RS232 Extension

RS232 Extension umożliwia integrację urządzeń z interfejsem RS232.

Loxone Config zapewnia szablony dla różnych urządzeń do integracji.

Dokumentacja RS232 Extension

Spis treści


Uruchomienie

Rozszerzenie RS232 jest zamontowane w odpowiedniej rozdzielnicy na szynie montażowej.

Podłącz zasilanie do Miniservera.

Jak w powyższym przykładzie, podłącz do interfejsu urządzenie z interfejsem RS232.

Po włączeniu zasilania , dioda LED statusu rozszerzenia miga po krótkim czasie na pomarańczowo, jeśli połączenie z Miniserverem jest prawidłowe.

Następnie należy wykonać procedurę parowania


Wstaw urządzenia i szablony

Najpierw kliknij rozszerzenie RS232, a następnie wybierz urządzenie z szablonów, odpowiednie ustawienia zostaną automatycznie przyjęte:

Obsługiwane czujniki i aktuatory wybranego urządzenia są następnie dostępne do programowania.

Aby uzyskać więcej informacji i zintegrować urządzenia bez szablonu, odwiedź:
Komunikacja z RS232/485


Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Status online RS232 Extension Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla rozszerzeń: Wprowadź 'Auto', aby automatycznie sparować rozszerzenie z nieznanym numerem seryjnym.
Można tego użyć tylko wtedy, gdy istnieje tylko jedno rozszerzenie tego samego typu.
Zapisz w Miniserverze, aby sparować rozszerzenie.
Następnie należy załadować program z Miniservera, aby przenieść do programu rzeczywisty numer seryjny rozszerzenia.
- - -
Protokół szeregowy Wybór protokołu do przekodowania danych oraz, jeśli dostępne, automatyczne odpytywanie urządzenia. - - -
Cykl odpytywania Cykl odpytywania dla wybranego protokołu
0 - brak automatycznego odpytywania
Jeśli nie jest wybrany protokół, wartość ta jest ignorowana.
s 0...3600 -1
Dane protokołu Dane protokołu w zależności od wybranego protokołu.
Dla Kostal lista adresów jest oddzielana przecinkami
Przy braku wyboru protokołu, pole to jest ignorowane.
- - -
Szybkość transmisji Prędkość transmisji połączenia szeregowego bit/s 0...2147483647 9600
Liczba bitów danych Liczba bitów danych połączenia szeregowego. Extension wspiera tylko 8 bitów danych. - 8...8 8
Bity stopu Liczba bitów stopu (1-2) połączenia szeregowego - 1...2 1
Parzystość Parzystość połączenia szeregowego - - -
Pauza Określa przerwę między pakietami podczas wysyłania. s 0...1 0.01
Znak końca Identyfikator bloku danych odbieranych szeregowo.
Przy rozpoznaniu dane zostaną przekazane dalej.
Wprowadź heksadecymalny identyfikator (np. 0x0A)
- - -
Suma kontrolna Suma kontrolna wzgl. budowa ramki dla tego połączenia - - -
Pozytywne potwierdzenie Odpowiedź na pozytywne potwierdzenie odebranego bloku
Np. 0x06
- - -
Negatywne potwiedzenie Odpowiedź na negatywne potwierdzenie otrzymanego bloku
Np. 0x15
- - -
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. - - -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacja wymaga instalacji w odpowiedniej obudowie, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i brudem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Dokumentacja RS232 Extension