Alarm

Blok Alarmu lze použít ke snadnému nastavení poplachového systému pomocí stávajících čidel (detektory pohybu, okenní kontakty atd.).

Poplach lze spustit okamžitě nebo se zpožděním buď prostřednictvím vstupů bloku, nebo přímo prostřednictvím aplikace.
Pokud je spuštěn poplach, spustí se různé úrovně poplachu s časovým zpožděním.
Alarm může vytvářet výstrahy blikáním světel, přehráváním zvuku alarmu/hlasité hudby, telefonováním nebo zvedáním žaluzií a roztahováním závěsů.

Dvojklikem na blok vyvoláte konfigurační nabídku, která umožňuje vybrat, které senzory mají spustit alarm a které funkční bloky (ovládání osvětlení atd.) mají být použity jako výstraha.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
P Presence Vstup alarmu pro detekci přítomnosti.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
Gb Glass breakage Vstup alarmu pro detekci rozbitého skla.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
Wc Window contacts Vstup alarmu pro okenní kontakty
(0 = zavřeno, 1 = otevřeno).
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
Dc Door contacts Vstup alarmu pro dveřní kontakty
(0 = zavřeno, 1 = otevřeno).
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
Ot Other Poplachový vstup pro další senzory a detektory.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
Tg Toggle with presence detection Přepíná mezi odjištěním a odjištěním.
Ke spuštění poplachu se používají snímače přítomnosti.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
Tgnp Toggle without presence detection Přepíná mezi zastřežením a odstřežením.
Senzory přítomnosti se nepoužívají ke spuštění alarmu.
0/1
A Arm with presence detection Zastřeží zabezpečovací systém.
Ke spuštění poplachu se používají senzory přítomnosti.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
Anp Arm without presence detection Zastřeží zabezpečovací systém.
Ke spuštění poplachu se nepoužívají senzory přítomnosti.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
Ad Arm delayed with presence detection Zastřeží zabezpečovací systém se zpožděním (Ard).
Ke spuštění poplachu se používají senzory přítomnosti.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
Adnp Arm delayed without presence detection Zastřeží zabezpečovací systém se zpožděním (Ard).
Ke spuštění poplachu se nepoužívají senzory přítomnosti.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
Off Off Impuls: výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
Ca Confirm alarm Potvrdí aktuální poplach a vynuluje všechny poplachové výstupy.
Poplašný systém zůstane zastřežený.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
DisPc Disable periphery control Zakáže vstupy (Tg), (Tgnp), (A), (Anp), (Ad), (Adnp), když je Zap. (např. Dětský zámek, úklid)
Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
S Status 0 = Odstřeženo
1 = Zastřeženo s pohybovými čidly
2 = Zastřeženo bez pohybových čidel
- 0...2
Sa Silent alarm Tichý poplach - 0/1
Aa Audible alarm Zvukový poplach - 0/1
Va Visual alarm Vizuální poplach - 0/1
Ia Internal alarm Interní poplach - 0/1
Ea External alarm Externí poplach - 0/1
Ra Remote alarm Vzdálený poplach - 0/1
N Number of active sensors Počet aktivních senzorů -
At Alarm test Používá se pouze v případě, že parametr Atm = 1. - 0/1
Rtad Remaining time arming delay Zbývající čas zpoždění zastřežení s 0...∞
Ca Cause of alarm Hlásí příčinu posledního poplachu. - -
Ta Time and date of alarm Hlásí příčinu posledního poplachu. - -
WDs Window / door state Zapnuto, když jsou otevřena okna nebo dveře.
Pokud je parametr (Aoc) 1: Jakékoli otevřené okno / dveře jsou ignorovány a vstup (WDs) je při zastřežení nastaven na 0.
- 0/1
WDot Text output for open windows / doors Vypíše názvy oken a dveří, které byly otevřeny během zastřežení. (Výstup lze připojit ke vstupu TTS.) - -
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
- -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Pokud je aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
- Při aktivaci/deaktivaci alarmového systému (max. každých 10s)
Data se ukládají na SD kartu.
- 0/1 0
Ard Arming delay Zpoždění zastřežení s 0...∞ 600
Sad Silent alarm delay Zpoždění tichého poplachu s 0...∞ 0
Aad Audible alarm delay Zpoždění zvukového poplachu s 0...∞ 20
Vad Visual alarm delay Zpoždění vizuálního poplachu s 0...∞ 40
Iad Internal alarm delay Zpoždění interního poplachu s 0...∞ 90
Ead External alarm delay Zpoždění externího poplachu s 0...∞ 150
Rad Remote alarm delay Zpoždění vzdáleného poplachu s 0...∞ 300
Eip Extension of alarm input pulses Definuje minimální dobu trvání, po kterou zůstávají vstupní impulsy alarmu aktivní.
Slouží k výpočtu počtu aktivních senzorů na výstupu (N).
0 = Každý impuls zvyšuje hodnotu na výstupu (N), pouze dokud je aktivní.
s 0...∞ 0
Spt Second presence sensor time window Definuje časové okno, do kterého musí být spuštěn druhý snímač přítomnosti, aby byl alarm aktivován.
Pokud je použit pouze jeden snímač přítomnosti, nemá tento parametr žádný vliv a alarm je spuštěn okamžitě.
0 = funkce se nepoužívá
s 0...∞ 900
Atm Alarm test mode 1 = Při aktivním alarmu je aktivován pouze výstup (At). - 0/1 0
MaxA Maximum alarm duration Po uplynutí nastavené doby trvání se alarm resetuje na tichý alarm.
0 = Bez omezení doby trvání

Maximální doba trvání alarmu by měla být delší než nejdelší zpoždění alarmu, jinak se některé úrovně alarmu nikdy neaktivují!
s 0...∞ 900
Sac Silent alarm confirmation 1 = Tichý alarm je potvrzen po dosažení maximální doby trvání alarmu (MaxA). - 0/1 0
Aoc Arm open contact 0 = Alarm se spustí při otevření okna nebo dveří při strážní službě.
1 = Alarm se spustí pouze při změně stavu dveří nebo okna při strážní službě.
- 0/1 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Čekající doba po startu Zpoždění spuštění po restartu programu.
Hodnota nižší než 10 může véct k falešným alarmům při restartu Miniserveru!
Toto se týká pouze aktivovaného alarmu pomocí remanence!
s 0...3600 -
Počet zpráv Maximální počet uložených posledních zpráv. - 2...100 -
Potlačení výstupů Potlačení všech nepřipojených výstupů Aa - Ra.
Tichý poplach není možné potlačit!
- - -
Nastavení Konfigurace použitých vstupů a výstupů. - - -
Výstup na WDot

V případě, že je okno nebo dveře po zapnutí poplachového systému (zpožděné nebo normální) stále otevřené, aktivuje se výstup (WDs) a na výstupu (WDot) se objeví zpráva. Například: "Pozor, okno v kuchyni je stále otevřené"! Pokud je otevřeno více oken/dveří, výstup zní: "Pozor! Několik oken nebo dveří je stále otevřeno!".


Chování detektoru pohybu

Když je zabezpečovací systém aktivován s detektory pohybu, jsou všechny detektory pohybu připojené k zabezpečovacímu systému nastaveny na nejkratší doběh.