Air hlavice

Loxone Hlavice Air je motorizovaná bezdrátová hlavice pro ovládání ventilů v topných a klimatizačních systémech. Prostřednictvím běžných adaptérových prstenců lze použít na mnoha ventilech, které se obvykle používají v podlahovém vytápění a radiátorech.

Datasheet Hlavice Air

Obsah


Montáž

Ve stavu doručení je ventil zcela otevřený. Po spárování provede Hlavice Air kalibrační jízdu, proto musí být před prvním spuštěním nainstalována. Před montáží se ujistěte, že je čep ventilu pohyblivý a není zrezivělý.

Poté nasaďte aktor na kroužkový adaptér. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Ujistěte se, že je pohon správně nasazen na ventilu. Používejte pouze adaptéry vhodné pro daný ventil.

Poté vložte baterie nebo připojte externí napájení 24V DC.

Pokud mají být aktory zapojeny napevno, doporučujeme použít Loxone Tree kabel.
Připojte kabel tak daleko, jak je potřeba, a k připojení napájení použijte tenký oranžovo-bílý pár vodičů.

Doporučujeme krátkou servisní smyčku mezi jednotlivými pohony a zajištění kabelu v blízkosti prvního pohonu pro odlehčení tahu.

Vodiče se zatlačí do svorek aktorů pomocí krytu svorek nebo nástroje IDC (100226) dodávaného s Miniserverem nebo Tree Extensionem.

Zajistěte, aby na hlavici nemohla odkapávat voda.
Přestože může být hlavice namontována v jakékoli poloze, doporučujeme hlavici nainstalovat nad ventil, aby v případě netěsného ventilu nebo kondenzace na hlavici nekapala voda.
Pokud je k jednomu napájecímu vedení s tenkým průřezem drátu připojeno více aktorů, může dojít k výraznému poklesu napětí. V takovém případě je vhodné použít větší průřez vodiče pro napájecí vedení 24V napájecího zdroje a změnit na menší průřez pro připojení pouze krátce před aktory.

Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po navázání napájení. To je indikováno blikáním stavové LED červené/zelené/oranžové.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Pokud chcete vyvolat učící režim manuálně, stiskněte učící tlačítko ihned po připojení na napájení alespoň po dobu 5 sekund.

Referenční běh začíná po zaučení. Hlavice určuje zdvih ventilu a uloží polohy 0% a 100%.

Hlavice se poté standardně přesune do polohy 0% (ventil zavřený). Aby bylo možné Hlavici znovu otevřít, musí být vytvořeno programování.

Dostupné funkce se liší podle toho, zda je zařízení napájeno bateriemi nebo je připojeno k externímu zdroji napájení. Toto je určeno během párování. Zařízení proto musí být spárováno při použitém stejném způsobu napájení, při kterém bude provozováno později.
Pokud se způsob napájení později změní, musí být zařízení z programování odstraněno a znovu spárováno.


Stavy LED diod

Stavy LED diod Popis
Střídavě červená-zelená-oranžová (frekvence 1Hz) Zařízení je v režimu učení.
3krát zelená, pak LED trvale zhasne Zařízení bylo úspěšně naučeno.
Bliká oranžová (frekvence 1Hz) Air Zařízení je offline.
Rychlé červeno-zelené blikání Identifikace (pokud je napájena 24V).

Test zařízení a referenční běh

Pohon lze pro účely testování zcela otevřít nebo zavřít.
Kromě toho lze provést nový referenční chod pohonu.

Chcete-li to provést a je-li provozován na baterie, je nutné jej probudit.

Poté klikněte pravým tlačítkem na aktor v periferiích a vyberte možnost:

Test otevření: plně otevřít aktor/ventil
Test zavření: zcela zavřít aktor/ventil
Překalibrovat zařízení: provést referenční běh.


Výměna baterie

Při výměně baterií otevřete kryt na zadní straně Hlavice Air a vyjměte dvě baterie AA. Po vložení nových baterií se zařízení restartuje a stavová LED blikne třikrát zeleně.

Pohon se poté úplně otevře a zůstane v této poloze po dobu 60 sekund. To usnadňuje zaklapnutí pohonu na ventil. Pohon se poté přesune zpět do polohy stanovené logikou.


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Teplota Poskytuje naměřenou hodnotu vestavěného teplotního senzoru ° -20...35
Vstup 1 Digitální vstup pro použití tlačítka (učící tlačítko) - 0/1
Aktory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Hlavice Air Analogový výstup pro ovládání hlavice
Hlavice se nepohybuje ihned, ale čeká na nastavený interval 5-20 minut.
0...10
Air hlavice
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Air hlavice Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Battery level Uvádí aktuální úroveň nabití baterie. % 0...100
Battery low Indikuje vybitou baterii, je třeba ji vyměnit. - 0/1
Nebyl rozpoznán ventil Nebyl rozpoznán žádný ventil - 0/1
Ventil je zaseknutý Hlásí zaseknutý ventil - 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - - -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení - - -
Typ zařízení Typ Air zařízení - - -
Interval dotazování Interval pro aktualizaci polohy ventilu a teploty.
Pohon se pohybuje pouze v nastaveném intervalu.
min 5...20 -
Bezpečnostní pokyny

Při externím napájení musí instalaci provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s příslušnými předpisy.

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Hlavice Air