Ovládání bazénu

Řídicí jednotka bazénu umožňuje řídit různé cykly: Filtrace, Cirkulace, Zpětné proplachování, Vyplachování, Vypouštění a Mimo provoz.
Tyto cykly lze aktivovat prostřednictvím provozních režimů, vstupů bloku, ale také v uživatelském rozhraní.
Kromě toho blok umožňuje také řídit teplotu bazénu.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Om Set operating mode 1 = Automaticky
2 = Služba
- 0...2
ϑm Set temperature mode 0 = Vypnuto
1 = Automatické vytápění nebo chlazení pomocí nastavené hodnoty. Zohledňuje se vstup (Eco).
2 = Automatické vytápění pomocí nastavené hodnoty. Zohledňuje se vstup (Eco).
3 = Automatické chlazení pomocí nastavené hodnoty. Zohledňuje se vstup (Eco).
4 = Trvale zapnuté vytápění
5 = Trvale zapnuté chlazení
- 0...5
Eco Eco Výstup (H) a výstup (C) jsou vypnuty, když 1. - 0/1
ϑt Target temperature Požadovaná teplota °
ϑc Current temperature Aktuální teplota °
Wlvl Water level Hladina vody cm 0...∞
Cpos Cover position Poloha krytu (0,0 = otevřený, 1,0 = zavřený) - 0...1
Sm Swimming machine Digitální nebo analogový vstup v závislosti na výstupu (Wm). -
I1 Custom input 1 Vstupní hodnota se zobrazí v uživatelském rozhraní. -
I2 Custom input 2 Vstupní hodnota se zobrazí v uživatelském rozhraní. -
Fi Activate Filter cycle Aktivace cyklu filtrování
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
- 0/1
Bw Activate Backwash & rinse cycle Aktivovat zpětné proplachování & proplachování
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
- 0/1
Ci Activate Circulation cycle Aktivace cirkulačního cyklu
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
- 0/1
Dr Activate Drain cycle Aktivace vypouštěcího cyklu
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
- 0/1
Vp Set valve position Polohu ventilu lze nastavit pouze v servisním režimu! (Poznámka: Žádný cyklus není spuštěn!)
Polohy ventilů:
0 = Filtrace
1 = Zpětné proplachování
2 = Proplachování
3 = Cirkulace
4 = Zavřeno
5 = Vypouštění vody
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
-
Fp Filtration pump Pro ruční ovládání filtračního čerpadla. Lze aktivovat pouze v servisním režimu!
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
- 0/1
Dv Drain valve Pro ruční ovládání vypouštěcího ventilu. Lze aktivovat pouze v servisním režimu!
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
- 0/1
Error Error Input Může být použit jako chybový vstup.
Puls vypne ventil až do resetování přes vstup (Off) nebo potvrzení přes uživatelské rozhraní.
- 0/1
Off Off Impuls = resetuje funkční blok do počátečního stavu:
- Provozní režim: automatický
- Režim regulace teploty: automatický
- Trysky: vypnuto nebo 0
- Aktivní cyklus se zastaví
- Ventil je nastaven do filtrační polohy
- Čerpadlo: vypnuto
- Vypouštěcí ventil: zavřený

