Alarm

Připojení všech pohybových senzorů

Realizace elektronické zabezpečovací signalizace – elektronický zabezpečovací systém s využitím funkčního bloku Alarm.

Seznámení s funkčním blokem

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Blok Alarm je určen k realizaci necertifikované elektronické zabezpečovací signalizace (EZS). Všechny pohybové, okenní, dveřní a libovolné další senzory plnící v programu jiné funkce mohou být dále použity pro alarm. Díky tomu, že v chytrém domě od Loxone dokáží všechny technologie spolupracovat, je možné z toho těžit i alarmu, kdy se po jeho aktivaci spouští několik stupňů poplachu. V těchto stupních se využívá osvětlení, stínící technika nebo třeba audio, aby došlo k odrazení nezvaného hosta.

Blok Alarm může být z vizualizace zastřežen/odstřežen nebo lze zrušit poplach jako falešný. Ve vizualizace se ukládá poslední aktivace až 100 senzorů. Pro větší bezpečnost, například při ztrátě telefonu, lze na bloku aktivovat „Heslo vizualizace“. Pro ovládání alarmu z vizualizace budete pak dotázáni na toto dodatečné heslo.

ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁNÍ

Pomocí dvoujkliku na funkční blok alarm je možné vyvolat dialogové okno. V něm můžete vybrat pohybové a okenní kontakty na technologii Air/Tree a také periférie jako osvětlení, žaluzie a audio na jednotlivých stránkách. Díky tomu bude automaticky naprogramováno blikání osvětlení a vytažení žaluzií (stupeň 3) a zapnutí tónu sirény přes vybrané zóny Music Serveru (stupeň 2).

Config_alarm_dvojklik

Na vstup (I1) (I5) připojte senzory a čidla, která chcete využít k zabezpečení domu a jsou napojeny na digitální vstupy. Tyto vstupy mají stejnou funkci. Vstupy (I3) a (I4) mohou mít speciální funkci v závislosti na parametru (Ii). Pokud je parametr (Ii) aktivní, nebudou vstupy reagovat na aktivní stav, ale na změnu stavu.

Na vstup (I1) je předpokládáno připojení pohybového senzoru.
Aktuální počet aktivovaných vstupů naleznete na výstupu (AQ).
Název, datum a čas posledního aktivovaného vstupu naleznete na výstupu (TQ).

Na výstupy (Q1)(Q6) lze připojit až šest různých signalizací alarmu (pokud je vybráno v dialogovém oknu, přidají se ještě aktivity v závorkách bez ohledu na nutnost programování).

  • (Q1) digitální výstup tichého alarmu
  • (Q2) digitální výstup akustického alarmu (zapnutí zón Music Serveru)
  • (Q3) digitální výstup optického alarmu (blikání osvětlení a vytažení stínící techniky)
  • (Q4) digitální výstup interního alarmu
  • (Q5) digitální výstup externího alarmu
  • (Q6) digitální výstup dalšího alarmu

Jednotlivé výstupy mohou být časově zpožděny parametry (D1) – (D6).

Alarm lze aktivovat či deaktivovat několika způsoby. Stav alarmu (zap./vyp.) naleznete na výstupu (AQ), kdy 0 = nezastřeženo, 1 = zastřeženo s pohybovými senzory, 2 = zastřeženo bez pohybových senzorů.

  • První impuls na vstup (Tr) aktivuje alarm, další jej deaktivuje
  • Impuls na (A) provede aktivaci, ale tímto vstupem nelze alarm deaktivovat.
  • Impuls na vstup (V), který vám umožní aktivaci alarmu se zpožděním, které definujete v parametru (Da). Zbývající čas do aktivace naleznete na výstupu (AQr).
  • Dále je možné také zastřežit pouze částečně – bez pohybových senzorů (plášťová ochrana). K částečnému zastřežení a odstřežení slouží vstup (TrNm). Pouze k zastřežení slouží (ANm), a k opožděnému zastřežení potom (VNm).

Po spuštění poplachu lze použít vstup (C) pro jeho vypnutí. Alarm zůstane ale aktivní.

