Okno dachowe zacienianie

Umożliwia sterowanie zacienianiem okna dachowego.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Tg Toggle Przełącza między funkcjami otwarcia, zatrzymania i zamknięcia.
Do sterowania za pomocą jednego przycisku.
- 0/1
Po Partial open with push & hold - 0/1
Pc Partial close with push & hold - 0/1
Co Complete open - 0/1
Cc Complete close - 0/1
Dwc Door/window contact Otwiera całkowicie urządzenie zacieniające i blokuje blok, gdy jest włączone.
Ręczna obsługa za pomocą aplikacji jest nadal możliwa.
- 0/1
Wa Wind alarm Przesuwa urządzenie zacieniające do pozycji bezpieczeństwa ustawionej w parametrze (Wap) i blokuje blok. Służy do ochrony przed burzą. - 0/1
Off Off Impuls zatrzymuje ruch. Włączony blokuje blok.
Dominujące wejście.
- 0/1
Pos Position of shading Przesuwa urządzenie zacieniające na określoną pozycję. % 0...100
T5 T5 control Przycisk 1: Całkowicie w górę
Przycisk 4: Całkowicie w dół
-
DisPc Disable periphery control Blokuje wejścia Tg, Po, Pc, Co, Cc, So, T5, gdy jest włączony (np. blokada przed dziećmi, czyszczenie)
Sterowanie przez aplikację jest nadal możliwe.
- 0/1
So Slightly open Żaluzje zamykają się całkowicie i ustawiają lamele w pozycji poziomej zgodnie z parametrem (Rd).
Rolety, zasłony i markizy ustawiają się w pozycji zgodnej z parametrem (Rd).
- 0/1
Sps Sun position automatic start Aktywuje automatykę według pozycji słońca, gdy jest włączona na początku okresu zaciemnienia lub impulsem w trakcie okresu zaciemnienia.
Automatyka zacieniania jest wyłączona przez resztę dnia, jeśli blok jest obsługiwany ręcznie.
- 0/1
DisSp Disable sun position automatic Wyłącza automatykę zacieniania według położenia słońca, gdy jest włączona. - 0/1
Spr Sun position automatic restart Impuls uruchamia ponownie automatyczną regulację według położenia słońca. - 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Op Open To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. 0/1
Cl Close To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. 0/1
Pos Position of shading Położenie urządzenia zacieniającego (0.0 = otwarte, 1.0 = zamknięte) 0...1
Wds Wind, door/window contact state Włączone, gdy aktywne jest wejście (Wa) bloku lub połączonego bloku centralnego albo gdy aktywne jest wejście (Dwc). 0/1
Off Off Aktywne, gdy wejście (Off) ma wartość 1. 0/1
Sp Sun position automatic Włączone, jeśli wejście (Sps) = 1 i wejście (DisSp) = 0 ...oraz jeśli zaznaczone jest ustawienie "Użyj zmiennej nasłonecznienia" i świeci słońce. 0/1
AC API Connector Inteligentny connector oparty na interfejsie API. -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Wap Wind alarm position 0 = Całkowicie otwarty
1 = Całkowicie zamknięty
- 0/1 0
Opd Opening duration s 0...∞ 75
Cld Closing duration s 0...∞ 75
Mld Motor lock duration Czas trwania blokady silnika między zmianami kierunku. s 0...∞ 0,5
Tdc Time double-click Czas trwania podwójnego kliknięcia na wejściach (Po), (Pc) dla pełnego otwarcia/zamknięcia.
0 = Nieużywane
s 0...∞ 0,3
Tlc Time long-click Czas trwania długiego kliknięcia na wejściach (Po), (Pc) dla całkowitego otwarcia/zamknięcia.
Jeśli wolisz podwójne kliknięcie, to ustaw wartość > (Opd) lub (Cld).
0 = Zawsze rozpoczynaj całkowitą jazdę.
s 0...∞ 3
minTd Minimum travel duration Minimalny czas przejazdu przy impulsie na wejściu (Po) lub (Pc). s 0...∞ 0,4
Spm Sun position automatic mode 0 = Automatyka pozostaje wyłączona, jeśli urządzenie zacieniające jest zamknięte.
1 = Automatyka zawsze dozwolona.
- 0...1 1
Spe Sun position automatic end action 0 = Brak działania
1 = Całkowicie otwarte
2 = Całkowicie zamknięte
- 0...2 1
Dir Compass direction Kierunekdla okna:
0 = północ
90 = wschód
180 = południe
270 = zachód
-1 = nie skonfigurowany
° -1...359 -1
Dts Direction tolerance start Tolerancja kierunku dla automatycznego zacieniania według położenia słońca, gdy słońce wchodzi w obszar zacieniania. ° 0...90 85
Dte Direction tolerance end Tolerancja kierunku dla automatycznego zacieniania według pozycji słońca, gdy słońce wychodzi z obszaru zacieniania. ° 0...90 85
Pi Pitch Nachylenie dachu lub okna.
0 = poziome
90 = pionowe
° 0...90 30
Spos Sun position automatic start offset Opóźnienie początkowe automatycznego zacieniania względem wschodu słońca. min -90...90 30
Spoe Sun position automatic end offset Przyśpieszenie zakończenia automatycznego zacieniania w stosunku do zachodu słońca. min -90...90 -30
Sop Slightly open position Położenie używane dla wejścia (So) i (Sps). % 0...100 80
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Zastosuj światło słoneczne Automatyczne zacienienie jest aktywowane tylko wtedy, gdy zmienna systemowa nasłonecznienie i wejście AS są aktywne -
Parametry kierunków

Dir: Kierunek kompasu urządzenia zacieniającego względem północy geograficznej. (0 = północ, 90 = wschód, 180 = południe, 270 = zachód)

Dts: Tolerancja kierunku, gdy słońce wchodzi w obszar urządzenia zacieniającego. Tolerancja kierunku odnosi się do kąta prostopadłego urządzenia zacieniającego. Weźmy pod uwagę na przykład występy budynków. Jeśli urządzenie zacieniające nie ma na to wpływu, można pozostawić wartość domyślną 85º.

Dte: Tolerancja kierunku, gdy słońce wychodzi z obszaru urządzenia zacieniającego. Tolerancja kierunku odnosi się do kąta prostopadłego urządzenia zacieniającego. Weźmy pod uwagę na przykład występy budynków. Jeśli urządzenie zacieniające nie ma na to wpływu, można pozostawić wartość domyślną 85º.


Przesunięcia początkowe / końcowe

Parametr (Spos) powoduje, że automatyczne zacienianie według pozycji słońca będzie opóźniona o tę liczbę minut po wschodzie słońca.
Jest to istotne dla okien, do których słońce nie dociera bezpośrednio po wschodzie.

W przypadku parametru (Spoe) zakończenie automatyki według pozycji słońca zostanie przyspieszone o tę liczbę minut przed zachodem słońca.
Jest to istotne dla okien, na które słońce może świecić przed zachodem słońca.

Istnieją dwa możliwe zastosowania dla tych dwóch parametrów:

Często zdarza się, że po wschodzie i przed zachodem słońca słońce jest zasłonięte przez inne budynki, budowle lub drzewa. W takim przypadku można dostosować czas rozpoczęcia lub zakończenia automatycznego zacieniania, aby uwzględnić te warunki.

Inną możliwością jest przesunięcie godzin, tak aby wschód lub zachód słońca można było obserwować przy otwartym urządzeniu zacieniającym.