Menedżer obciążenia

Ten blok funkcyjny monitoruje bieżące obciążenie budynku i chroni przed przeciążeniem. W przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej mocy (MaxP) obciążenia przypisane do bloku funkcyjnego są zrzucane i blokowane na podstawie priorytetu.

Warunkiem koniecznym dla użytkowych konsumentów jest możliwość ich przełączania. Bezpośrednio lub poprzez sterowanie przez interfejs.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Gpwr Grid power. Input is only available in overload protection mode Moc sieci. Wejście jest dostępne tylko w trybie ochrony przed przeciążeniem
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
kW
Gi Grid energy import. Input is only available in peak load manager mode. Import energii z sieci. Wejście jest dostępne tylko w trybie menedżera obciążenia szczytowego.
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
kWh 0...∞
Tr Trigger to update reference value for average power calculation. Input is only available in peak load manager mode. Trigger do aktualizacji wartości referencyjnej dla obliczeń mocy średniej. Wejście jest dostępne tylko w trybie menedżera obciążenia szczytowego.
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
-
S1-12 Status load 1-12 Wejście cyfrowe aktualnego stanu obciążenia.
W przypadku użycia tego wejścia użytkownik zostanie powiadomiony o zrzuceniu obciążenia z powodu przeciążenia.
- 0/1
Off Off Resetuje wszystkie wyjścia. Tak długo, jak wejście to jest aktywne, blok funkcjonalny jest wyłączony.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
- 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
L1-12 Lock load 1-12 Jeżeli maksymalna moc bloku funkcyjnego (MaxP) zostanie przekroczona, moc jest redukowana przez blokowanie obciążeń o wyższym priorytecie. - 0/1
Ap Available power Aktualnie dostępna moc aż do osiągnięcia maksymalnej mocy. kW
AvgP Average power Średnia moc dla tego okresu czasu od ostatniego impulsu lub początku nowego kwadransa. Wyjście jest dostępne tylko w trybie menedżera obciążenia szczytowego.
To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
kW
TsU Time since value update Czas, który upłynął od ostatniej aktualizacji wartości referencyjnej dla obliczenia mocy średniej. Wyjście jest dostępne tylko w trybie menedżera obciążenia szczytowego.
To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
s
MaxPe Maximum power exceeded ON, gdy maksymalna moc (MaxP) zostanie przekroczona przez 30 sekund - 0/1
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
- -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
MaxP Maximum power Określa maksymalną moc kW 0...∞ 20
Hys Hysteresis Określa wartość, kiedy obciążenia mogą być ponownie włączone po spadku poniżej maxP. Parametr dostępny tylko w trybie menedżera obciążenia szczytowego.
Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
kW 0...∞ 1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Konfiguracja Skonfiguruj poszczególne obciążenia Menadżera obciążenia. -
Tryb pracy Skonfiguruj tryb, w którym powinien pracować menedżer obciążenia -
Przykład zastosowania

Podczas wstawiania bloku lub w jego ustawieniach otwiera się okno konfiguracyjne, w którym wprowadza się obciążenia i ich moc, które mają zostać wyłączone w przypadku przeciążenia.

Górny wpis ma najwyższy priorytet dla redukcji obciążenia i dlatego jest blokowany jako pierwszy. Jeśli to nie wystarczy, kolejne wpisy są stopniowo blokowane od góry do dołu:

W przykładzie są to dwa kotły do podgrzewania wody, stacja ładowania pojazdu elektrycznego oraz sauna. W ten sposób w module można skonfigurować do 12 odbiorników.
Wejścia i wyjścia modułu są następnie podłączane w ramach programowania:

Stan obciążeń jest określany za pomocą wejść statusowych bloku funkcjonalnego, w przykładzie (S1 - 4).
Chociaż wejścia statusowe nie są wymagane do działania, umożliwiają one wyświetlanie stanu obciążeń w interfejsie użytkownika i pozwalają blokowi funkcjonalnemu określić szybkość zrzucania obciążenia.

Wyjścia bloku funkcyjnego, w przykładzie (L1 - 4), są używane do blokowania obciążeń. Aktywne wyjście oznacza, że obciążenie jest zablokowane.
Najprawdopodobniej będzie potrzebna dodatkowa logika, ponieważ obciążenia rzadko są przełączane przez sam blok, lecz są jedynie włączane lub wyłączane przez blok.

Aktualna całkowita moc elektryczna przekazywana jest do bloku funkcjonalnego poprzez Wejście (Gpwr).
Parametr (MaxP) określa maksymalną dopuszczalną moc elektryczną.
Na podstawie tych dwóch wartości blok funkcjonalny może wykryć przeciążenie i określić, czy konieczne jest zredukowanie obciążenia.

Po wykryciu przeciążenia pierwszy odbiornik jest blokowany. Jeżeli przeciążenie jest tak duże, że zablokowanie pierwszego odbiornika nie wystarcza do wyeliminowania przeciążenia, można jednocześnie zablokować dwóch lub więcej odbiorników.
Po zablokowaniu jednego lub więcej odbiorników upływa okres czasu na stabilizację 10 sekund, dopiero wtedy stan obciążenia jest ponownie sprawdzany i jeśli to konieczne, kolejne odbiorniki są blokowane lub ponownie zwalniane.

Obciążenia są ponownie włączane w odwrotnej kolejności, gdy ponownie dostępna jest wystarczająca moc, tj. moc obciążenia +10 procent nie doprowadzi do przeciążenia po włączeniu. Tylko jedno obciążenie jest włączane na raz w interwale co 10 sekund, po czym stan obciążenia jest ponownie sprawdzany.

Wizualizacja pokazuje aktualny stan obciążenia i status użytych obciążeń:


Menedżer obciążenia szczytowego

W trybie pracy "Menedżer obciążenia szczytowego" menedżer obciążenia określa średnią moc co 15min lub w regulowanych odstępach czasu, a po jej przekroczeniu odłącza obciążenia.

Dlatego w oknie właściwości należy aktywować tryb pracy:

Podwójne kliknięcie na bloku otwiera okno konfiguracji, w którym można określić Moc, Maksymalny czas wyłączenia i Minimalny czas włączenia poszczególnych obciążeń:

Przy każdej nowej wartości wysyłanej z interfejsu licznika do wejścia (Gi), obliczana jest aktualna średnia moc (AvgP) dla każdego kwadransa lub od ostatniego impulsu wyzwalającego.

Gdy aktualna moc średnia (AvgP) przekroczy moc maksymalną (maxP), menedżer obciążenia rozpoczyna redukcję obciążeń, zaczynając od obciążenia o najwyższym priorytecie.

Obciążenia są ponownie włączane w odwrotnej kolejności, gdy wystarczająca moc jest ponownie dostępna, określona w parametrze (Hys).
Jednakże, jeśli "Maksymalny czas wyłączenia" obciążenia upłynął, jest ono ponownie włączane. Jeśli maksymalna moc jest nadal przekroczona, obciążenie to jest ponownie wyłączane po upływie jego "Minimalnego czasu włączenia".