Vstup (R) funguje jako reset. Vrátí funkční blok Alarm do počátečního stavu.

T2 – Doba (s) do které je potřeba narušit druhý pohybový senzor, aby došlo ke spuštění poplachu. Jakýkoliv jiný druh hlásiče vyvolá poplachokamžitě.   0= tato funkce nebude použita

Vstup (Dis) slouží jako dětská pojistka. Po dobu jeho aktivace nereagují vstupy (Tr), (A), (V) a (R). Aktivní nicméně zůstává potvrzení alarmu na vstupu (C). Při spuštění poplachu jej tedy můžete vypnout.

Pokročilé funkce

Testovací režim

Při testování senzorů pro zastřežení lze využít testovacího režimu. Spustíte jej aktivací parametru (Tm). Po dobu jeho aktivace se v případě poplachu bude spínat pouze testovací výstup (Qt).

Zpožďování

Parametr (Ti) určuje čas (s) zpoždění vstupního impulsu při současné aktivaci více detektorů.

Parametr (T2) udává dobu (s) mezi aktivací 1. a 2. detektoru pro spuštění dalšího stupně alarmu. Pokud dojde k aktivaci pouze jednoho detektoru během doby (T2), spustí se pouze tichý alarm aktivací výstupu (Q1). Pokud během doby (T2) nedojde k aktivaci 2. detektoru, tichý alarm se ukončí. Oba detektory mohou být připojeny na stejný vstup.
Čas (T2) nesmí být větší, než je u parametru (D1)! Počet aktivních hlásičů musí být >= 2. Pokud detektor dává pouze krátký impuls, pak může být parametr (Ti) použit k prodloužení impulsu. Použití parametrů syntézy umožňuje udržet počet falešných poplachů na minimu.

Délka poplachu

Parametrem (Dm) se nastavuje maximální délka poplachu ((Q1) – (Q6) ; 0 = bez omezení). Maximální doba trvání poplachu (Dm) musí být větší, než je nejdelší časové zpoždění (D1)-(D6))! Parametrem (Ca) se nastavuje automatické vypnutí poplachu (Q1), pokud byla nastavena maximální doba poplachu a přivedená náběžná hrana na vstup (Ca). (V opačném případě je nutné ruční vypnutí).

VSTUPY

Vstup Název Popis Rozsah hodnot Jednotky
I1 Senzor pohybu Připojení všech pohybových senzorů 0/1
I2 Senzor rozbití okna Připojení všech senzorů rozbití oken 0/1
I3 Okenní kontakty Připojení všech okenních kontaktů (0 = zavřeno, 1 = otevřeno) 0/1
I4 Dveřní kontakty Připojení všech dveřních kontaktů (0 = zavřeno, 1 = otevřeno) 0/1
I5 Ostatní vstupy alarmu Připojení přídavných senzorů a dektorů 0/1
Tr Trigger sharp / out of focus Impulsem je alarm zastřežený, nebo odstřežený 0/1
TrNm Zastřežení/odstřežení Impulzem zastřeží/ odstřeží bez použití pohybových senzorů. 0/1
A Zastřežení s pohybovými senzory Impulzem se zastřeží 0/1
ANm Zastřežení bez pohybových senzorů Impulzem zastřežíbez použití pohybových senzorů. 0/1
V Zpožděné zastřežení s pohybovými senzory Impulzem se zastřeží se zpožděním, které se definuje pomocí parametru Da 0/1
VNm Zpožděné zastřežení bez pohybových senzorů Impulzem se zastřeží se zpožděním, které se definuje pomocí parametru Da Bez použití detektorů pohybu 0/1
R Odstřežení alarmu Impulzem se alarm odstřeží 0/1
C Potvrzení Falešného poplachu alarm is acknowledged by impulse 0/1
Dis Zablokování vstupů alarmu Dětská pojistka, zablokují se veškeré vstupy bloku, ten ale lze ovládat z aplikace 0/1

 

 

