1-Wire Extension

1-wire Extension umožňuje připojení 1-Wire senzorů pro měření teploty nebo řešit přístupový systém přes iButtony a jejich čtečky.

Datasheet 1-Wire Extension

Obsah


Zprovoznění

1-Wire Extension je navržen pro instalaci ve vhodném rozvaděči na DIN lištu.

Připojte napájení a Link rozhraní k Miniserveru.

1-Wire senzory jsou připojeny k 1-Wire rozhraní. Vezměte prosím na vědomí podrobné informace na Připojení senzorů.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování na Link rozhraní.


Připojení 1-Wire senzorů

Na 1-wire sběrnici doporučujeme připojit maximálně 20 čidel, nebo jednu iButton čtečku.
Je možné připojit až 32 senzorů, ale požadavky na kabeláž se zvyšují a možná délka kabelu a dosažitelný cyklus dotazování se snižují.
Pro zapojení signálních vedení DQ a GND použijte kroucený pár stíněných kabelů CAT5/6/7. Vedení VDD lze vést dalším vodičem kabelu CAT.
Stínění kabelu nesmí být připojeno ani použito a ve stejném kabelu by neměly být přenášeny žádné další datové signály.

Dosažitelná délka 1-Wire sběrnice závisí na topologii zapojení. S lineární topologií a topologií sběrnice s krátkými větvemi do 300 m, s topologií sběrnice s dlouhými větvemi a hvězdicovou topologií až do 100 m. Pokud jsou senzory připojeny parazitně, je celková délka také omezena na 100 m.

Mnoho 1-Wire senzorů podporuje parazitní napájení.V případě, že je vstup senzoru VDD připojen k GND, je senzor napájen datovou linkou DQ. Tím se ušetří jedna linka na úkor dosažitelné délky 1-Wire sběrnice. Dále je v tomto případě rozsah měření teplotních senzorů omezen na max. + 85 ° C.


Naučení 1-Wire senzorů

Chcete-li učit senzory, nejprve klikněte na 1-Wire Extension v Loxone Configu a poté na 1-wire vyhledávání.

Ve výsledku vyhledávání (v dolní části okna) se zobrazí všechna nalezená čidla:

Označte senzor, vyplňte jeho název (označení) a klikněte na tlačítko Vytvořit zařízení.

K tomu, jak identifikovat senzor, se nabízí více možností. 1-Wire senzory v pouzdře, které jsou k dostání v Loxone eshopu, mají na sobě štítek se sériový číslem - to můžete porovnat ve vyhledávání a jednoduše přiřadit. Další možností je připojovat jedno čidlo po druhém a učit je. Jedna z posledních možností pak spočívá v tom, že všechna vyhledaná čidla naučíte a pak u nich budete vyvolát změnu teploty (např. je ohřívat) a při viditelné změně teploty jim budete dávat správné názvy.

Chcete-li změny použít, uložte program v Miniserveru.

Poté jsou přidané senzory k dispozici v Loxone Configu.


Interval dotazování

Pro každý senzor je možné nastavit interval dotazování. Pro většinu použití postačí výchozí hodnota 60s. V závislosti na počtu senzorů však nelze pro každý senzor dosáhnout libovolného intervalu dotazování.

U aplikací, kde se očekává velká setrvačnost teploty (např. regulace vytápění) je možné interval dotazování nastavit na vyšší hodnotu (např. 300s). Opačně u regulací, kde je nutné rychlé reakce (např. řízení směšovacího ventilu) může být dotazovací cyklus snížen na např. 5s.

Interval dotazování proto nastavte vždy tak krátký, jak je to nutné. Kratších intervalů dotazování lze dosáhnout s nižším počtem senzorů.


Přístupový systém iButton

Řešení přístupu lze implementovat pomocí iButtonů. K 1-Wire Extensionu musí být připojena čtečka iButton. Pro každý přístupový bod (vchod, dveře, brána) je vyžadován 1-Wire Extension a 1-Wire čtečka. Samotné iButtony jsou 1-wire senzory s jedinečným sériovým číslem. Libovolný počet těchto iButtonů lze naučit a přiřadit různým uživatelům. Tlačítko iButton slouží jako klíč.

