NFC Code Touch Air

Loxone NFC Code Touch Air slouží ke kontrole přístupu a je vybaven čtečkou NFC a osvětlenou klávesnicí na skleněném povrchu.

Řešení kontroly přístupu prostřednictvím NFC tagů, které jsou k dispozici jako klíčenky, nálepky nebo karty. Případně lze na klávesnici zadat číselný kód.

Kombinace NFC tagu a číselného kódu umožňuje dvoufaktorové ověřování. Klávesnice je také vybavena volně programovatelným tlačítkem zvonku a tlačítkem pro potvrzení zadání.

Zařízení lze provozovat buď s externím zdrojem napájení, nebo se dvěma bateriemi AAA.
Při provozu na baterie není k dispozici trvalé osvětlení klávesnice a ovládané stavové LED diody. Ty se aktivují pouze na krátkou dobu, když je zařízení v provozu.

Datasheet NFC Code Touch Air

Obsah


Montáž

Přiložený plastový montážní rámeček připevněte k rovnému povrchu nebo k 68mm instalační krabici.

Při použití externího napájecího zdroje se důrazně doporučuje použít rozbočovací krabici, protože umožňuje mnohem snadněji schovat propojovací kabely nebo náhradní smyčku za zařízení.
Volitelně lze do krabice nainstalovat malou napájecí jednotku.

NFC Code Touch lze namontovat také pomocí jednoduchého nebo dvojitého hliníkového rámečku, který je k dispozici samostatně. NFC Code Touch doporučujeme kombinovat s Intercomem.

Připojte napájecí zdroj (oranžová/bílá svorka).
Pro provoz na baterie vyjměte oranžovou/bílou zásuvnou svorku a vložte dvě baterie AAA.

Součástí balení je samolepicí krycí fólie, která chrání před vodou. Po připojení je třeba ji upevnit nad svorky.
Dvě značky na horním okraji krytu pomáhají s umístěním:

Zařízení NFC Code Touch se nejprve vloží do horní části rámečku a poté se zacvakne do spodní části. Chcete-li zařízení uvolnit, zatáhněte silně za spodní část, aby se uvolnila západka.

K odpojení zařízení od hliníkového rámečku lze použít přísavku.


Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po připojení napájení. To je indikováno blikáním pravé stavové LED červené/zelené/oranžové.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Chcete-li režim párování aktivovat ručně, vypněte napájení na 10 sekund a znovu jej zapněte. Pokud se po dobu pěti minut nepodaří navázat spojení s Miniserverem, aktivuje se na omezenou dobu režim párování.

Dostupné funkce se liší podle toho, zda je zařízení napájeno bateriemi nebo je připojeno k externímu zdroji napájení. Toto je určeno během párování. Zařízení proto musí být spárováno při použitém stejném způsobu napájení, při kterém bude provozováno později.
Pokud se způsob napájení později změní, musí být zařízení z programování odstraněno a znovu spárováno.


Programování

Zařízení se programuje a nastavuje pomocí funkčního bloku Přístupový systém NFC Code Touch v Loxone Config.
Pro vytvoření funkčního bloku přetáhněte NFC Code Touch z periferií na programovací stránku.

Teprve poté může zařízení vyhodnocovat přístupové kódy a NFC tagy a správně je zobrazit prostřednictvím stavu LED.


Provoz

Pro získání přístupu do budovy je třeba přiložit spárovaný NFC tag k NFC čtečce na zařízení. Tag je přečten a je ověřena autorizace.
Pokud je zařízení napájeno z baterie, zařízení musí být před použitím NFC tagu aktivováno stisknutím kontrolního tlačítka nebo jiné klávesy.

Pro ověření pomocí přístupového kódu zadejte na klávesnici číselný kód, po kterém následuje potvrzení.

Pokud byla autorizace úspěšná, je přístup povolen a stavové LED diody se rozsvítí zeleně. Jako příklad lze uvést odemknutí dveří. Pokud byl přístup odepřen, rozsvítí se LED diody červeně.

Další funkce lze zvolit zadáním předvolby.
Pro tento účel nejprve zadejte číslo předvolby nastavené při programování a poté přiložte NFC tag ke čtečce.
Při použití kódu nejprve zadejte předvolbu, poté stiskněte potvrzovací tlačítko a následně zadejte přístupový kód.
Po úspěšné autorizaci se aktivuje funkce přiřazená předvolbě.

Pokud dojde k pokusu o neoprávněné zadání NFC tagu nebo číselného kódu několikrát po sobě, zařízení se na 2 minuty zablokuje pro další provoz, včetně všech kláves. Tato ochrana zabraňuje útokům hrubou silou.
Autorizovaný NFC tag může zařízení odemknout před uplynutím této doby.

Programování také umožňuje omezit přístup prostřednictvím NFC tagu nebo kódu na určitý čas nebo je nastavit pro jednorázové použití.

Více informací naleznete v dokumentaci funkčního bloku Přístupový systém NFC Code Touch.

Voda na povrchu NFC Code Touch může narušit jeho funkci. Po zaschnutí povrchu se NFC Code Touch automaticky rekalibruje a funguje jako obvykle.