Parametry

Parametr Název Popis Rozsah hodnot Jednotky
R Remanence Aktivuje remanenci bloku 0/1
Da Doba zpoždění zastřežení Určuje za jak dlouho se alarm zastřeží po přijetí signálu na vstupy V a VNm s
D1 Zpoždění tichý poplach Časové zpoždění tichého poplachu Q1 s
D2 Zpoždění akustický poplach Časové zpoždění akustického poplachu Q2 s
D3 Zpoždění optický poplach Časové zpoždění optického poplachu Q3 s
D4 Zpoždění interní poplach Časové zpoždění interního poplachu Q4 s
D5 Zpoždění externí poplach Časové zpoždění externího poplachu Q5 s
D6 Zpoždění další poplach Časové zpoždění dalšího poplachu Q6 s
Ti Prodloužení vstupních impulzů Doba, po kterou zůstanou vstupní impulzy aktivní. Toto zpoždění bude použito při současné aktivaci více hlásičů. 0 = žádné prodloužení s
T2 Časový interval pro druhý pohybový senzor Doba za jakou je nutné narušit druhý pohybový senzor, aby došlo ke spuštění poplachu. Jakýkoliv jinýdruh hlásiče vyvolá poplach okamžitě. 0 = tato funkce nebude použita s
tm Testovací režim Pokud je aktivní je sepnutý výstup pro testovací poplach 0/1
Dm Max doba poplachu DOba jak dlouho může být poplach aktivní. Po té se přepne do tichého režimu. 0 = neomezeno s
Ca Automatické vypnutí poplachu V případě, že je nastavena maximální délka poplachu Q1 bude na konci vypnuto pokud je CA zapnuto. 0/1
Ii Zohlednění stavu oken a dveří Pokud je Ii=1, alarm může být zastřežen i v případě otevřených oken a dveří, poplach se vyvolá v případě změny (otevřené okno se zavře) 0/1

Výstupy

Výstup Název Popis Rozsah hodnot Jednotky
AQ Analogový výstup stavu zastřežení 0 = odstřeženo, 1 = zastřeženo s pohybovými senzory, 2 = zastřeženo bez pohybových senzorů 0-2
Q1 Digitální výstup tichého poplachu Výstup tichého poplachu, bude aktivní až po uběhnutí doby D1 v případě alarmu 0/1
Q2 Digitální výstup askustického poplachu Výstup akustického poplachu, bude aktivní až po uběhnutí doby D2 v případě alarmu. Zóny music serveru přehrávají notifikaci alarmu. 0/1
Q3 Digitální výstup optického poplachu Výstup optického poplachu, bude aktivní až po uběhnutí doby D3 v případě alarmu. V případě že jsou přiřazené bloky ovládání osvětlení světla v nich začnou blikat a roztáhnou se žaluzie. 0/1
Q4 Digitální výstup interního poplachu Výstup interního poplachu, bude aktivní až po uběhnutí doby D4 v případě alarmu. 0/1
Q5 Digitální výstup externího poplachu Výstup externího poplachu, bude aktivní až po uběhnutí doby D5 v případě alarmu. 0/1
Q6 Digitální výstup dalšího poplachu Výstup dalšího poplachu, bude aktivní až po uběhnutí doby D6 v případě alarmu. 0/1
AQn Analogový výstup počtu aktivních senzorů Zobrazí kolik je aktivních senzorů 0/1
Qt Digitální výstup testovacího poplachu Výstup testovacího alarmu (parametr Tm = 1) 0/1
AQR Zbývající čas aktivace alarmu Analogový výstup zbývajícího času zpoždění aktivace s
TQ Textový výstup posledního čítače Indikuje poslední aktivní detektor. V následujícím textovém zápisu:21.07.2014 15:00  Kuchyně
Qo Digitální výstup otevřených oken/dvěří 1 = otevřené 0/1
AQT Text to speech Textový výstup alarmu (Může být připojen na zónu music serveru, která náleží do této zóny alarmu)

 

 

Příklady

Blok alarm je určen k realizaci necertifikovaného EZS. Všechny pohybové, okenní, dveřní a libovolné další senzory plnící v programu jiné funkce, mohou být dále použity pro alarm. Stáhněte si jednoduchý příklad zapojení funkčního bloku Alarmu.
Download