1 = uzamkne funkční blok
- Vše vypnuto
- Aquastar v zimní poloze

Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
- 0/1
DisPc Disable periphery control Zakáže vstupy (Om), (ϑm), (ϑt), (Fi), (Bw), (Ci), (Dr), (Vp), (Fp), (Dv), když je zapnutý (např. Dětský zámek, úklid)
Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné.
- 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
H Heating demand Aktivuje se pouze tehdy, když je aktivní filtrační čerpadlo a něco je připojeno k výstupu.
Pokud je v teplotním režimu "automatický" požadavek na vytápění a není aktivní žádný cyklus, spustí se oběhový cyklus.
- 0/1
C Cooling demand Aktivuje se pouze tehdy, když je aktivní filtrační čerpadlo a něco je připojeno k výstupu.
Pokud je v teplotním režimu "automatický" požadavek na chlazení a není aktivní žádný cyklus, spustí se oběhový cyklus.
- 0/1
Om Current operating mode 0 = Nepoužívá se
1 = Automaticky
2 = Služba
- 0...2
ϑm Current temperature control mode 0 = Vypnuto
1 = Automatické vytápění nebo chlazení pomocí nastavené hodnoty. Zohledňuje se vstup (Eco).
2 = Automatické vytápění pomocí nastavené hodnoty. Zohledňuje se vstup (Eco).
3 = Automatické chlazení pomocí nastavené hodnoty. Zohledňuje se vstup (Eco).
4 = Trvale zapnuté vytápění
5 = Trvale zapnuté chlazení
- 0...5
Cϑm Cycle started via (ϑm) Zapnuto, pokud byl aktuální cyklus zahájen režimem regulace teploty. - 0/1
ϑt Current target temperature Aktuální cílová teplota °
Wlvl Current water level Aktuální hladina vody cm
Op Open pool cover Zapnuto, dokud je stisknuto tlačítko v uživatelském rozhraní. - 0/1
Cl Close pool cover Zapnuto, dokud je stisknuto tlačítko v uživatelském rozhraní. - 0/1
Wm Water machine Výstup pro vodní stroj nebo trysky.
V závislosti na připojení je výstup analogový nebo digitální.
-
Fi Filtration cycle state Stav cyklu filtrace
Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
- 0/1
Bw Backwash cycle state Stav cyklu zpětného proplachování
Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
- 0/1
Ci Circulation cycle state Stav cyklu cirkulace
Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
- 0/1
Dr Draining cycle state Stav cyklu vypouštění
Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
- 0/1
Rtc Remaining duration of the active cycle Zbývající doba trvání aktivního cyklu
Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
s
Fpet Filtration pump extend time Indikace, zda filtrační čerpadlo stále běží kvůli parametru (Fpet).
Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
- 0/1
Vpos Current valve position -1 = Ventil se pohybuje / neznámá poloha
0 = Filtrace
1 = Zpětné proplachování
2 = Proplachování
3 = Cirkulace
4 = Zavřeno
5 = Vypouštění
6 = Uvolnění
Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
-
Fp Filtration pump Výstup pro ovládání filtračního čerpadla.
Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
- 0/1
Dv Drain valve Výstup pro ovládání vypouštěcího ventilu.
Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
- 0/1
Error Error code Je aktivován vstupem (Error).
Je aktivní až do resetování vstupem (Off) nebo potvrzením přes uživatelské rozhraní.
- 0/1
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
- -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
ϑh Hysteresis temperature V teplotním režimu "automatický" se o půlnoci rozhodne, zda se bude topit nebo chladit:
Je-li teplota vody nižší než cílová teplota minus hystereze, aktivuje se topení.
Je-li teplota vody nižší než cílová teplota plus hystereze, aktivuje se chlazení.
- 0,5
Fpet Filtration pump extend time Filtrační čerpadlo prodlouží dobu po cyklu s požadavkem na vytápění nebo chlazení. Aby se zabránilo hromadění tepla, je voda udržována v pohybu.
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
s 0...1800 0
Fid Filtration cycle duration Doba trvání cyklu filtrace
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
s 0...∞ 18000
Bwd Backwash cycle duration Doba trvání cyklu zpětného proplachování
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
s 20...600 120
Rid Rinsing cycle duration Doba trvání oplachovacího cyklu
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
s 20...300 30
Cid Circulation cycle duration Doba trvání cirkulačního cyklu
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
s 0...∞ 43200
Drd Draining cycle duration Doba trvání vypouštěcího cyklu
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
s 0...∞ 3600
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Aquastar Air Reference pro Aquastar Air. Zařízení, která je možné přiřadit:
Aqua Star Air
-
Automatika (standardní provoz dle rozvrhu)

- používají se cykly z časovače

- jakmile se spustí cyklus manuálně, má přednost. Po ukončení manuálního cyklu se dále pokračuje rozvrhem z časovače

-Umožňuje automatickou regulaci teploty -Ruční změny polohy ventilu, čerpadla a vypouštěcího ventilu jsou ignorovány.


Servisní režim (pro účely údržby a testování)

-umožňuje ruční ovládání ventilu pomocí vstupů (Vp), (Fp) a (Dv).

- starty manuálních cyklů

- manuální ovládání filtračního čerpadla, odtokového ventilu a topení/chlazení přes App

- časovač bude ignorován - aktivní dokud uživatel nepřepne zpět do automatiky - regulace teploty bude ignorována V tomto režimu jsou všechny bezpečnostní funkce a pojistky vypnuté. Zabraňte chodu čerpadla v případě, že je ventil v pohybu. Tento režim slouží k přezkoušení jednotlivých funkcí.


Mimo provoz

-Všechny vstupy (i příkazy z aplikace), stejně jako časovač, jsou ignorovány Poloha ventilu je nastavena na Vypouštění -Na konci tohoto režimu se spustí reset (klesající hrana na vstupu (Vypnuto)).


Časovač automatického provozu

Plánovatelné cykly (vždy s čerpadlem):

- filtrování

Zpětný proplach a čištění

Cirkulování


Regulace teploty

- stará se o to, aby v tento den byla dosažena požadovaná teplota.

- ovládá výstupy topení, popř. chlazení

- v Eco režimu budou oba tyto výstupy deaktivovány.


Cykly

Filtrování:

- filtrační čerpadlo zap., odtokový ventil zavřen, ventil pro uvolnění topného tělesa (pokud je potřeba vytápění)

Zpětný proplach + čistící proplach:

-Průběh: Zpětný proplach -> jízda do polohy čistícího proplachu -> čistící proplach -> jízda do polohy filtrování

-Filtrační čerpadlo Zap. (ne během změny pozice jízdy), odtokový ventil otevřen

Cirkulování:

- filtrační čerpadlo zap., odtokový ventil zavřen

Vypouštění:

- filtrační čerpadlo zap., odtokový ventil otevřen