
Sp Sun position automatic Zapnuto, pokud je vstup (Sps) = 1 a vstup (DisSp) = 0 ...a pokud je zaškrtnuto nastavení "Použít sluneční svit" a svítí slunce,
nebo pokud je v aplikaci zapnuta Automatizace podle polohy slunce.
0/1
Wds Wind, door/window contact state Aktivní, když je vstup (Wa) nebo vstup (Dwc) 1. 0/1
Off Off Aktivní, když je na vstupu (Off) 1. 0/1
AQpp Command output Používá se se specifickými zařízeními.
Příkaz * 1000000 + Poloha žaluzií v % * 1000 + Poloha lamely ve °.
Příkaz 0 = Stop, 1 = Poloha žaluzií + Poloha lamely, 2 = Pouze poloha žaluzií, 3 = Pouze poloha lamely.
Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
0/1
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Type Shading type Typ stínící techniky
0 = Žaluzie/Rafstory
1 = Rolety
2 = Oboustranný závěs
3 = Schlotterer Retrolux
4 = Závěs vlevo
5 = Závěs vpravo
6 = Markýza
- 0...6 0
Wap Wind alarm position 0 = Zcela otevřeno
1 = Zcela uzavřeno
- 0/1 0
Spe Sun position automatic end action 0 = žádná akce
1 = úplné otevření
2 = úplné zavření
3 = nastavení lamel do vodorovné polohy
- 0...3 1
Tlc Time long-click Délka trvání dlouhého kliknutí na vstupech (Po), (Pc) pro úplné otevření/zavření.
Pokud dáváte přednost dvojitému kliknutí, nastavte hodnotu > (Opd) nebo (Cld).
0 = Vždy spustit úplnou jízdu.
s 0...∞ 3
Opd Opening duration Doba otevření s 0...∞ 75
Cld Closing duration Doba uzavření s 0...∞ 70
Mld Motor lock duration Doba trvání blokování motoru mezi změnami směru. s 0...∞ 0,5
Tdc Time double-click Doba trvání dvojkliku na vstupech (Po), (Pc) pro úplné otevření/zavření.
0 = Nepoužívá se
s 0...∞ 0,3
Rd Return duration Žaluzie: Doba návratu, dokud nejsou lamely vyrovnány do vodorovné polohy.
Rolety, závěsy, markýzy: Nastavte polohu pro vstup (So) v rozsahu od otevřeno [0,0] do zavřeno [1,0].
s 0.1...∞ 0,8
Bldo Backlash duration opposite Doba trvání zpětného rázu při pohybu v opačném směru.
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
s 0...∞ 0,15
Bld Backlash duration Doba trvání zpětného rázu při pohybu stejným směrem.
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
s 0...∞ 0
minTd Minimum travel duration Minimální doba jízdy při pulzu na vstupu (Po) nebo (Pc). s 0...∞ 0,4
Dir Compass direction Směr kompasu okna:
0 = sever
90 = východ
180 = jih
270 = západ
-1 = nenastaveno
° -1...360 -1
Dts Direction tolerance start Tolerance směru pro automatickou polohu Slunce při vstupu Slunce do stínící oblasti. ° 0...90 85
Dte Direction tolerance end Tolerance směru pro automatickou polohu Slunce při výstupu Slunce ze stínící oblasti. ° 0...90 85
Sw Slat width Šířka lamel.
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
mm 0...∞ 70
Sd Slat distance Vzdálenost mezi dvěma vodorovnými lamelami.
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
mm 0...∞ 60
Spm Sun position automatic mode 0 = Optimální jas - žádné přímé sluneční světlo, co nejvíce světla.
Automatické stínění zůstává vypnuté při zavřeném stínění. Pokud je vstup (Sps) aktivní, zapnutí impulzu (Spr) znovu spustí automatiku polohy slunce.

1 = Optimální chlazení - blokuje ještě více slunečního záření, ale také vede k nižšímu jasu.
Automatické stínění zůstává vypnuté při zavřeném stínění. Pokud je vstup (Sps) aktivní, zapnutí impulzu (Spr) znovu spustí automatiku polohy slunce.

2 = Optimální jas - žádné přímé sluneční světlo, co nejvíce světla.
Automatický režim je aktivován i při zavřeném stínění.

3 = Optimální chlazení - blokuje ještě více slunečního záření, ale také vede k nižšímu jasu.
Automatický režim je aktivován i při zavřeném stínění.

Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
- 0...3 1
Spi Sun position automatic interval Určuje, jak často se mohou lamely nastavovat při automatické regulaci polohy Slunce.
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
min 1...180 60
Spos Sun position automatic start offset Počáteční posun polohy Slunce automaticky vzhledem k východu Slunce. min -90...90 30
Spoe Sun position automatic end offset Koncový posun polohy Slunce automaticky vzhledem k západu Slunce. min -90...90 -30
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Záznamy o historii Počet záznamů v historii.
0: Historie je vypnutá
Historie sleduje změny od spuštění programu.
0...100 20
Používat sluneční svit Automatická poloha slunce se aktivuje pouze v případě, že je aktivní systémová proměnná Sluneční svit a vstup Sps. - -
Typ stínicího zařízení

Blok a vizualizace se přizpůsobují podle následujících typů:

0: Žaluzie a raffstory

1: Rolety

2: Oboustranné závěsy

3: Schlotterer Retrolux (speciální lamely blokují přímé sluneční záření, takže je není nutné znovu nastavovat)

4: Závěs na jedné straně vlevo

5: Závěs jednostranný pravý

6: Markýza


Příklad programování

Ke vstupu T5 je připojen Loxone Touch, který ovládá funkční blok podle Loxone tlačítkového standardu.
Výstupy (Op) a (Cl) jsou připojeny k výstupům, které ovládají stínicí zařízení.
Parametry (Opd) a (Cld) určují časy chodu.
Parametr (Type) určuje typ stínicího zařízení.

Kromě toho je v parametru (Dir) zadán směr kompasu, aby se zajistilo, že se automatika polohy Slunce aktivuje pouze tehdy, když na okno skutečně svítí Slunce . Na vyžádání si Inteligentní regulace pokojové teploty vyžádá zastínění prostřednictvím výstupu (Shd) na vstupu (Sps) bloku automatického stínění.

Při použití žaluzií musí být pro jejich správné ovládání nastaveny také parametry Rd, Bld, Bldo, Sw, Sd.


Popis funkce

Při doporučeném nastavení se automatická poloha Slunce aktivuje, jakmile ji regulátor místnosti povolí prostřednictvím vstupu (Sps). Pokud je však sluneční poziční automatika aktivována ručně, např. prostřednictvím aplikace, není signál z pokojového regulátoru vyžadován.

Automatická poloha Slunce začíná, když Slunce dosáhne stínící oblasti, a končí, když ji mine.

Během této doby se lamely nastavují podle úhlu dopadu Slunce. Na konci se žaluzie přesunou do polohy zadané parametrem (Spe).

Ruční stínění, nezávislé na poloze Slunce, lze spustit pomocí vstupu (So) nebo v aplikaci pomocí možnosti "Stínit". Lamely se pak nastaví ve vodorovné poloze.

Automatické nastavení polohy Slunce lze deaktivovat pomocí vstupu (DisSp).

Pokud jsou žaluzie během automatického režimu ovládány ručně (např. pomocí aplikace), je pro daný den deaktivována automatika polohy Slunce. Pro opětovnou aktivaci automatiky je nutný impuls na vstupu (Spr) nebo aktivace pomocí aplikace.

Při aktivaci automatické polohy proti Slunci se žaluzie nemusí nastavit okamžitě. Stínění se spustí až na základě polohy Slunce a souvisejících parametrů.

Výstup (Sp) indikuje, zda je aktivní automatická poloha Slunce.

Pro ovládání více žaluzií současně se používá příslušný centrální funkční blok.

Pokud jsou použita standardní tlačítka nebo je naprogramována další logika, mohou být vyžadovány další vstupy, výstupy a parametry.


Směrové parametry

Dir: Směr stínicího zařízení podle kompasu vzhledem k zeměpisnému severu. (0 = sever, 90 = východ, 180 = jih, 270 = západ)

Dts: Směrová tolerance, ve které Slunce vstupuje do stínicího zařízení. Směrová tolerance se vztahuje ke kolmému úhlu stínicího zařízení. Uvažujme například výstupky budovy. Pokud se to vašeho stínicího zařízení netýká, můžete tuto hodnotu ponechat na výchozí hodnotě 85º.

Dte: Směrová tolerance, kdy Slunce opouští stínicí zařízení. Směrová tolerance se vztahuje ke kolmému úhlu stínicího zařízení. Uvažujme například výstupky budovy. Pokud se to vašeho stínicího zařízení netýká, můžete tuto hodnotu ponechat na výchozí hodnotě 85º.


Počáteční / koncové posuny

S parametrem (Spos) se automatické nastavení polohy Slunce zpozdí o tento počet minut po východu Slunce.
To je důležité pro okna, která nemusí mít Slunce bezprostředně po východu Slunce.

S parametrem (Spoe) se automatická poloha Slunce posune o tento počet minut před západem Slunce.
To je důležité pro okna, která mohou být před západem Slunce ovlivněna Sluncem.