Čtečka iButton je připojena k 1-Wire Extensionu pomocí GND a DQ, ale obsahuje také červenou a zelenou LED, kterou lze samostatně ovládat. Pokud jste si zakoupili iButton čtečku od společnosti Loxone, má od roku 2015 nainstalované sériové odpory, takže LED diody lze provozovat přímo s 24 VDC. iButton čtečku připojte podle následujícího schéma:

Pro naučení iButtonů v Loxone Configu nejprve klikněte na 1-Wire Extension a poté aktivujte1-Wire Monitor.

Poté několikrát krátce podržte požadovaný iButton na čtečce tak, aby se zobrazilo na 1-Wire monitoru na spodním okraji okna Loxone Config:

Nyní označte požadovaný iButton, vyberte uživatele z výběrového pole napravo a klikněte na Přiřadit uživateli. Můžete také použít Vytvořit zařízení čímž bude vytvořen digitální vstup.

Chcete-li změny použít, uložte program v Miniserveru.

Několik iButton čteček na 1-wire Extensionu

Pokud je k 1-wire Extensionu připojeno několik čteček iButton, není možné, aby 1-wire Extension zjistil, na které čtečce byl iButton podržen. V takovém případě je pro identifikaci použité čtečky iButton k otevření správných dveří nutný další kontakt pro každou čtečku iButton. Proto obecně doporučujeme 1-wire Extension na každou čtečku iButton.


Poradce při potížích

Pokud dojde k tomu, že nějaký senzor nemůžete najít nebo vrací neplatné hodnoty, je v drtivé většině chyba v kabeláži.
K tomu, aby bylo možné chybu identifikovat, je nutná perfektní znalost kabeláže v místě instalace.
Podívejte se např. ve statustu zařízení jestli pokud byly nějaké senzory v místnosti nalezeny anebo jestli se v místnosti nachází kabeláž senzorů.
Napájení 1-Wire sběrnice je možné ověřit na různých místech svorek. Mezi svorkami VDD a GND je vždy 5V DC. Mezi svorkami DQ a GND probíhá signální komunikace a je zde možné naměřit napětí mezi 1-5V DC - dle objemu komunikace. Tato napětí musíte naměřit na každém senzoru.
Tímto způsobem můžete odhalit problematická místa, zkraty, chyby na nedocvaknutých svorkách a spojích, chyby v kabeláži, atp.

Na iButtonu se na vnitřní kontaktní ploše nachází (DQ) a na vnějším kroužku (GND). I zde je možné naměřit napětí.

Frekvenční měniče mohou za nepříznivých podmínek rušit 1-wire komunikaci. Pokud k tomu dojde, instalujte frekvenční měniče a kabeláž odděleně od 1-wire zařízení.


Podporované senzory

1-1-Wire teplotní čip v pouzdře lze univerzálně použít pro vytápění/ventilaci/klimatizaci.
Obvykle se vkládá do ponorných pouzder nebo se připojuje k potrubí jako kontaktní snímač.

Sada 1-Wire teplotních senzorů obsahuje kompaktní snímače, které lze umístit např. do zapuštěné krabice za vypínačem nebo do jiného pouzdra.
U skryté instalace dochází k setrvačnosti při zaznamenávání teploty, která je obvykle přijatelná v aplikacích, jako je regulace pokojové teploty.
Je důležité utěsnit instalační trubky k zapuštěné krabici, aby nedošlo k ovlivnění naměřené hodnoty průvanem.

Typ senzoru (Family Code) Popis
DS1822 (22) Teplotní senzor
DS18B20 (28) Teplotní senzor
DS18S20 (10) Teplotní senzor
DS1963S (18) iButton
DS1990 (01) iButton
DS2438 (26) Smart Battery Monitor

Všechny 1-wire Extensiony od data výroby 2015 pravidelně resetují napájení 1-wire sběrnice, aby se zabránilo zamrznutí naměřených hodnot. Tato krátká přerušení napájení mohou způsobit problémy se senzory obsahujícími mikrokontroléry. Takové senzory by měly být napájeny samostatným 5V napájecím zdrojem.


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status 1-Wire Extension Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
-
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení musí být namontováno na lištu DIN v elektrické rozvodné skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet 1-Wire Extension

Datasheet 1-Wire senzor v pouzdře