Ovládání bazénu

FUNKCE

ovladani bazenuFunkční blok Ovládání bazénu lze použít k ovládání 6-cestného ventilu Aquastar Air.

Funkční blok obsahuje integrované bezpečnostní funkce, které uživatele chrání před možnými problémy s provozem šesticestného ventilu (např. filtrační čerpadlo se zapne pouze v případě, že je ventil ve správně pozici a nikoliv dříve z důvodu, aby nedošlo k úniku vody do kanalizace).

Na 6-ti cestném ventilu Aquastar Air jsou mimo jiné 3 digitální výstupy, které je možné použít pro různé účely (např. protiproud, zakrytí bazénu, atp.).

 

PROVOZNÍ REŽIMY:

Všechny provozní režimy mimo „Mimo provoz“ je možné aktivovat pomocí vstupu (AQm).

Režim „Mimo provoz“ je aktivní tak dlouho, dokud je na vstup resetu přiveden trvalý impulz (> 500ms).

Automatický režim (standardní provoz dle časovače)

 • V tomto režimu se používají cykly dle nastavení časovače
 • Pokud dojde ke spuštění manuálního režimu (vstupy Vfi – Vdr), má přednost. Po ukončení manuálního cyklu se provoz dále řídí časovačem.
 • Je povolena automatická regulace teploty.
 • Manuální změny pozice ventilu (SMVp), čerpadla (SMIp) a odpadního ventilu (SMIdv) budou ignorovány.

Servisní režim (údržba + testování)

 • Umožňuje manuální ovládání ventilu přes vstupy (SMVp), (SMIp) a (SMIdv)
 • Manuální aktivace cyklů
 • Manuální ovládání filtračního čerpadla a odpadního ventilu
 • Manuální ovládání topení a chlazení přes App
 • Časovač je v tomto režimu ignorován
 • Režim je aktivní do té doby, než jej uživatel přepne zpět na automatiku
 • Regulace teploty je ignorována

ikonka vykricnikV tomto režimu jsou veškeré bezpečnostní funkce deaktivovány! Je nutné dbát zvýšené opatrnosti v případě manipulace s filtračním čerpadlem a pozicemi ventilu i při pohybu.Tento režim primárně slouží pro vyzkoušení správné funkčnosti.

Mimo provoz

 • Všechny vstupy (a také příkazy z App) a časovač budou ignorovány
 • Pozice ventilu je nastavena na vypouštění
 • Na konci režimu bude vykonán reset (sestupná hrana na vstup resetu)

ČASOVAČ PRO AUTOMATICKÝ PROVOZ:

 • Plánovatelné cykly (vždy s čerpadlem)
  • Filtrování
  • Zpětný proplach + usazovací proplach
  • Cirkulace
 • Dobu pro filtrování a cirkulaci lze zvolit libovolně. Doba cyklu zpětného proplachu je fixní (dle parametru ((Tb),(T)).
 • Pokud je aktivní cyklus pro regulaci teploty, pak má nicméně naplánovaný cyklus stále prioritu
  Např.: cirkulace od 9:00 do 12:00, ale naplánovaná filtrace 10:00 – 11:00
  →9:00 cirkulace, 10:00 – 11:00 filtrování, 11:00-12:00 cirkulace

REGULACE TEPLOTY

 • Zajišťuje, aby byla dosažena cílová teplota pro daný den.
 • Řídí výstupy pro topení a chlazení
 • Vstupem (Eco) lze ovládat v automatickém režimu výstupy pro topení a chlazení.
 • Topení či chlazení bude aktivní během automatického režimu pouze tehdy, pokud to bude třeba -> musí být spuštěné filtrační čerpadlo.
 • V manuálním režimu je toto ignorováno.
 • Pokud bude dle regulace teploty třeba topit či chladit a nebude aktivní žádný cyklus, bude spuštěna cirkulace.

V plně automatickém režimu se systém rozhodne, zda bude následující den topit nebo chladit. Pokud je teplota požadované vody pod hysterezí, bude se topit a naopak.

Pokud dojde ke změně požadované teploty, dojde k přehodnocení ten samý den.

Možné režimy:

 • Plná automatika (topení nebo chlazení na základě požadovaných hodnot; ECO bude zohledněno)
 • Automatické topení (topení na základě požadovaných hodnot; ECO bude zohledněno)
 • Automatické chlazení (chlazení na základě požadovaných hodnot; ECO bude zohledněno)
 • Manuální topení (topení trvale zapnuté)
 • Manuální chlazení (chlazení trvale zapnuté)
 • Vypnuto

CYKLY

 • Filtrování
  • Spuštěné filtrační čerpadlo
  • Vypouštěcí ventil je uzavřen
  • Po uplynutí nastaveného času lze očekávat ještě zpoždění
  • Ventil topení uvolněn
 • Proplachování
  • Průběh: Proplachování → přechod na usazovací proplach → usazovací proplach →přechod k filtraci
  • Zapnuté filtrační čerpadlo (není zapnuto při přechodech)
  • Otevřený vypouštěcí ventil
 • Cirkulace
  • Zapnuté filtrační čerpadlo
  • Vypouštěcí ventil je uzavřen
  • Po uplynutí nastaveného času lze očekávat ještě zpoždění
  • Ventil topení uvolněn
 • Vypouštění
  • Zapnuté filtrační čerpadlo
  • Vypouštěcí ventil je otevřen

S výjimkou proplachovacího cyklu zůstává po každém cyklu ventil ve stejné poloze, aby se zabránilo zbytečné ztrátě vody při otočení ventilu.

