HVAC Controller

Sterowanie różnymi typami systemów HVAC. Blok ten jest zoptymalizowany do współpracy z co najmniej jednym inteligentnym regulatorem pomieszczeniowym do sterowania źródłem ogrzewania/chłodzenia i jego inteligentnym przełączaniem trybów.

Pomieszczenia z obecnością mają priorytet przy podejmowaniu decyzji o ogrzewaniu/chłodzeniu. Jeżeli obecność występuje w pomieszczeniach z zapotrzebowaniem na ogrzewanie i w pomieszczeniach z zapotrzebowaniem na chłodzenie, decyzja jest podejmowana zgodnie z wyższym zapotrzebowaniem.

Powiązane inteligentne regulatory pomieszczeniowe mają dedykowane wyjścia dla maksymalnie trzech kontrolerów tego typu.

Blok ten należy do rodziny termicznych źródeł energii. Blok ten może być również stosowany w połączeniu z hydraulicznymi mieszaczami i systemami grzewczymi.

Blok ten jest niezwykle złożony, a tym samym znacznie przewyższa sterowanie źródłami energii, takimi jak bardziej zaawansowane termostaty dostępne na rynku.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Mode Mode 0 = wyłączony
1 = tryb automatyczny, automatyczne przełączanie między ogrzewaniem a chłodzeniem, w zależności od zapotrzebowania
2 = tylko ogrzewanie
3 = tylko chłodzenie
- 0...3
ϑo Outdoor temperature Jeżeli wejście to nie jest podłączone, używana jest wartość zmiennej systemowej "Temperatura zewnętrzna". °
B Boost Aktywacja poziomu 2 ogrzewania/chłodzenia, jeśli pierwszy stopień jest już aktywny. - 0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
On: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
- 0/1
Eh Emergency Heat Aktywuje wyjście (E), gdy zapotrzebowanie na ciepło = 1. Używane do ogrzewania awaryjnego, np. w przypadku awarii pompy ciepła. - 0/1
Fan Fan Aktywuje wyjście (G) i otwiera wszystkie inteligentne regulatory pomieszczeniowe na 100%.
Jeśli to wejście zostanie użyte, nie będzie można aktywować wentylatora w aplikacji.
- 0/1
H Humidity Wymagane, gdy podłączone jest wyjście (Hmd) w celu optymalizacji wilgotności w pomieszczeniach. Uwaga: Należy użyć odczytu wilgotności z najbardziej odpowiedniego pomieszczenia lub wartości średniej. -
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
W/W1 1st stage heating 1. stopień ogrzewania, aktywny, jeśli ogrzewanie jest możliwe i konieczne 0/1
W2 2nd stage heating Drugi stopień ogrzewania, aktywne, jeśli ogrzewanie pierwszego stopnia jest aktywne > (Tt2s), lub jeśli parametr (∆ϑ) został przekroczony 0/1
Y Compressor Sprężarka pompy ciepła. W zależności od typu.
Dla typu pompy ciepła, aktywny w przypadku ogrzewania i chłodzenia.
Dla typu pompy ciepła z dodatkowym ogrzewaniem kopalnym, aktywny na poziomie ogrzewania 1, nieaktywny na poziomie ogrzewania 2.
Dla typu ogrzewania paliwem kopalnym z dodatkowym chłodzeniem, aktywny dla chłodzenia
0/1
Y2 2nd stage cooling Dodatkowe chłodzenie aktywne w taki sam sposób jak poziom grzania 2 0/1
E Emergency Heat Aktywacja w zależności od wejścia (Eh) lub poprzez aktywację za pomocą aplikacji. 0/1
O/B Reversing valve Zmienia kierunek pracy pompy ciepła. Jeśli (DirV) jest wyłączone: OFF dla ogrzewania, ON dla chłodzenia. Jeśli (DirV) jest włączony: ON dla ogrzewania, OFF dla chłodzenia. 0/1
G Fan Wentylator transportujący ogrzane lub schłodzone powietrze do pomieszczeń 0/1
Hmd Humidifier Aktywacja w trybie ogrzewania, jeśli (H) < (Hs) 0/1
