Intelligente ruimteregeling

Intelligente ruimteregeling met analoge stuuruitgangen en automatisch verwarmen en koelen functies Optioneel kunnen verschillende verwarmings-/koelingsbronnen zoals klimaatregelaars en ventilatormodules geconfigureerd worden Extra uitgangen hebben de waarde van de actieve verwarmings- / koelingsuitgang, tenzij de respectieve bron een andere waarde afdwingt (bijv. Minimale opening, ...)


Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Wertebereich
M Modus Modus 0=Automatisch: De actuele/ingestelde temperaturen bepalen of de verwarmings- of koelmodus wordt geactiveerd. 1=Automatische verwarmingsmodus: Uitgangen voor koeling en zonwering zijn gedeactiveerd. 2=Automatische koelmodus: Koeling- en zonwering uitgangen actief, verwarmingsuitgangen gedeactiveerd. 3 = Handmatig: gewenste temperatuur van ingang Tm, verwarming of koeling afhankelijk van werkelijke temperaturen 4 = Handmatige verwarmingsmodus: ingestelde temperatuur van ingang T, koeling en schaduwuitgangen gedeactiveerd. 5 = Handmatige koelmodus: ingestelde temperatuur van de ingang Tm, de koeling en de schaduwuitgangen zijn actief, de verwarmingsuitgangen zijn gedeactiveerd. - 0...5
Tm ingestelde temperatuur[°] Analoge ingang gewenste doel temperatuur in manuele modus °
Ti Temperatuur[°] actuele ruimtetemperatuur[°] °
Iw Raam Raamcontact (ALLEEN bij automatische modi): UIT=Gesloten, AAN=Open → 'Huis in diepe slaapstand' in verwarmingsmodus / 'Hitte beschermingstemperatuur' in koelmodus Als de buitentemperatuur lager is (verwarmingsmodus) of hoger (koelmodus) dan de kamertemperatuur, wordt deze gedurende de duur van de opening in de UIT-modus (vorst- / hittebescherming) gezet Digitaal 0/1
Ic Comforttemperatuur Selectie "Aanwezig" (comforttemperatuur) Start comforttemperatuur bij AAN (stijgende flank) en activeert de naloop timer (Tsc) bij UIT (dalende flank). Nadat Tsc is verlopen, loopt de ingestelde automatische modus verder. Digitaal 0/1
Ia Abwesend Selectie "Afwezig" (opslaggebied) Start "Absent" bij AAN (stijgende flank) en activeert de follow-up timer (Tss) bij UIT (dalende flank). Wanneer Tss is verstreken, blijft de ingestelde automatische modus actief. Als Tss gelijk is aan 0, loopt de naloop timer tot de volgende wijziging in de schakelklok. De temperatuur wordt geregeld in het bereik tussen TaMin en TaMax Digitaal 0/1
Io Gebäudeschutz Modus "UIT" (Vorst / overtemperatuurbeveiliging) Start "uit" bij ON (stijgende flank) en activeert de nalooptimer (Tss) bij Uit (dalende flank). Wanneer Tss is verstreken, blijft de ingestelde automatische modus actief. Als Tss gelijk is aan 0, loopt de naloop timer tot de volgende wijziging in de schakelklok. De temperatuur wordt geregeld in het bereik tussen Tmin en Tmax Digitaal 0/1
Mv Bewegingsmelder - verlenging tijdvenster comfort temperatuur Bewegingsmelder ingang (verlenging tijdvenster comfort temperatuur) Start comfort temperatuur bij AAN (stijgende flank) en activeert de naloopt timer (Tmv) bij UIT (dalende flank). Bij AAN (stijgende flank) moet de regelaar in het comfort temperatuur tijdvenster zijn, anders wordt de wijziging genegeerd. Na het aflopen van Tmv loopt de ingestelde automatische modus verder. Digitaal 0/1
R Reset Alle actieve timers en nalooptijden (Tss, Tsc) zijn beëindigd Digitaal 0/1
DisMv Bewegingsmelder ingang Mv deactiveren Bewegingsmelder ingang Mv deactiveren Digitaal 0/1