VIZUALIZACE

Aby bylo možné využít tento funkční blok, je jej třeba spojit s bezdrátovým 6 cestným ventilem Aquastar Air. To provedete tak, že kliknete na funkční blok a v jeho vlastnostech pod položku „Aquastar Air“ vyberete vámi naučený Aquastar Air.

prirazeni aquastar

Dvojitým kliknutím na funkční blok Ovládání bazénu se dostanete do nastavení časovače. Zde můžete nastavit různé časy pro zvolené cykly. Tyto časy můžete také nastavit pomocí vizualizace.

ovladani bazenu casovac

Programování se může lišit v závislosti na tom, zda jste nainstalovali kryt bazénu, měření hladiny, použití jiného počtu senzorů, …

VSTUPY

NázevPopisVysvětleníRozsah hodnotJednotky
AmUživatelský režim1 = Automatika, 2 = Servis1 – 2
ATcRežim regulace teploty
0 = Vyp.
1 = Plná automatika (Topení nebo chlazení dle požadovaných hodnot regulátoru; Eco režim bude zohledněn)
2 = Automatika topení (Topení dle požadovaných hodnot regulátoru; Eco režim bude zohledněn)
3 = Automatika chlazení (Chlazení dle požadovaných hodnot regulátoru; Eco režim bude zohledněn)
4 = Manuální topení (Topení trvale zapnuté)
5 = Manuální chlazení (Chlazení trvale zapnutí)
0 – 5
EcoÚsporný provozEco = 1 vypne oba výstupy (Qh) a (Qc) (topení a chlazení). Automatický režim bude zapnutím tohoto režimu potlačen0/1
TPožadovaná teplotaAnalogový vstup požadované teploty°C
AIAktuální teplota vodyAnalogový vstup aktuální teploty vody°C
WIAktuální výška hladinyAnalogový vstup aktuální výšky hladiny (slouží pouze pro vizualizaci)cm
CpPozice zakrytí bazénuAnalogový vstup pozice zakrytí bazénu: 0,0 = otevřeno; 1,0 = zavřeno0,0-1,0
SmProtiproudVstup pro zapnutí protiproudu. Slouží pro vizualizaci a předání informace na výstup (AQsm). Vstup je digitální nebo analogový (dle toho, co napojíte na výstup (AQsm)).
AI1Dodatečný analogový vstup 1Volně pojmenovatelný vstup pro vizualizaci (např. hodnota pH). Název i jednotky je možné definovat ve vlastnostech bloku.
AI2Dodatečný analogový vstup 2Volně pojmenovatelný vstup pro vizualizaci (např. hodnota kvality vody). Název i jednotky je možné definovat ve vlastnostech bloku.
VfiSpuštění fitračního cykluImpulz spustí filtrační cyklus:

 • Zapnutí filtračního čerpadla (výstup Qp).
 • Uzavření vypouštěcího ventilu.
 • Po uplynutí nastaveného času (parametr Tf) bude následovat ještě zpoždění (parametr Dv).
 • Zapnutí topení (pouze pokud je požadavek).
0/1
VbwSpuštění zpětného proplachuImpulz spustí zpětný proplach:

 • Průběh: Zpětný proplach (po dobu parametru Tb) -> čistící proplach (po dobu parametru Tr) -> filtrace (po dobu parametru Tf).
 • Zapnutí filtračního čerpadla (výstup Qp)(pokud se mění pozice ventilu, nedojde k zapnutí).
 • Otevření vypouštěcího ventilu.
0/1
VciSpuštění cirkulačního cykluImpulz spustí cirkulační cyklus:

 • Zapnutí filtačního čerpadla (výstup Qp)
 • Uzavření odpadního ventilu.
 • Po uplynutí nastaveného času (parametr Tc) bude následovat zpoždění (parametr Dv).
 • Zapnutí topení (výstup Qh, pokud je požadavek na topení).
0/1
VdrSpuštění vypouštěcího cykluImpulz spustí cyklus vypouštění:

 • Zapnutí filtračního čerpadla (výstup Qp).
 • Otevření odpadního ventilu.
0/1
SMVpVolba pozice ventilu (pouze pro servisní režim)Manuální volba pozice ventilu (nedojde ke spuštění žádného cyklu). Funguje pouze v servisním režimu:

0 = Filtrace
1 = Zpětný proplach
2 = Čistící proplach
3 = Cirklulace
4 = Zavřeno
5 = Vypouštění
0-5
SMIpČerpadlo (pouze pro servisní režim)Digitální výstup pro aktivaci filtračního čerpadla v servisním režimu.0/1
SMIdvVypouštěcí (odpadní) ventil (pouze pro servisní režim)Digitální vstup aktivace vypouštěcího ventilu v servisním režimu.0/1
IeChybový vstupImpulzem je možné dostat ventil bazénu do chybového stavu. Aktivuje se výstup (Qe) a v aplikaci se zobrazí chyba.
Všechny funkce ventilu budou zablokovány. Chybu je možné odstranit impuzem na vstup resetu nebo potvrdit z App.
0/1
RResetImpulz provede reset:

