Home Connect

Home Connect umożliwia integrację kompatybilnych urządzeń gospodarstwa domowego. Można pobierać statusy, zmieniać ustawienia oraz uruchamiać i zatrzymywać programy. Więcej informacji na temat Home Connect można znaleźć tutaj.

The available functions depend on the respective Home Connect device:

List of supported functions and devices

Do użycia wymagane jest konto Home Connect! Miniserver Gen. 1 nie jest obsługiwany. Urządzenia Home Connect i Miniserver muszą mieć aktywne połączenie internetowe.

Spis treści


Konfiguracja

Ustawienia

Aby dodać Home Connect do programu, kliknij 'Peryferia sieciowe' w zakładce 'Peryferia', a następnie 'Dodaj urządzenie sieciowe' i wybierz 'Home Connect'. Możesz też szybko dodać, klikając F5 i wyszukując 'Home Connect'.

Uwierzytelnianie

Po zapisaniu programu na Miniserverze będziesz musiał dokonać uwierzytelnienia za pomocą swojego konta Home Connect. Zostanie wyświetlony komunikat o stanie systemu z prośbą o zezwolenie Miniserverowi na dostęp do urządzeń z Home Connect.

Jeśli status Home Connect zmieni się na czerwony po zapisaniu w Miniserverze, nie można nawiązać połączenia z serwerem Home Connect.

Dodaj urządzenia

Jeśli uprawnienia dostępu zostały przyznane pomyślnie, urządzenia Home Connect mogą zostać dodane poprzez okno wyszukiwania urządzeń w Loxone Config.

Dlatego urządzenia muszą być włączone i znajdować się w stanie umożliwiającym uruchomienie programów. Można to sprawdzić na przykład w aplikacji Home Connect. Jeśli urządzenie jest w złym stanie, Miniserver nie może pobrać z niego wszystkich wymaganych informacji. W takim przypadku zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Potwierdź następujące punkty i ponownie uruchom wyszukiwanie:

 • Zdalne sterowanie urządzeniem jest dozwolone.

 • Zdalny start (jeśli jest dostępny) jest włączony.

 • Urządzenie jest włączone i osiągalne (stan pracy 1).

 • Urządzenie nie jest obecnie obsługiwane ręcznie.

 • Żaden program nie jest aktualnie uruchomiony na urządzeniu i żaden nie jest w trakcie zakończenia/zatrzymania.

 • Na urządzeniu nie jest wymagane żadne ręczne wprowadzanie ani działanie (np. potwierdzenie powiadomienia).

Po pomyślnym dodaniu urządzeń program można zapisać na Miniserverze. Status online każdego urządzenia zmienia się na zielony.


Ważne uwagi dotyczące użytkowania

W celu poprawnego skonfigurowania dostępnych urządzeń prosimy o zapoznanie się z ich funkcjonalnością i możliwościami. Przejrzyj je również w aplikacji Home Connect. Podczas tworzenia automatyzacji należy przestrzegać następujących zasad:

Pozwolenie na zdalne sterowanie

Aby móc zdalnie sterować urządzeniem, na urządzeniu musi być ustawione odpowiednie zezwolenie.

Zezwolenie na zdalny start

Aby zdalnie uruchamiać programy, należy włączyć zdalny start (jeśli jest dostępny). W niektórych urządzeniach opcja ta jest resetowana za każdym razem, gdy urządzenie jest obsługiwane ręcznie i musi być później ponownie aktywowana.

Stan urządzenia

Niektóre polecenia mogą nie zostać wykonane, w zależności od stanu pracy urządzenia. W takich przypadkach Miniserver poinformuje Cię poprzez Status Systemu. Aby uzyskać więcej informacji o nieudanych poleceniach, zobacz błąd polecenia.

Może być również konieczne wykonanie ręcznej akcji lokalnie na urządzeniu lub w aplikacji Home Connect przed uruchomieniem programu (np. potwierdzenie powiadomienia).

Programy startowe

Aby pomyślnie uruchomić programy zdalnie, muszą być spełnione następujące wymagania:

 • Zdalne sterowanie urządzeniem jest dozwolone.

 • Zdalny start (jeśli jest dostępny) jest włączony.

 • Urządzenie jest włączone i osiągalne (stan pracy 1).

 • Urządzenie nie jest obecnie obsługiwane ręcznie.

Aby uzyskać więcej informacji o nieudanych poleceniach programu, zobacz błąd polecenia.

Maksymalna liczba zapytań

Istnieją różne limity żądań dla konta Home Connect, np. maksymalna liczba 1000 żądań dziennie. Jeśli jeden z tych limitów zostanie osiągnięty, dalsze żądania są blokowane na pewien czas. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zbyt wiele żądań.

Unikaj programowania, które często łączy aktory.

Za dużo zapytań

Następujące limity na konto dotyczą zapytań do usługi Home Connect:

 • Maksymalnie 1000 żądań w ciągu 24 godzin. Wszystkie dalsze zapytania zostaną zablokowane na następne 24 godziny.

 • Maksymalnie 50 żądań na minutę. Wszystkie dalsze żądania są blokowane na 1 minutę.

 • Maksymalnie 5 żądań uruchomienia programu na minutę. Dalsze żądania startu będą blokowane na 1 minutę.

 • Maksymalnie 5 żądań zatrzymania programu na minutę. Dalsze żądania zatrzymania będą blokowane na 1 minutę.

Jeśli Miniserver zgłosi zbyt wiele żądań do usługi Home Connect poprzez Status systemu, pewne żądania są blokowane na pewien czas, w zależności od przekroczonego limitu. Dotyczy to albo wszystkich żądań, albo tylko jednego konkretnego typu żądania. Komunikat o stanie systemu poinformuje Cię, jak długo żądania będą blokowane.

Unikaj programowania, które często łączy aktory.

Polecenie nie powiodło się

Jeśli polecenie do urządzenia Home Connect nie mogło zostać wykonane, Miniserver powiadomi Cię poprzez Status Systemu. Jeśli uda się ustalić dokładną przyczynę, zostaniesz o tym poinformowany w wiadomości. W każdym razie aplikacja Home Connect lub samo urządzenie może dostarczyć bardziej szczegółowych informacji.

Poniżej wymieniono niektóre możliwe przyczyny nieudanych poleceń:

 • Zdalne sterowanie urządzeniem jest niedozwolone.

 • Start zdalny (jeśli jest dostępny) nie jest włączony.

 • Urządzenie nie jest włączone lub jest nieosiągalne (wyłączone, offline, w trybie czuwania).

 • Urządzenie jest obecnie obsługiwane ręcznie.

 • Program już działa na urządzeniu lub kończy się/zatrzymuje.

 • Wymagane jest ręczne wprowadzenie lub działanie na urządzeniu.


Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Status online Home Connect Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj usługę Jeśli zaznaczone, zostaniesz powiadomiony przez Status systemu lub Cloud Mailer, jeśli ta usługa nie jest już dostępna lub jest offline. -