Inteligentní ovládání teploty

Blok Inteligentní ovládání teploty vypočítá požadovanou teplotu na výstupu na základě venkovní teploty a integrované topné křivky a také energetické potřeby přiřazených místností.

V závislosti na režimu se pro výpočet v bloku používá topná křivka nebo chladicí křivka.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
ϑo Outdoor Temperature Analogový vstup pro aktuální venkovní teplotu.
Pokud není na tento vstup nic připojeno, použije se hodnota ze systémové proměnné "Venkovní teplota". Pokud není hodnota systémové proměnné k dispozici, bude zobrazena hodnota -1000.
Ib Boost Vstup Boost
Topení: Maximální teplota výstupní vody (parametr Max) bude k dispozici na výstupu AQf
Chlazení: Minimální teplota výstupní vody (parametr Min) bude zobrazena na výstupu AQf
0/1
St Stop Vstup zastavení
Vypne čerpadlo a směšovač
Topení: Minimální teplota výstupní vody (parametr Min) bude zobrazena na výstupu AQf a AQb
Chlazení: Maximální teplota výstupní vody (parametr Max) bude zobrazena na výstupu AQf a AQb
0/1
Tb Buffer Temperature Aktuální teplota zásobníku
Pokud se tento vstup používá, bude výstup směšovače (Qp) připraven k použití jakmile bude dosaženo požadované teploty
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
AQt Požadovaná teplota místnosti s nejvyšší (pro topení), popř. nejnižší (pro chlazení) požadovanou teplotou výstupní vody
TxQr Textový výstup místnosti s aktuální nejvyšší (při topení), popř. nejnižší potřebnou teplotou výstupní vody
Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
-
AQf Požadovaná teplota výstupní vody
AQb Požadovaná teplota akumulační nádrže
Qp Digitální výstup - Signál pro indikaci požadavku na rozdělovač pro ovládání směšovacího ventilu nebo čerpadla.
Výstup se aktivuje, jakmile otevření ventilu alespoň v jedné místnosti překročí práh sepnutí.
Pokud je použit vstup Tb (skutečná teplota zásobníku), musí být kromě otevření ventilu dosaženo i teploty zásobníku.
0/1
AQr Jednotky pro účely topení / chlazení ve °Cm²
Potřeba topení/chlazení je závislá na každé místnosti a je zadána: Teplotní diference * velikost místnosti
AQl Výkon topení/chlazení (0 - 100%)
Výkon topení/chlazení každé místnosti je zadán: Intenzita každé místnosti * celková plocha
AQi Zvýšení/snížení teploty topené vody
Aktuální zvýšení teploty výstupní vody (při topení) popř. snížení (při chlazení)
Qe Digitální výstup chyb (neplatné hodnoty) 0/1
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Min Minimum Minimální požadovaná teplota na výstupu
K výpočtu teploty na výstupu je zapotřebí venkovní teplota ze vstupu To nebo systémové proměnné.
- 5
Max Maximum Maximální požadovaná teplota na výstupu
K výpočtu teploty na výstupu je zapotřebí venkovní teplota ze vstupu To nebo systémové proměnné.
- 40
B Buffer Target Temperature Offset Zvýšení teploty zásobníku v režimu topení (AQb = AQf + B) popř. snížení teploty zásobníku v režimu chlazení (AQb = AQf - B) - 5
S Slope Sklon topné křivky nebo křivky chlazení - 0,5
N Offset Paralelní posun topné křivky nebo křivky chlazení (při ohřevu se cílová teplota na výstupu zvýší o tuto hodnotu, při snížení chlazení) - 0
Str Switch-On Threshold Práh zapnutí v %
Pouze pokud poloha ventilu alespoň v jedné místnosti překročí tuto hodnotu, je čerpadlo (Qp) aktivováno
Pokud jsou použity všechny Inteligentní regulace přiřazeného Ovládání klimatu, nemá tento parametr žádný vliv. V tomto případě se použije prahová hodnota zapnutí Ovládání klimatu.
- 35
G Gain Zesílení odchylky místnosti
Nastavení faktoru zesílení pro tepelnou odchylku této místnosti (výchozí hodnota = 1)
- 1
I Target temperature increase / decrease Nastavení zvýšení teploty v místnosti během fáze zahřívání (při topení) nebo snížení požadované teploty v místnosti během fáze chlazení (při chlazení). - 2
Ps Pump standstill Maximální doba odstavení čerpadla ve dnech.
Pokud nebylo čerpadlo aktivováno v nastavené době, aktivuje se automaticky ve 2 hodiny ráno na 3 minuty.
Čas by měl být nastaven podle údajů výrobce!
d 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Směšovač pro Výběr okruhu topení/chlazení -
Přiřazení Přiřazení Inteligentních regulátorů pokojové teploty.
V závislosti na požadavcích všech Inteligentních regulátorů pokojové teploty se vypočítá teplota výstupní vody, teplota akumulační nádrže a další výstupní hodnoty.
-
Příklad programování

Následující příklad ukazuje jednoduché základní programování bloku:

Na vstupu ϑo je bloku poskytnuta venkovní teplota. Výstup AQf slouží k přenosu žádané teploty průtoku do bloku @Směšovací ventil.
Směšovací ventil a reléový výstup pro oběhové čerpadlo jsou ovládány společně prostřednictvím výstupu Qp.
Upozorňujeme, že pokud směšovací ventily nebo čerpadla mohou pracovat pouze za určitých podmínek, je třeba sem přidat další logiku.