Stavy LED diod

Řada čtyř LED diod v horní části zařízení se aktivuje během provozu a indikuje, zda byl přístup povolen nebo zamítnut.
V následující tabulce jsou uvedeny možné stavy LED diod:

LED diody Význam
4x bílá, odpočítávání Udává časový limit po stisknutí číslice. Během této doby musí být zadána další číslice.
Po uplynutí této doby je zadaný kód zkontrolován, zda je autorizován.
4x zelená, slábnoucí Přístup udělen nebo potvrzení tlačítka zvonku.
V učícím režimu NFC: Tag byl úspěšně detekován
4x červená, slábnoucí Přístup odepřen, tag nebo kód neplatný nebo neautorizovaný.
4x červená, rychle bliká, pomalu odpočítává Zařízení se uzamkne po opakovaném použití neautorizovaného NFC tagu nebo kódu nebo aktivací vstupu (Off) funkčního bloku.
Pokud byl neautorizovaný NFC tag nebo nesprávný kód použit 15krát za sebou, zařízení se uzamkne na 2 minuty. Použitím platného tagu lze toto uzamčení ukončit dříve.
Manuální uzamčení: Zařízení je uzamčeno, dokud je aktivní vstup (Off) bloku.
4x azurová, bliká zleva doprava Učící režim NFC je aktivní.
4x žlutá, blikající Chyba při čtení NFC tagu v učícím režimu. Zkuste to znovu, držte tag pevně! NFC monitor poskytuje informace o příčině chyby.
Individuální Všechny 4 stavové LED diody lze ovládat pomocí vlastní logiky a zobrazují základní barvy. Zobrazují se pouze tehdy, pokud není aktivní žádný jiný stav.
Pouze pravá LED dioda je aktivní Zobrazuje LED status tohoto Air zařízení.

Výměna baterií

Chcete-li vyměnit baterie, vyjměte zařízení NFC Code Touch Air z montážního rámečku. Vyjměte obě AAA baterie z prostoru na zadní straně a vložte nové, přičemž dodržte správnou polaritu.
Zařízení se poté restartuje a pravá stavová LED dioda třikrát zeleně blikne, což znamená, že bylo navázáno spojení s Miniserverem.
V případě, že LED dioda vůbec nebliká nebo je trvale (slabě) červená, jsou baterie vybité.


Změna citlivosti

Při některých nastaveních může být nutné změnit citlivost klávesnice pomocí příkazu zařízení nebo webservice. Pokud je zařízení napájeno z baterie, nejprve ve stavu zařízení vyberte možnost Udržovat zařízení vzhůru a stiskněte libovolné tlačítko.

Každému dotykovému bodu je přiřazena adresa ve formě TH čísla:

THProx=Přiblížení (určuje obecnou citlivost pouze pro první stisknutí klávesy)
TH0=Klávesa 1
TH1=Klávesa 4
TH2=Klávesa 7
TH3=Klávesa 2
TH4=Klávesa 5
TH5=Klávesa 8
TH6=Klávesa 3
TH7=Klávesa 6
TH8=Klávesa 9
TH9=Tlačítko zvonku
TH10=Klávesa 0
TH11=Potvrzovací tlačítko

Každé klávese je přiřazena určitá hodnota. Nejprve je třeba se na tuto hodnotu zeptat. Příklad pro klíč 3:
http://<ip-miniserver>/dev/sys/wsdevice/<device-serialnumber>/get/TH6
. Výsledkem je například hodnota 25. Tuto hodnotu si poznamenejte, abyste ji mohli později obnovit.

Nyní můžete citlivost snížit přiřazením vyšší hodnoty:
http://<ip-miniserver>/dev/sys/wsdevice/<device-serialnumber>/store/TH6/26
Pro zvýšení citlivosti vyberte nižší číslo.
Čísla nižší než 10 nepotřebují úvodní nulu.

Nakonec je třeba změnu potvrdit restartováním zařízení:
http://<ip-miniserver>/dev/sys/wsdevice/<device-serialnumber>/Reboot

Citlivost měňte pouze po malých krocích, jako v příkladu. Zkontrolujte, zda klávesy reagují odpovídajícím způsobem. Pokud změna není dostatečná, můžete příkaz zopakovat s vyšším/nižším číslem.


Aktory

Krátký popis Jednotky
API Connector Text
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status NFC Code Touch Air Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Slabá baterie Tento senzor se zapne, když jsou baterie téměř vybité.
Zařízení udává hodnoty tohoto senzoru pouze, pokud je napájeno bateriemi.
Digital 0/1
Stav baterie Tento senzor indikuje současnou úroveň nabití baterií.
Pokud je zařízení napájeno externě 24V, je zde stále zobrazena hodnota 100.
%
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Akustické potvrzení Akustické potvrzení při stisku tlačítka -
Bezpečnostní pokyny

Při externím napájení musí instalaci provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s příslušnými předpisy.

Důsledně dodržujte pokyny k instalaci, aby byla zaručena ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.

Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme používání šifrovaných NFC tagů od Loxone.


Dokumenty

Datasheet NFC Code Touch Air