Podłączenie czujnika ultradźwiękowego

Czujnik ultradźwiękowy jest zasilany 24V DC brązowym kablem. Niebieski kabel jest podłączony do masy. Czarny kabel jest podłączony do wyjścia analogowego 0-10V.

Ustawienie limitów (Kalibracja)
1.Wejście do trybu kalibracji jest możliwe przez 5 minut od czasu podłączenia zasilania do urządzenia.
2.Standardowo po podłączeniu zasilania świeci się zielona dioda. Dioda pomarańczowa sygnalizuje rozpoznanie obiektu poprzez czujnik ultradźwiękowy.
3.Aby ustawić dolny zakres (minimum 35cm) należy przytrzymać przycisk A1 przez przynajmniej 2 sekundy.
4.Urządzenie jest w trybie nauki (miga czerwona dioda, jeżeli dodatkowo miga dioda pomarańczowa, oznacza to że obiekt jest rozpoznany, jeżeli miga tylko czerwona oznacza to że czujnik nie widzi obiektu.
5.Jeżeli chcemy przyjąć punkt początkowy według pomiaru zrobionego w kroku 4, należy nacisnąć przycisk A1.
6.Konfigurację położenia końcowego (max 6m) wykonuje się analogicznie jak położenie A1, tylko z użyciem przycisku A2.