Stacja meteorologiczna Air

Stacja pogodowa Air służy do przechwytywania danych istotnych dla automatyki budynku, takich jak prędkość wiatru, jasność, deszcz i temperatura. Poprzez połączenie jej z $$LINK::https://www.loxone.com/plpl/kb/weather-service/@Loxone Weather Service$$, zintegrowane są dodatkowe dane pogodowe i prognozy. Stacja być zasilana zarówno z baterii AA jak i z zewnętrznego zasilacza.

Grzałka czujnika deszczu jest stale aktywna i zapobiega wykrywaniu deszczu z powodu kondensacji. Służy również do osuszania czujnika po deszczu. Przy zasilaniu bateryjnym grzałka nie jest aktywna z powodu zużycia energii. Czujnik deszczu może wtedy reagować na kondensację.

Arkusz danych Stacja pogodowa Air

Spis treści


Montaż

Zamontuj stację pogodową w miejscu, w którym wiatr, deszcz i jasność będą łatwo wykrywalne.

Urządzenie jest montowane jak pokazano na maszcie z dołączonymi akcesoriami lub bezpośrednio na ścianie. Zadbaj o dokładne wyrównanie w poziomie.

Należy wziąć pod uwagę turbulencje powietrza spowodowane przez budynki lub obiekty, ponieważ może to sfałszować pomiar w zależności od kierunku wiatru. Dobra lokalizacja to około 1,5 m nad dachem. W przypadku dachów płaskich zalecane jest ustawienie stacji na środku dachu.

Pomiar temperatury powietrza i jasności z tego samego miejsca nie zawsze będzie przynosić wiarygodne pomiary ze względu na bezpośrednie nasłonecznienie i nagrzewanie stacji pogodowej. Miejsce instalacji należy zatem wybrać zgodnie z zastosowaniem stacji.

Stacja pogodowa nie nadaje się do instalacji w pobliżu wybrzeża, ponieważ słone powietrze może powodować korozję czujnika deszczu

Gdy nie używasz baterii, podłącz zasilanie (pomarańczowo-biały).


Uruchomienie

Tryb uczenia się jest aktywny po podłączeniu zasilacza. Wskazuje na to dioda LED stanu na przemian z czerwoną / zieloną / pomarańczową.

Następnie należy wykonać procedurę parowania

Jeśli chcesz ręcznie włączyć tryb uczenia się, naciśnij przycisk uczenia się natychmiast po podłączeniu zasilania na min. 5 sekund. Przycisk nauki znajduje się pod pokrywą, patrz obrazek powyżej.

Dostępne funkcje różnią się w zależności od tego, czy urządzenie jest zasilane bateryjnie, czy podłączone do zewnętrznego źródła zasilania. Jest to ustalane podczas parowania. Dlatego urządzenie musi być sparowane w tej samej metodzie zasilania, w której ma być eksploatowane później.
Jeśli metoda zasilania zostanie później zmieniona, urządzenie należy usunąć z programu i ponownie sparować.


Prędkość ostrzegawcza

Przy zasilaniu 24 V prędkość ostrzegawczą ustawia się w polu „Prędkość ostrzegawcza” we właściwościach. W przypadku zasilania bateryjnego ustawienie odbywa się za pomocą potencjometru na stacji pogodowej zgodnie z poniższą tabelą:

Ustawienie potencjometru Wartość progowa w km/h / mph
1 (zatrzymanie z lewej strony) 20 / 12.4
2 25 / 15.5
3 30 / 18.6
4 40 / 24.9
5 (zatrzymanie z prawej strony) 65 / 40.4

Czujniki

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Jasność Podaje zmierzoną wartość aktualnej jasności lx 0...188000
Prędkość wiatru Z zasilaniem 24 V: zapewnia maksymalną prędkość wiatru, mierzoną w ciągu ostatnich pięciu sekund. Jest wysyłane tylko wtedy, gdy wartość zmieniła się o co najmniej 1 km / h. Z zasilaniem bateryjnym: Zapewnia maksymalną prędkość wiatru w ciągu ostatnich 1,2 sekundy w ustawionym cyklu nadawania. Aby zapewnić ochronę przed burzą, wejście „Ostrzeżenie przed wiatrem” musi być używane przy zasilaniu bateryjnym. km/h 9...145
Temperatura Podaje zmierzoną wartość wbudowanego czujnika temperatury ° -40...125
Deszcz Wejście jest aktywne po wykryciu deszczu - 0/1
Dopuszczalna prędkość wiatru Wejście jest aktywne po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości wiatru - 0/1
Nasłonecznienie Wejście jest aktywne gdy wykryte zostanie nasłonecznienie. Nasłonecznienie jest określane na podstawie zmierzonej jasności, wysokości słońca oraz ustawienia progu nasłonecznienia. - 0/1
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Stacja meteorologiczna Air Cyfrowy 0/1
Battery level Podaje aktualny poziom naładowania baterii. % 0...100
Battery low Wskazuje niski poziom baterii, bateria wymaga wymiany. - 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. - - -
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Air - - -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air - - -
Cykl wysyłania przy zasilaniu bateryjnym Zarządzenie energią przy pracy na baterie: Czym dłuższy interwał dla transmitowania wartości analogowych, tym dłuższa wytrzymałość baterii. Dla urządzeń zasilanych 24 V transmisja danych odbywa się wg potrzeb. Wejścia cyfrowe są aktualizowane natychmiast także w wypadku zasilania na baterie. min 15...60 -
Prędkość ostrzegawcza [km/h] Prędkość wiatru, przy której dochodzi do aktywacji ostrzeżenia przed wiatrem. UWAGA: Ustawienie to obowiązuje tylko w przypadku, gdy urządzenie zasilane jest przez 24 V. W wypadku urządzeń, które są zasilane z baterii, obowiązuje ustawienie potencjometra na stacji meteorologicznej. - 0...150 35
Próg światła słonecznego Jeśli wartość jasności przekroczy próg obliczony na podstawie kąta słońca, wejście światła słonecznego zostanie aktywowane. - - -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Stacja pogodowa Air