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
minO Minimum OFF time Przed ponownym włączeniem ogrzewanie i chłodzenie muszą być wyłączone przez czas dłuższy niż (minO).
Uwaga: Zapobiega to częstemu włączaniu i wyłączaniu systemu ogrzewania/chłodzenia, a tym samym wydłuża żywotność systemu.
s 0...∞ 300
Sot Switch-on threshold Próg włączenia ogrzewania/chłodzenia. Średnia arytmetyczna zapotrzebowania (stopień otwarcia * wielkość pomieszczenia) wszystkich inteligentnych regulatorów pomieszczeniowych musi być większa niż (Sot), aby włączyć ogrzewanie/chłodzenie. Jeśli w pomieszczeniu, w którym występuje ruch, wymagane jest ogrzewanie/chłodzenie, wszystkie inteligentne regulatory pomieszczeniowe pracujące w trybie Eco zostaną otwarte po 15 minutach.
OSTRZEŻENIE: Określa minimalny próg zapobiegający przegrzaniu lub zamarznięciu systemu
% 0...100 30
Fot Fan overrun time Czas wybiegu prędkości wentylatora po zakończeniu ogrzewania lub chłodzenia. Transportuje energię resztkową z systemu do pomieszczeń. s 0...∞ 90
Tt2s Time to second stage Jeżeli grzanie/chłodzenie jest aktywne dłużej niż ustawiony czas, aktywowany jest drugi stopień grzania/chłodzenia. s 0...∞ 300
∆ϑ Delta temperature second stage Jeśli różnica między temperaturą zadaną a rzeczywistą inteligentnego regulatora pomieszczeniowego przekroczy ustawioną wartość, aktywowany jest drugi stopień ogrzewania/chłodzenia. Ta funkcja jest ponownie wyłączana, gdy różnica osiągnie 0°. ° 0...∞ 2
mioϑc Minimum outdoor temperature cooling Jeśli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej tej temperatury, dozwolone jest tylko ogrzewanie. ° 15
maoϑh Maximum outdoor temperature heating Jeśli temperatura zewnętrzna przekracza tę temperaturę, dozwolone jest tylko chłodzenie. ° 18
ϑpmic Protection temperature minimum cooling Minimalna temperatura zewnętrzna do włączenia pompy ciepła w trybie chłodzenia, aby chronić ją przed uszkodzeniem. ° 12
ϑpmih Protection temperature minimum heating Minimalna temperatura zewnętrzna do włączenia pompy ciepła w trybie ogrzewania w celu ochrony jej przed uszkodzeniem.
Uwzględnia się tylko w przypadku typu ogrzewania „Pompa ciepła z dodatkowym ogrzewaniem kopalnym”.
Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
° 0
ϑpmah Protection temperature maximum heating Maksymalna temperatura zewnętrzna załączania pompy ciepła w trybie ogrzewania.
Nie jest brana pod uwagę w przypadku typu ogrzewania 'Ogrzewanie kopalne z dodatkiem chłodzącym'.
Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
° 19
Hs Humidity setpoint Jeżeli w trybie ogrzewania wilgotność spadnie poniżej ustawionej wartości, nawilżacz jest włączony do momentu, gdy wilgotność przekroczy ustawioną wartość+2. % 0...100 45
DirV Direction valve Zmienia tryb pracy zaworu rewersyjnego. - 0/1 0
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Typ ogrzewania Rodzaj kontrolowanego ogrzewania. Typ wpływa na sposób sterowania wyjściami (więcej informacji można znaleźć w pomocy online lub offline) -
Przypisz regulator pomieszczeniowy Dodaj lub usuń blok jako źródło dla poszczególnych regulatorów pomieszczeniowych.
Dalsze ustawienia (priorytet, PWM, ..) można wprowadzić w oknie dialogowym konfiguracji dla poszczególnych regulatorów pomieszczeniowych.
-