 • Aktivace automatického režimu
 • Teplota režimu regulace bude nastavena na plnou automatiku
 • Dojde k vypnutí protiproudu
 • Aktivní cyklus bude přerušen
 • Ventil bude nastaven do pozice filtrování
 • Filtrační čerpadlo bude vypnuté
 • Vypouštěcí ventil (zůstane) bude uzavřen

Trvalý signál vyřadí bazén z provozu.

0/1
DisDětská pojistkaZablokuje všechny vstupy funkčního bloku(dětská pojistka).0/1

PARAMETRY

NázevPopisVysvětleníRozsah hodnotJednotky
HHysterezeHystereze regulace teploty (k zabránění neustálému zapínání a vypínání výstupů Qh a Qc).
DvDoba zpožděníZpoždění ventilů a také filtračního čerpadla po dokončení cyklu s topením nebo chlazením (např. aby nedocházelo k přetopení vody)s
TfDoba filtračního cykluDélka doby filtračního cyklus
TbDoba zpětného proplachuDélka doby zpětného proplachu20-600s
TrDoba čistícího proplachuDélka doby čistícího proplachu20-300s
TcDoba cirkulačního cykluDélka doby cirkulačního cyklus
TdDoba cyklu vypouštěníDélka doby cyklu vypouštěnís

VÝSTUPY

NázevPopisVysvětleníRozsah hodnotJednotky
QhUvolnění topeníVýstup pro topení. Zapíná se pouze v případě, že běží filtrační čerpadlo.0/1
QcUvolnění chlazeníVýstup pro chlazení. Zapíná se pouze v případě, že běží filtrační čerpadlo.0/1
AQmUživatelský režimAktuální uživatelský režim:

0 = Mimo provoz
1 = Automatika
2 = Servisní režim
0-2
AQtcAktuální teplota režimu regulaceAktuální teplota režimu regulace:

0 = Vyp.
1 = Plná automatika (topení nebo chlazení dle požadované teploty regulátoru; Eco režim bude zohledněn)
2 = Automatika topení (topení na požadovanou hodnotu regulátoru; Eco režim bude zohledněn)
3 = Automatika chlazení (chlazení na požadovanou hodnotu regulátoru; Eco režim bude zohledněn)
4 = Manuální topení (topení trvale zapnuté)
5 = Manuální chlazení (chlazení trvale zapnuté)
0-5
QctaSpuštění cyklu na základě regulace teplotyPokud došlo ke spuštění aktuálního cyklu na základě potřeby topit nebo chladit, bude o tomto stavu informovat výstup prostřednictvím hodnoty 1 na výstupu.0/1
AQtAktuální požadovaná teplotaAktuální požadovaná teplota vody (stejná hodnota jako na vstupu T)°C
AQwlAktuální výška hladinyAktuální výška hladiny (stejná jako na vstupu Wl)cm
QcoOtevření zakrytí bazénuImpulzní výstup pro otevření zakrytí bazénu. Jakmile dojde ke stisku tlačítka ve vizualizaci, objeví se impulz na výstupu.0/1
QccZavření zakrytí bazénuImpulzní výstup pro otevření zakrytí bazénu. Jakmile dojde ke stisku tlačítka ve vizualizaci, objeví se impulz na výstupu0/1
AQsmProtiproudVýstup protiproudu (stejná hodnota jako na vstupu Sm). Může být digitální nebo analogový.
QVfiStav filtračního cyklu1 = Aktivní filtrační cyklus.0/1
QVbwStav zpětného proplachu1 = Aktivní cyklus zpětného proplachu.0/1
QVciStav cyklu cirkulace1 = Aktivní cyklus cirkulace.0/1
QVdrStav vypouštěcího cyklu1 = Aktivní cyklus vypouštění.0/1
AQVctZbývající časUdává, jak dlouho ještě bude aktivní aktuální cyklus.s
QVdStav času doběhu1 = Filtrační čerpadlo je z důvodu času době (parametr DV) ještě aktivní0/1
AQVpPozice ventiluAktuální pozice ventilu:

-1 = Ventil v pohybu / Neznámá pozice
0 = Filtrace
1 = Zpětný proplach
2 = Čistící proplach
3 = Cirkulace
4 = Zavřeno
5 = Vypouštění
-1 – 5
QpFiltrační čerpadloDigitální výstup filtračního čerpadla.0/1
QdvVypouštěcí ventilDigitální výstup vypouštěcího ventilu.0/1
QeChybový výstupDigitální výstup, který je zapnutý v případě chyby (impulz na vstup (Ie) až do resetu nebo potvrzení z App).0/1

 

PŘÍKLAD PROGRAMOVÁNÍ

V tomto příkladě jsem předpokládali bazén s měřením hladiny, zastřešením a topením.