Ovládání médií

Loxone Musterkoffer

Základní funkce

Funkční blok Ovládání médií slouží pro ovládání různých zařízení pomocí společného rozhraní, podobně jako multifunkční dálkové ovládání. Můžete využít virtuální výstupy, IR příkazy, příkazy pro RS 232 a RS 485.

Prostřednictvím různých režimů lze přiřadit tlačítko vícekrát.

Ovládání médií - panel

Vstupy, parametry, výstupy

Vstupy

Vstupy   Popis
Tr Spouštěč Zap./Vyp. Zapnutí, vypnutí, dvojklik - vypnutí.
V+ Spouštěč hlasitosti + Zvýšení hlasitosti.
V- Spouštěč hlasitosti - Snížení hlasitosti.
P+ Spouštěč dalšího kanálu Přepnutí na další kanál.
P- Spouštěč předchozího kanálu Přepnutí na předchozí kanál.
AIm Analogový vstup režimu Volba režimu (0-8).
M1 - M8 Spouštěč vstupu Impulzem na vstup se aktivuje daný režim.
R Reset Všechny výstupy se nastaví na hodnotu 0.
Dis Dětská pojistka Blokuje všechny vstupy (z vizualizace lze funkční blok ovládat).

 

Parametry

Parametry   Popis
Tn Prodleva číselného bloku Po uplynutí časové doby se vstup automaticky přenáší na číselný blok . Pokud je parametr Tn nastaven na hodnotu 0, hodnota je ihned odeslána. Jednotky: ms.
Tdc Doba dvojkliku Maximální časový rozdíl mezi dvěma kliknutími, aby byl vyhodnocen jako dvojklik.

 

Výstupy

Výstupy   Popis
AQm Aktuální režim Analogová hodnota aktuálního režimu.
AQp Výstup napájení Lze použít pro spínání napájení.
AQ1 - AQ26 Analogové výstupy Výstupy lze přepínat pomocí funkčních tlačítek.

Konfigurace

Předtím než lze funkční blok Ovládání médií použít, musí být vytvořeny dané příkazy v Loxone Config.

Pokud jste tak neučinili, dokumentaci naleznete na následujících odkazech:

 

Poté vložte funkční blok "Ovládání médií".

Funkční blok Ovládání médií

Dvojitým kliknutím na funkční blok otevřete okno konfigurace.

Nyní přidejte požadované zařízení a režimy.

Režim je kolekce příkazů, které budou provedeny při kliknutí na příslušné tlačítko. Například pro režim televize lze nastavit tlačítka pro ovládání hlasitosti. Pro ovládání více zařízení současně je zapotřebí potvrdit příslušné zaškrtávací pole zařízení.

Chcete-li změnit jméno režimu, klikněte na příslušný název. Podobným způsobem můžete postupovat při editaci zařízení. Kliknutím na dané zařízení se Vám otevře okno, kde máte možnost změnit název, spojení, adresu, nebo zařízení vymazat.

Ovládání médií - upravit nastavení
 
Nyní klikněte na záložku Nastavení.

Zde můžete nastavit příkazy daného režimu pro každé tlačítko ve vizualizaci.

V prvním sloupci naleznete všechna tlačítka pro všechny režimy. Pokud je příkaz přiřazen k tlačítku, v druhém sloupci se zobrazuje zelené zaškrtnutí. Chcete-li přidat příkazy, klikněte ve třetím sloupci na "[...]" v příslušném řádku.

Mimo tlačítek ve vizualizaci lze použít funkci "Změna režimu". Tato funkce může být použita např. pokud již máte zapnutý televizor a při změně na režim "DVD" přepne na HDMI výstup. V případě přepnutí zpět na TV se DVD přehrávač vypne.

Ovládání médií - nastavení médií
 
V konfiguračním okně máte možnost z výběru 3 stromových struktur po levé straně:
  • Periférie - výstupy: aktivované výstupy režimu zařízení.

  • Objekt – výstupy: výstupy programového bloku (AQ1 až AQ26).

  • Další funkce: Pro vložení časové prodlevy mezi příkazy (např. Pro IR příkazy, aby mohli být odesílány s nastaveným zpožděním).

Chcete-li použít příkaz ze seznamu, klikněte na zvolený příkaz a zvolte tlačítko "+".

Stávající příkazy lze smazat tlačítkem "Delete", nebo může být změněno pořadí pomocí tlačítek nahoru/dolů.

Ve sloupci "Hodnota", lze určit hodnotu danému výstupu.

Pokud je nastavena hodnota je nastavena poslední zadaná hodnota číselného bloku.

Ve sloupci "Doba", můžete nastavit délku doby hodnoty na výstupu (např. jak dlouho bude sepnuté relé). Je-li nastavena hodnota 0, bude výstup sepnut trvale.

Prostřednictvím různých délek impulzů, lze nastavit časové zpoždění.
 
Ovládání médií - nastavení funkce
 
V tomto příkladu je naprogramovaná následující funkce:
  • Výstup AQ1 je ve funkčním bloku Ovládání médií nastaven pevně na 1 (zapnutý výstup TV).
  • Následně je nastaveno zpoždění 100 ms, jelikož televizor potřebuje čas, aby mohl přijímat příkazy.
  • Poté příkaz "TV zapnuto" probudí televizor z pohotovostního režimu.