Optimalizátor spotových cen

Funkční blok Optimalizátor spotových cen slouží k aktivaci zátěže v hodinách, kdy je cena energie nejnižší.

Po spuštění vybere blok počet hodin definovaný parametrem 'Demand' v rámci následujících hodin definovaných parametrem 'Period' a aktivuje výstup 'O'.

Alternativně lze k aktivaci/deaktivaci zátěže použít výstupy Very High, High, Low a Very Low. Pro tento případ použití můžete ke spouštěči připojit například denní impuls.

Pokud jsou údaje na vstupech +0 až +23 poskytovány virtuálním vstupem http, je cena použita pouze v případě, že byla aktualizována během aktuální hodiny, čímž se zabrání použití zastaralých cen.

Změnou nastavení režimu lze určit, jak budou vstupy pracovat Relativní: +0 - +23 nebo Absolutní vstup pro každou hodinu aktuálního dne.

Optimalizátor spotových cen lze použít jako zdroj pro exportní a importní cenu v aplikaci Monitoru toku energie. Oba funkční bloky musí být na stejném Miniserveru.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
0/1
Tr Trigger Spustí automatiku. Výstup O se aktivuje tak často, jak je definováno v položce "demand" v rámci "period". 0/1
+0 to +23 Relativní režim: Price in the hour now +0 to +23 Předpověď ceny pro danou hodinu + offset. Tyto vstupy nejsou k dispozici při použití režimu Epex Spot.
Absolutní režim: Price in the hour 00:00 to 23:00 Předpověď ceny pro konkrétní hodinu. Tyto vstupy nejsou k dispozici při použití režimu Epex Spot.
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
O Active Output Výstup se aktivuje v hodinách s nejnižší cenou po aktivaci. 0/1
Cv Current Price Aktuální cena
vHigh Very High Současná cena je v porovnání s ostatními hodinami velmi vysoká. Limity budou po spuštění přepočítány z predikovaných hodnot, které jsou v daném okamžiku k dispozici, ale nebude použito více hodin než 'Period'.
Aktivuje se také, když je aktuální cena vyšší než hodnota nastavená v parametru Max.
0/1
High Aktuální cena je v porovnání s ostatními hodinami vysoká. Limity budou po spuštění přepočítány z predikovaných hodnot, které jsou v daném okamžiku k dispozici, ale nebude použito více hodin než 'Period'. 0/1
Low Aktuální cena je ve srovnání s ostatními hodinami nízká. Limity budou po spuštění přepočítány z predikovaných hodnot, které jsou v daném okamžiku k dispozici, ale nebude použito více hodin než 'Period'. 0/1
vLow Very Low Současná cena je v porovnání s ostatními hodinami velmi nízká. Limity budou po spuštění přepočítány z predikovaných hodnot, které jsou v daném okamžiku k dispozici, ale nebude použito více hodin než 'Period'. 0/1
Max Highest Price Maximální cena v rámci dostupného časového období po aktivaci.
Min Lowest Price Minimální cena v rámci dostupného časového období po aktivaci.
Avg Average Price Průměrná cena v rámci dostupného časového období po aktivaci.
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Demand Jak často se má výstup O aktivovat během doby po spuštění. h 0...∞ 4
Period Časový úsek po aktivaci, ze kterého blok vybere hodiny s nejnižší cenou, ve kterých bude aktivován výstup O. h 0...∞ 24
Max Fixed very high price Pokud je aktuální cena vyšší než tato hodnota, vždy se aktivuje výstup Very High. - 1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Režim Realativní: Vstupy udávají cenu vztahující se k aktuální hodině.
Absolutní: Vstupy udávají cenu pro každou hodinu dne (od 00:00 do 23:00).
Epex Spot: Vstupy pro hodinové ceny jsou skryté, protože data jsou získávána přímo z EPEX SPOT.
-
Výpočet ceny Pro výpočet skutečné ceny použijte vzorec. Vzorec si vyžádejte od svého dodavatele energie. I1 = cena ze vstupů nebo spotová cena epex (bez daně) -
Příklad programování

V okně vlastností lze nastavit režim, vzorec pro výpočet ceny, počet aktivních hodin a také období, ve kterém se určují nejlevnější časy.
Také lze definovat individuální velmi vysokou cenu energie a upravit jednotku.

Pomocí http vstupu nebo příkazů se do funkčního bloku přenášejí hodinové ceny energie.

Z knihovny Loxone Library lze importovat vhodnou šablonu.

V tomto příkladu se pomocí spouštěcího impulsu určí 4 nejlevnější hodiny z následujících 12 hodin a tepelné čerpadlo se v těchto hodinách zapne.
Pokud je cena energie vyšší než vypočtená nebo nastavená velmi vysoká hodnota, čerpadlo se zablokuje.


Režim Epex Spot

V režimu Epex Spot jsou ceny energie získávány přímo z European Power Exchange EPEX SPOT a není třeba je přidávat prostřednictvím virtuálních vstupů. Miniserver musí být pro tento účel registrovaný.

V nastavení se proto nastaví režim Epex Spot a vybere se příslušná tržní oblast pro příjem cen energie. Vstupy pro hodinové ceny jsou skryté.
Ceny energií jsou uvedeny bez daně v eurech za kWh (€/kWh). Výjimka: Pro Velkou Británii se cena uvádí v librách za kWh.
Data se získávají denně ve 12:00 - 13:30 (UTC) pro následující den.

Vzhledem k právním omezením EPEX SPOT nemůžeme poskytnout přístup k datům. Statistiky se zobrazují pouze v uživatelském rozhraní.


Výpočet výstupů

Rozsah mezi nejnižší a nejvyšší cenou je rozdělen na 4 stejné části, podle kterých se přepínají výstupy.

Diff = (Max - Min) / 4
Limit1 = Min + Diff
Limit2 = Limit1 + Diff
Limit3 = Limit2 + Diff