Okno, které se otevře po vytvoření bloku nebo po dvojkliku na něj, slouží k přiřazení místností k bloku.
Zde jsou vybrány všechny místnosti, které jsou zásobovány tímto směšovacím okruhem. V každé místnosti musí být k dispozici Inteligentní regulace pokojové tepoloty:

To, zda je směšovací okruh použit pro vytápění nebo chlazení, je určeno v nastavení modulu:

Zde také můžete nastavit, že rozhodování o vytápění/chlazení určuje blok Ovládání klimatu. V takovém případě musí být v níže uvedeném poli přiřazen regulátor klimatizace.


Popis funkce

K určení cílové teploty na výstupu se vyhodnotí všechny přiřazené místnosti.
V režimu vytápění se vyhodnotí pouze místnosti, které jsou aktuálně v režimu vytápění. V režimu chlazení, místnosti v režimu chlazení.

Do výpočtu jsou zahrnuty následující hodnoty:
venkovní teplota
cílová teplota místnosti
cílová/skutečná odchylka teploty místnosti
fáze vytápění/chlazení místnosti
Křivka topení nebo křivka chlazení
Blokovací parametry

Modul nejprve určí požadovanou teplotu na výstupu pro každou místnost, poté se na výstupu AQf vydá nejvyšší (pro vytápění) nebo nejnižší (pro chlazení) vypočítaná nastavená teplota na výstupu.
Pokud neexistuje požadavek na vytápění nebo chlazení, je na výstupu AQf pro topení minimální (parametr Min) a pro chlazení maximální nastavená teplota (parametr Max).

U funkce čerpadlo/směšovač se vyhodnotí výstupy H/C/HC (odpovídá otevření ventilu 0-100%) přiřazených regulátorů místnosti.
Pokud má alespoň jedna místnost minimální otevření ventilu (definované parametrem Str. ), je aktivován výstup Qp.

Cílová teplota akumulační nádrže je navýšena (topení) nebo ponížena (chlazení) od cílové teploty na výstupu o hodnotu nastavenou v parametru B. Hodnota je udávána na výstupu AQb.


Příklady výpočtu

Následující příklady ukazují, jak se podrobně vypočítává požadovaná teplota na výstupu:

Vliv cílové teploty místnosti:

Topná křivka nebo chladicí křivka integrovaná v modulu zohledňuje jak venkovní teplotu, tak cílovou teplotu v místnosti. Při stejné venkovní teplotě platí pro topení i chlazení následující: Pozitivní změna cílové teploty v místnosti má za následek zvýšení cílové teploty na výstupu.

Příklad 1: cílová teplota místnosti = 20 ° C; Venkovní teplota = 0 ° C (S = 0,5; N = 0) ⇒ cílová teplota na výstupu = 30,9 ° C

Příklad 2: cílová teplota místnosti = 22 ° C; Venkovní teplota = 0 ° C (S = 0,5; N = 0) ⇒ cílová teplota na výstupu = 33,8 ° C

Vliv odchylky pokojové teploty:

Odchylka pokojové teploty se přičte (pro vytápění) nebo odečte (pro chlazení) k cílové pokojové teplotě a zpracuje se jako opravená cílová pokojová teplota z topné křivky nebo chladicí křivky.

Pomocí parametru G lze vážit vliv odchylky pokojové teploty. G je ve výchozím nastavení nastavena na 1. Pokud je G nastaveno na 0, nemá odchylka pokojové teploty žádný vliv na cílovou teplotu místnosti nebo cílovou teplotu přívodu.

Příklad 1: topení; Cílová pokojová teplota = 20 ° C; Odchylka pokojové teploty = 1,5 ° C; G = 1 ⇒ opravená cílová pokojová teplota je 21,5 ° C

Příklad 2: chlazení; Cílová pokojová teplota = 20 ° C; Odchylka pokojové teploty = 1,5 ° C; G = 2,0 ⇒ opravená cílová pokojová teplota je 17,0 ° C

Vliv fáze ohřevu nebo fáze chlazení:

Pokud je místnost aktuálně ve fázi natápění nebo ochlazování (např. Změna z úsporné teploty na komfortní teplotu), nastavená hodnota pokojové teploty se zvýší nebo sníží o nastavitelnou hodnotu (viz parametr I).
Toto zvýšení nebo snížení požadované teploty v místnosti má za následek zkrácení doby vytápění nebo chlazení.
Pokud je parametr I nastaven na 0, nemá fáze ohřevu nebo fáze ochlazování žádný vliv na nastavenou teplotu přívodu v regulaci teploty.


Rady

Zvláštnosti při chlazení: Při chlazení je důležité, aby teplota na výstupu neklesla pod teplotu rosného bodu (tvorba kondenzované vody). To lze zajistit odpovídajícím nastavením parametru Min.
Doporučuje se také zvýšit cílové teploty v místnosti, když venkovní teplota stoupne, aby se zabránilo přílišnému ochlazování místností ve velmi horkých dnech.