RS485 Extension

RS485 Extension umożliwia integrację urządzeń z interfejsem RS485.

Loxone Config zapewnia szablony dla różnych urządzeń do integracji.

Dokumentacja RS485 Extension

Spis treści


Uruchomienie

Rozszerzenie RS485 jest zainstalowane w odpowiedniej rozdzielnicy na szynie montażowej.

Podłącz zasilanie do Miniservera i linii RS485.

Jeśli na interfejsie kontrolowanych urządzeń znajduje się zacisk GND, należy również podłączyć GND. Urządzenia RS485 są podłączone przewodowo, ostatnie urządzenie RS485 musi być zakończone rezystorem końcowym 120 omów.
Okablowanie preferowana jest para drutów kabla Cat 5/6/7, alternatywnie stosowany jest inny kabel skrętkowy.

Maksymalna długość magistrali RS485 zależy od szybkości transmisji. Im dłuższy kabel, tym niższa może być szybkość transmisji.

Po włączeniu zasilania , dioda LED statusu rozszerzenia miga po krótkim czasie na pomarańczowo, jeśli połączenie z Miniserverem jest prawidłowe.

Następnie wykonaj procedurę parowania


Wstaw urządzenia i szablony

Najpierw kliknij rozszerzenie RS485, a następnie wybierz urządzenie z szablonów, odpowiednie ustawienia zostaną automatycznie przyjęte:

Obsługiwane czujniki i aktuatory wybranego urządzenia są następnie dostępne do programowania.

Aby uzyskać więcej informacji i zintegrować urządzenia bez szablonu, odwiedź:
Komunikacja z RS232/485


Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Status online RS485 Extension Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla Extensions: wybór 'Auto' jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
- - -
Protokół szeregowy Wybór protokołu do przekodowania danych oraz, jeśli dostępne, automatyczne odpytywanie urządzenia. - - -
Cykl odpytywania Cykl odpytywania dla wybranego protokołu
0 - brak automatycznego odpytywania
Jeśli nie jest wybrany protokół, wartość ta jest ignorowana.
s 0...3600 -1
Dane protokołu Dane protokołu w zależności od wybranego protokołu.
Dla Kostal lista adresów jest oddzielana przecinkami
Przy braku wyboru protokołu, pole to jest ignorowane.
- - -
Szybkość transmisji Prędkość transmisji połączenia szeregowego bit/s 0...2147483647 9600
Liczba bitów danych Liczba bitów danych połączenia szeregowego. Extension wspiera tylko 8 bitów danych. - 8...8 8
Bity stopu Liczba bitów stopu (1-2) połączenia szeregowego - 1...2 1
Parzystość Parzystość połączenia szeregowego - - -
Pauza Określa przerwę między pakietami podczas wysyłania. s 0...1 0.01
Znak końca Identyfikator bloku danych odbieranych szeregowo.
Przy rozpoznaniu dane zostaną przekazane dalej.
Wprowadź heksadecymalny identyfikator (np. 0x0A)
- - -
Suma kontrolna Suma kontrolna wzgl. budowa ramki dla tego połączenia - - -
Pozytywne potwierdzenie Odpowiedź na pozytywne potwierdzenie odebranego bloku
Np. 0x06
- - -
Negatywne potwiedzenie Odpowiedź na negatywne potwierdzenie otrzymanego bloku
Np. 0x15
- - -
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. - - -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacja wymaga instalacji w odpowiedniej obudowie, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i brudem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Dokumentacja RS485 Extension