Funkční blok Touch & Grill

Návod a pokyny k práci s funkčním blokem (programování) Touch and Grill v programu Loxone Config.

Je možné hlídat vnitřní teplotu, určovat cílovou teplotu a používat časovač. Je možné sledovat teplotu, určovat cílovou teplotu a používat k tomu časovač. Každé zařízení lze využít ve 2 funkčních blokách - např. pro použití v kuchyní a na zahradě. V jednu chvíli je ale možné používat pouze jeden blok Touch & Grill. Druhý bude neaktivní. Blok je možné aktivovat vstupem (O). V čase aktivace bude aktivován pouze blok, který bude aktivován jako první. Každé zařízení lze využít ve 2 funkčních blokách - např. pro použití v kuchyní a na zahradě.


Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
C Potvrzení alarmu Všechny aktivní alarmy budou impulzem na vstup potvrzeny. Digital 0/1
O Zapne blok Blok se impulzem na tomto vstupu zapne. Digital 0/1
DisT Zakázání operací na dotykové ploše Pokud je vstup aktivní, není možné ovládat dotykovou plochu zařízení. To slouží pro zamezení nechtěných dotyků, např. při čištění nebo jako dětská pojistka. Digital 0/1

Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Qay Alarm žlutého senzoru Tento výstup bude aktivní v případě, že na žlutém senzoru bude alarm. Digital 0/1
Qag Alarm zeleného senzoru Tento výstup bude aktivní, pokud dojde k alarmu na zeleném senzoru. Digital 0/1
Qat Alarm po skončení časovače Tento výstup bude aktivní, pokud časovač dojde do konce a vyvolá alarm. Digital 0/1
Ty Teplota žlutého senzoru Aktuální teplota žlutého senzoru (pokud není senzor připojen, bude na výstupu hodnota -255). ° -28...300
Tg Teplota zeleného senzoru Aktuální teplota zeleného senzoru (pokud není senzor připojen, bude na výstupu hodnota -255). ° -28...300
Tty Požadovaná teplota žlutého senzoru Požadovaná teplota žluzého senzoru. ° 10...350
Ttg Požadovaná teplota zeleného senzoru Požadovaná teplota zeleného senzoru ° 10...350
Tre Zbývající čas časovače Pokud je časovač aktivní, je na tomto výstupu zobrazen zbývající čas. s 0...5999
QO Blok aktivní Tento výstup udává, zda blok aktuálně ovládání zařízení. Digital 0/1
TQ Text alarmu Textový výstup posledního vyvolaného alarmu. Text Text

Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Dm Maximální doba trvání [s] alarmu Po uplynutí této doby budou stávající alarmy automaticky potvrzené (zrušené). s 1...∞
B Jas displeje Jas displeje přiřazeného zařízení Touch & Grill Air. % 0...100

Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Počet oznámení Maximální počet uložených oznámení 2...100
Přiřazený Touch & Grill Air Touch & Grill Air, který je spojen s tím blokem. -