Existují dvě možnosti použití těchto dvou parametrů:

Po východu a před západem Slunce je Slunce často zakryto jinými budovami, stavbami nebo stromy. V tomto případě lze čas začátku nebo konce automatického nastavení polohy Slunce přizpůsobit těmto podmínkám.

Další možností je posunout časy tak, aby byl východ nebo západ Slunce vidět při otevřeném stínění.


Doba trvání zpětného rázu

Parametr (Bld) se při seřizování lamel přičítá k požadovanému procentu (Rd), pokud byl předchozí chod ve stejném směru. Parametr ovlivňuje pouze nastavení lamel, protože změna směru je nutná vždy, když je aktivována automatika polohy Slunce. Pokud je poloha lamel při spuštění automatiky polohy Slunce správná, ale v průběhu dne se stává nepřesnou, je třeba tento parametr upravit.

Parametr (Bldo) se při seřizování lamel přičítá k požadovanému procentu (Rd), pokud byl předchozí chod v opačném směru. Pokud je poloha lamel nesprávná již na začátku automatického nastavení polohy Slunce, je součet (Rd + Bldo) buď příliš vysoký (Slunce svítí mezi lamely), nebo příliš nízký (žaluzie je příliš zavřená)

U oken orientovaných na východ dochází pouze k jedné změně směru, protože lamely se v průběhu dne stále více rozevírají; u oken orientovaných na západ se směr žaluzie mění při prvním seřízení.


Nastavení lamel

Když je aktivní automatické nastavení polohy Slunce, lamely žaluzie se nastavují podle polohy Slunce.
Lamely jsou nakloněny do takového úhlu, aby mezi ně nepronikalo přímé sluneční světlo.

Obecně se nastavení provádí v intervalech nastavených parametrem (Spi), ale pouze v krocích po 15°, a to pouze v případě potřeby.
Pokud je například dráha Slunce pod relativně konstantním úhlem, jeho výška se téměř nemění. Z tohoto důvodu se úprava nemusí nutně provádět v každém intervalu.

Při východu Slunce se v každém intervalu vypočítá požadovaná hodnota a v případě potřeby se nastaví lamely.
Při západu Slunce se v každém intervalu vypočítá požadovaná hodnota pro následující interval a v případě potřeby se nastaví lamely.


Chování při kompletních jízdách, koncových polohách a remanenci

Při úplném otevření žaluzií (pomocí Co, centrálního funkčního bloku nebo aplikace) jsou žaluzie vždy aktivovány po celou dobu UP, bez ohledu na aktuální polohu. Tím je zajištěno, že se žaluzie přesunou do definované koncové polohy. To je ekvivalentní referenčnímu chodu.

V případě úplného stažení je však z bezpečnostních důvodů jízda pouze tak dlouhá, jak je to nutné podle vypočítané zbývající doby řízení.

Informace o aktuální poloze stínění jsou ukládány do vyrovnávací paměti prostřednictvím remanence bloků na Miniserveru.

Pokud je nyní stínění např. posunuto nahoru a krátce nato dojde k výpadku napájení, již nelze novou pozici uložit na Miniserver. Po obnovení napájení má stínění v systému stále starý stav, přestože byla jízda spuštěn před výpadkem.

Pokud pak zahájíte cestu dolů, není provedena nebo není provedena dostatečně daleko, protože je stále uložena stará poloha. Zobrazení v aplikaci již také neodpovídá skutečné poloze.

V takových a podobných případech je třeba nejprve provést úplně otevřený pohyb, pak bude stínění opět fungovat podle očekávání.


Funkce pro nastavení koncových limitů

Od Loxone Configu verze 12.1 mají specialisté na stínící techniku k dispozici funkci ve vizualizaci bloku pro nastavení koncových poloh stínění.
Tato funkce je srovnatelná s komerčně dostupnými nastavovacími kabely a vyžaduje přesnou znalost a dodržování návodu k obsluze příslušného motoru.

V otevřené vizualizaci bloku lze funkci vyvolat v nabídce. Pro uživatele s plným přístupem je funkce přístupná po zadání hesla:


Povolit automatiku polohy Slunce přes uživatelské rozhraní

Automatika polohy slunce může být spuštěna ručně prostřednictvím uživatelského rozhraní, čímž se žaluzie spustí, když je u okna slunce. Nezohledňuje se přitom, zda svítí slunce, nebo je zataženo.


Časový diagram


Historie

V uživatelském rozhraní lze zobrazit historii funkčního bloku.
Může být zobrazeno maximálně 100 záznamů.
Při restartu nebo uložení do Miniserveru se historie vymaže.