Impressum

Od zwykłego sterowania żaluzjami i ogrzewaniem po inteligentną kontrolę poszczególnych pomieszczeń. System automatyzacji budynków Loxone oparty na Miniserverze obejmuje wszystkie aspekty inteligentnego sterowania. Odkryj z nami wszystkie możliwości systemu!

Impressum

Podmiot odpowiedzialny za treść:

Firma: Loxone Electronics GmbH
Siedziba firmy: Kollerschlag
Adres: Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Telefon: AT: +43 7287 7070 0
DE: +49 8592 6148899
Faks: +43 7287 7070 999
E-Mail: [email protected]
Numer rejestru handlowego: FN 326074 x
NIP-UE: ATU64900138
Sąd Rejestrowy: Landesgericht Linz
Urząd właściwy wg ECG: Bezirkshauptmannschaft Rohrbach
Członkostwo w Izbie Gospodarczej: Członek Wirtschaftskammer Oberösterreich, LG Maschinen- und Technologiehandel i LI Mechatroniker
Uprawnienie do handlu komputerami i systemami komputerowymi oraz mechatroników systemów elektronicznych, biurowych i elektronicznego przetwarzania danych (rzemiosło); nadane w Austrii
Mające zastosowanie przepisy prawne Ustawa o prowadzeniu działalności gospodarczej dostępna pod https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517

Niektóre zdjęcia pochodzą z iStockphoto.com
Rozwiązanie dla marketingu prowadzonego drogą mailową : mailworx firmy eworx
CMS / system redakcyjny: WordPress
KNX® und ETS® są zastrzeżonymi znakami towarowymi KNX Association cvba, Belgien.
Wszystkie nazwy marek, nazwy produktów i logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

 

Płatność i wysyłka

Tutaj znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące płatności, wysyłki i zwrotu.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść oferty internetowej
Autor nie odpowiada za aktualność, prawidłowość, kompletność i jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne, które powstały na skutek wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych informacji wzgl. wykorzystania błędnych i niekompletnych informacji, są co do zasady wykluczone, jeśli autorowi nie można przypisać winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania lub czasowego lub ostatecznego zaprzestania publikacji części stron lub całej oferty bez specjalnej zapowiedzi.

2. Odniesienia i linki
Bezpośrednie lub pośrednie odnośniki do zewnętrznych stron internetowych („hiperlinki”), które znajdują się poza zakresem wpływu autora, są objęte odpowiedzialnością autora wyłącznie w przypadku, gdy autor wiedział o treściach i dysponował środkami technicznymi oraz miał możliwość, żeby zapobiec wykorzystaniu niezgodnych z prawem treści.
Niniejszym autor wyraźnie oświadcza, że w chwili umieszczenia linków nie miał wiedzy o nielegalnych treściach na linkowanych stronach. Autor nie ma wpływu na aktualną i przyszłą postać, treści lub prawo autorskie do linkowanych/powiązanych stron. Dlatego wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści na linkowanych/powiązanych stronach, które zostały zmienione po umieszczeniu linków. Niniejsze stwierdzenie dotyczy wszystkich linków i odniesień zamieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, a także wpisów osób trzecich w/na stworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, wykazach linków, listach mailingowych i wszystkich innych formach baz danych, w których treść mogą ingerować osoby trzecie. Za treści nielegalne, błędne lub niekompletne, a w szczególności za szkody powstałe na skutek wykorzystania lub niewykorzystania informacji udostępnionych w taki sposób odpowiada sam oferent strony, której dotyczy odsyłacz, a nie podmiot, który poprzez linki tylko odsyła do danej publikacji.

3. Prawo autorskie i prawo używania znaków zastrzeżonych
Autor dokłada starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich do wykorzystywanych zdjęć, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać samodzielnie wykonane zdjęcia, grafiki, dokumenty dźwiękowe i teksty lub sięgać po nieobjęte licencją grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty.
Wszystkie znaki marek i towarów wymienione w ofercie internetowej i ewent. chronione przez osoby trzecie są bez ograniczeń objęte postanowieniami aktualnie obowiązującego prawa używania znaków zastrzeżonych i prawami posiadania aktualnie wpisanych właścicieli. Na podstawie wyłącznie samej nazwy nie można założyć, że znaki marek nie są chronione przez prawa osób trzecich!
Prawo własności autorskiej do opublikowanych, wykonanych samodzielnie przez autora obiektów przysługuje wyłącznie autorowi stron. Rozpowszechnianie lub wykorzystanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez wyraźnej zgody autora jest niedozwolone.

4. Ochrona danych
Jeśli w zakresie oferty internetowej istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub handlowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), użytkownik podaje takie dane wyłącznie dobrowolnie. Zezwala się na wykorzystywanie i zapłatę za wszystkie oferowane usługi także bez podania takich danych wzgl. podając dane anonimowe lub pseudonim, jeśli umożliwiają to warunki techniczne i jest to racjonalne. Wykorzystywanie przez osoby trzecie danych kontaktowych opublikowanych w ramach impressum lub porównywalnych zbiorów informacji, takich jak adres pocztowy, numery telefonu i faksu oraz adresy e-mailowe, do przesyłania informacji, które nie są wyraźnie wymagane, nie jest dozwolone. W razie naruszenia tego zakazu zastrzega się prawo do podejmowania kroków prawnych wobec nadawców tak zwanego spamu. Więcej informacji jest zawartych w naszej Polityce prywatności.

5. Skuteczność prawna wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, która zawiera przekierowanie do tej strony. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne z obowiązującym stanem prawnym w całości lub w części lub stan prawny uległ zmianie, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostają nienaruszone.

 

Rozwiązywanie sporów drogą elektroniczną

Na stronie https://ec.europa.eu/odr Komisja Europejska udostępniła platformę do rozwiązywania sporów drogą elektroniczną. W Państwa sprawach mogą się Państwo oczywiście kontaktować z nami także bezpośrednio na adres [email protected].

 

Disclaimer

1. Content 
The author reserves the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect,will therefore be rejected.
All offers are not-binding and without obligation. Parts of the pages or the complete publication including all offers and information might be extended, changed or partly or completely deleted by the author without separate announcement.

2. Referrals and links 
The author is not responsible for any contents linked or referred to from his pages – unless he has full knowledge of illegal contents and would be able to prevent the visitors of his site fromviewing those pages. If any damage occurs by the use of information presented there, only the author of the respective pages might be liable, not the one who has linked to these pages. Furthermore the author is not liable for any postings or messages published by users of discussion boards, guestbooks or mailinglists provided on his page.

3. Copyright 
The author intended not to use any copyrighted material for the publication or, if not possible, to indicate the copyright of the respective object.
The copyright for any material created by the author is reserved. Any duplication or use of objects such as images, diagrams, sounds or texts in other electronic or printed publications is not permitted without the author’s agreement.

4. Privacy policy 
If the opportunity for the input of personal or business data (email addresses, name, addresses) is given, the input of these data takes place voluntarily. The use and payment of all offered services are permitted – if and so far technically possible and reasonable – without specification of any personal data or under specification of anonymized data or an alias. The use of published postal addresses, telephone or fax numbers and email addresses for marketing purposes is prohibited, offenders sending unwanted spam messages will be punished.

5. Legal validity of this disclaimer 
This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you were referred from. If sections or individual terms of this statement are not legal or correct, the content or validity of the other parts remain uninfluenced by this fact.