Uitgangen

Contractie Beschrijving Eenheid Wertebereich
H uitgang verwarmen Afhankelijk van de instelling wordt de uitgang analoog of als PWM met automatische instellingen gebruikt - 0...10
C uitgang koelen Afhankelijk van de instelling wordt de uitgang analoog of als PWM met automatische instellingen gebruikt - 0...10
HC uitgang verwarmen of koelen Afhankelijk van de instelling wordt de uitgang analoog of als PWM met automatische instellingen gebruikt - 0...10
H1 uitgang verwarmen bron 1 Als de "PWM" instelling in de bron is geactiveerd, wordt automatisch een 0/1 PWM-signaal uitgevoerd - 0...10
C1 uitgang koelen bron 1 Als de "PWM" instelling in de bron is geactiveerd, wordt automatisch een 0/1 PWM-signaal uitgevoerd - 0...10
HC1 uitgang verwarmen of koelen bron 1 Als de "PWM" instelling in de bron is geactiveerd, wordt automatisch een 0/1 PWM-signaal uitgevoerd - 0...10
H2 uitgang verwarmen bron 2 Als de "PWM" instelling in de bron is geactiveerd, wordt automatisch een 0/1 PWM-signaal uitgevoerd -
C2 uitgang koelen bron 2 Als de "PWM" instelling in de bron is geactiveerd, wordt automatisch een 0/1 PWM-signaal uitgevoerd -
HC2 uitgang verwarmen of koelen bron 2 Als de "PWM" instelling in de bron is geactiveerd, wordt automatisch een 0/1 PWM-signaal uitgevoerd -
H3 uitgang verwarmen bron 3 Als de "PWM" instelling in de bron is geactiveerd, wordt automatisch een 0/1 PWM-signaal uitgevoerd -
C3 uitgang koelen bron 3 Als de "PWM" instelling in de bron is geactiveerd, wordt automatisch een 0/1 PWM-signaal uitgevoerd -
HC3 uitgang verwarmen of koelen bron 3 Als de "PWM" instelling in de bron is geactiveerd, wordt automatisch een 0/1 PWM-signaal uitgevoerd -
Qs Uitgang voor zonwering - continu schakelen Is de optie "Zonneschijn gebruiken" actief, wordt de zonnestatus (systeemvariabele) in aanmerking genomen Koeling: de zonwering wordt actief zodra de comforttemperatuur (automatisch) of de doeltemperatuur (handmatig) overschreden wordt Verwarming: Zonwering wordt actief zodra de actuele temperatuur Comforttemperatuur + TaMax Verwarming bij beweging: actuele temperatuur comforttemperatuur + temperatuurverschil Td Digitaal 0/1
Qm Huidige modus: 1 = Verwarmingsmodus, -1 = Koelmodus -
Qe Fout uitgang - AAN zolang de fout aanwezig is Digitaal 0/1
TxQe Tekstuitvoer bij een fout Text Text
AQt uitgang actuele doeltemperatuur[°] °
AQm uitgang actuele modus schakelklok -

Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Wertebereich
Tc Comfort temperatuur Absolute comforttemperatuur °
Td toegestane afwijking Toegestane afwijking tussen setpoint / werkelijke temperatuur in de modus Present Wordt dit bereik te lang overschreden, wordt als het nodig is tussen verwarmen en koelen gewisseld ° 0.5...3
TeMin Spaartemperatuur minimum Ondergrens in afwezigheidsmodus ten opzichte van comforttemperatuur (streeftemperatuur = comforttemperatuur - TaMin) ° 0.5...∞
TeMax Spaartemperatuur maximum Bovengrens in de afwezigheidsmodus ten opzichte van de comforttemperatuur (streeftemperatuur = comforttemperatuur + TaMax) ° 0.5...∞
Tmin Vorstbeschermingstemperatuur Absolute vorstbeschermingstemperatuur Voor langdurige afwezigheid als antivriesmiddel. De waarde moet minimaal 3 ° lager zijn dan de comforttemperatuur °
Tmax Hittebescherming-temperatuur Absolute hittebeschermingstemperatuur Maximumtemperatuur om schade door oververhitting te voorkomen. De waarde moet minstens 3 ° hoger zijn dan de comforttemperatuur. °
Tsm Ventielbeweging Maximale stelventiel-stilstand Als de ventielen zo lang niet zijn bewogen, zullen ze automatisch bewegen. Kies de tijd volgens de fabrikant instructies. d
Tsc Comfort timer Time Comfort-timer - bij UIT (dalende flank) bij ingang Ic blijft de comforttemperatuur worden gedwongen s
Tse Eco-timer Opvolgingstijd bij afwezigheid of uit met UIT (dalende flank) aan de ingang Ia / Io blijft de zuinige temperatuur gedwongen s
Tmv Verlenging tijdvenster comfort temperatuur Verlenging van het comforttemperatuur-tijdvenster[s] - bij UIT (dalende flank) op ingang Mv wordt de comforttemperatuur nog zolang verder aangestuurd s
Ths Opwarmingssnelheid Tijd [min] die nodig is om de kamertemperatuur met 1° te verhogen. Als deze waarde 0 is, wordt een standaardwaarde gebruikt. min
Tcs Afkoelsnelheid Tijd [min] die nodig is om de kamertemperatuur met 1° te verlagen. Als deze waarde 0 is, wordt een standaardwaarde gebruikt min

Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving
Zonneschijn gebruiken De zonweringsuitgang (Qs) wordt enkel geactiveerd als de systeem variabele zonneschijn actief is
Alle geconfigureerde bronnen op hetzelfde moment gebruiken Ist diese Option ausgewählt, werden Heiz- oder Kühlanforderungen an alle verknüpften Bausteine gesendet. Ansonsten nur an die erste verfügbare Quelle, und alle nachfolgenden Quellen, die als Konfiguration 'günstige' für diesen Modus eingestellt haben.'
PWM-uitgangen Indien aangevinkt, worden de uitgangen H, C en HC gebruikt als PWM-uitvoer
Schakeltijden Temperatuurregeling in verwarming en koeling modus
configureren verfügbare Heiz/Kühlquellen konfigurieren. Es können unterstützte Quellen angelegt, priorisiert und je Quelle Heiz/Kühl/PWM-Unterstützung eingestellt werden

Modus-selectie automatische modus

In de automatische modus beslist de bouwsteen automatisch of de verwarmings- of koelmodus wordt geactiveerd. Verschillende boven- en ondergrenzen kunnen voor elk worden geconfigureerd. Bevindt de temperatuur zich lang genoeg buiten deze limieten, schakelt het systeem over naar koelmodus (bovengrens) of verwarmingsmodus (ondergrens) Voor de uit-modus zijn deze limieten z.b. TsMin (onderlimiet) en TsMax (bovengrens) Afhankelijk van de actieve modus wordt op verschillende temperaturen geregeld. In de spaarstand is dit de onderste limiet voor verwarming of bovengrens voor koeling


Configureerbare verwarmings- en koelingsbronnen

Er kunnen tot 3 verwarmings-/koelingsbronnen geconfigureerd worden. De bouwsteen stuurt, afhankelijk van de configuratie, zijn vereisten naar deze bronnen. voor elke bron kan het vermogen om te verwarmen of te koelen geconfigureerd worden. Als de respectieve bron is geconfigureerd om alleen te verwarmen, wordt er bij aanvraag geen koelverzoek verzonden. Voor elke modus wordt vervolgens een vrij configureerbare prioriteitenlijst ingesteld. de verzoeken worden in de juiste volgorde verzonden De lijst gaat door naar de eerste bron die ook de gewenste energie (verwarmen/koelen) kan leveren Als de parameter "alle bronnen tegelijkertijd gebruiken" is gezet, wordt het verzoek ook naar de volgende bronnen verzonden, anders alleen voor degenen die zijn geconfigureerd als "gunstig" voor de respectieve modus. Beschikbare bronnen worden cyclisch gecontroleerd om te kunnen reageren op wijzigingen in actieve werking


Bronuitgangen

Voor elke bron zijn er uitgangen voor verwarming, koeling en verwarming+koeling De bron-uitgangen stellen alleen de regelwaarde in als de bron zich in dezelfde modus bevindt, dit wil zeggen verwarmen of koelen. Bij systemen die kunnen verwarmen en koelen (zoals ventilatie of warmtepompen) wordt zo voorkomen dat de situatie in de ruimte hierdoor verslechtert Als de inschakeldrempel van de klimaatregelaar werd onderschrijden, kan een minimale opening worden geforceerd tot het apparaat is uitgeschakeld, nadat de minimale looptijd is verstreken


Buitentemperatuur

De buitentemperatuur wordt, indien beschikbaar, automatisch gelezen door de systeemvariabelen De module schakelt alleen naar de UIT-modus wanneer het raam open is, als de buitentemperatuur het huidige verwarmings- / koelproces nadelig zou beïnvloeden Als de buitentemperatuur gunstig zou zijn voor het huidige proces, wordt deze informatie weergegeven in de app


Comfort-offset

De comfort-offset kan, ongeacht de actuele doel temperatuur volgens kalender, worden gebruikt om naar de comfortmodus te wisselen, de comfort temperatuur kan verhoogd of verlaagd worden. Deze wijziging is, in tegenstelling tot de timer, geldig tot de start van de volgende kalender wijziging

Voorbeelden van bronuitgangen

Voorbeeld 1

U hebt twee klimaatregelaars, de eerste klimaatregelaar heeft een hogere prioriteit en de 2de klimaatregelaar is geconfigureerd om “duur” te zijn. De tweede klimaatregelaar wordt uitgeschakeld zodra de hogere prioriteit geactiveerd is.

Voorbeeld 2

Er worden twee klimaatregelaars gebruikt. In de configuratie is “gebruik gemeenschappelijke bronnen” geactiveerd.

Voorbeeld 3

Minimum openingen:

  • Minimale opening klimaatregelaar: 75%
  • Klimaatregelaar wordt geactiveerd zodra beide ruimtes verwarmingsvraag hebben
  • Zelfs als er geen vereiste meer is, blijft de klimaatregelaar actief totdat de minimale looptijd is bereikt
  • Kamer 2 is gereed: reductie van de beginwaarde tot 50% om minimale opening tijdens looptijd te garanderen
  • Ruimte 1 is gereed: aangezien de minimale looptijd nog niet is bereikt en de minimale opening nog steeds actief is, blijft de uitgang op 10 staan ​​tot de klimaatregelaar uitschakelt